اسم پسر با و؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف و شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر که با حرف و (واو) شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، کردی، ارمنی و ...). اسم پسر با و - زیباترین اسم پسر با واو را اینجا بیابید.

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم فرزند شما است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف و آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.

اسم پسر با و

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با و:

ورشاد | ونداد | وریا | وستا | وحید | واصف | والا | وثوق | وارتان | ویگن | ویکتور

 

اسم پسر با و فارسی

وادان /vaadaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی دماوند

وادگان /vaadegaan/
معنی: نام شخصی در وندیداد

واردان /vaardaan/
معنی: نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

وارسته /vaaraste/
معنی: رهاشده، آزاده، حر

وانان /vaanaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی

وانتیار /vaantiaar/
معنی: نام پسر ایرج به نوشته بندهشن

وجاسب /vajaasb/
معنی: دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانیاسم فارسی

وراز /voraaz/
معنی: گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است

ورازاد /varaazaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است

ورازبنده /voraazbande/
معنی: بنده نیرومند، از نام های ساسانیان

ورازپیروز /voraazpirooz/
معنی: آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است

ورازداد /voraazdaad/
معنی: دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ورازمهر /voraazmehr/
معنی: از نام های زمان ساسانیان

وردا /vardaa/
معنی: گل سرخ، به معنی مرید و شاگرد

وردانشاه /vardaanshaah/
معنی: نام جد مرداویج

ورزا /varzaa/
معنی: نام پسرفرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی

ورزاک /varzaak/
معنی: نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی

ورزنده /varzande/
معنی: کوشنده، کاری، ممارست کننده

ورزیده /varzide/
معنی: تمرین کرده، کوشیده، زراعت کرده

ورنوش /varnoosh/
معنی: نام روان سپهر قمر است

وریا /voriaa/
معنی: قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ

وژاسپ /vazhasp/
معنی: وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی

وساک /vasaak/
معنی: نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

وسپور /vaspur/
معنی: واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وستوی /vastuy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

وستهم /vastham/
معنی: ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

ونداامید /vandaaomid/
معنی: آرزوی بازیافته

وندافر /vandaafar/
معنی: دارنده فر و شکوه، امید و آرزو

ونون /vonun/
معنی: نام چهار تن از پادشاهان اشکانی

وه پناه /vahpanaah/
معنی: نام یکی از دادوران مشهور ساسانی

وه وران /vahvaraan/
معنی: بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست

وهبرز /vahborz/
معنی: نام یکی از دادوران ساسانی

وهران /vahraan/
معنی: بیمناک، خائف

وهرز /vahraz/
معنی: نام یکی از سرداران انوشیروان که به کمک سیف بن ذی یزن رفت

وهزاد /vahzaad/
معنی: بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو

وهسود /vahsud/
معنی: بهسود، از نام های زمان ساسانیان

وهشاپور /vahshaapoor/
معنی: نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی

وهمهر /vahmehr/
معنی: نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

وهنیا /vahniaa/
معنی: بهنیا، کسی که از نسل خوبان است

ویارش /viaarash/
معنی: بیارش، دو دلیر

ویدوش /vidoosh/
معنی: دانا، آگاه

ویراب /viraab/
معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان

ویریا /viriaa/
معنی: همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد

ویسمن /visman/
معنی: خردمند، اندیشه، دانا

ویناسب /vinaasb/
معنی: نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند

ویو /viv/
معنی: گیو

ویوان /vivaan/
معنی: نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

ویهان /vihaan/
معنی: نیکان، نام یکی از سرداران دیلمی

ونداد /vandad/
معنی: خواهش، امید و آرزو – بشارت دهنده پیروزی

 

اسم پسر با و اوستایی

واته /vaate/
معنی: ایزد آب در اوستا

وخش /vakhsh/
معنی: روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند

وخش داد /vakhshdaad/
معنی: داده روشنایی، آفریده روشنایی

ورزم /varzam/
معنی: شعله آتش

ورساز /varsaaz/
معنی: جوان آراسته و زیبا

وسپار /vaspaar/
معنی: بخشنده

وسنه /vasane/
معنی: نام کوهی در اوستا

وفادار /vafaadaar/
معنی: کسی که در دوستی، زناشوئی یا خدمت به مردم، صادق و صمیمی باشد، باوفا، پابرجا و استوار در نگاهداشت پیمان و وفا

ولخش /valakhsh/
معنی: بلاش، پادشاه اشکانی

وهامان /vahaaman/
معنی: نام پدر سلمان فارسی

وهمنش /vahmanesh/
معنی: بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است، خوش منش، نیک منش

وهومن /vahooman/
معنی: بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیان

ویسپار /vispaar/
معنی: هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین

ویسپرد /visperd/
معنی: از بخش های اوستا

ویستور /vistoor/
معنی: گشوده و منتشر شده

 

اسم پسر با و عربی

واثق /vaasegh/
معنی: مطمئن، معتمد

واجد /vaajed/
معنی: دارنده، دارا، از نامهای خداوند

واسط /vaaset/
معنی: میانجی، نشیننده میان قوم

واصل /vaasel/
معنی: رسنده، پیوسته، رسیده

والا /vaalaa/
معنی: بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده

وجاهت /vejaahat/
معنی: صاحب جاه و مقام، زیبا بودن، قشنگی

وجیه الدین /vajihaddin/
معنی: صاحب مقام در دین

وحدت /vahdat/
معنی: یگانگی، اتحاد، تنهایی

وحید /vahid/
معنی: بی همتا، تک، تنها، فرد، فرید، مجرد، منفرد، واحد، یکتا، یگانه

وحیدالدین /vahidoddin/
معنی: بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

وداد /vedaad/
معنی: دوست داشتنی، دوستی و محبت

ورد /vard/
معنی: گل سرخ، نسترن، گل هر درخت، شیر بیشه

ورقه /varaqe/
معنی: گرامی، ارجمند

وسام /vasaam/
معنی: زیبا رویان، خوبرویان

وصال /vesaal/
معنی: دوستی، پیوند دادن، ملاقات، رسیدن به هدف و معشوق

وفا /vafaa/
معنی: به جای آوردن عهد و پیمان، دوستی

وقار /vaghaar/
معنی: بردباری، متانت، سنگینی

ولا /valaa/
معنی: دوستی، محبت

ولی مراد /valimoraad/
معنی: آنکه مراد او علی است

ولید /valid/
معنی: زاده، مولود، کودک

وهاج /vahaaj/
معنی: بسیار درخشان، فروزان

 

اسم پسر قرانی با و

واسع /vaase/
معنی: گسترنده، وسیع ، فراخ

ودود /vadood/
معنی: بسیار مهربان و دوست داشتنی، دوست، محبوب

وکیل /vakil/
معنی: کارساز و مدبر، ازاسماءحسنی، مباشر، کارگزار، نایب، جانشین

وهاب /vahaab/
معنی: بسیار بخشنده، یکی از نام های خداوند

 

اسم پسر با و در سایر ریشه ها

واتیار /vaatyaar/
معنی: سخنگو
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وادا /vaadaa/
معنی: مکان مقدس
ریشه: زبان باستانی – آشوری

وادیار /vaadiyaar/
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

واران /vaaraan/
معنی: نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند (به کردی: باران)
ریشه: بین المللی – یونانی

وارتان /vaartaan/
معنی: نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارش /vaaresh/
معنی: بارش، باریدن باران
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وارطان /vaartaan/
معنی: وارتان
ریشه: بین المللی – ارمنی

واروژ /vaaroozh/
معنی: آغاز یک زندگی
ریشه: بین المللی – ارمنی

واروژان /vaaroozhaan/
معنی: کبوتر نر
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارونا /vaarunaa/
معنی: نام یکی از خدایان هندو
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

وازگن /vaazgen/
معنی: دونده
ریشه: بین المللی – ارمنی

ورژ /verezh/
معنی: انتقام
ریشه: بین المللی – ارمنی

ویجن /vijen/
معنی: بیژن، جهش
ریشه: بین المللی – ارمنی

ویویان /viviyaan/
معنی: با روح زنده و جالب
ریشه: بین المللی – لاتین

 

ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی خاص پسرانه را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی یا سایر اسامی پسرانه هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo