مرجع کامل تعبیر خواب
بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷
کد خبر: ۸۸۹۹
تعداد نظرات: ۵۸ نظر
تعبیر خواب خانه به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. دیدن خانه در خواب بسته به این‌که خانه جدید یا قدیمی باشد و یا خود را در حال خریدن یا ساختن خانه ببینید می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است. دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مطلب می‌خوانید:

تعبیر خواب خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند در خانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه و سرا عیش بود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. 
 
یونگ در تعابیر خود دیدن خانه در خواب را بیانگر روح و در اصل خود بیننده خواب می‌داند.
 
 

تعبیر خواب خانه بزرگ 

منوچهر تهرانی می‌گوید اگر در خواب ببینید درون خانه بزرگ و قشنگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. 
ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر  در خواب ببینید که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر شما تنگ می‌شود.
 

تعبیر خواب خانه قدیمی

به تعبیر یونگ دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باورها و نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید.
آنلی بیتون می‌گوید دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد. او همچنین گفته اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.
 

تعبیر خواب خانه جدید

به تعبیر معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب، ساخت خانه جدید یا نقل مکان به آن نشان رخ دادن چیز‌های بهتر و موفقیت‌های بزرگتر در زندگی شماست. رنگ‌ها در خانه جدیدی که در خواب می‌بینید اهمیت بسیاری دارند. در صورت مشاهده خانه‌ای که رنگی خاص دارد لازم است که به تعبیر خواب رنگ‌ها مراجعه کرده و آن را با تعابیری که برای دیدن خانه جدید در خواب آورده شده است ادغام کنید.
برخی دیگر از معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب را به درک شما از خودتان در آینده نسبت داده‌اند. این رویا نشان می‌دهد که شما خواهان آن هستید تا با شروعی تازه در کاری، زندگی خود را بهتر کنید.
 

تعبیر خواب ساختن خانه

ساخت خانه در خواب نشانه خوبی است و به کسب مال و برکت فراوان در زندگی اشاره می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود
 

تعبیر خواب خانه خریدن

خرید خانه در خواب بسته به شرایط روحی فرد خواب بیننده و از نظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد، اما به طور کلی نشانه‌ای برای موفقیت و کامیابی در زندگی شماست در صورتی که فروختن خانه در خواب نشانه تنگدستی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه نشانه کامیابی است.

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟
 

تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.
 

تعبیر خواب تعمیر خانه

لوک اویتنهاو تعمیر کردن خانه را به یک امر پیچیده در زندگی تعبیر کرده که بالاخره روشن می‌شود.

 

تعبیر خواب خانه خرابه

معبرین اسلامی خراب شدن خانه در خواب را به وجود مشکلاتی در شغل فرد خواب بیننده تعبیر می‌کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه‌ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید. او همچنین می‌گوید چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی‌تان دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غم و زیانی به شما می‌رسد.

یونگ می‌گوید: اگر شما یک خانه‌ی شلوغ ویا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.

 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.
 

تعبیر خواب دیدن حیوان در خانه

دیدن موش در خانه در خواب به طور کلی تهدید آمیز و نشانه‌ای از ترس و بی حوصلگی است.

تعبیر خواب دیدن کرم در خانه نشان دهنده این است که شما در دوران استرس زا در مقابله با موارد آزار دهنده به سر می‌برید.

 

تعبیر آمدن و گرفتن دزد در خانه

معبرین غربی آمدن و گرفتن دزد در خانه در خواب را نوعی هشدار تعبیر می‌کنند، زیرا دزد همیشه به دنبال چیزهای ارزشمندی است که متعلق به دیگران است.

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب فروختن خانه (فروش خانه)


تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می‌گوید:

اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها. 
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری. 
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما. 
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی. 
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان. 
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند. 
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم. 
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حس و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش. 
داخل خانه: درون فرد. 
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن. 
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل "خانه" به "منزل" و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند. 
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند. 
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. 
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان. 
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب بنا و ساختمان
 
به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
  • اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. برای مثال اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست و زیر زمین بیانگر ضمیر ناخودآگاه است.
  • اگر خانه خالی است، وجود حس نا امنی را در شما را نمایان می‌کند.
  • اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری‌تان را تغییر می‌دهید.
  • خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
  • دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته‌تان را پشت سر گذاشته‌اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
  • خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
  • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۸
در انتظار بررسی: ۰
فریبا
۵ روز پیش
من خواب دیدم دم در یک خانه ایستادم کلیدشو از تو کیفم دراوردم و درو باز کردم ... خانه دیوارهای کاهگلی داشا که به نظر خیلی محکم میرسیدند . همچنین سقف داشت و فرش شده بود و به پنجره ها پرده آویزان شده بود. اما همه چیز دوده گرفته بود و روی دیوارها و فرش و پرده ها دوده ی سیاه رنگی نشسته بود. میشه بگین تعبیرش چیه؟
ابتدا سلام! خواب‌تان نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. نمادی از پذیرش و اشتیاق‌تان برای پذیرش ایده‌ها/مفاهیم نو است. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نمادی از ابدیت است. بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و جنبه‌های منفی شماست. بخشی از خودتان است که از آن می‌هراسید یا بابتش خجالت‌زده هستید.
Nahal
۵ روز پیش
سلام خسته نباشین من تو خوابم داشتم از یه کوچه ای عبور میکردم تویه اون کوچه اپارتمانایه عادی و قدیمی ام بودن اونجا یه مجتمعی بود منم از سر کنجکاوی رفتم تویه اون مجتمع که توش خونه های خوشگلی بود به جورایی شبیه خونه های سلطنتی بود که خونه ها رنگشون شیری بودنو ستوناشونم قرمز یا قهوه ای بودن منم با حسرت داشتم نگاشون میکردم که برگشتم به خدا گفتم خدایا چی میشه یکی از این خونه ها ماله من باشه و اینکه تویه اون مجتمع یه زنی داشت عبور میکرد که منو با دید بدی نگا میکردتعبیرش چی میتونه باشه خیلی ممنون میشم اگه بگین؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید.
مهرخورشید سیاوش
۶ روز پیش
سلام واحترام خواب دیدم که برای بابام حکم انتقالی از یک شهر به شهر دیگه دادند ما رفتیم به یک شهری که جزیره بود وسایل مان رو بردیم در خانه ی بزرگ اونجا خیلی ناراحت و پریشان بودم از این جا به جایی همش گریه می کردم و می ترسیدم دقیقا کنار همان خانه یک جمعیتی گرد تا گرد هم یک حلقه ی بزرگ تشکیل داده بودند و داشتند سینه زنی می کردند مراسم دهه ی محرم بود و امام حسین ،، مامانم داشت منو دلداری می داد انگار وسط میدان و مردم سینه زن بودم و نگاهم به خانه بود حرفم نمی زدم پر از بغض و نگرانی بودم بعد یک درخت بسیار بزرگ به دیوار اون خانه بوجود اومد دیدم همه با انگشت به اون درخت اشاره می کردند و مات و مبهوت اون درخت پر شاخه و بزرگ شده بودند از شاخه های درخت میوه های ریزی آویزان بود فکر کنم میوه کنار بود درخت سرسبز نبود و انگار خشک بود ولی سایه ی بزرگی داشت و پر میوه
با تشکر از تعبیر شما
خیر و عافیت باشد
سلام! خواب‌تان یعنی برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می‌شوید. همچنین، ممکنست روش‌هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش‌هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت‌تان را سختی جابجایی می‌نمایاند. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نمادی از غم، بدشانسی و ناشادی است. تعبیر دیگر: بیانگر یک تأثیر مزاحم یا سوءتفاهم در چرخه‌ی اجتماعی‌تان است.
زهرا
۸ روز پیش
سلام ،خواب دیدم داخل یه مجموعه خانه ی قدیمی هستم حیاط مشترک و سر سبزی داشت و اتاق های جدا جدا که پله میخورد یک ایوان کوچک و یک اتاق که انگار برای دانشجوها اجاره میدادن، ولی متروکه بود و انگار سال هاست کسی ازش استفاده نکرده، ازیکی از پله ها بالا رفتم و از پشت پنجره نگاهی به داخل اتاق انداختم، وسایل زندگی یک نفر چیده شده بود و خیلی قدیمی بود و انگار سال هاست خاک خورده، دوتا گلدون سفالی خوشگل،یک چرخ خیاطی،کاغذ و یه تخت خواب یادمه ،با خودم فکر میکردم کاش این اتاق مال من بود و با خیال آسوده فقط درس میخوندم،از تنها بودنم اونجا می ترسیدم ولی بازم دوست داشتم سرک بکشم به اتاقا از معماری اونجا خوشم میومد که یهو از چیزی ترسیدم و با جیغ از خواب پریدم
سلام! خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. در مورد خود و خانواده چه احساسی دارید. این به روابط‌تان با دیگران و نحوه‌ی قرار گرفتن آنها در زندگی‌تان اشاره دارد. بیانگر جنبه‌های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم‌پوشی شده‌اند. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید.
هانی
۸ روز پیش
سلام
خواب دیدم وارد خانه حضرت خدیجه شدم و در خواب میگفتن ایشون خانه رو با دست خودش بنا کرده...میشه بگین معنیش چیه؟؟
سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. تعبیر دیگر: نمادی از چیز‌هایی است که نزدیک نگه داشته می‌شوند و ارزشمندند. زمان و انرژی‌تان را در توسعه‌شان صرف کرده‌اید (سرمایه‌گذاری کرده‌اید) و هزینه‌شان را پرداخت می‌کنید.
ناشناس
۸ روز پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی خانه داریم بعد دارم تمیزش،میکنم کلی تارعنکبوت توشه بعد تمیزش ک کردم بعد ی چیزی شبیه تابلو برقی داخل خونه هست و اسم امامان ب ترتیب میاد میره منم دارم نگاه میکنم اسمشونو میخونم رد میشد خواستم ببینم تعبیر چیه
سلام! خواب‌تان بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید. نماد احساس‌تان نسبت به نام ایشان است. شهودتان در مورد آنان ممکنست درست از آب درآمده باشد.
رویا
۸ روز پیش
خواب دیدم که ازخونه ای داشتم نقل مکان به خونه جوید کردم و اصلا ازاونجاخوشم نمیاد و به همسرم و مادرم که فوت کردن میگفتم‌من این خونه رو دوست ندارم وتوی خواب بسیارعصبی بودم‌ولی مادرم واقوامم که فوت کرده بودن ورچیدمان خاته کمک میکردند و حرفی نمیزدندند . لطفا راهنمایی کنید ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می‌شوید. همچنین، ممکنست روش‌هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش‌هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت‌تان را سختی جابجایی می‌نمایاند. به خودتان شک دارید و حس ناامنی می‌کنید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. گویای بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است.
مینا
۱۱ روز پیش
سلام
خواب دیدم تو ی خانه مثل عمارت هستم که برای ازدواج بد اقایی ثروتمند انجا رفته بودم که طبقه بالا ایوان داشت رفتم تو ایوان و هالش رو نگاه کردم که چه نوع مبلی بدرد میخوره قبل از من آقای رییس جمهور اومده بود اونجا عسل اورده بود در اون خونه ی پسر بچه تپل بود که گردنش رو بوسیدم بعد رفتم تو آشپزخونه سبزیها رو شستم گذاشتم تو بشقاب ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر نیازتان به غنای روحی است. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.
دیانا
۱۴ روز پیش
سلام خواب دیدم تو خونه ای که مستجر هستیم سقفش نم داده تیکه تیکه داره میریزه .منم میخواستم زنگ بزنم به صاحب خونه.در واقعیت داریم جابه جا میشیم دنبال خونه میگردیم
سلام؛ خواب‌تان بخاطر وضعیت مستأجری‌تان است؛ اما: خواب‌تان بیانگر چشم‌انداز ذهنی یا معنوی است. ممکنست نمادی از محدوده‌ای باشد که برای خود تعیین کرده‌اید. همچنین نمادی از مانعی میان دو حالت خودآگاه است. از خودآگاه، ذهن و باورهایتان حمایت می‌کنید یا پناهشان می‌دهید. مروری ازین است که چگونه خودتان را می‌بینید و فکر می‌کنید چکسی هستید. بیانگر حواس‌پرتی، نارضایتی و اثرهای ناخواسته در زندگی‌تان است. اطلاعاتی نو به آرامی خودش را به شما می‌نمایاند. تعبیر دیگر: یعنی کسی، فکرها و دیدگاه‌هایش را به شما تحمیل می‌کند و بزور داخل می‌شود.
ریحانه
۱۷ روز پیش
سلام
خواب دیدم که خونه قدیمی پدربزرگم هستیم که عموم با پدرم رابطه صمیمانه نداره اومده اونجا .فک کنم میخواد تمیز کنه مرتب کنه فک کنم.ما هم اونجاییم و من تعجب میکنم چرا عموم اومده بعد انگاری دزد اومده .یا اینکه آدمهای بدجنسین
که اتفاقات خوشایندی بعدش نیفتاده از خواب پریدم
درضمن مدتیه همش خواب خونه میبینم.خونه خودمون نیس خونه دیگرانه.گاهی خیلی زیبا.گاهی قدیمی .گاهی مجلل
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید.
Sahar
۱۷ روز پیش
سلام خسته نباشید ..
من خواب دیدم که تو یک خونه ی خیلی بزرگ و شیک هستم با ۱۰ نفر از فامیلامون ، تاجایی که یادمه تو خوابم ساختمون مثل اینکه طبقه ی خیلی بالایی بود انگار اسمان خراش بود چون انقد طبقه ی بالایی بود که کل شهر رو میتونستیم ببینیم ، ایرانم نبود ، بعد من جایی که دیدم اشپزخونه ی اون خونه بود و شبم بود ، داشتم با یکی از فامیلامون درباره ی ویوش حرف میزدیم ، بعد تو یک قسمت دیگه ی خوابم صبح بود و ما با فامیلامون تو نشیمن بودیم ، اسباب اثاثیه هم هیچی نداشت ، همه رو سرامیک نشسته بودیم ، میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟ ❤
سلام؛ خواب‌تان بیانگر خود و بدن است. بیانگر سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.
تنها
۱۹ روز پیش
سلام ما در حال جداشدن از همسرم هستیم در مراحل پایانی کار هستیم ولی قلبا دوتامون راضی به جدایی نیستیم... دیشب خواب دیدم رفتم خونه خودمون بقیه وسایلم را بیارم همسرم هم ایستاده بود من وسایل بردارم دوتا اتاق خونمون خیلی به هم ریخته و پر وسایل درهم برهم بود از خونه داشتیم میومدیم بیرون دیدم همسرم طبقه بالا که در اصل نداریم داده اجاره اومدنی مثل همیشه من در حال را میخواستم قفل کنم در کلا از جا درآومد همسرم اومد درست کرد.مثل همیشه کلید گذاشتم زیر فرش اومدیم بیرون بیرون خونه هم شلوغ بود....تعبیرش چی میشه؟
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید.
aniya
۲۰ روز پیش
سلام ما در واقعیت فقط یک خنه داریم و مجردم

خواب دیدم که بابام دوتا خونه کنار هم تو یک محله خریده بود و قرار بود که نقل مکان کنیم به یکی از این دو خونه. بعد منو مامانو بابام رفتیم خونه هارو ببینیم هر دوخونه درحال ساخت بودم و ریزه کاری هایی ازشون مونده بودخونه ی اولی که رفتیم دو طبقه بود خیلی خیلی قشنگ بود از اونجا خیلی خوشم اومد خونه ی دومی که رفتیم یکطبقه بود و نسبتا کوچیک رفتیم داخل و بابامم بهمون توضیح میداد که اینجا اتاق خوابه و اشپز خونه بعد از چند تا پله بالا رفتیم بابام گفت اینجا پذیرایی هستش منم تو دلم گفتم اخه این پذیراییی چرا اینقدر کوچیکه حداااقل اگه میخوان نقل مکان کنن برن اون یکی خونه هه که بزرگترو زیبا ترم هست گن ناراحت بودم که قرار بود بیایم تو این خونه بعد رفتیم خونه ی خودمون (خونه ی واقعی خودمون) من تو خونه خیلی خیلی به شدت ناراحت بودم که قراره از این خونه و از این منطقه بریم بعد بیدار شدم و نتونستم ادامشو ببینم لطفا تعبیر کنین
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید.
آتنا
۲۱ روز پیش
سلام من خواب دیدم که مادرم در حال آب کردن شکلات بود و بعد همه ی اون شکلات های آب شده رو ریخت در یک قابلمه و یک مرغ هم گذاشت داخلش...بعد من مشغول درست کردن پنکیک شدم که یکیش سوخت دومی هم خراب شد اما نسوخت...عجیب ترین خواب زندگیم بود وقتی بیدار شدم واقعا گیج شده بودم...تعبیری هم داره یا نه صرفا مغزم بهم ریخته بوده؟ممنون میشم جواب بدید
خواب‌تان یعنی تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. سخت می‌کوشید. لازمست بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت قضیه اینست که ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد.
میم.قاف
۲۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم مامانبزرگم که فوت شدن،بهش گفته بودن بیاد خونه مون که ازش اجازه ی عقد من ودختر دیگه ای از فامیلمون رو گرفتن،یا دختری که داشت عروسمون میشد. بعد ما جلوی مامانبزرگم اینها که نشسته بودن باید لباسهای نومون رو میشستیم با دوشی که وسط خونه بود. مامانبزرگم البته میدونستیم روح بود ولی مثلا رسم بود که بگیم از اون دنیا بیاد،به من که رسید مامانم گفتن بهشون که منا داره میره شما بهش اجازه میدین من نشنیدم بیدار شدم.بعد ما یعنی زیرزمین اپارتمانمون رو هم خریده بودیم رفتیم توش که توشو بازسازی کنن برای من،دیوار یه گوشش اب داده بود زدیمش با دست افتاد و داشتیمم وسایلای توش رو مرتب میکردیم که دیدیم عمه ام یه میز ناهار خوری مقاوم از جنس پلاستیک فشرده با صندلیهاش از خونه اش اورده گذاشته اونجا برای ما،اگه فکر کنم اونجا همه جمع شدیم مامانبزرگمم اومدن روی مبلهای استیل که در بیداری نداریم نشسته بودن و مامانبزرگمم چاقتر هم بود روحش.
خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
Arnoosh
۲۸ روز پیش
سلام خسته نباشید
زن عموی من خواب دیده که من یک خونه خیلی بزرگ دارم
چند ماه پیش هم دوستم همین خواب را برای من دید
خواهشمند است بفرمایید تعبیر اینکه شخص دیگری برای من خواب دیده چیست ؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر معیشت بسیار است. از لحاظ روانشناسی: نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. تعبیر دیگر: یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
فاطمه
۲۹ روز پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم خواب من روهم تعبیر کنید، خواب دیدم که داریم میریم داخل یه خونه ای که نیاز به تعمیرو تمیز کاری داره ماهم شروع کردیم که درستش کنیم بعد میبینم با کلی آدم رفتیم به یک رستوران شام بخوریم من میرم دستشویی اونجا یه دختری رو از اقوام میبینم که زیاد خوشم ازش نمیاد توی خوابم هم حس بدی بهش دارم همونجا توی دستشویی عمومی دارم باهاش حرف میزنم که یکی از پسرهای اقوام که اصلا توی واقعیت نمیشناسمش یعنی وجود نداره ،میاد دم در دستشویی با صوت داره قرآن میخونه بعد از بسم الله میخواد بخونه منو میبینه قعطش میکنه میره داخل خواب یه پسر قد بلندو خوش قیافس توی دلم خوشم میاد ازش ولی یادم میوفته که من یکی دیگه رو دوست دارم (که توی واقعیتم یعنی بیداری دوسش دارم)بعد منم میرم که برگردم رستوران که میبینم یه دختر بچه ای داره گریه میکنه یه تالار اونور خیابونه رستورانه میفهمم مامانش دختر بچه اونجاست داخل تالار عروسیه میرم بچه رو از خیابون رد میکنم میبرمش سمت تالار که مشخص عروسیه ولی من نمیشناسمشون (منظورم اینکه عروس و دامادو نمیبینم فقط توی خواب میدونم داخل تالار عروسیه )که یه مردی بچه رو میشناسه بچه رو بهش میدم و برمیگردم رستوران که تعداد زیادی از اقوام من دور میزن منم خیلی هارو اصلا نگاه نمیکنم فک کنم نمشناسم خیلی هارو، بعد به حساب یکی از آقاهای مهمون هممون شام گرون قیمت سفارش میدیم بعد من انگار دارم بشقاب میدم به مهمونا میرسم به اون پسره که دم دره دستشویی قرآن خوند ازم قاشق خواست فک کنم بهش دادم و با خجالت ازش دور شدم بعد از خواب بیدار شدم
خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. بیانگر ماهیت بازیگوش، بیگناه و کودکانه‌ی شماست. شاید در موقعیتی، نابالغانه رفتار می‌کنید. بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید خودتان یا دیگران شکست خورده‌اید.
میم.قاف
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم یه خونه بزرگ که معماریش خیلی خاص بود،دعوت بودیم،شبیه باغ بود دورش،به اندازه ای این خونه خوشگل بود که همه اش توی دلم میگفتم یعنی میشه خودم اینقدر دارا بشم بتونم این خونه رو داشته باشم،ممنون از تعبیراتون
خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است.
آتنا
۱ ماه پیش
سلام...من سال هاست که خواب خونه قبلی که درش زندگی میکردیم میبینم...شاید فقط ۳-۴ بار خواب این خونه ای که توش زندگی میکنیم دیدم اما همیشه خواب خونه قبلیمون رو میبینم...خواهرم هم همینطوره...خیلی ذهنم مشغوله
خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد.
setayesh
۱ ماه پیش
با سلام. خواب دیدم فردی که سالهای پیش فوت کرده قصابی می کرد من هم ایستاده بودم دیدم که گوشتش خیلی چربی داره و منصرف شدم از گرفتن گوشت
خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. یعنی درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.
setayesh
۱ ماه پیش
با سلام
پدرم مدتی است خواب می بینند که افرادی که فوت کرده اند در حال ساختن خانه هستند. بعضی مواقع هم خواب دیده اند که افراد زنده هم در حال ساختن خانه هستند.
ممنون میشیم تعبیرش لطف کنین
خواب‌تان بیانگر موج تازه‌ای از انرژی، رشد، جاه‌طلبی و خودباوری بازیافته است. ممکنست بیانگر بازسازی زندگی‌تان باشد.
مشکات
۱ ماه پیش
سلام
فردی برای ما خواب دیده که چهار خانه و دو باغ داریم
تعبیرش چیست؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی و معیشت است.
فرزانه سلمانی
۱ ماه پیش
من خواب دیدم در خانه بزرگ که یرایم اشنا نبود با ماری بسیار بزرگ در حال جنگ هستم واو را از خانه بیرون میکنم
خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
سجاد
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشد من خواب ديدم رفتم يه جا كافي شاپ كه پاتوق ادم هاي بزرگ بود بالاش ساختمان مسكوني بود و من وارد خانه يك فرد غريبه شدم كه خونه ام نبود اما كارگرش بود خونه رو ديدم حسابي و يه پول خيلي جزعي دادم ب كارگر داشتم ميومدم بيرون كه دوستمو ديدم و ميخواستم اونم بيارم تو كه اومدم بيرون وارد يك فضاي سر سبز شدم و اومدم بيرون و وارد خيابان شدم و وقتي ميخواستيم با دوستم وارد بشيم خونه رو گم كرديم ولي بعد پيدا كرديم
خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید.
Shad
۱ ماه پیش
سلام و وقتتون بخیر
سپاس فراوون بخاطره تمام زحماتتون برای تعبیر خواب.
من در حال حاضر نامزد دارم،و خواب دیدم که با همسرم به خونه ی خیلی خیلی بزرگی رفتیم و اونجا زندگی‌ عالی داریم و‌ من به اتاقاش میرفتم و لذت میبردم از خونه کنار همسرم
ولی یه لحظه با همسرم رفتیم جلوی در یه سگ بهش حمله کرد و‌من‌ نجاتش دادم زود برگشتیم داخل خونه
لطف بزرگی میکنین این خواب رو‌تعبیر کنین
خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. ممکنست حس می‌کنید او شما را به بیراهه می‌کشاند. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
سپیده
۱ ماه پیش
سلام من دو ماه پیش جهازم رو خونه خودمون بردیم ولی فعلا به خاطر کرونا نتونستیم عروسی بگیریم مامانم دیشب تو خواب خونه مارو دیده بود همون طور که تو واقعیت هست ولی ی در هم دیده که خونه های دیگه هم بوده تو خونه ما بعد مامان تو خواب دیده در رو فعلا ببندین اینجا با چی پر کنیم باز(منظورش به جهاز بوده چون بزرگ بوده)
این خواب، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
ناشناس
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم داخل خونه جدیدمون هستیم ، خونه ای بسیار بزرگ و رنگ سفید و تمیزی همه چیز تو خواب برجسته بود بطوری که دیوار ها و کف اتاق ها سفید با سنگ مرمر بود
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
Atefe
۱ ماه پیش
با سلام،من خواب خانه های قدیمی خیلی زیاد میبینم مثلا در خوابی میبینم که در خانه ای قدیمی و بسیار کثیف و پر از گردو خاک وسایل و اثاث من انجاست و چند زنی که نمیشناسم دارن اثاث یکنفر دیگر که آنجا بوده و مُرده را جمع میکنند تا اثاث مرا بچینند ولی نه خانه را میشناسم نه آن خانم ها را و نه اینکه آن خانه مال خودم هست یا خیر ؟فقط میبینم که آن ها تلاش میکنند خانه ی قدیمی و کاهگلی و پر از خاک را تمیز کنند و اثاث مرا بچینند و دو زن زیر کتف های من را نگه داشته اند و کنارم هستند و خودم کاری انجام نمیدهم مثل اینکه مدتی نبوده ام جایی بوده ام و یا بیمار و ناتوان هستم و اصلا از آمدن به آن خانه راضی نیستم و بسیار مضطربم مثل اینکه چند ماهی بیمار بوده یا مثلا زندانی بوده ام و بعد هم به زور مرا به این خانه ی عجیب و قدیمی آورده اند . در عالم واقعیت بنده مستاجر هستم و متاهل و دارای دو فرزند که با فرزندانم تنها زندگی میکنم با کسی رفت و آمدی ندارم همسرم در شهری در جنوب کار میکند و کم همدیگر را میبینیم ولی در عالم خواب در آن خانه های وحشتناک تنها هستم میدانم شوهر و بچه داشتم ولی آن ها انجا نیستند و حتی آن اساس و وسایل مال من نیست بیشترش برام ناشناخته هست و متعجبم خانواده ام کجا هستند من مدتی کجا بوده ام ؟ این زن های ناشناس اینجا چه میکنند اینها که هیچ کار نمیکنند این خواب را ماهی چندین بار بسیار تکراری در خانه های مختلف به صورت های مختلف گاهی بدتر گاهی بهتر میبینم که به اجبار مدتی نبوده ام و میخواهند مرا در خانه ای قدیمی ،تنها سکونت دهند خانواده ام نیستند و خودم مثل زندانی ها یا بیمارها ! قادر به تمیز کردن و اثاث چیدن نیستم و اصلا از شرایط راضی نیستم در همه ی خواب هایم خانواده ام حضور ندارند و همه جا در هم و برهم و پر از خاک و کثیف هست و اثاث یک شخص مُرده را دارن جمع میکنند وسایله من را جایش بچینند که اینها با هم قاتی شده است در جای جای خانه ها پراکنده است این خواب ها مرا پریشان کرده اند چون اکثر خواب هایی که میبینم خیلی زود تعبیر میشوند همچنین گاهی خواب میبینم وارد خانه ی قدیمی میشوم که بسیار تو در تو هست و بعد که میخواهم بیرون بروم جای در دیوار هست و آنجا مستاصل میمانم و نمیتوانم خارج شوم تمام خانه ها و افراد در این خواب ها برایم ناشناس است و خانه ها بسیار قدیمی در حد خراب شدن که بزور میخواهند من آنجا زندگی کنم و خودم مقاومتی نمیتوانم بکنم . من تقریبا هفته ای چند بار این خواب ها را با خواب های عجیب دیگر میبینم که اکثر آن ها تعبیر میشوند ولی تعبیر خواب خانه ی قدیمی و اجبار به سکونت تنهایی در آن نمیدانم چیست ؟ نکند قبر است !!! خواهش میکنم تعبیرش را بگویید و مرا ازپریشانی در بیاورید این خواب ها روح و روان مرا به هم ریخته و بسیار میترسم و اضطراب دارم که قرار است چه بشود ؟!! منتظر تعبیر خواب هایم سپاسگذارم.
خواب دیدن اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه قدیمی یا کهنه است، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اگر شلوغ است، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. دیدن زنان، به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. اینکه بیمارید، بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! اینکه ناراحت هستید، یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
nsrd
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که رفتیم به خانه ی قدیمی پدربزرگم که خیلی بزرگ و زیبا بود ولی نیاز به کلی تعمیرات داشت. (اما تو واقعیت پدربزرگم یه همچین خونه ای نداشت)
بعد من هی در حال تمیز کردنش بودم. تعبیرش چیه؟
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. اینکه تمیز می‌کنید، یعنی موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید.
سیدسعید
۲ ماه پیش
سلام دیدم بایکی میخام خونه روکاغذ دیواری کنیم بنظرم خونه مال خودم بود یک خونه یک خابه .در حالی ندارم.
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اینکه کاغذدیواری نصب می‌کنید، یعنی چیزی را می‌پوشانید یا اینکه رازی را پنهان می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای چیزی باشد که نیاز به زیبا شدن دارد. رنگ و الگوی کاغذدیواری را در نظر گیرید! نشانه‌ای از یک نوع مانع، راز یا احساسی است که در زندگی‌تان وجود دارد.
گلشن
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید

من دیشب خواب دیدم در محله و خانه قدیمی مان بودم
محله قدیمی مان کاملا تاریک بود و همه همسایه ها درهایشان بسته بود و توی کوچه کاملا خلوت بود و صحه خوفناکی بود.

و ما تازه به خانه قدیمی مان اسباب کشی کرده بودیم
مردهای غریبه زیادی از در و دیوار حیاطمان میامدند تو
من با آنها درگیر میشدم اما قوی نبودم و نمیتوانستم با مشت هایم به آنها آسیبی بزنم.

و در آن لحظات دیدم که
از جیب پدرم۳۰۰هزار تومان دزدی شده بود
و توی خواب این دفعه دوم بود که از او دزدی شده بود.

من هم رفتم دنبال وسایلم گشتم که همگی سرجایشان بودند و از من دزدی نشده بود.

سپاس از لطف شما
ببخشید خوابم طولانی بود.
داشتن خوابی که در فضای تاریک صورت می‌گیرد، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. کوچه، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. اینکه مورد دزدی واقع شده‌اید، یعنی یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.
Minoo
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونه ای خریدم خیلی شیک و تقریبا بزرگ. یکی از طبقات بالای یک برج بود و یک دیوار خیلی بزرگ که برای فضای پذیرایی بود شیشه ای بود و ویو قشنگی داشت و کل شهر دیده میشد اما هیچکدوم از اعضای خانوادم نبودن اونجا ولی من راضی و خوشحال بودم و روبه روی برج خیلی نزدیک به خونه یک شیرینی فروشی و بانک وجود داشت
تعبیرش چی میشه؟
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اینکه در برج است، بیانگر امیدها و آرمان‌های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می‌کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون‌تان مغرور است. اینکه خوشحالید، شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. اینکه به بیرون می‌نگرید، بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید.
بیتا
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم ک ی خونه سه یا چهار طبقه هست و قرار بود طبقه سوم برای ما باشه ک نشد و تراس هر کدوم از طبقه ها لباس عروس هس ولی واحدی ک‌قرار بود برا ما باشه لباس عروسی توش نیس و من دارم گریه میکنم و ی کفش پاشنه ۵ سانتی مشکی بندی پوشیدم ممنون میشم جواب بدین
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. لباس عروس، یعنی رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی می‌کنید. اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. اینکه پاشنه‌بلند پوشیده‌اید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
نیلوفر
۲ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم ،یادم نیست قبل از نماز صبح بود یا بعد از نماز صبح
خواب دیدم مادرم بهم گفت خونتون درست شده قراره با شوهرت برین تو خونه خودتون، ولی بیشتر از سه ما نیستین
گفتم یعنی چی، گفت نمیدونم

البته بگم ما 7 ساله که خونه مادرم هستیم و من هر روز در فکر خونه
گرچه خواب‌تان از استرس خانه‌یابی است؛ اما: خواب دیدن اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. اشاره به سه ماه، بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر نمایش بسته‌ی سه‌تایی است؛ مانند «گذشته»، «اکنون» و «آینده»؛ یا «پدر»، «مادر» و «فرزند»؛ یا «جسم»، «ذهن» و «روح». عدد سه ممکنست بگوید که ’تا سه نشه، بازی نشه!‘
نگار
۲ ماه پیش
سلام من چند شبه ک همش خواب میبینم خونه ای خریدیم خیلی بزرگ بود و پر ازاتاق ولی خیلی کثیف بود همش بوی دستشویی میومد
تعبیرش چی میتونه باشه
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اینکه کثیف است، به جنبه‌ای از خودتان اشاره دارد که از آن شرمنده‌اید و از تأییدش طفره می‌روید. اینکه بوی بد می‌دهد، یعنی توسط دایره‌ی اجتماعی‌تان (روابط‌تان) یا محیط‌تان حمایت نمی‌شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی‌تان اشاره دارد.
Mahdie
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم که داییم خونه گرفته رفتم خونشون دوبلکس و فوق العاده بزرگ بود و ۹۸درصد خونه ست سفید و طلایی بود..اونجا فقط من بودم و پسرداییم رو به روم ایستاده بود و دستاش تو جیبش بود و منو نگاه میکرد،..تعبیرش چیه؟
خواب دیدن دایی‌تان، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه او خانه‌ی جدید گرفته است، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. پسردایی‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید.
پروانه
۲ ماه پیش
من خواب دیدم رفتم به خانه کسی که دوستش دارم خانه بسیار مجللی بود خانوادمم انگار بودن بعد من یه میز تحریر گرفته بودم پدرمینا گفتن این خوب نیست ولی کسی که دوسش دارم گفت خوبه برش دار منم برداشتم بعد مهمونا نشسته بودن معشوق منم نشسته بود بهم گفت بیا بشین پیشم منم رفتم نشستم کنارش بعد اون دستشو انداخت دور گردنم و منو بوسید و من هم در حالی که داشتم پیش دیگران خجالت میکشیدم از خواب بیدار شدم تعبیر خواب من چیه ؟
خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. دیدن معشوق، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. همچنین نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. دیدن میز، بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. اینکه خجالت‌زده‌اید، بیانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. تعبیر دیگر: احساس شرم، بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید شکست خورده‌اید.
الهه رضایی
۲ ماه پیش
من خواب دیدم تو یه خونه خیلی بزرگ هستم که خونه خودمه ولی خیلی قدیمی بود و یکم تاریک و کنار یک امامزاده بود سی چهل نفر مهمون داشتم تو خونه و میخاستم براشون شام بپزم و برای خرید وسایل شام به بیرون رفتم ولی چیز خوبی پیدا نمیکردم و تو خواب استرس داشتم
خواب دیدن خانه‌ی قدیمی یا کهنه، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اینکه تحت استرس هستید، بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه‌ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله‌ها فاصله دهید.
مرضیه
۲ ماه پیش
سلام
من مدام این خواب رو میبینم که خونمون داره حرکت میکنه مثل ماشین یا انگار که پا دراورده و حرکت میکنه من تو خواب از پنجره حرکت خونه رو میبینم و اینکه مناظر و خونه های بیرون از جلو چشام عبور میکنن مثل ایکنه تو ماشین نشسته باشی ، تو این لحظه ترس خیلی زیادی تو خواب دارم و مدام تو خواب دعا میکنم که حرکت خونه متوقف بشه
خواب دیدن اینکه خانه متحرک است، به نارضایتی با زندگی فعلی‌تان اشاره دارد. تمایل دارید جای دیگری، شروعی تازه داشته باشید. اینکه از پنجره به بیرون می‌نگرید، بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا نیاز دارید وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه دعا می‌کنید، بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. نیاز دارید نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی نیاز دارید بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
Jihad
۳ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه دوبار از كنار خانه رد ميشم كه در نيمه باز است و اتاق خواب لا رنگ سبز و نيمه بدن مردي رو تخت نشسته راميبينم
خواب‌تان ناقص است و نمی‌توان تعبیر درستی آورد.
مونا
۳ ماه پیش
با سلام،من در واقعيت عقد كرده و بلاتكليفم،خواب ديدم يه خونه خوب شيك با وسايل نو اجاره كرديم و ديدم بدون باردارى و زايمان يه پسر ٤ ٥ ساله چشم رنگى زيبا دارم و از زندگيم خيلى راضى بودم
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اگر پسر ندارید و خواب می‌بینید دارید، بیانگر جنبه‌ی مردانه‌ی توسعه‌نیافته‌تان است. نیاز دارید جوانی و کودک درون‌تان را تأیید کنید.
بدون نام
۳ ماه پیش
با سلام من چند سالی است خواب یه خونه بزرگی رو میبینم که ویلایی هست که دو در داره دری که پشت خانه است شیشه ای است .و همیشه با اینکه خونه رو دوست دارم یه حس بدی دارم همیشه هم تو خواب میبینم که بیرون خونه یه چیزی که ازش میترسم هست .میبینم بیرون خونه بارون شدیدی میداد یا اینکه سگ های زیادی بیرون هستن
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه باران را از پنجره تماشا می‌کنید، بیانگر ایده‌ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می‌شوند. ممکنست نمادی از شانس و عشق باشد. سگ، نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین سگ‌ها ممکنست نمادی از خواهر، برادر، بچه‌ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می‌کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزندها دور باشند. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید.
علی
۳ ماه پیش
با سلام بنده خواب دیدم که بیرون خانه ایی ایستاده ام و ان خانه متعلق به کسی است که اورا دوست دارم و خانه ایی سز سبز و بزرگ که جلوی خانه فواره داشت و حوض بسیار زیبا و کنار خانه درختان بسیار سرسبز و قشنگ و بزرگ و من داشتم ان را نگاه میکردم و یک ماشین مدل بالا هم جلوی خانه پارک بود خانه ایی که بسیار بزرگ و ارتفاع زیادی هم داشت و واقعا خارق العاده بود
بنا و ساختمان و خانه در خواب‌های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا و خانه هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است. کاربر گرامی خوابی که شما برای کسی که دوستش دارید دیده اید تجسمی از آرزو های شما برای خودتان و ایشان است . شما در اعماق ذهنتان همیشه به داشتن چنین زندگی فکر کرده اید و ذهن شما این فکر را برای شما این گونه نشان می دهد
هلیا
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که در حال جابجایی هستیم و خانه انگار 5اتاق داشت و 3تا از انها قفل بود خانه تقریبا تاریک بود و یکی بود فقیر که هی از ما پول می‌گرفت و یک دفعه یکی امد و قصد کشتن ما را کرد
و این را هم بگویم که این خانه در واقعیت هست که ما دنبال خانه هستیم ولی خانه که ما پرسیدیم 4اتاقه هست در ضمن من هنوز اون خانه را ندیدم و اصلا خانه در خواب نیس
با تشکر
خواب دیدن اینکه یک اتاق جدید را می‌یابید یا کشف می‌کنید، یعنی نقطه‌های قوت جدیدی را توسعه می‌دهید و نقش‌های جدیدی را به خود می‌گیرید. ممکنست از نظر احساسی، رشد کنید. آنچه در اتاق کشف‌شده می‌یابید را در نظر گیرید! ممکنست بیانگر خاطره‌ها، هراس‌های سرکوب‌شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر: این اتاق‌ها نمادی از مهارت‌های فراموش‌شده یا پتانسیل رد شده می‌باشند. اینکه درب، بسته است یا قفل است، بیانگر فرصت‌هایی است که رد شده‌اند و در دسترس‌تان نیستند یا اینکه از دست رفته‌اند. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت‌تان را گرفته است. نمادی از پایان مرحله یا پروژه‌ای است. بویژه اگر خارج درب قفل‌شده هستید، یعنی تمایلات ضد اجتماعی دارید. اگر داخل درب قفل‌شده هستید، بیانگر درس‌های سخت و ناگواری است که نیازست آموخته شوند. اینکه به گدا کمک می‌کنید، یعنی بر سختی‌ها و بی‌کفایتی‌هایتان غلبه خواهید کرد. دیدن قاتل، بیانگر جنبه‌ی ضروری احساسات‌تان است که حذف شده است. حس می‌کنید هویت و فردیت‌تان را از دست می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر فرایند خالص‌سازی و شفا باشد. روی پایتان ایستاده‌اید و به چیزی، پایان دراماتیکی داده‌اید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم توی خونه یه گلخونه مخفی هست.من اول ازش خوشم اومد ولی بعد میترسیدم که هر کی این مخیفیگاهو پیدا کنه بمیره. دلم می‌خواست ازش دور شم
خواب دیدن یا اینکه در گلخانه هستید، بیانگر تحول است. تغییرهایی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید که بیشترشان در نتیجه‌ی عملکردهای خودتان است. یعنی ممکنست خیلی کنترل می‌کنید. می‌خواهید چیزها به شیوه‌ی شما انجام شوند؛ اما در این فرایند، ممکنست خود را ایزوله کنید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید. اینکه از آن اجتناب می‌کنید، یعنی با جنبه‌هایی از خودتان روبرو نمی‌شوید (از برخی از خصوصیت‌هایتان فراری هستید). خصوصیت‌های اخلاقی و جنبه‌های شخصیتی آنکه از او دوری می‌کنید را در نظر بگیرید؛ ویژگی‌هایی که در خودتان نمی‌بینید.
Hajar
۳ ماه پیش
من خواب دیدم توی زیر زمین خونمون یک خونه ی جدید و قدیمی پیدا میکنیم ک خیلی بزرگ هست و وسایل گرون قیمت داره و بعد از سالها متوجه ی این خونه شده ایم
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در زیرزمین هستید، نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد. خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام.من مرتب خواب میبینم که یک خانه ی اعیانی قدیمی دارم.با گچ بری های خیلی قشنگ و آجرکاری های زیبا.باغچه وسط خانه با حوض آب و درخت ..تعداد زیادی اتاق.خواب میبینم خانه مال منه و انگار اونجا زندگی میکنم ولی هیچوقت به اتاق ها وارد نمیشم..همیشه از بیرونش لذت میبرم و به مسئله ای مشغولم
این خواب، یعنی نیاز دارید گام‌های تازه‌ای بسوی استقلال بردارید. نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید. همچنین بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. شما به مرحله‌ی نو یا منطقه‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
دریا
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خانه ام عوض شده
سلام؛ خواب دیدن یک خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ی جدید یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
Faeze
۴ ماه پیش
من چن وقته خواب میبینم خونم شلوغه تو ذهنمم اینکه میخوام خونمو تمیز کنم صبح ها هم همیشه این خوابو میبینم ممنون میشم تعبیرش کنین برام
خواب دیدن خانه‌ی شلوغ، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. نیاز دارید این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
مهسا
۴ ماه پیش
من چند وقته خواب میبینم توی خانه ای جدید هستیم و این خانه ،خانه خودم در بیداری نیست اما هربار در خواب همان خانه ثابت را میبینم که در بیداری هرگز اونجا نبودم . هربار هم خواب میبینم اثباب کشی کرده ایم و اونجا یه اتاق متروک داره که توش اتفاقات بدی میفته ‌.
بخشهای مهم خوابتان: دیدن یک خانه جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به فاز جدید یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. شما از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. اگر شما پشت در قف شده ی خانه بمانید، بیانگر طرد شدن و عدم امنیت است. شما حس می کنید که پشت سر گذاشته شده اید. اینکه شما یک اتاق جدید را پیدا می کنید یا کشف می کنید بیانگر این است که نقاط قوت جدیدی را توسعه می دهید و نقش های جدیدی را به خود میگیرید. شما ممکن است از نظر احساسی رشد کنید. چیزی که در اتاق کشف شده پیدا می کنید را در نظر گیرید، ممکن است بیانگر خاطرات، ترس های سرکوب شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر این است که این اتاق ها نمادی از مهارت های فراموش شده یا پتانسیل رد شده است.
حوریا
۴ ماه پیش
سلام من چندین باره خواب میبینم با خانواده توی یه تونه ی سلطنتی هستم که زیر اون چشمه ی اب گرم داره...خونه هم سفید طلاییه .تعبیرش چیه
دیدن خانواده تان در خواب تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه تان با خانواده تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده تان وابسته اید، خصوصا اگر اعضای خانواده تان در خوابهای تکراری تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده تان یا رابطه ای که با آنها دارید را در نظر بگیرید. اگر در خواب قصر ببینید به معنای رفاه و امتیاز و برتری است و شما آماده اید که از کل پتانسیل خود استفاده کنید. اگر در یک قصر زندگی کنید، بر این دلالت دارد که موفقیت درست در دسترس شماست.
کیانا
۴ ماه پیش
با سلام و احترام.من تا بحال دومین باره که خواب میبینم.این منزلی که الان سکونت داریم قسمتهایی از خونه هست که من تازه تو خواب میبینم. و توی خواب میبینم که اتاقهای بزگی به غیر از اتاقهای خونمون هم وجود داره ( بیشتر توی خواب میبینم که این اتاقها پشت یکسری اتاقها هستند و خیلی بزرگ و جادار) و قسمتهایی که هرگز قبلا ندیده بودم در بیداری. ضمنا دفعه دوم خواب دیدم که یکی از اتاقها نور آفتاب خوبی داره و تو خواب میگفتم چه اتاق خوبیه واسه مطالعه. سپاس فراوان اگر لطف بفرمایید تعبیر کنید.
خواب دیدن اینکه شما یک اتاق جدید را پیدا می کنید یا کشف می کنید بیانگر این است که نقاط قوت جدیدی را توسعه می دهید و نقش های جدیدی را به خود می گیرید. شما ممکن است از نظر احساسی رشد کنید. چیزی که در اتاق کشف شده پیدا می کنید را در نظر گیرید، ممکن است بیانگر خاطرات، ترس های سرکوب شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر این است که این اتاق ها نمادی از مهارت های فراموش شده یا پتانسیل رد شده است. دیدن نور خورشید، (آفتاب)، بیانگر این است که نوعی پیشرفت غیر منتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. خواب به شما تضمینی می دهد که شما در مسیر درست پیش رفته اید.
mostafa
۴ ماه پیش
سلام خاب دیدم در خانه ای یک طبقه بزرگ ک اتاق های زیادی دارد هستم و ولی راهی به بیرون ندارد جلوی خانه آپارتمان چندطبقه ای هست بعد از مدتی گشتن توی خونه فهمیدم راه خانه به بیرون از زیر آپارتمان روبه رویی هست تعبیرش چیه ممنون
این خواب، بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید. شما به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت در زندگی تان هستید و در نهایت، راهی نامتعارف (از لحاظ فکر خودتان) خواهید یافت. شما نیازمند مشورت با اشخاص باتجربه و معتمد هستید تا بتوانید بر مشکلاتتان غلبه کنید.
مینا
۵ ماه پیش
چند وقت پیش خواب دیدم ک پدرم من رو ب خانه ای قدیمی بردند ک من از اونجا میترسیدم و میگفت همینجا باید بمونی و باهام بدرفتاری میکرد یعنی باتندی باهام حرف میزد من میگفتم نمیتونم شب تا صبح اینجا بمونم
دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. اینکه پدرتان از دست شما عصبانی است بیانگر این است که شما چیزی انجام می دهید که ممکن است مورد تایید او نباشد. خواب ممکن است نمایشی از خشم شما نسبت به او باشد. مسائل حل نشده وجود دارد که باید رویش کار شود. دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باورها، نگرش های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ یا مخروبه را در خوابتان می بینید، بیانگر جنبه ای از زندگی‌تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می برید. نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
جاهد سراوانی
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با پدرم که سه ماه شده فوت کرده دارم یه آپارتمان در طبقه ۹۴ رم داره برام میخره چون من پول خرید خانه رو ندارم خودش قبلا میگفت تو آپارتمان زمین از از تو نیست آسمون از توعه یعنی مخالف بود ولی تو خواب میگفت الان سود تو آسمون هست بعد اولین باری بود که تو خواب دیدم خوشحال هست و میخنده
ممنون میشم اگه کمکم کنید
از لحاظ روانشناسی: اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، پس به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان زنده است و مرگ آنها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ او را باور کنید. اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمی خواهید تنها باشید. خواب دیدن اینکه خرید می کنید نمادی از نیازها و تمایلاتتان است. بیانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی پیش روی شماست. چیزی که می خرید و چیزی که نیاز دارید که انجامش دهید را در نظر گیرید. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، نشان می‌دهد که یک) پدر مرحوم‌تان از شما می‌خواهند که در امور معنوی، بیشتر کوشا باشید تا بتوانید سطح به مقام‌های بالاتری دست یابید و إن‌شاءالله به تمام خواسته‌های خویش برسید. دو) مرادتان إن‌شاءالله حاصل خواهد شد.
Sheru
۵ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم تو یه خونه بزرگ داریم زندگی میکنیم انگار بجز خانواده دامادامون و اینا هم بودن خیلی زیاد بودیم خونه در حال خراب شدن بودو من سعی کردم یه راه خروجی پیدا کنم و جون همه رو نجات بدم و یه راه پیدا کردم و همه رو بردم به زیر زمین که اونم بخشی از همون خونه بود ولی شبیه زیر زمین نبود بزرگتر از بالا بود وقتی بیدار شدم خیلی مونده بود تا اذان صبح میشه بگید تعبیر خوابم چیه ؟
دیدن یک خانه‌ی جدید در خوابتان یعنی شما به مرحله‌ی جدید یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. دیدن خانواده‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می‌تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده‌تان وابسته‌اید، خصوصا اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. اهمیت عضو خاص خانواده‌تان یا رابطه‌ای که با آنان دارید را در نظر بگیرید! دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است. دیدن اینکه خانه‌تان دارد خراب می‌شود، یعنی احساس بی‌حرمتی می‌کنید. ممکنست به رابطه‌ی خاص یا موقعیت فعلی در زندگی‌تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر اینست که برخی موارد ناخودآگاه تلاش می‌کند که خود را به شما بشناساند. جنبه‌ایی از شما وجود دارد که انکار شده است. اینکه راهی پیدا می‌کنید، بیانگر تصمیم و انتخابی است که نیاز دارید در زندگی بیداریتان بگیرید. اینکه در یک زیرزمین هستید، نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاه شما و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایلات حیوانی و نیازهای اولیه است. خواب ممکن است استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
فاطمه
۵ ماه پیش
سلام من خواب داییم رو که فوت کردن و درقید حیات نیستن دیدم که داره خونش رو خراب میکنه و از نو میسازه.ذکر کنم که خونه ای که دیدم همین خونه ای هست که در واقعیت وجودداره و در واقعیت پارسال این خونه رو خراب کردن و از نو ساختن ولی داییم چندین سال پیش فوت کردن.ممنونم تعبیرش رو بهم بگین
دیدن دایی‌تان در خواب بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از آرمان‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. خواب دیدن تخریب، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات زیادی در زندگی‌تان هستید. شما ممکن است حس کنید که از کنترل خارج شده‌اید. تعبیر دیگر این است که دیدن تخریب در خوابتان بیانگر خاتمه دادن به یک موقعیت یا رابطه است. دیدن ساخت و ساز در خوابتان بیانگر موج جدیدی از انرژی، رشد، جاه‌طلبی و اعتماد به نفس بازیافته است. ممکن است بیانگر بازسازی زندگی‌تان باشد. در واقع، این خواب، جنبه‌های روان شما را نشان می‌دهد و بخشی از وجود شما می‌باشد که بسوی بهتر شدن‌ها پیش می‌رود إن‌شاءالله.
Fatemeh
۵ ماه پیش
سلام
من در خواب خانه ای دیدم بزرگ اما کهنه که ان خانه مال من نبود من فقط بیرون از خانه نظاره گر ان خانه و افرادی که نشناس بودن و در رفت و امد به ان خانه بودند، بودم
دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی، ممکن است نمادی از این باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ و پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۸
در انتظار بررسی: ۰
فریبا
۵ روز پیش
من خواب دیدم دم در یک خانه ایستادم کلیدشو از تو کیفم دراوردم و درو باز کردم ... خانه دیوارهای کاهگلی داشا که به نظر خیلی محکم میرسیدند . همچنین سقف داشت و فرش شده بود و به پنجره ها پرده آویزان شده بود. اما همه چیز دوده گرفته بود و روی دیوارها و فرش و پرده ها دوده ی سیاه رنگی نشسته بود. میشه بگین تعبیرش چیه؟
ابتدا سلام! خواب‌تان نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. نمادی از پذیرش و اشتیاق‌تان برای پذیرش ایده‌ها/مفاهیم نو است. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نمادی از ابدیت است. بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و جنبه‌های منفی شماست. بخشی از خودتان است که از آن می‌هراسید یا بابتش خجالت‌زده هستید.
Nahal
۵ روز پیش
سلام خسته نباشین من تو خوابم داشتم از یه کوچه ای عبور میکردم تویه اون کوچه اپارتمانایه عادی و قدیمی ام بودن اونجا یه مجتمعی بود منم از سر کنجکاوی رفتم تویه اون مجتمع که توش خونه های خوشگلی بود به جورایی شبیه خونه های سلطنتی بود که خونه ها رنگشون شیری بودنو ستوناشونم قرمز یا قهوه ای بودن منم با حسرت داشتم نگاشون میکردم که برگشتم به خدا گفتم خدایا چی میشه یکی از این خونه ها ماله من باشه و اینکه تویه اون مجتمع یه زنی داشت عبور میکرد که منو با دید بدی نگا میکردتعبیرش چی میتونه باشه خیلی ممنون میشم اگه بگین؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید.
مهرخورشید سیاوش
۶ روز پیش
سلام واحترام خواب دیدم که برای بابام حکم انتقالی از یک شهر به شهر دیگه دادند ما رفتیم به یک شهری که جزیره بود وسایل مان رو بردیم در خانه ی بزرگ اونجا خیلی ناراحت و پریشان بودم از این جا به جایی همش گریه می کردم و می ترسیدم دقیقا کنار همان خانه یک جمعیتی گرد تا گرد هم یک حلقه ی بزرگ تشکیل داده بودند و داشتند سینه زنی می کردند مراسم دهه ی محرم بود و امام حسین ،، مامانم داشت منو دلداری می داد انگار وسط میدان و مردم سینه زن بودم و نگاهم به خانه بود حرفم نمی زدم پر از بغض و نگرانی بودم بعد یک درخت بسیار بزرگ به دیوار اون خانه بوجود اومد دیدم همه با انگشت به اون درخت اشاره می کردند و مات و مبهوت اون درخت پر شاخه و بزرگ شده بودند از شاخه های درخت میوه های ریزی آویزان بود فکر کنم میوه کنار بود درخت سرسبز نبود و انگار خشک بود ولی سایه ی بزرگی داشت و پر میوه
با تشکر از تعبیر شما
خیر و عافیت باشد
سلام! خواب‌تان یعنی برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می‌شوید. همچنین، ممکنست روش‌هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش‌هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت‌تان را سختی جابجایی می‌نمایاند. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. نمادی از غم، بدشانسی و ناشادی است. تعبیر دیگر: بیانگر یک تأثیر مزاحم یا سوءتفاهم در چرخه‌ی اجتماعی‌تان است.
زهرا
۸ روز پیش
سلام ،خواب دیدم داخل یه مجموعه خانه ی قدیمی هستم حیاط مشترک و سر سبزی داشت و اتاق های جدا جدا که پله میخورد یک ایوان کوچک و یک اتاق که انگار برای دانشجوها اجاره میدادن، ولی متروکه بود و انگار سال هاست کسی ازش استفاده نکرده، ازیکی از پله ها بالا رفتم و از پشت پنجره نگاهی به داخل اتاق انداختم، وسایل زندگی یک نفر چیده شده بود و خیلی قدیمی بود و انگار سال هاست خاک خورده، دوتا گلدون سفالی خوشگل،یک چرخ خیاطی،کاغذ و یه تخت خواب یادمه ،با خودم فکر میکردم کاش این اتاق مال من بود و با خیال آسوده فقط درس میخوندم،از تنها بودنم اونجا می ترسیدم ولی بازم دوست داشتم سرک بکشم به اتاقا از معماری اونجا خوشم میومد که یهو از چیزی ترسیدم و با جیغ از خواب پریدم
سلام! خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. در مورد خود و خانواده چه احساسی دارید. این به روابط‌تان با دیگران و نحوه‌ی قرار گرفتن آنها در زندگی‌تان اشاره دارد. بیانگر جنبه‌های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم‌پوشی شده‌اند. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید.
هانی
۸ روز پیش
سلام
خواب دیدم وارد خانه حضرت خدیجه شدم و در خواب میگفتن ایشون خانه رو با دست خودش بنا کرده...میشه بگین معنیش چیه؟؟
سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. تعبیر دیگر: نمادی از چیز‌هایی است که نزدیک نگه داشته می‌شوند و ارزشمندند. زمان و انرژی‌تان را در توسعه‌شان صرف کرده‌اید (سرمایه‌گذاری کرده‌اید) و هزینه‌شان را پرداخت می‌کنید.
ناشناس
۸ روز پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی خانه داریم بعد دارم تمیزش،میکنم کلی تارعنکبوت توشه بعد تمیزش ک کردم بعد ی چیزی شبیه تابلو برقی داخل خونه هست و اسم امامان ب ترتیب میاد میره منم دارم نگاه میکنم اسمشونو میخونم رد میشد خواستم ببینم تعبیر چیه
سلام! خواب‌تان بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید. نماد احساس‌تان نسبت به نام ایشان است. شهودتان در مورد آنان ممکنست درست از آب درآمده باشد.
رویا
۸ روز پیش
خواب دیدم که ازخونه ای داشتم نقل مکان به خونه جوید کردم و اصلا ازاونجاخوشم نمیاد و به همسرم و مادرم که فوت کردن میگفتم‌من این خونه رو دوست ندارم وتوی خواب بسیارعصبی بودم‌ولی مادرم واقوامم که فوت کرده بودن ورچیدمان خاته کمک میکردند و حرفی نمیزدندند . لطفا راهنمایی کنید ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می‌شوید. همچنین، ممکنست روش‌هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش‌هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت‌تان را سختی جابجایی می‌نمایاند. به خودتان شک دارید و حس ناامنی می‌کنید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. گویای بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است.
مینا
۱۱ روز پیش
سلام
خواب دیدم تو ی خانه مثل عمارت هستم که برای ازدواج بد اقایی ثروتمند انجا رفته بودم که طبقه بالا ایوان داشت رفتم تو ایوان و هالش رو نگاه کردم که چه نوع مبلی بدرد میخوره قبل از من آقای رییس جمهور اومده بود اونجا عسل اورده بود در اون خونه ی پسر بچه تپل بود که گردنش رو بوسیدم بعد رفتم تو آشپزخونه سبزیها رو شستم گذاشتم تو بشقاب ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر نیازتان به غنای روحی است. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.
دیانا
۱۴ روز پیش
سلام خواب دیدم تو خونه ای که مستجر هستیم سقفش نم داده تیکه تیکه داره میریزه .منم میخواستم زنگ بزنم به صاحب خونه.در واقعیت داریم جابه جا میشیم دنبال خونه میگردیم
سلام؛ خواب‌تان بخاطر وضعیت مستأجری‌تان است؛ اما: خواب‌تان بیانگر چشم‌انداز ذهنی یا معنوی است. ممکنست نمادی از محدوده‌ای باشد که برای خود تعیین کرده‌اید. همچنین نمادی از مانعی میان دو حالت خودآگاه است. از خودآگاه، ذهن و باورهایتان حمایت می‌کنید یا پناهشان می‌دهید. مروری ازین است که چگونه خودتان را می‌بینید و فکر می‌کنید چکسی هستید. بیانگر حواس‌پرتی، نارضایتی و اثرهای ناخواسته در زندگی‌تان است. اطلاعاتی نو به آرامی خودش را به شما می‌نمایاند. تعبیر دیگر: یعنی کسی، فکرها و دیدگاه‌هایش را به شما تحمیل می‌کند و بزور داخل می‌شود.
ریحانه
۱۷ روز پیش
سلام
خواب دیدم که خونه قدیمی پدربزرگم هستیم که عموم با پدرم رابطه صمیمانه نداره اومده اونجا .فک کنم میخواد تمیز کنه مرتب کنه فک کنم.ما هم اونجاییم و من تعجب میکنم چرا عموم اومده بعد انگاری دزد اومده .یا اینکه آدمهای بدجنسین
که اتفاقات خوشایندی بعدش نیفتاده از خواب پریدم
درضمن مدتیه همش خواب خونه میبینم.خونه خودمون نیس خونه دیگرانه.گاهی خیلی زیبا.گاهی قدیمی .گاهی مجلل
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید.
Sahar
۱۷ روز پیش
سلام خسته نباشید ..
من خواب دیدم که تو یک خونه ی خیلی بزرگ و شیک هستم با ۱۰ نفر از فامیلامون ، تاجایی که یادمه تو خوابم ساختمون مثل اینکه طبقه ی خیلی بالایی بود انگار اسمان خراش بود چون انقد طبقه ی بالایی بود که کل شهر رو میتونستیم ببینیم ، ایرانم نبود ، بعد من جایی که دیدم اشپزخونه ی اون خونه بود و شبم بود ، داشتم با یکی از فامیلامون درباره ی ویوش حرف میزدیم ، بعد تو یک قسمت دیگه ی خوابم صبح بود و ما با فامیلامون تو نشیمن بودیم ، اسباب اثاثیه هم هیچی نداشت ، همه رو سرامیک نشسته بودیم ، میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟ ❤
سلام؛ خواب‌تان بیانگر خود و بدن است. بیانگر سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.
تنها
۱۹ روز پیش
سلام ما در حال جداشدن از همسرم هستیم در مراحل پایانی کار هستیم ولی قلبا دوتامون راضی به جدایی نیستیم... دیشب خواب دیدم رفتم خونه خودمون بقیه وسایلم را بیارم همسرم هم ایستاده بود من وسایل بردارم دوتا اتاق خونمون خیلی به هم ریخته و پر وسایل درهم برهم بود از خونه داشتیم میومدیم بیرون دیدم همسرم طبقه بالا که در اصل نداریم داده اجاره اومدنی مثل همیشه من در حال را میخواستم قفل کنم در کلا از جا درآومد همسرم اومد درست کرد.مثل همیشه کلید گذاشتم زیر فرش اومدیم بیرون بیرون خونه هم شلوغ بود....تعبیرش چی میشه؟
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید.
aniya
۲۰ روز پیش
سلام ما در واقعیت فقط یک خنه داریم و مجردم

خواب دیدم که بابام دوتا خونه کنار هم تو یک محله خریده بود و قرار بود که نقل مکان کنیم به یکی از این دو خونه. بعد منو مامانو بابام رفتیم خونه هارو ببینیم هر دوخونه درحال ساخت بودم و ریزه کاری هایی ازشون مونده بودخونه ی اولی که رفتیم دو طبقه بود خیلی خیلی قشنگ بود از اونجا خیلی خوشم اومد خونه ی دومی که رفتیم یکطبقه بود و نسبتا کوچیک رفتیم داخل و بابامم بهمون توضیح میداد که اینجا اتاق خوابه و اشپز خونه بعد از چند تا پله بالا رفتیم بابام گفت اینجا پذیرایی هستش منم تو دلم گفتم اخه این پذیراییی چرا اینقدر کوچیکه حداااقل اگه میخوان نقل مکان کنن برن اون یکی خونه هه که بزرگترو زیبا ترم هست گن ناراحت بودم که قرار بود بیایم تو این خونه بعد رفتیم خونه ی خودمون (خونه ی واقعی خودمون) من تو خونه خیلی خیلی به شدت ناراحت بودم که قراره از این خونه و از این منطقه بریم بعد بیدار شدم و نتونستم ادامشو ببینم لطفا تعبیر کنین
خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید.
آتنا
۲۱ روز پیش
سلام من خواب دیدم که مادرم در حال آب کردن شکلات بود و بعد همه ی اون شکلات های آب شده رو ریخت در یک قابلمه و یک مرغ هم گذاشت داخلش...بعد من مشغول درست کردن پنکیک شدم که یکیش سوخت دومی هم خراب شد اما نسوخت...عجیب ترین خواب زندگیم بود وقتی بیدار شدم واقعا گیج شده بودم...تعبیری هم داره یا نه صرفا مغزم بهم ریخته بوده؟ممنون میشم جواب بدید
خواب‌تان یعنی تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. سخت می‌کوشید. لازمست بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت قضیه اینست که ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد.
میم.قاف
۲۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم مامانبزرگم که فوت شدن،بهش گفته بودن بیاد خونه مون که ازش اجازه ی عقد من ودختر دیگه ای از فامیلمون رو گرفتن،یا دختری که داشت عروسمون میشد. بعد ما جلوی مامانبزرگم اینها که نشسته بودن باید لباسهای نومون رو میشستیم با دوشی که وسط خونه بود. مامانبزرگم البته میدونستیم روح بود ولی مثلا رسم بود که بگیم از اون دنیا بیاد،به من که رسید مامانم گفتن بهشون که منا داره میره شما بهش اجازه میدین من نشنیدم بیدار شدم.بعد ما یعنی زیرزمین اپارتمانمون رو هم خریده بودیم رفتیم توش که توشو بازسازی کنن برای من،دیوار یه گوشش اب داده بود زدیمش با دست افتاد و داشتیمم وسایلای توش رو مرتب میکردیم که دیدیم عمه ام یه میز ناهار خوری مقاوم از جنس پلاستیک فشرده با صندلیهاش از خونه اش اورده گذاشته اونجا برای ما،اگه فکر کنم اونجا همه جمع شدیم مامانبزرگمم اومدن روی مبلهای استیل که در بیداری نداریم نشسته بودن و مامانبزرگمم چاقتر هم بود روحش.
خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
Arnoosh
۲۸ روز پیش
سلام خسته نباشید
زن عموی من خواب دیده که من یک خونه خیلی بزرگ دارم
چند ماه پیش هم دوستم همین خواب را برای من دید
خواهشمند است بفرمایید تعبیر اینکه شخص دیگری برای من خواب دیده چیست ؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر معیشت بسیار است. از لحاظ روانشناسی: نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. تعبیر دیگر: یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
فاطمه
۲۹ روز پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم خواب من روهم تعبیر کنید، خواب دیدم که داریم میریم داخل یه خونه ای که نیاز به تعمیرو تمیز کاری داره ماهم شروع کردیم که درستش کنیم بعد میبینم با کلی آدم رفتیم به یک رستوران شام بخوریم من میرم دستشویی اونجا یه دختری رو از اقوام میبینم که زیاد خوشم ازش نمیاد توی خوابم هم حس بدی بهش دارم همونجا توی دستشویی عمومی دارم باهاش حرف میزنم که یکی از پسرهای اقوام که اصلا توی واقعیت نمیشناسمش یعنی وجود نداره ،میاد دم در دستشویی با صوت داره قرآن میخونه بعد از بسم الله میخواد بخونه منو میبینه قعطش میکنه میره داخل خواب یه پسر قد بلندو خوش قیافس توی دلم خوشم میاد ازش ولی یادم میوفته که من یکی دیگه رو دوست دارم (که توی واقعیتم یعنی بیداری دوسش دارم)بعد منم میرم که برگردم رستوران که میبینم یه دختر بچه ای داره گریه میکنه یه تالار اونور خیابونه رستورانه میفهمم مامانش دختر بچه اونجاست داخل تالار عروسیه میرم بچه رو از خیابون رد میکنم میبرمش سمت تالار که مشخص عروسیه ولی من نمیشناسمشون (منظورم اینکه عروس و دامادو نمیبینم فقط توی خواب میدونم داخل تالار عروسیه )که یه مردی بچه رو میشناسه بچه رو بهش میدم و برمیگردم رستوران که تعداد زیادی از اقوام من دور میزن منم خیلی هارو اصلا نگاه نمیکنم فک کنم نمشناسم خیلی هارو، بعد به حساب یکی از آقاهای مهمون هممون شام گرون قیمت سفارش میدیم بعد من انگار دارم بشقاب میدم به مهمونا میرسم به اون پسره که دم دره دستشویی قرآن خوند ازم قاشق خواست فک کنم بهش دادم و با خجالت ازش دور شدم بعد از خواب بیدار شدم
خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. بیانگر ماهیت بازیگوش، بیگناه و کودکانه‌ی شماست. شاید در موقعیتی، نابالغانه رفتار می‌کنید. بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید خودتان یا دیگران شکست خورده‌اید.
میم.قاف
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم یه خونه بزرگ که معماریش خیلی خاص بود،دعوت بودیم،شبیه باغ بود دورش،به اندازه ای این خونه خوشگل بود که همه اش توی دلم میگفتم یعنی میشه خودم اینقدر دارا بشم بتونم این خونه رو داشته باشم،ممنون از تعبیراتون
خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است.
آتنا
۱ ماه پیش
سلام...من سال هاست که خواب خونه قبلی که درش زندگی میکردیم میبینم...شاید فقط ۳-۴ بار خواب این خونه ای که توش زندگی میکنیم دیدم اما همیشه خواب خونه قبلیمون رو میبینم...خواهرم هم همینطوره...خیلی ذهنم مشغوله
خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد.
setayesh
۱ ماه پیش
با سلام. خواب دیدم فردی که سالهای پیش فوت کرده قصابی می کرد من هم ایستاده بودم دیدم که گوشتش خیلی چربی داره و منصرف شدم از گرفتن گوشت
خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. یعنی درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.
setayesh
۱ ماه پیش
با سلام
پدرم مدتی است خواب می بینند که افرادی که فوت کرده اند در حال ساختن خانه هستند. بعضی مواقع هم خواب دیده اند که افراد زنده هم در حال ساختن خانه هستند.
ممنون میشیم تعبیرش لطف کنین
خواب‌تان بیانگر موج تازه‌ای از انرژی، رشد، جاه‌طلبی و خودباوری بازیافته است. ممکنست بیانگر بازسازی زندگی‌تان باشد.
مشکات
۱ ماه پیش
سلام
فردی برای ما خواب دیده که چهار خانه و دو باغ داریم
تعبیرش چیست؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی و معیشت است.
فرزانه سلمانی
۱ ماه پیش
من خواب دیدم در خانه بزرگ که یرایم اشنا نبود با ماری بسیار بزرگ در حال جنگ هستم واو را از خانه بیرون میکنم
خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
سجاد
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشد من خواب ديدم رفتم يه جا كافي شاپ كه پاتوق ادم هاي بزرگ بود بالاش ساختمان مسكوني بود و من وارد خانه يك فرد غريبه شدم كه خونه ام نبود اما كارگرش بود خونه رو ديدم حسابي و يه پول خيلي جزعي دادم ب كارگر داشتم ميومدم بيرون كه دوستمو ديدم و ميخواستم اونم بيارم تو كه اومدم بيرون وارد يك فضاي سر سبز شدم و اومدم بيرون و وارد خيابان شدم و وقتي ميخواستيم با دوستم وارد بشيم خونه رو گم كرديم ولي بعد پيدا كرديم
خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. همچنین نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید.
Shad
۱ ماه پیش
سلام و وقتتون بخیر
سپاس فراوون بخاطره تمام زحماتتون برای تعبیر خواب.
من در حال حاضر نامزد دارم،و خواب دیدم که با همسرم به خونه ی خیلی خیلی بزرگی رفتیم و اونجا زندگی‌ عالی داریم و‌ من به اتاقاش میرفتم و لذت میبردم از خونه کنار همسرم
ولی یه لحظه با همسرم رفتیم جلوی در یه سگ بهش حمله کرد و‌من‌ نجاتش دادم زود برگشتیم داخل خونه
لطف بزرگی میکنین این خواب رو‌تعبیر کنین
خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. ممکنست حس می‌کنید او شما را به بیراهه می‌کشاند. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
سپیده
۱ ماه پیش
سلام من دو ماه پیش جهازم رو خونه خودمون بردیم ولی فعلا به خاطر کرونا نتونستیم عروسی بگیریم مامانم دیشب تو خواب خونه مارو دیده بود همون طور که تو واقعیت هست ولی ی در هم دیده که خونه های دیگه هم بوده تو خونه ما بعد مامان تو خواب دیده در رو فعلا ببندین اینجا با چی پر کنیم باز(منظورش به جهاز بوده چون بزرگ بوده)
این خواب، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
ناشناس
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم داخل خونه جدیدمون هستیم ، خونه ای بسیار بزرگ و رنگ سفید و تمیزی همه چیز تو خواب برجسته بود بطوری که دیوار ها و کف اتاق ها سفید با سنگ مرمر بود
خواب دیدن خانه‌ی جدید، یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید.
Atefe
۱ ماه پیش
با سلام،من خواب خانه های قدیمی خیلی زیاد میبینم مثلا در خوابی میبینم که در خانه ای قدیمی و بسیار کثیف و پر از گردو خاک وسایل و اثاث من انجاست و چند زنی که نمیشناسم دارن اثاث یکنفر دیگر که آنجا بوده و مُرده را جمع میکنند تا اثاث مرا بچینند ولی نه خانه را میشناسم نه آن خانم ها را و نه اینکه آن خانه مال خودم هست یا خیر ؟فقط میبینم که آن ها تلاش میکنند خانه ی قدیمی و کاهگلی و پر از خاک را تمیز کنند و اثاث مرا بچینند و دو زن زیر کتف های من را نگه داشته اند و کنارم هستند و خودم کاری انجام نمیدهم مثل اینکه مدتی نبوده ام جایی بوده ام و یا بیمار و ناتوان هستم و اصلا از آمدن به آن خانه راضی نیستم و بسیار مضطربم مثل اینکه چند ماهی بیمار بوده یا مثلا زندانی بوده ام و بعد هم به زور مرا به این خانه ی عجیب و قدیمی آورده اند . در عالم واقعیت بنده مستاجر هستم و متاهل و دارای دو فرزند که با فرزندانم تنها زندگی میکنم با کسی رفت و آمدی ندارم همسرم در شهری در جنوب کار میکند و کم همدیگر را میبینیم ولی در عالم خواب در آن خانه های وحشتناک تنها هستم میدانم شوهر و بچه داشتم ولی آن ها انجا نیستند و حتی آن اساس و وسایل مال من نیست بیشترش برام ناشناخته هست و متعجبم خانواده ام کجا هستند من مدتی کجا بوده ام ؟ این زن های ناشناس اینجا چه میکنند اینها که هیچ کار نمیکنند این خواب را ماهی چندین بار بسیار تکراری در خانه های مختلف به صورت های مختلف گاهی بدتر گاهی بهتر میبینم که به اجبار مدتی نبوده ام و میخواهند مرا در خانه ای قدیمی ،تنها سکونت دهند خانواده ام نیستند و خودم مثل زندانی ها یا بیمارها ! قادر به تمیز کردن و اثاث چیدن نیستم و اصلا از شرایط راضی نیستم در همه ی خواب هایم خانواده ام حضور ندارند و همه جا در هم و برهم و پر از خاک و کثیف هست و اثاث یک شخص مُرده را دارن جمع میکنند وسایله من را جایش بچینند که اینها با هم قاتی شده است در جای جای خانه ها پراکنده است این خواب ها مرا پریشان کرده اند چون اکثر خواب هایی که میبینم خیلی زود تعبیر میشوند همچنین گاهی خواب میبینم وارد خانه ی قدیمی میشوم که بسیار تو در تو هست و بعد که میخواهم بیرون بروم جای در دیوار هست و آنجا مستاصل میمانم و نمیتوانم خارج شوم تمام خانه ها و افراد در این خواب ها برایم ناشناس است و خانه ها بسیار قدیمی در حد خراب شدن که بزور میخواهند من آنجا زندگی کنم و خودم مقاومتی نمیتوانم بکنم . من تقریبا هفته ای چند بار این خواب ها را با خواب های عجیب دیگر میبینم که اکثر آن ها تعبیر میشوند ولی تعبیر خواب خانه ی قدیمی و اجبار به سکونت تنهایی در آن نمیدانم چیست ؟ نکند قبر است !!! خواهش میکنم تعبیرش را بگویید و مرا ازپریشانی در بیاورید این خواب ها روح و روان مرا به هم ریخته و بسیار میترسم و اضطراب دارم که قرار است چه بشود ؟!! منتظر تعبیر خواب هایم سپاسگذارم.
خواب دیدن اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه قدیمی یا کهنه است، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اگر شلوغ است، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. دیدن زنان، به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. اینکه بیمارید، بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! اینکه ناراحت هستید، یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
nsrd
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که رفتیم به خانه ی قدیمی پدربزرگم که خیلی بزرگ و زیبا بود ولی نیاز به کلی تعمیرات داشت. (اما تو واقعیت پدربزرگم یه همچین خونه ای نداشت)
بعد من هی در حال تمیز کردنش بودم. تعبیرش چیه؟
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. اینکه تمیز می‌کنید، یعنی موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید.
سیدسعید
۲ ماه پیش
سلام دیدم بایکی میخام خونه روکاغذ دیواری کنیم بنظرم خونه مال خودم بود یک خونه یک خابه .در حالی ندارم.