تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۰
کد خبر: ۱۸۳۵۱
تعداد نظرات: ۴ نظر
مجموعه‌ای کامل از اسامی دخترانه که آخر آن ناز است یا به عبارت دیگر نام های دختر که به ناز ختم می‌شوند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم.

اسم دختر که به ناز ختم شود

اسامی دخترانه که با ناز تمام می شود

اِلناز
معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش.
ریشه: ترکی

ارناز
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

اشک ناز
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی

ایران ناز
معنی: موجب فخر و مباهات ایران
ریشه: فارسی

ایل ناز
معنی: ایل (ترکی) +ناز (فارسی )، مایه ناز ایل، الناز
ریشه: ترکی

ایناز
معنی: آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
ریشه: ترکی

آبناز
معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه: فارسی

آتاناز
معنی: دختر نازنین بابا
ریشه: فارسی

آریاناز
معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه: فارسی

آفرین ناز
معنی: دختری که بسیار ناز دارد، کنایه از دختر زیبا و طناز
ریشه: فارسی

آیناز
معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
ریشه: فارسی - ترکی

بهارناز
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: فارسی

بهناز
معنی: مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
ریشه: فارسی

بی بی ناز
معنی: بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
ریشه: ترکی

پرناز
معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
ریشه: فارسی

پریناز
معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
ریشه: فارسی

تناز
معنی: نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
ریشه: فارسی

جهان ناز
معنی: مایه افتخار جهان، فخر جهان
ریشه: فارسی

چمن ناز
معنی: زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.
ریشه: فارسی

خرمناز
معنی: زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

دُرناز
معنی: (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.
ریشه: فارسی

دریاناز
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

دلناز
معنی: (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.
ریشه: فارسی

زرناز
معنی: معنی: مركب از زر( طلا) + ناز(كرشمه)
ریشه: فارسی

زهراناز
معنی: معنی: درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
ریشه: فارسی

سَحرناز
معنی: (عربی فارسی) زیبایی سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا
ریشه: عربی

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

سَمن ناز
معنی: (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه
ریشه: فارسی

ساناز
معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
ریشه: ترکی

سمن ناز
معنی: مرکب از سمن (یاسمن) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

شادناز
معنی: ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است.
ریشه: فارسی

شاه ناز
معنی: نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

شب ناز
معنی: زیبایی شب، ناز شب
ریشه: فارسی

شکرناز
معنی: (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
ریشه: فارسی

شناز
معنی: شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) +ناز
ریشه: فارسی

شهرناز
معنی: در شاهنامه نام دختر جمشید
ریشه: فارسی

شهناز
معنی: شاهناز، در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور
ریشه: فارسی

شیناز
معنی: شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
ریشه: فارسی

صبرناز
معنی: صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
ریشه: عربی - فارسی

صفاناز
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است.
ریشه: عربی - فارسی

صنم ناز
معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
ریشه: عربی - فارسی

طَناز
معنی: ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ (به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ آن که به کنایه و از روی طنز و ریشخند سخن میگوید.
ریشه: عربی

طلاناز
معنی: طلا (عربی) + ناز (فارسی) زیبا چون طلا
ریشه: عربی - فارسی

غزل ناز
معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه: عربی

فرحناز
معنی: فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز
ریشه: عربی - فارسی

فرخ ناز
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
ریشه: فارسی

فرناز
معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
ریشه: فارسی

فرهناز
معنی: مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز، بانوی بزرگمنش و نازنین
ریشه: اوستایی - پهلوی

فلکناز
معنی: فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: عربی - فارسی

قمرناز
معنی: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز - قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.
ریشه: عربی- فارسی

کاناز
معنی: چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
ریشه: فارسی

کیناز
معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
ریشه: فارسی

گراناز
معنی: گران ناز
ریشه: فارسی

گرانناز
معنی: دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ جذاب و خوشایند
ریشه: فارسی

گلناز
معنی: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
ریشه: فارسی

گوهرناز
معنی: مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

گهرناز
معنی: گوهرناز
ریشه: فارسی

گیتی ناز
معنی: آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
ریشه: فارسی

مَلِک ناز
معنی: موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی؛ ویژگی آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد.
ریشه: فارسی - عربی

مَهناز
معنی: ماه ناز
ریشه: فارسی

مِهرناز
معنی: نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
ریشه: فارسی

ماهناز
معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
ریشه: فارسی

ناز
معنی: کرشمه، غمزهنام دخترانه
ریشه: فارسی

نوشناز
معنی: دارای ناز و غمزه شیرین
ریشه: فارسی

نیکناز
معنی: آن که دارای عشوه و غمزه‌ای خوب و نیکوست.
ریشه: فارسی

وناز
معنی: با وقار، متین
ریشه: کردی

هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

یارناز
معنی: دوست زیبا
ریشه: فارسی

یغماناز
معنی: از ترکیب یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: ترکی

 برای دیدن فهرستی کامل از نام های دخترانه صفحه زیر را باز کنید:

اسم دختر

 گروه مادر و کودک ستاره

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
امید
۵ ماه پیش
بدون نام
۵ ماه پیش
هل+ناز=هلناز خانوم
بدون نام
۵ ماه پیش
چیدا
۷ ماه پیش
اسم دخترانه لری که به ناز ختم می شود : مریناز * میناز * تیناز * هیلناز * هلناز * یاس ناز * داناز * چیناز * چمناز * پرناز * ایلناز * سایناز *
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
امید
۵ ماه پیش
بدون نام
۵ ماه پیش
هل+ناز=هلناز خانوم
بدون نام
۵ ماه پیش
چیدا
۷ ماه پیش
اسم دخترانه لری که به ناز ختم می شود : مریناز * میناز * تیناز * هیلناز * هلناز * یاس ناز * داناز * چیناز * چمناز * پرناز * ایلناز * سایناز *