تفسیر و تعبیر خواب آتشفشان چیست؟

آتش نمادی از نیروهای قدرتمند طبیعی و فوران گدازه نشانه تمایلات و گرایشات بیبنده خواب است. با تعبیر خواب آتشفشان همراه ما باشید.
تعبیر خواب آتشفشان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد، تعبیر خواب دیدن آتش معمولا خوب است. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب آتشفشان

 

اگر خواب‌ گدازه فوران‌ و طغیان‌ مواد مذاب‌ کوه‌ آتشفشانی‌ را ببینید، یعنی‌، تمایلات‌، گرایشات‌ و خواسته‌ها یا افکار و اندیشه‌های‌ قدرتمند و توان‌ کاهی‌ را در وجودتان‌ سرکوب‌ می‌کنید یا آنها را فرو می‌خورید.هم‌ چنین‌، احتمالا آشوب‌، اغتشاش‌، بلوا، شورش‌ و طغیانی‌ را در زندگی‌ واقعی‌تان‌ تجربه‌ می‌کنید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است آتشفشان در رویا آسیب‌ها و احساساتی که شخص مدتی طولانی درون خود نگاه داشته است را به تصویر می‌کشد. اگر کوه آتشفشان فوران کند نشان دهنده تخلیه احساسات – شاید آسیب‌های روحی سال‌ها پیش اکنون به سطح آمده‌اند و اگر شخص به نحو مناسبی با آن مواجه شود در فرایندی التیام بخش ابراز می‌شوند.

 

تعبیر خواب آتشفشان

آنلی بیتون می‌گوید: 

  • دیدن آتشفشان در خواب، نشانه آن است که با کسانی مخالفت می‌کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد، زیر سؤال می‌برند.

  • دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‌ی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

  • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

  • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب آتشفشان در خوابتان بیانگر این است که شما قادر به کنترل احساسات‌تان نیستید، خصوصا اگر آتشفشان فوران می‌کند. شما آماده اید که منفجر شوید. پیامد ممکن است آسیب زننده باشد، خصوصا به اطرافیان‌تان. اگر آتشفشان، خاموش است، بیانگر مسائل گذشته است. (آرام گرفته است)

 

فرار کردن از آتش فشان

معبران غربی بر این باورند که تعبیر خواب فرار کردن از آتش به معنای این است که شما تمرکز خود را بر انتقال احساساتتان به دیگران گذاشته‌اید، گاهی از شخصی عصبانی هستید اما علت آن را نمی دانید. این خواب همچنین نشانه‌ای از بار مسئولیت زیادی است که بر دوش شماست. اگر گدازه‌های آتش شما را در خواب تعقیب کنند یه این معناست که برای پیشرفت در زندگی باید شاد باشید. اگر جمع زیادی از مردم را دیدید که از آتشفشان فرار می‌کنند نشانه این است که شما باید مشکلات زندگی خود را رفع کنید.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo