تعبیر خواب رنگ‌ ها (رنگ سفید، رنگ طلایی و…)

با تعبیر خواب رنگ‌ ها شامل تعبیر خواب رنگ سفید، تعبیر خواب رنگ قهوه ای، تعبیر خواب رنگ طلایی، تعبیر خواب رنگ سبز، تعبیر خواب رنگ بنفش و... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب رنگ ها
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته مطیعی تهرانی غیر ممکن است که ما به تنهایی رنگ‌ها را در خواب مشاهده کنیم. همواره وسیله یا اشیایی که محوریت خواب را در اختیار دارند به رنگ‌های مختلف دیده شده و بایستی براساس نوع شی و رنگ آن خواب‌های خود را تعبیر کنیم.

 

تعبیر خواب رنگ‌ ها

تعبیر خواب رنگ‌ ها

 

تعبیر خواب رنگ سفید

محمدبن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه‌ها و غیر آن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سفید به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفرو سربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته رنگ سفید خوب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جایی حرمت بیند.

لیلا برایت: ديدن رنگ سفيد در خواب، بيانگر آن است كه آدم خوبى هستيد.

آیا می‌دانید تعبیر خواب لباس سفید چیست؟ سفید بودن پوشاک در تعبیر آن چه تاثیری خواهد داشت؟

 

تعبیر خواب رنگ سرخ

محمدبن سیرین گوید: رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود

معبرین غربی: رنگ قرمز در خواب نماد عصبانیت، تهاجم، قدرت و احساس خطر است.

لیلا برایت: ديدن رنگ سرخ، بيانگر سود مالى است. ديدن موهاى سرخ، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

 

تعبیر خواب رنگ سبز

محمدبن سیرین گوید: رنگ سبز از جام‌ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود.

امام صادق (ع): دیدن رنگ سبز در خواب نشانه عزت، سربلندی و داشتن دینی پاک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

 • دیدن آب سبز گشتن عیش بود

برای آگاهی از تاثیر رنگ سبز در تعبیر رویا می‌توانید به تعبیر خواب پارچه سبز رنگ رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب رنگ زرد

محمدبن سیرین گوید: رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • رنگ زرد بیماری بود

 • رنگ مرد زرد به خواب، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرد غم و رنج و بیماری است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

 

تعبیر خواب رنگ قهوه ای

لیلا برایت می‌گوید:

 • ديدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.

 • ديدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشينى با افراد ناباب است. 

 

تعبیر خواب رنگ سیاه

محمدبن سیرین گوید: رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است.

 

تعبیر خواب رنگ نارنجی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • رنگ نارنجی گاهی اوقات این رنگ در ارتباط با دستگاه ‌تناسلی است.

 • در نتیجه یافتن معنا و تعبیرصحیح معنای آن در زندگی شخصی کار ساده‌ای‌ نیست. از این رو در صورت مشاهده این رنگ درخواب، ابتدا سلامت این دستگاه را مورد بررسی ‌قرار دهید و سپس ارتباط این رنگ را با تمام‌جنبه‌های مختلف زندگی‌تان دریابید.

معبرین غربی: رنگ نارنجی درخواب به دلیل شباهت به رنگ خورشید نشانه تازگی و حیات است.

 

تعبیر خواب رنگ آبی

لوک اویتنهاو می‌گوید: رنگ آبی: ناراحتی

برايت مى‌گويد: 

 • ديدن رنگ آبى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

 • اگر خواب ببينيد كه لباس آبى پوشيده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه به خاطر موضوعى ناراحت مى‌شويد. 

 • ديدن اتاق آبى، نشانه‌ى غم و اندوه است. 

 

تعبیر خواب رنگ صورتی

معبرین غربی:

 • رنگ صورتی در خواب بیانگر عشق، کودکی، رمانتیک بودن و شیرینی است.

 • البته رنگ صورتی پر رنگ تعبیری به مانند قرمز به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب رنگ طلایی

معبرین غربی: دیدن رنگ طلایی در خواب تاکید بر با ارزش بودن شئ مورد نظر در خواب خواهد کرد. برای مثال دیدن میوه‌های طلایی در خواب نشانه با ارزش بودن این میوه‌هاست.

 

تعبیر خواب رنگ بنفش

معبرین غربی: رنگ بنفش در خواب نشانه رمزآلود بودن، عشق کودکی و جذابیت است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo