تعبیر خواب آتش روشن کردن (آتش افروختن)

با تعبیر خواب آتش روشن کردن، تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز، تعبیر خواب خاموش شدن آتش، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آتش روشن کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آتش در خواب نمادی از شور زندگی و احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی است. آتش روشن کردن یا آتش افروختن در خواب می‌تواند در ارتباط با کارهای مختلف استفاده گردد. به‌طور مثال آتش افروختن برای پختن و یا در بیابان آتش روشن کردن که هر کدام یک از اعمال تعابیر متفاوتی را از نظر تعبیر کنندگان خواب خواهند داشت. برای آگاهی از تعابیر و تفاسیر کلی رویای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه – تعبیر خواب آتش گرفتن لباس – تعبیر خواب آتش افروختن

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب آتش روشن کردن

محمد بن سیرین می‌گوید: 

 • آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میان باشد.
 • آتش بی دود و بدون روشنایی، نیرو و قوت و قدرت است، برای حاکم و پادشاه.
 • اگر حاکمی آتش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود.
 • اگر ببیند آتش افروخت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که از آن نفعی عاید شود.
 • اگر ببیند آتش بی‌فایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می‌کند.
 • اگر ببیند آتش می‌افروخت اما آتش افروخته نمی‌شد و روشنائی نمی‌داد، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می‌یابد.
جابر مغربی در مورد آتش افروختن در خواب اینگونه می‌گوید:
 • اگر بیند که در بیابان آتش می‌افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می‌یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می‌رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
 • اگر بیند که آن آتش فرو می‌رود و نور او زایل می‌گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
 • اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.
 • اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که آتش را برای روشنایی افروخته‌ای و محیط روشن شده است به این معناست که کنجکاوی می‌کنی و از این طریق به بینایی و هشیاری دست می‌یابی و اگر در خواب ببینی که لباست از آتش افروخته شده سوخت یعنی زیانی به تو می‌رسد و اگر دست تو بسوزد به این معناست که به یکی از اعضای بدنت آسیب می‌رسد.

 

تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتش افروخت، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می‌کند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد
 • اگر آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد، به اندازه ای که از آن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد
 • اگر ببیند زیر دیگ آتش می‌افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می‌کند که بانوی خانه را از آن کار نفع و تمتعی حاصل می‌آید
 • اگر ببیند زیر دیگی آتش می‌افروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می‌شود و کارش با ملال توأم خواهد شد
 • اگر ببیند برای پختن حلوا آتش افروخت، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند
ابراهیم کرمانی: اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند.

 

خاموش شدن آتش در خواب

محمد ابن سیرین:
 • اگر ببیند که برای روشنایی آتش افروخت، کاری را با دلیل و برهان شروع می‌کند و ابهامات آن را از میان می‌برد
 • اگر ببیند آتشی را که افروخته است خاموش شد، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo