تعبیر خواب آتش روشن کردن (آتش افروختن)

با تعبیر خواب آتش روشن کردن، تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز، تعبیر خواب خاموش شدن آتش، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آتش در خواب نمادی از شور زندگی و احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی است. آتش روشن کردن یا آتش افروختن در خواب می‌تواند در ارتباط با کارهای مختلف استفاده گردد. به‌طور مثال آتش افروختن برای پختن و یا در بیابان آتش روشن کردن که هر کدام یک از اعمال تعابیر متفاوتی را از نظر تعبیر کنندگان خواب خواهند داشت. برای آگاهی از تعابیر و تفاسیر کلی رویای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه – تعبیر خواب آتش گرفتن لباس – تعبیر خواب آتش افروختن
 
 

تعبیر خواب آتش روشن کردن

محمد بن سیرین می‌گوید: 

 • آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میان باشد.
 • آتش بی دود و بدون روشنایی، نیرو و قوت و قدرت است، برای حاکم و پادشاه.
 • اگر حاکمی آتش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود.
 • اگر ببیند آتش افروخت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که از آن نفعی عاید شود.
 • اگر ببیند آتش بی‌فایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می‌کند.
 • اگر ببیند آتش می‌افروخت اما آتش افروخته نمی‌شد و روشنائی نمی‌داد، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می‌یابد.
جابر مغربی در مورد آتش افروختن در خواب اینگونه می‌گوید:
 • اگر بیند که در بیابان آتش می‌افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می‌یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می‌رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
 • اگر بیند که آن آتش فرو می‌رود و نور او زایل می‌گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
 • اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.
 • اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که آتش را برای روشنایی افروخته‌ای و محیط روشن شده است به این معناست که کنجکاوی می‌کنی و از این طریق به بینایی و هشیاری دست می‌یابی و اگر در خواب ببینی که لباست از آتش افروخته شده سوخت یعنی زیانی به تو می‌رسد و اگر دست تو بسوزد به این معناست که به یکی از اعضای بدنت آسیب می‌رسد.

 

تعبیر خواب آتش روشن کردن برای پخت و پز

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتش افروخت، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می‌کند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد
 • اگر آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد، به اندازه ای که از آن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد
 • اگر ببیند زیر دیگ آتش می‌افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می‌کند که بانوی خانه را از آن کار نفع و تمتعی حاصل می‌آید
 • اگر ببیند زیر دیگی آتش می‌افروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می‌شود و کارش با ملال توأم خواهد شد
 • اگر ببیند برای پختن حلوا آتش افروخت، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند
ابراهیم کرمانی: اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند.

 

خاموش شدن آتش در خواب

محمد ابن سیرین:
 • اگر ببیند که برای روشنایی آتش افروخت، کاری را با دلیل و برهان شروع می‌کند و ابهامات آن را از میان می‌برد
 • اگر ببیند آتشی را که افروخته است خاموش شد، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست.30 نظر
 1. سلام من الان خواب دیدم با یکی ازفامیل هامون رفته بودیم باغشون

  داشتیم سعی می کردیم آتش روشن کنیم

  اتش روشن شد و از من خواستن کتری آب را روی آتش بزارم من میخواستم کاری کنم که کتری؟با دود سیاه نشه

  کتری خیلی سفید بود یعنی اصلا سیاه نیود

  • سلام! خواب‌تان علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. اینکه می‌توانید با دست‌هایتان آتش درست کنید، نمایانگر خشمی است که می‌کوشید سرکوبش کنید. در ابراز خودتان مشکل دارید و تمایل دارید واکنش زیاده از حد بنمایانید. علامتی از جنبه‌ی دنیوی زندگی‌تان است. شاید چیزهای خاصی را بی‌اهمیت می‌شمارید و از چیزی یا کسی چشمپوشی می‌کنید.

 2. سلام .خسته نباشید.خواب دیدم ک سوار بر ارابه ای هستم و اون ارابه ۴ اسب داره و ارابه رو خودم هدایت میکردم. کنارم رفیق قدیمی من بود ک باهاش قبلا دعوا کرده بودم و تو دستش مشعلی روشن بود. ما باهم ب دشت دشمن حمل میکردیم ک کاه هایی ک انبار کردنو آتیش میزدیم. بعد اینک کاه ها اتیش گرفتن ی ببر بزرگی از بینشو در اومد ک رفیقم قدیمی من اونو کشت بعد کشته شدن ببر فکر میکنم ک تعداد زیادی دشمن ب ما حمله میکنن و ما اونارم میکشیم. تو اون جنگ دست چپ من نیزه بود و دست راستم شمشیر

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست روی زندگی تان کنترل داشته باشید (باید تمرین کنید)! علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. نمایانگر قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.

 3. خاب دیدم مادرم در بیابان اتش روشن میکند و میرود جلو و اتش روشن کردن را ادانه میدهد تا جایی ک خودش وسط اتش قرار میگیرد اتش خاموش میشود ولی انگشت شصت او کمی‌میسوزد؟

  • خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. گویای خشم ابرازنشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهترست خشم‌تان را ابراز کنید بجای اینکه درون خودتان بریزید!

 4. سلام من خواب دیدم خواهرم را آتش میزنم با یک خانم دیگر بعد پدر میایه صدا میزنه خواهرت بیگناه هست من هم پس خاموش میکننم لطفن تعبیرش را برایم بگوییو

  • خواب دیدن خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اگر آنان را آتش می‌زنید، یعنی استرس بزرگی را متحمل می‌شوید. در آستانه‌ی ناامیدی هستید و می‌خواهید چیزی یا جنبه‌ای از خودتان را تخریب کنید. اینکه آتش را خاموش می‌کنید، یعنی بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.

 5. من خاب دبدم با تهدادی اعضا خونوادم و فامیل رفتیمه بیزرون هیزم جمع میکنم تا براشون غذا درست گنم . هیزم های تنومند رو روشن میکنم و روش قابلمه میذارم و توش سیب زمینی هایی سرخ میکنم و مرحله مرحله براشون میبرم

  تعبییرش خوبه؟

  همم میگفتن به به حوشمزس

 6. من خواب دیدم یه خونه ۲ طبقه بودیم بعد توی بالکن ایستاده بودم از توی بالکن حیاط مشخص بود بعد دایی فوت شدم اتش روشن کرده بود و اتشش دود نداشت و خیلی قشنگ بود سیب زمینی گزاشته بودن بپزه روی اتیش بعد یه مدت زن داداشم اومد اتیش وجمع کرد

  • خواب‌تان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. تعبیر دیگر: می‌تواند نمایانگر دمدمی‌مزاجی‌تان در یک موقعیت باشد. حس می‌کنید که تکه‌تکه شده‌اید و نمی‌توانید تصمیم بگیرید. همچنین بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.

 7. سلام من خواب دیدم با یکی تو یه جایی ک درخت هست نشستیم یه سگ هم کنارمون نشسته و آتش روشن کردم ولی دود و رنگی نداشت بعد رفتم دوباره اومدم ک دیدم آتش خاموش شده و اون داره فوت میکنه ک روشن شه کمکش کردم و آتیشو روشن کردم تا آتیش روشن شد سگه بهم حمله کرد دهن شو باز کرد گذاشت زیر بغلم تا خواست گازم بگیره پرتش کردم و از خواب پریدم تعبیرش ممنون

  • خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. اینکه سگ، گاز می‌گیرد، یعنی توانایی متعادل کردن جنبه‌های زندگی‌تان را ندارید. ممکنست در پیش بردن موقعیتی تازه شک داشته باشید یا تمایل ندارید که بسوی هدف‌هایتان پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از عدم وفاداری است.

 8. سلام من خواب دیدم زمینی ک پدرم قبله فوتش ب نام منو خواهرم زده بودو نصف کردیم و بعد اتیشش زدیم و خودمون ی کنار وایسادیم و اسیبی نرسید بهمون بعدهم اون رو ب یه زن فروختیم

 9. دیدم دارم اتش روشن می کنم توسرما

 10. سلام من خواب دیدم دارم یه جایی رو اتیش میدم و دارم شعله اتیشو می بینم نورشو

  • آتش در خواب نماد خشم است. اگر از آتشی که دیده اید، خوشحال بودید و حس خوبی داشتید، این خواب به کنترل این غریزه توسط شما اشاره دارد. و اگر برعکس؛ باید مراقب رفتارتان باشید تا آسیبی به خود و دیگران وارد نکنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور