فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل + معنی اسم

اسم دختر با ترکیب گل، اسمی خاص و زیبا بوده که گل پیشوند یا پسوند آن است. گلسا، گلنار، آیگل، نازگل از این اسامی هستند. در ادامه مطلب اسم‌های بیشتری با ترکیب گل بخوانید.

اسم دختر با ترکیب گل
ستاره | سرویس مادر و کودک – آیا شما نیز در مرحله انتخاب اسم و به دنبال یافتن یک نام قشنگ برای دخترتان هستید؟ گل یکی از اسامی اوستایی ـ پهلوی بوده و جزو اسامی دخترانه که با حرف گ آغاز می‌شوند است. زیبایی و جلوه گل در طبیعت و جایگاه ویژه آن در میان افراد باعث شده در بسیاری از اسم‌گذاری‌های اصیل ایرانی «گل» با دیگر واژه‌ها ترکیب شده و تعداد قابل توجه از اسم دختر خاص با تلفیقی از گل ساخته شود.
جالب اینکه در ساختمان اسامی جدید محدودیتی وجود ندارد و گل با انواع و اقسام کلمات به هم می‌پیوندد؛ به عنوان مثال گل با واژه‌های فارسی «گلچهره»، گل با مصدر فعل «گلنواز»، گل با واژه‌های عربی «گلنسا»، گل با واژه‌های ترکی «آیگل»، گل با حروف پسوندی «گلسا» و… ترکیب می‌شود. در ادامه مجموعه کاملی از اسم دختر با ترکیب گل گردآوری شده است که در اول یا آخر گل دارند.
 
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 

فهرست موضوعی: در صورتی که اسم خاصی با ترکیب گل مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر به اسم دلخواه خود برسید.


فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 

اسم دختر که با گل آغاز می‌شود (اسم دخترانه با پیشوند گل)

گل آذین
زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه

گل آرا
زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه‌های شاهنامه

گل آسا
مانند گل

گل آور
(گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)، گل آورنده، گلدارنده؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

 گل آویز
مرکب از گل + آویز (آویخته شده)

گل افروز
مرکب از گل + افروز (افروزنده)

گل افشان
افشاننده‌ی گل یا ریزنده‌ی گل، گل فشان

گل اندام
دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل

گل بهار
گلی که در بهار شکفته می‌شود، شکوفه گل

گل پر
دانه معطری به شکل پولک‌های زرد کوچک که دارویی است

گل پرست
دوستدار گل

گل پری
زیبا چون گل و پری

گل پناه
پناه گل

گل تاج
تاجی پر از گل

گل جهان
گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان

گل دانه
دانه گل

گلاب
مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید

گلابتون
رشته‌های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می‌رود

گلاسا
مانند گل، مرکب از گل و (آسا) پسوند مشابهت

گلاله
اکل مجعد، موی پیچیده

گُلان
منسوب به گل؛ گل‌ها؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

گلبَر
آن که آغوشش چون گل لطیف و نازک است؛ گونه‌ای از گل‌ها

گلباش
گل + باش، از نام‌های رایج میان زنان کرد

گلباران
بارانِ گل، گل بسیار، برای تمجید و احترام زیاد استفاده می‌شود

گلبان
نگهدارنده و محافظ گل، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم

گلبانو
بانویی زیبا چون گل

گلبخت
(گل + بخت = سرنوشت، طالع)، (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی

گلبرگ
هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

گلبن
بوته یا درخت گل 

گلبوته
بوته گل

گلبیز
گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو

گلپاد
نگهبان گل

گلپاره
قطعه‌ی گل، تکه ی گل؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

گلپر
دانه‌ی معطری به شکل پولک‌های زرد کوچک

گلپری
گل+ پری = (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف، (به مجاز) زیباروی با طراوت که دارای اندام ظریف مثل پری است

 
 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
گلپسند
زیباروی مورد پسند

گلپونه
گل‌های کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

گل‌پیکر
ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام

 
گلتا
همتای گل
گل‌جهان
ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ (به مجاز) زیبارو

گل‌چمن
گلِ چمن؛ (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم

گلچهر
گلچهره، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچهره
گلچهر، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچین
آن که گل می‌چیند، چیننده‌ی گل، همچنین به معنی منتخب و برگزیده

گلخندان
گلخند (شکفتن شکوفه‌ها)

گلخنده
گلخند، دختری که لبخندش زیباست

گلدانه
بذرِ گل؛ (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لطیف و با طراوت) را دارد

گلدخت
(گل+ دخت = دختر)، دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

گلدیس
چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

گلرخ
زیبارو، گلچهره، دختری که چهره‌ای زیبا چون گل دارد

گلرنگ
به رنگ گل

گلرو
گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبارو

گلریز
گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی

گلزاد
زاده گل

گلزار
گلستان

گلزر
گل طلا، گل طلایی رنگ؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

گلزری
گلزر، گلی به رنگ طلا

گلسا
گلسان، مانند گل

گلسان
گلسا، مانند گل

گلستان
محل پر از گل

گلستانه
منسوب به گلستان، گلستان، نام روستایی در نزدیکی کاشان

گلسر
آن که سر و رویی چون گل دارد

 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 
گلسرخ
هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ (به مجاز) زیبارو

گل سیما
گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل دارد

گلشا
بهترین و زیباترین گل، شاه گل‌ها

گلشاد
گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است

گلشهر
از شخصیت‌های شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

گلشید
گلی که چون خورشید می‌درخشد

گلشکر
(گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو)، لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو

گلشَن
گلستان

گلعذار
گل (فارسی) + عذار (عربی)، گلچهره

گلفام
به رنگ گل سرخ، گلگون

گلطلا
گلزر

گلفشان
گل افشان

گلگون
به رنگ گل سرخ

گلگونه
گلگون

گلگیس
ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است

گلمهر
(گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان

گلنار
گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیت‌های شاهنامه

گلناز
دارای ناز و عشوه‌ای چون گل

گلنام
دارای نامی زیبا چون گل

گلندام
گل اندام

گلنواز
نوازش کننده گل

گلنوش
مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی

گلنسا / گل‌نسا
گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان)، زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار

گلی
منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل

گلیا
منسوب به گل

گلیار
یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

 
گلیتا
همتای گل

گلین
منسوب به گل، به رنگ گل

 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 

اسم دختر که به گل ختم می‌شود (اسم دخترانه با پسوند گل)

در ادامه اسامی آمده که با گل پایان می‌پذیرد. این اسم‌ها را به ترتیب حرفی که با آن شروع می‌شوند، برای شما مرتب کرده‌ایم.

 

حرف آ

آبگل
گلاب، مایعی خوشبو که از برگ گل‌ها به دست می‌آید

آذرگل
گلی سرخ رنگ شبیه شقایق

آذین گل
زینت گل، زیورگل، کنایه از زیبایی بسیار زیاد

آراگل
آراینده گل‌ها، زیبا کننده گل‌ها

آفرین گل
گل تحسین برانگیز، کنایه از دختر بسیار زیبا

آق گل
آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید

آلاگل
آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی

آیگل
آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه

حرف الف

انارگل
گل انار

حرف ب

بدن گل
آن که بدنی لطیف و زیبا

بهارگل
گلی که در بهار می‌روید

بهگل
مرکب از به (زیباتر) + گل

بیدگل
گل درخت بید، نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان

بی بی گل
بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده

حرف پ

پرگل
(به فتح پ) هر یک از گلبرگ‌های گل

پرگل
(به ضم پ) دارای گل‌های زیاد، پر از گل

پری گل
زیبا چون گل و پری

حرف ت

تابان گل
مرکب از تابان (درخشان) + گل

تاج گل
آن که چون تاجی در رأس گل‌ها است، زیبا

ترگل
گل تازه و شاداب

تَنَسگُل
نام میوه‌ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر

تیساگل
گلِ خالص

تحفه گل
تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند

تی تی گل
مرکب از تی تی (شکوفه) + گل

 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 

حرف چ

چهره گل
آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد

حرف خ

خرم گل
آن که چون گل خرم و با طراوت است

خندان گل
آن که چون گل شاداب و باطراوت است

خانم گل
خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

حرف د

دُرگل
در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گل‌ها

حرف ز

زرگل
زرین گل

زرین گل
آن كه چون گلی زرین زیبا و درخشان است

حرف س

سارگل
گل زرد

سپیده گل
گل سپید، گلی که موقع سر زدن سپیده باز شود

سَرگل
اولین گل، بهترین از هر چیز

سَروگل
(سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب

سی‌گل
سی عدد گل

سمن گل
گل یاسمن

سحرگل
(عربی فارسی) گل سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت

سوگل
مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب

حرف ش

شادگل
آن که چون گل شاداب است

شاهگل
زیباترین گل در میان گل‌ها

شهرگل
گل شهر

شهگل
بهترین گل، گلِ شاهانه

شیرین گل
گل زیبا

 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 

حرف ص

صنم گل
صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل، گل زیبا

حرف ف

فام گل
به رنگ گل

فرگل
دارای شکوه و زیبایی گل

فخرگل
فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل

حرف ق

قشنگ گل
گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است

حرف م

ماه گل
گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو

مِهرگل
(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

مَهگل
(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

مِیگُل
(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده

حرف ن

نارگل
گل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است

نازگل
دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

نوگل
گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان

حرف ی

یارگل
دوستی که همانند گل زیباست
 
←اسم دختر با ترکیب گل→
فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل
 
امیدواریم اسم مورد علاقه خود را در میان مجموعه اسم دختر با ترکیب گل یافته باشید. از طریق ارسال نظر برایمان بنویسید کدام اسم را دوست دارید و برای فرزندتان انتخاب می‌کنید. همچنین برای مشاهده فهرست کاملی از اسامی دخترانه به فهرست نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم دختر) مراجعه نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo