تعبیر خواب آتش و دیدن آن در خواب

با تعبیر خواب آتش، تعبیر خواب آتش از منظر ابن سیرین، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه، دیدن آتش به همراه دود در خواب، تعبیر خواب خاموش کردن آتش همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که “دل را می‌سوزاند” میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند. آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است. آتش سوزی در خواب نیز نماد تحولات عظیم است. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.
 
تعبیر خواب آتش - معنی دیدن آتش در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی: اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
 
امام صادق (ع): اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما در آتش می‌سوزید: ضرر و شکست درکار
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آتش گرفته‌اید و می‌سوزید نشانگر این است که خلق و خوی شما خارج از کنترل است و مسئله شما را از درون می‌سوزاند.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
 
یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد
 
آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید خانه ای آتش می‌گیرد نشانگر این است که شما نیاز به ایجاد تغییر در زندگی دارید و اگر به طور مکرر خواب ببینید که خانه شما در آتش می‌سوزد به این معنی است که شما برای ایجاد تغییر آمادگی ندارید. این خواب همچنین به شور و اشتیاقتان برای یک نفر نیز تعبیر می‌شود.
معبران غربی می‌گویند: دیدن آتش در خواب می‌تواند نگران کننده باشد و به معنی این است که شما قادر به کنترل احساسات خود نیستید. از طرف دیگر این خواب به ضرر و زیان مالی نیز تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که خانه خودتان در آتش می‌سوزد نشان دهنده روابط پیچیده در زندگی است.
 
در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
 • حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
 • یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
 • حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 
ابراهیم کرمانی: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.
 
امام صادق: اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر آتش با‌ دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد.
 • اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، در آن کار بیم و ترس وجود دارد.

 

باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.
 
سرزمین رویاها: آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه

 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.

یونگ می‌گوید: دیدن آتش در خواب بسته به محتوای خواب می‌تواند به تخریب، میل، شور و شوق و تحول تعبیر شود. تعبیر دیگر آتش این است که می‌تواند درباه مسئله ریسکی به شما هشدار دهد. شما با آتش بازی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که مشغول شعبده بازی با آتش هستید نشانه کنترل خشم شماست.

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند
 • اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد
 • اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند
 • اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.
 • اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.
 • اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.
 • اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.
 • اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.
 • اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشم‌تان را کنترل کنید.
 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • یک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • یک شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • شما یک آتش روشن می‌کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.
 • چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • شما یک آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد
 • شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

معبران غربی می‌گویند: 

دیدن آتش در خواب به دگرگونی تعبیر می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت دیدن آتش در خواب هشدار دهنده است و شما را از ایجاد مشکلی در آینده با خبر می‌سازد. این خواب همچنین به پایان سفر معنوی و یافتن حقیقت روح نیز تعبیر می‌شود. به طور ذاتی آتش تعبیر نیکویی دارد و به عقل و شعور در زندگی نیز تعبیر می‌شود. آتش همچنین به شروع تازه اشاره می‌کند.

 

تعبیر خواب آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
حضرت دانیال می‌گوید:اگر آتش بدون دود ببینی، به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.

 

تعبیر خواب اخگر (پاره‌ای از آتش)

ابن سیرین می‌گوید: اگر اخگر روشنی ببینی، نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

 

تعبیر خواب شراره و جرقه

ابن سیرین می‌گوید:تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است – گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است.
اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.

 

تعبیر خواب آتش بیهوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

 

تعبیر خواب خاموش کردن آتش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، هلاک می‌شوی.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آتش را خاموش می‌کنید به این معناست که شما با کار و تلاش بر موانع سر راهتان غلبه می‌کنید. مهار کردن آتش توسط شما به کنترل خشمتان تعبیر می‌شود.

برگرفته از:auntyflo.com221 نظر
 1. خواب دیدم خود رفیقم بهم خبر داد داره او کافه دوست پسرش میسوزه رفیقی که منو فریب داده بود فقط ناراحت شدم همون لحظه بعدش خوشحالشدم نمیدونم چیشد فک کنم درش اوردن

  • در ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 2. سلام خسته نباشید . من مادرم خواب دیده که تو پمپ بنزین با فامیل ، بنزین زدیم بعدش داشتن از این بوفه ها داخل پمپ بنزین خوراکی میخریدن یهو مامانم متوجه جرقه شده فهمیده قراره اونجا اتیش بگیره .. بعد میگه داد زده گفته فرار کنین همه خلاف جهت اتیش فرار کردن که خودشونو نجات بدن .. ولی من یهو شروع کردم خلاف جهت اونا دویدم (رفتم سمت اتیش) .. مامانم جیغ میزده که برگرد منم گریه میکردم میگفتم میخوام ولی نمیتونم .. بعد مامانم خواسته بیاد سمتم من خوردم زمین خون دماغ شدم بعدم اتیش بالا گرفته و بوفه هاهم سوختن ..ممنون از پاسخگوییتون 🌼

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست به خودتان، مجدد انرژی و شور و نشاط تزریق کنید. ممکنست انرژی تان دارد کم می شود و زمانی نیاز دارید که دوباره سوختگیری کنید. حاکی از توانایی تان برای تبدیل منابع خارجی است و استفاده از آن برای نیازهای شخصی تان. تعبیر دیگر: لازمست به دیگران برسید و کمک تان را پیشنهاد دهید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر ایده ای تازه، احتمالاتی نامحدود یا شروعی تازه است. آنچه از جرقه ای کوچک شروع می شود ممکنست حاصلی بزرگ تر تولید کند. چیزهای کوچک را در زندگی دستکم نگیرید! تعبیر دیگر: علامتی از شروع عشقی جدید است. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «جیغ میزده» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام
  خواب دیدم تو میدون جنگ هستم و هی به عشقم زنگ میزنم ولی جواب نمیده
  بعد مدتی یه دسته مو از طرف عشقم برام میاد که من با ناراحتی اونو میسوزونم
  ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی خیلی کار می کنید. لازمست به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: حاکی از تمایلات جنسی است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می کوشید امیال غریزی تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: گویای اختلال و هرج ومرج در زندگی تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می کنید که از درون متلاشی تان می کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. نمایانگر اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است. استرس بزرگی را متحمل می شوید. در آستانه ی ناامیدی هستید و می خواهید چیزی یا جنبه ای از خودتان را تخریب کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 4. سلام
  برادرم فوت کرده در خواب دیدم که برادر متوفی بنده از آن طرف رودخانه آتش مهیبی را باسرعت به طرف من پرتاب کرد به طرف من ولی من آتش منو نسوزاند لطفا تعبیرش چیست؟

  • سلام! خوابتان یعنی دلتنگ او هستید و می کوشید خاطره های گذشته تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره تان کنار آیید و همراه شوید. چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

 5. سلام من خواب دیدم توی قبرستونمون یه اتش بزرگ تمام زمینارو داره میسوزونه به جز قبر مرده ها آتیشش خیلی بزرگ بود همه مردمم جمع شده بودن ولی فقط تماشا میکردنو کاری از دستشون برنمیومد تعبیر این خواب چی میشه؟

  • سلام! خوابتان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند.

 6. درود بر شما، شب گذشته خواب دیدم در دست خواهرم ی کبریت هست ( کبریت روشن بود) یهو کبریت از دست خواهرم افتاد روی من و لباسم اتش گرفت ، ولی مادرم اومد ‌و نزاشت من بسوزم و آسیبی ببینم و لباس رو از تنم بیرون کشید، ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • درود! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب تان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. چیزی هست که نیازست در زندگی تان آتش بزنید و روشنش کنید. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند.

 7. سلام و خسته نباشین.من یه دختر مجردم که به یه نفر علاقه مند شدم. دیشب خواب عجیبی دیدم .دیدم من یکیو دوسش دارم ولی توجه داشته باشین که اون یه نفر اصلا شباهتی به کسی که من در واقعیت دوسش دارم نداشت.خب تو خواب دیدم که میخوان من و اون مردو از هم جدا کنن دیدم که عشق سابقش اومده انتقام بگیره. تو خواب دیدم که بجای عشقم یکیو تو پشت بام خانه ی عشقم آتیش زدن و به من میگفتن که این عشقته که سوخته و عشق سابقش اونو سوزونده تو خواب خیلی حالم بد بود از اون دختره متنفر بودم.اون لبخند موزیانه ای میزد و من میخواستم با دستام خفه اش کنم ولی عاقبت فهمیدم که اونی که سوخته عشقم نیست و عشقمم پیداش کردم.خاکسترای اون مردی که بجای عشقم سوزونده بودن رو با تاسف نگاه میکردم گویا پرتش کرده بودن توآتیش.خواهش میکنم زود تعبیرشو بهم بگین

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. نمایانگر خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت های قربانی را در خود نمی خواهید). نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دختره متنفر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • ادامه خواب:تو خواب از اون دختره متنفر بودم.اون لبخند موزیانه ای میزد ومن میخواستم با دستام خفه اش کنم ولی عاقبت فهمیدم که اونیکه سوخته عشقم نیست و عشقمم پیداش کردم خاکسترای اون مردی که بجای عشقم سوزونده بودنش رو با تاسف نگاه میکردم گویا پرتش کرده بودن توآتیش.ممنون

    • در ادامه: از کسی نفرت دارید. به حس خشم و تندخویی تان پناه می برید و احساس می کنید که کسی، از احترامی که باید برایتان قائل باشد، رفتار کرده است. بیانگر ناامیدی، تأسف، تغییرها و اختلال های تلخ است. نشانگر رابطه ای شکست خورده یا یک کوشش کاری شکست خورده است. حس می کنید زمان های خوب تمام شده اند و هیچ چیز باارزشی در زندگی تان نمانده است. تعبیر دیگر: خیلی در گذشته زندگی می کنید. نیازست بیاموزید مسأله ها را رها کنید (گذشته را رها کنید). تعبیر دیگر: برخی جنبه های زندگی تان راضی تان نمی کنند. ممکنست گیر کرده باشید و اسیر روزمرگی تان شده باشید.

 8. سلام.من خواب دیدم ما خانه مادربزرگم بودیم (که ویلایی هست) وچند تا از دوستان و آشنایان هم هستند دوستانی که دوسشون دارم و انها نیز به من علاقه دارند ولی رابطه ای بین ما نیست هم بودند.

  قسمت اصلی خواب این قسمت بود که من حضور نداشتم ولی ناگهان به حیاط خانه مادربزرگم امدم و دیدم خانوادم رو‌ی پشت بام هستند (که از حیاط قابل دیدن هست) روی یک وسیله ای شبیه به چرخ/گاری در حال تفریح و‌ بازی هستند و میخندند.خواب فضای شلوغی داشت انگار مهمونی بزرگی باشد که مادربزرگم ترتیب داده است و همه در حال تفریح و خوش گذرانی باشند که ناگهان من صورت مردی رو از بالای پشت بام خانه ای دیگر دیدم که کمین کرده بود و به ما نگاه میکرد و ناگهان گلوله آتش (توپ اتشین) بر سر مادربزرگم که وسط حیات بود زد که البته به او نخورد بلکه به درختی در خارج خانه خورد و درخت آتش گرفت و مادربزرگم از شدت اتش و ترس به زمین پرت شد.بعد گلوله اتش دیگری به سمت آن چرخ پرتاب کرد و همه همچنان در حال تفریح بودند بااینکه من داد میزدم «بیاین پایین برین تو خونه». اون گلوله اتش خسارت جدی ای نزد ولی گلوله اتش دیگری بر روی چرخ پرتاب کرد که شدتش باعث شد مادرم از پشت بام به حیاط بیفتد بر روی پشتش.من کمک میکردم مادرم بلند شود و داد میزدم که بقیه زودتر پایین بیایند و بروند داخل خانه که از خواب پریدم.با ان گلوله های اتش کسی اتش نگرفت تا جایی که من دیدم ولی من میترسیدم که اتفاقی برای خواهرم افتاده باشد که روی قسمت جلویی چرخ بود.چون به محل برخورد گلوله نزدیک تر بود.

  • سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «بااینکه من داد» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. خیلی ممنونم بابت پاسخگویی سریع و دقیقتون

  از این قسمت به بعد پیامم رو گفتید دوباره بفرستم:…بااینکه من داد میزدم «بیاین پایین برین تو خونه». اون گلوله اتش خسارت جدی ای نزد ولی گلوله اتش دیگری بر روی چرخ پرتاب کرد که شدتش باعث شد مادرم از پشت بام به حیاط بیفتد بر روی پشتش.من کمک میکردم مادرم بلند شود و داد میزدم که بقیه زودتر پایین بیایند و بروند داخل خانه که از خواب پریدم.با ان گلوله های اتش کسی اتش نگرفت تا جایی که من دیدم ولی من میترسیدم که اتفاقی برای خواهرم افتاده باشد که روی قسمت جلویی چرخ بود.چون به محل برخورد گلوله نزدیک تر بود

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 10. سلامت و عرض ادب ووقت به خیر در خواب دیدم درکشوری یا محلی هستم که من وتعدادی از دوستان دربین کسانی هستیم که با زبانی دیگر حرف میزنند مثل عرب وما برای کشورمان در حال ارزیابی موقعیت دشمن هستیم ودعوای ساختگی ابجاد میکنیم تا آن یکی ار سر دشمن خبر دار شود در دعواها دیدم میوه به هوا پرت شد مثل آلبالو وگیلاس و من بین جمعیت به محل مورد نظر رسیدم اماددر راه زخمی شدم ولی سر را متوجه شدم ودر محل گیر کردم اما دشمن آمد و رفت مرا ندید در محل کارش و من زخمی مخفی شدم تااینکه دوستانم نجاتم دادند و بعد اون عملیاتهای موفقیت آمیزی انجام دادیم تا اینکه باید در مراسمی مثل مهمانی یا دور همی رییس جنگها بینشان میبودیم خیلی سخت بود ابتدا خودم را به حالت تهو زدم داشتن مرد میشناختن تا دوستان روی من نوشابه ریختن تا از معرکه خلاص شویم در حیاط بعدش دیدم بینشان نزاع و جنگ شد خانه ای در آتش بود و سه بچه در آتش داشتند میسوختند که من با پارچه ای آتش را خاموش میکردم آتش بیشتر در سرشان بود وموهای سرشان میسوخت ولی خاموششان کردم و نجات یافتند با اینکه درد داشتندمقداری حملات هوایی دیدم که خودم در آسمان بودم و بعد بلند شدن از خواب کمی دلهره داشتم ممنووونم آقای عزیز از شما

  • سلام بر شما؛ همچنین! خواب‌تان نشانگر عدم تعادل و هرج‌ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. نیاز به یک تغییر بنیادی در زندگی‌تان دارید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. گویای جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید). به خودتان دروغ می‌گویید که همه‌چیز درست است؛ در حالی که در واقعیت، اینگونه نیست. می‌کوشید اشتباه یا دروغی را بپوشانید. فریب، خودش را در خواب‌تان نمایان می‌کند و ضمیر خودآگاهتان را مثل خوره می‌خورد. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «میوه به هوا پرت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور