تعبیر خواب خانه و منزل

تعبیر خواب خانه به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. دیدن خانه در خواب بسته به این‌که خانه جدید یا قدیمی باشد و یا خود را در حال خریدن یا ساختن خانه ببینید می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب خانه

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است. دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند در خانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه و سرا عیش بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. 
یونگ در تعابیر خود دیدن خانه در خواب را بیانگر روح و در اصل خود بیننده خواب می‌داند.
 

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می‌گوید:

اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها. 
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری. 
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما. 
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی. 
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان. 
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند. 
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم. 
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حس و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش. 
داخل خانه: درون فرد. 
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن. 
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل “خانه” به “منزل” و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند. 
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند. 
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. 
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان. 

 

به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
 • اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. برای مثال اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست و زیر زمین بیانگر ضمیر ناخودآگاه است.
 • اگر خانه خالی است، وجود حس نا امنی را در شما را نمایان می‌کند.
 • اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری‌تان را تغییر می‌دهید.
 • خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
 • دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته‌تان را پشت سر گذاشته‌اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
 • خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
 • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.

 

تعبیر خواب خانه بزرگ 

منوچهر تهرانی می‌گوید اگر در خواب ببینید درون خانه بزرگ و قشنگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. 
ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر  در خواب ببینید که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر شما تنگ می‌شود.

 


تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه قدیمی

به تعبیر یونگ دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باورها و نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید.
آنلی بیتون می‌گوید دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد. او همچنین گفته اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب خانه جدید

به تعبیر معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب، ساخت خانه جدید یا نقل مکان به آن نشان رخ دادن چیز‌های بهتر و موفقیت‌های بزرگتر در زندگی شماست. رنگ‌ها در خانه جدیدی که در خواب می‌بینید اهمیت بسیاری دارند. در صورت مشاهده خانه‌ای که رنگی خاص دارد لازم است که به تعبیر خواب رنگ‌ها مراجعه کرده و آن را با تعابیری که برای دیدن خانه جدید در خواب آورده شده است ادغام کنید.
برخی دیگر از معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب را به درک شما از خودتان در آینده نسبت داده‌اند. این رویا نشان می‌دهد که شما خواهان آن هستید تا با شروعی تازه در کاری، زندگی خود را بهتر کنید.

 

تعبیر خواب ساختن خانه

ساخت خانه در خواب نشانه خوبی است و به کسب مال و برکت فراوان در زندگی اشاره می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

تعبیر خواب خانه خریدن

خرید خانه در خواب بسته به شرایط روحی فرد خواب بیننده و از نظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد، اما به طور کلی نشانه‌ای برای موفقیت و کامیابی در زندگی شماست در صورتی که فروختن خانه در خواب نشانه تنگدستی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه نشانه کامیابی است.

 

تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

 

تعبیر خواب تعمیر خانه

لوک اویتنهاو تعمیر کردن خانه را به یک امر پیچیده در زندگی تعبیر کرده که بالاخره روشن می‌شود.

تعبیر خواب خانه خرابه

معبرین اسلامی خراب شدن خانه در خواب را به وجود مشکلاتی در شغل فرد خواب بیننده تعبیر می‌کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه‌ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید. او همچنین می‌گوید چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی‌تان دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غم و زیانی به شما می‌رسد.

یونگ می‌گوید: اگر شما یک خانه‌ی شلوغ ویا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب دیدن حیوان در خانه

دیدن موش در خانه در خواب به طور کلی تهدید آمیز و نشانه‌ای از ترس و بی حوصلگی است.

تعبیر خواب دیدن کرم در خانه نشان دهنده این است که شما در دوران استرس زا در مقابله با موارد آزار دهنده به سر می‌برید.

 

تعبیر آمدن و گرفتن دزد در خانه

معبرین غربی آمدن و گرفتن دزد در خانه در خواب را نوعی هشدار تعبیر می‌کنند، زیرا دزد همیشه به دنبال چیزهای ارزشمندی است که متعلق به دیگران است.363 نظر
 1. و آشنا ها و اقوام در اتاق های کناری بودن
  یک آشنا اومد دنبالم قرار شد بریم بیرون با دوچرخه
  من میخواستم امادهوبشم انگار وقت نبود
  دیگه همون طور ساده اومدم بیرون
  با دوچرخه با بقیه در شهر گشت زدیم
  بعد که برگشتیم
  دیدم دوستم اومده اتاق کناری من
  و انگار ناراحت بود از اینکه خوشکل نیست
  منم براش میگفتم منم ساده امروز رفتم بیرون بدون اینکه چیزی برام‌مهم باشه و دلداریش میدادم
  بعد دیدم پشت به قبله داره نماز میخونه
  و انگار یک کتاب درسیم در کنارش میخونه
  حواسش به نماز نبود
  کتاب را هم همراه نمازش میخوند

  • در ادامه: علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. بیان کننده ی مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نشان دهنده ی تمایل تان به کسب تعادل در زندگی تان است. لازمست بخاطر اینکه در تعهدهای فعلی زندگی تان موفق شوید، میان کار و تفریح تان تعادل برقرار کنید. اگر در راندن دوچرخه مشکل دارید، یعنی نگران این هستید که خودتان به تنهایی بینجامیدش. اگر دوچرخه را بزور می رانید، یعنی می خواهید با سرعت و قدرت تان بسوی جلو بروید. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. هنوز چیزهای زیادی دارید که بیاموزید و دانش زیادی مانده است که باید کسب کنید.

 2. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم در یک مکان شبیه مدرسه که اتاق های زیادی داره و هر اتاق شبیه یک اتاق شخصی بود
  دوستم در اتاقش دو مبل و یک تلویزیون گران قیمت داشت و تنها ،انگار مزاحم نمیخواست میخواست فیلم ببینهو اتاق من پنجره های سرتاسری زیادی داشت و پنجره ها کاملا باز بودن یه جورایی اصلا اتاق حساب نمیشد از هر طرف باز بود و دورتا دور اتاق انگار باغ بود
  افراد زیادی اومدن بودن در اتاقم و چلو مرغ میخوردند
  و من ناراحت نبودم
  اسباب و اثاثیه خاصی هم نداشت اتاقم
  بعد من از اونجا وارد یک جا شدم
  که همه چیز خیلی مجلل و گران قیمت به نظر میرسید در یک اتاق آنجا ساکن شدم که همه چیزش خوب بود
  و آشنا ها و اقوام در اتاق های کناری بودن
  یک آشنا اومد دنبالم قرار شد بریم بیرون با دوچرخه
  من میخواستم امادهوبشم انگار وقت نبود
  دیگه همون طور ساده اومدم بیرون
  با دوچرخه با بقیه در شهر گشت زدیم
  بعد که برگشتیم
  دیدم دوستم اومده اتاق کناری من
  و انگار ناراحت بود از اینکه خوشکل نیست
  منم براش میگفتم منم ساده امروز رفتم بیرون بدون اینکه چیزی برام‌مهم باشه و دلداریش میدادم
  بعد دیدم پشت به قبله داره نماز میخونه
  و انگار یک کتاب درسیم در کنارش میخونه
  حواسش به نماز نبود
  کتاب را هم همراه نمازش میخوند

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیان کننده ی جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نشان دهنده ی توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و آشنا ها و اقوام» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام
  من خواب دیدم که درون یک خانه ی بزرگ چند طبقه و پر از اتاق هستم.
  تعبیرش چیه؟؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید.

 4. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم از خونه رفتم بیرون یه مقداری فاصله گرفتم که دیدم جمعیت خیلی زیاد آدمای زیادی رفت امد میکنن بعد پشیمون شدم چون ماسک نداشتم داشتم برمیگشتم توی کوچه دیدم جادش خرابه اسفالتش کنده شده هر تیکش یه جا بود راه رفتن سخت بود بعد خوردم زمین دستم یکم رفت تو آب جوب به زور بلند شدم راه افتادم اودم بیام سمت در خونه زمین خاکی بود و ارتفاعش زیاد شده بود انگار کوه شده بود دو تا دوچرخه بزرگ هم بود خیلی خیلی بزرگ بودن یکیش به زور انداختم رو زمین بعد داشتم تلاش میکردم بیام بالا که برسم به در خونه که از خواب بیدار شدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، بیان کننده ی انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. لازمست زمانی را به فراغت و تفریح اختصاص دهید. خودتان یا دیگری را بالا می بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه ای، تسلط یابید و چیره باشید.

 5. سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم در محل خانه پدری که در حال حاضر چند ساله فروخته شده ساختمان ساختمیم اما بصورت معکوس داخل زمین و از بیرون هیچی معلوم نیست و تو اوم محل تنها خانه ای که معلوم نیست خونه ماست و چند طبقه بود در عمق زمین

  با تشکر

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیان کننده ی تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نشان دهنده ی تفکر قدیمی تان باشد. حاکی از خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه های پایین تر ساختمان هستید، به نگرش های اولیه تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. تعبیر دیگر: به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید.

 6. سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم خواهرم با شوهرم بدون هماهنگی با من اومد بودن دیوار های داخل خونه رو خراب کرده بودن و در و پنجره ها رو در آوردن داشتن وسایل خونه رو میبردن جایی دیگه تا خونه رو تغییر بدن،وقتی من رسیدم،خونه مثل یه خرابه بود هیچ در و پنجره ای نداشت و دیوارهای داخل خونه ریخته بود و همه جا خاک بود منم اینقد ناراحت شدم بهشون گفتم چرا بدون اجازه من این کار رو کردین نشستم تو خونه به گریه و زاری،از عصبانیت زیاد خاک میریختم رو سرم
  تعبیرش چی میشه لطفا؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. بیان کننده ی رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. بر مسأله هایتان غلبه می کنید و بر مانع ها فائق می آیید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داشتن وسایل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام
  من خواب دیدم که به خونه خود وارد میشم هیچ کسی نمیباشد و نگران شوهرم میشم و گریه میکنم من از خونه قهر میکنم میرم به یک شهر نا معلوم میباشد فکرم میکنم کشور خارج میباشد همه مردمان آن لوکس و کالا های نیمه برهنه پوشیده بودند من خیلی ترسیده بودم
  امید که تعبیر منو برایم بفرستید ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. حاکی از تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی برای تغییر آماده نیستید؛ نمی خواهید گذشته را ول کنید. اگر در این مکان ناشناخته هیجان زده یا شاد هستید، یعنی برای تغییر آماده اید.

 8. سلام خواب دیدم که منو عموم و چند نفر از فامیلمون توی یک خونه مجردی پیش هم نشسته بودیم خونه پسر داییم بود که تازه نقل مکان کرده بود و خونه جدید حیاب میسد منو برای گرفتن چند کیلو کباب فرستادن کبابارو گرفتم و اومدم ولی خونه رو یکم گم کردم از جلو که نگاه خونه کردم ارتفاش خیلی زیاد بود و من نتونستم برم داخل پس تصمیم گرفتم از پشت خونه برم چند خونه قدیمی چسبیده بهش بودن که ارتفاشون کمتر بود من باید اول میرفتم رو اون خونه قدیمی کع سقفش از چوب بود اما چوباش فرسوده شده بودن و من از تح میگرفتمشون و بین دوتا چوب گیر کردم پسر داییم از بالا منو میکشید اما زورش نمیرسید و من با کلی بدبختی و ترس رفتم بالا خونع اصلی سقفش از ایزوگام بود جوری که انگار همه خونه پوسیده شده بود رفتم داخل و بازی حکم انجام دادیم جوری که اون افرادی که از نظر سن بزرگتر از من بودن و اولویت بیشتری داشتن نشستن و من اول بازی کردم

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید. مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش تان را نسبت به هدف هایتان گم کرده اید. ممکنست درباره ی مسیری که در زندگی پیش می گیرید، نگران و نامطمئن هستید. اگر می کوشید درخواست کمک کنید، یعنی می کوشید حمایت کسب کنید. به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر: هنوز دارید با موقعیتی نو که قانون ها و شرایطش پیوسته تغییر می کنند، سازگار شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «چند خونه قدیمی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 9. سلام.خواب دیدم خانه ای جدید خریدیم که نوساز نیست اما از خانه فعلی بزرگتر است.حال و پذیرایی آن به خاطر نوع ساخت پنجره نداشت بقیه قسمت های خونه فضای خوب و بزرگی داشت.من در خواب ناراحت بودم و گریه میکردم که جایی که خانه خریدیم از پدر و مادرم دور هست و میگفتم که بدون آن ها نمیتوانم زندگی کنم.
  (خانه فعلی من نزدیک پدر و مادرم هست و من وابستگی زیادی به اونها دارم و به خاطر بالارفتن سن یسری کاراشون رو هم به عهده دارم.)
  در خواب پدر و مادرم هم به خانه ما آمدن و اعلام رضایت از نوع خانه ای که خریداری شد.
  و اینکه خانه در خیابانی از شهر خریداری شد که ما اصلا در اون قسمت ها ساکن نخواهیم شد و مورد پسند ما نیست .

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست.

 10. سلام من خواب دیدم خانه ی مادربزرگم که خونه ی قدیمی و کوچیکه هستم (مادربزرگم پارسال فوت کردن)تنها بودم میدونستم مادربزرگم فوت کرده احساس ترس داشتم حس میکردم مادربزرگم هم هست تو آشپزخانه بودم که یه دفعه مادر و پدرم اومدن پدرم نان تازه کنجد دار خریده بود رنگ نان سفید بود اما یادم نمیاد که نان خوردم یا نه (من مجرد هستم مادربزرگم بهم خیلی علاقه داشت خیلی دوست داشت ازدواج منوببینه)

  • سلام! خوابتان یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش بینی کرده اید، موفق نخواهند بود. در جنبه های مختلف زندگی تان، نگرانی را تجربه می کنید. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

1 2 3 18

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور