مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶
کد خبر: ۱۰۴۱۰
تعداد نظرات: ۱۱۴ نظر
با تعبیر خواب مرگ، تعبیر خواب مردن، تعبیر خواب مرگ نزدیکان و تعبیر خواب مردن بیننده خواب همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب مردن - معنی دیدن مرگ در خواب چیست؟

ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

رویاهایی با مضمون مرگ، مردن، فوت نزدیکان و ...از خواب‌هایی هستند که معمولا نشانه هایی از ضمیر ناخودآگاه فرد به دنبال دارند. تعبیر این گونه خواب‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.
 

تعبیر خواب مرگ از نظر روانشناسی

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوست دارید، بیانگر این است که شما آن جنبه یا ویژگی خاص را که او دارد، ندارید. از خودتان بپرسید که چه چیز این فرد را برای شما خاص کرده است یا چه چیزی را در مور او دوست دارید. این ویژگی‌ای است که شما در رابطه تان یا در برخورد‌هایتان ندارید.
 • تعبیر دیگر این است که آن ویژگی‌ای که این فرد نماینده آن است دیگر سهمی در زندگی شما ندارد. بویژه خواب دیدن در مورد مرگ والدین زنده، بیانگر این است که شما در تغییر و تحول مهمی در زندگی بیداری تان در سر می‌برید. رابطه تان با والدین، به جایگاهی جدید رسیده است. اگر شما در مورد مرگ کودکی خواب ببینید، بیانگر این است که نیا زدارید نارس بودن (پرورش نیافته بودن) خود را کنار گذارید و جدی‌تر شروع کنید. وقتی کودک شما به مرحله‌ی مهمی از زندگی، یک مرحله‌ی خاص می‌رسد و بزرگ می‌شود، خواب دیدن مرگشان ممکن است نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به یک مرحله‌ی جدید از زندگی باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما مرگ خودتان را وانمود می‌کنید، بیانگر این است که شما به دنبال شروعی تازه هستید. شما نیاز دارید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. اگر خواب می‌بینید که شخصی در زندگی تان که برایتان مهم است، مرگش را وانمود می‌کند، خواب بیانگر چیزی جدید است که در باره‌ی او یاد میگیرید. یا ممکن است به این معنی باشد که آن‌ها کسی نیستند که فکر می‌کردید بودند.
 • خواب دیدن داشتن تجربه نزدیک به مرگ، بیانگر این است که یک جوری برگشت به یک موقعیت را تجربه می‌کنید. شما به عادات و روش‌های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما شانس دوباره یا تلاش دوباره‌ای در مورد چیزی داده می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه شما در خواب می‌میرید، نمادی از تغییرات درونی، گذار، کشف خود و توسعه‌ی مثبتی است که درون شما یا زندگی رخ می‌دهد. شما یک فاز گذار را می‌گذرانید و روشنگر‌تر یا روحانی‌تر می‌شوید. اگر چه این خواب ممکن است احساس ترس و نگرانی بیاورد، دلیلی برای زنگ خطر نیست و معمولا یک نماد مثبت است. خواب‌هایی در مورد تجربه‌ی مرگ خودتان، معمولا به معنی این است که تغییرات بزرگی پیش روی شماست. شما به سمت شروع‌های جدیدی می‌روید و گذشته را پشت سر خود می‌گذارید. این تغییرات ضرورتا بیانگر تغییر منفی حوادث نیست. از نظر استعاری، مردن می‌تواند به عنوان پایان یا خاتمه‌ی روش‌ها و عادات قدیمی شما باشد. پس مردن همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست بلکه پایان یک چیز است.
 • اگر شما خواب می‌بینید که کسی به شما می‌گوید که دارید می‌میرید، پس بیانگر این است که تحت فشارید تا تغییر مهمی را ایجاد کنید یا انتخاب مهمی بکنید. شما وارد یک ماجراجویی جدید در زندگی تان می‌شوید.
 • اگر کسی که دوستش دارید مرده باشد، اما شما خواب ببینید که او این بار واقعا نمرده بود و الان دوباره دفن شد، بیانگر این است که فردی که دوستش دارید، خیلی زود مرده است و شما هرگز شانس این را نداشتید که درست حسابی خداحافظی کنید. شاید یک مساله‌ی تمام نشده وجود دارد که هنوز بعد از مرگش هم تا مدت‌ها رها نشده است. شما دوست داشتید که زمان بیشتری را با آن‌ها داشتید.
 • به تعبیر منفی، خواب دیدن اینکه شما می‌میرید ممکن است بیانگر این باشد که درگیر رابطه‌ای عمیقا دردناک یا رفتاری ناسالم و مخرب هستید. شما ممکن است حس افسردگی کنید یا توسط یک موقعیت یا فرد در زندگی بیداری تان، احساس خفگی کنید. شاید ذهن شما مشغول کسی است که بی نهایت مریض است یا رو به موت است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید از زیر مسئولیت، تعهد یا موقعیتی دیگر، خلاص شوید. شما به شدت تلاش می‌کنید که از تقاضا‌های زندگی روزمره تان فرار کنید.
 • دیدن اینکه کسی در خواب شما می‌میرد بیانگر این است که احساسات شما نسبت به آن فرد مرده است یا اینکه یک تغییر/فقدان بزرگ در رابطه تان با آن فرد در حال وقوع است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است بخواهید آن جنبه از خودتان را که توسط فرد مرده ارائه شده است، سرکوب کنید. اگر شما مرگ غریبه را در خوابتان ببینید بیانگر این است که حس می‌کنید از تغییراتی که در اطراف شما در حال رخ دادن است، جدا هستید.
 • داشتن تجربه‌ای تا مرز مرگ در خواب بیانگر این است که شما یک جور برگشت را تجربه می‌کنید. شما به عادات و روش‌های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما در مورد چیزی، شانس دوم داده می‌شود یا اینکه دوباره می‌توانید امتحان کنید.
 

تعبیر خواب مردن از دیدگاه معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرگ فردی که زنده است می‌گوید: وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 
ابن سیرین گوید:
 
هر کس که بخواهد حال خود را در نزد پروردگار بداند بایستی وضعیت خود را نزد مردگان ببیند
 

تعبیر خواب مردن بیننده خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.
 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان
 • اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
 • اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند
جابرمغربی گوید:
 • دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.
 • اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.
 • اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

تعابیر خواب مرتبط:


تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی،
 • اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر می‌شود.
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست می‌آوری
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
خواب و رویا
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۱۴
در انتظار بررسی: ۰
شیوا سعادت
09:37 - 1398/03/27
سلام روز بخیر.من امروز صبح زود خواب دیدم که مردم.البته تقریبا از مرگ میترسم ولی وقتی تو خواب احساس میکردم که مردم خیلی خوشحال بودم و گفتم که اگه مرگ اینه من خوشحالم که مردم.تا اینو گفتم از خواب بیدار شدم.احساس میکردم که واقعا مردم.ممنون میشم اگه تعبیرش و بگین
این خواب اشاره به موقعیت های جدید در زندگی و انتخاب هایی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند.
E
11:31 - 1398/03/26
توی خواب جایی که به نظرم میرسه فکرکنم همون پارکی بود که بیشتروقتا میریم مادرم اومد و یهو بهم گفت که یکی مرده خیلی جا خوردم و منتظر بودم تا بگه کی وقتی گفت فاطمه(دخترعمه‌مامانم)از شدت تعجب گریم گرفت و رفتم یه گوشه نشستم و گریه کردم باورم نمیشد انگار توی خوابم از درون شرایط روحیم یکم خوب نبود.من شب پیش هم خواب دیدم یکی دیگه از عمه‌های مامانم یعنی خواهر‌مادر‌فاطمه فوت کرده ما یه بار تو جمع خانوادگی حرفش افتاد که همین عمه بزرگه هم به زودی میمیره اخه فقط چندهفته از چهلم پدربزرگم که فوت کرده میگذره ولی من اصلا به هیچ کدوم فکر هم نمیکردم اصلا انتظار نداشتم همچین خبری بشنوم توی خواب هم مامانم هی بهم میگفت دیدی گفتم میمیره تو گفتی نه منم با تعجب سر تکون میدادم.
خواهش میکنم تعبیر هردو خوابم رو بهم بگید؟
این خواب ارتباطی با موضوع مرگ ندارد. اشخاصی که در خواب هایتان از دنیا رفته اند، نماد افکار و رفتارهایی است که لازم است برای بهره بردن از موقعیت کنونی از آنها باستفاده کنید. احساسی که به ایشان دارید، همان رفتارهای مدنظر است.
اریا
00:47 - 1398/03/26
سلام خسته نباشید
من سه ساله یه خوابی میبینم که هنگام دیدن اون خواب چشم باز دهن باز زمزمه میکنم نمیخوام بمیرم
و روی سنگ قبر خودو واستادم و این حرفو میزنم و پیش یه نفر میرم میگن ک به تاریخ اون سنک قبر توجه کن ایندفه ک
وقتی توجه کردم دیده تاریخ رو ک و اون شخص گفته باید تا موقع اون تاریخ باید صبر کنی
این داستان و شایعه نیست واقعیت داره اکر کسی واقعا میدونه چه اتفاقی قراره بیوفته یا چی بشه ممنون میشم جواب بدید
دیدن سنگ قبر خود در خواب، اشاره به تحقق اهداف و پایان مسئولیت ها و شروع فصلی تازه است. این خواب از شما میخواهد تا تحقق کامل اهداف تان دست از تلاش برندارید.
پریا
22:13 - 1398/03/22
سلام من در خواب دیدم که خودم مردم از دهنم کف و خون میاد بعد روحم با لباس سفید و خونی داره بالا سره جنازم گریه میکنه منم انگار کسه دیگه بودم داشتم نگاه میکردم
این خواب اشاره به انتخاب های جدیدی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند. اما باید قبل از آن از سرکوب احساسات و عواطف خود دست بکشید.
Zhra
12:26 - 1398/03/20
سلام من خواب ديدم كه همه ي فاميل و اشنا ها تو حياط بودند و يك امبولانس هم توي حياطمون بود كه خالي بود راستش من حدث ميزدم مامان بزرگم مرده چون مامان بزرگم تو خواب گمشده بود و دوستام هم در كنارم بودند ى يكي از دوستام باهام اومد تو حياط و همونجا بيدار شدم
دوست شما اشاره به قسمتی از افکار و شخصیت شماست. احساسی که در خواب و بیداری به او دارید را مدنظر داشته باشید تا متوجه منظور خواب تان شوید. این خواب از شما میخواهد تا با کمک این بخش از وجودتان به بررسی عقاید و افکاری که در گذشته برای تان سود داشته اما اکنون از آن غافل مانده اید بپردازید.
سیما
07:15 - 1398/03/20
سلام خواب دید م از نزدیکان مردن و خبر مردن من رو به من دادن
این خبر و به مادرم دادم و از او طلب دعای خیر کردم او خندید و من به شدت ناامید شدم
این خواب از شما میخواهد از پرداختن به کارهایی که سودی برای تان ندارد خودداری کنید و افکار منفی را از خود دور کنید.
میلاد
08:35 - 1398/03/15
سلا و خسته نباشید
من یک زنمویی دارم که بیماری msداره متاسفانه
دیشب خواب دیدم داشتم رو دوچرخم تاب میخوردم دم در خونه،

که مامانم با چندتا از فامیلامون با صورتایی قرمز و چشمایی گریون اومدن و گفتن که قراره زنموی بیچارت مرحوم بشه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب اشاره به انتخاب های جدیدی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید.
بدون نام
07:46 - 1398/03/14
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که فوت کردم و دو سه روزه جنازم رو زمین مونده ولی مامان و اطرافیانم منو میبینن وقتی بهشون گفتم که خاکم کنین اینجوری اذیت میشم بجای من چوبهای خیلی گنده رو زیر خاک کردن بعدش اونا رو که خاک کردن اونموقع بود که انگار من به ارامش رسیدم و روحم از جسدم جدا شد و منو دیگه ندیدن بعدش دیدم خونه مادربزرگم داخل تابوت دراز کشیدم و همه اقوامم بودن و روحم همش به عزاداری که واسم گرفته بودن نگاه میکرد
این خواب اشاره به موقعیت های جدید در زندگی و انتخاب هایی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند. از مشکلات نهراسید و از خانواده کمک شایانی خواهید گرفت.
Mhsa
11:46 - 1398/03/12
سلام من خواب دیدم ک مردم و پارچه های سیاه روی درخونمونه مامانم خیلی ازمرگم ناراحت و افسردس خودمم ناراحتم اماروحم ازاده.توخواب میگفتم روحم نیاز ب ارامش داره تاازین سردرگمی دربیاد و دیگ روی جنازم نباشم کسیم نمیتونست ببینتم ولی حس میکردم اون ارامش رو بدست نمیارم
در روزهای اخیر افکار منفی و ناراحتی های روانی، ذهن شما را آشفته کرده است. این خواب اشاره به قدرت تصمیم گیری در موقعیتی حساس برای شما دارد. این آرامشی که در خواب دنبالش بودید، باید در بیداری با انتخاب های درست و انجام مسئولیت های خود، به آن دست پیدا کنید.
علیرضا
09:27 - 1398/03/12
سلام من خواب دیدم که نصف جمعیت دنیا رو زمین بلعید و به صورتی که یا ذوب میشدن توی زمین یا زمین دهن باز میکرد و میبلعیدشون تا یه جایی ادامه داشت بعد متوقف شد
سختی هایی در زندگی شما وارد میشود اما با صبر میتوان از این سختی ها رهایی پیدا کرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۱۴
در انتظار بررسی: ۰
شیوا سعادت
09:37 - 1398/03/27
سلام روز بخیر.من امروز صبح زود خواب دیدم که مردم.البته تقریبا از مرگ میترسم ولی وقتی تو خواب احساس میکردم که مردم خیلی خوشحال بودم و گفتم که اگه مرگ اینه من خوشحالم که مردم.تا اینو گفتم از خواب بیدار شدم.احساس میکردم که واقعا مردم.ممنون میشم اگه تعبیرش و بگین
این خواب اشاره به موقعیت های جدید در زندگی و انتخاب هایی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند.
E
11:31 - 1398/03/26
توی خواب جایی که به نظرم میرسه فکرکنم همون پارکی بود که بیشتروقتا میریم مادرم اومد و یهو بهم گفت که یکی مرده خیلی جا خوردم و منتظر بودم تا بگه کی وقتی گفت فاطمه(دخترعمه‌مامانم)از شدت تعجب گریم گرفت و رفتم یه گوشه نشستم و گریه کردم باورم نمیشد انگار توی خوابم از درون شرایط روحیم یکم خوب نبود.من شب پیش هم خواب دیدم یکی دیگه از عمه‌های مامانم یعنی خواهر‌مادر‌فاطمه فوت کرده ما یه بار تو جمع خانوادگی حرفش افتاد که همین عمه بزرگه هم به زودی میمیره اخه فقط چندهفته از چهلم پدربزرگم که فوت کرده میگذره ولی من اصلا به هیچ کدوم فکر هم نمیکردم اصلا انتظار نداشتم همچین خبری بشنوم توی خواب هم مامانم هی بهم میگفت دیدی گفتم میمیره تو گفتی نه منم با تعجب سر تکون میدادم.
خواهش میکنم تعبیر هردو خوابم رو بهم بگید؟
این خواب ارتباطی با موضوع مرگ ندارد. اشخاصی که در خواب هایتان از دنیا رفته اند، نماد افکار و رفتارهایی است که لازم است برای بهره بردن از موقعیت کنونی از آنها باستفاده کنید. احساسی که به ایشان دارید، همان رفتارهای مدنظر است.
اریا
00:47 - 1398/03/26
سلام خسته نباشید
من سه ساله یه خوابی میبینم که هنگام دیدن اون خواب چشم باز دهن باز زمزمه میکنم نمیخوام بمیرم
و روی سنگ قبر خودو واستادم و این حرفو میزنم و پیش یه نفر میرم میگن ک به تاریخ اون سنک قبر توجه کن ایندفه ک
وقتی توجه کردم دیده تاریخ رو ک و اون شخص گفته باید تا موقع اون تاریخ باید صبر کنی
این داستان و شایعه نیست واقعیت داره اکر کسی واقعا میدونه چه اتفاقی قراره بیوفته یا چی بشه ممنون میشم جواب بدید
دیدن سنگ قبر خود در خواب، اشاره به تحقق اهداف و پایان مسئولیت ها و شروع فصلی تازه است. این خواب از شما میخواهد تا تحقق کامل اهداف تان دست از تلاش برندارید.
پریا
22:13 - 1398/03/22
سلام من در خواب دیدم که خودم مردم از دهنم کف و خون میاد بعد روحم با لباس سفید و خونی داره بالا سره جنازم گریه میکنه منم انگار کسه دیگه بودم داشتم نگاه میکردم
این خواب اشاره به انتخاب های جدیدی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند. اما باید قبل از آن از سرکوب احساسات و عواطف خود دست بکشید.
Zhra
12:26 - 1398/03/20
سلام من خواب ديدم كه همه ي فاميل و اشنا ها تو حياط بودند و يك امبولانس هم توي حياطمون بود كه خالي بود راستش من حدث ميزدم مامان بزرگم مرده چون مامان بزرگم تو خواب گمشده بود و دوستام هم در كنارم بودند ى يكي از دوستام باهام اومد تو حياط و همونجا بيدار شدم
دوست شما اشاره به قسمتی از افکار و شخصیت شماست. احساسی که در خواب و بیداری به او دارید را مدنظر داشته باشید تا متوجه منظور خواب تان شوید. این خواب از شما میخواهد تا با کمک این بخش از وجودتان به بررسی عقاید و افکاری که در گذشته برای تان سود داشته اما اکنون از آن غافل مانده اید بپردازید.
سیما
07:15 - 1398/03/20
سلام خواب دید م از نزدیکان مردن و خبر مردن من رو به من دادن
این خبر و به مادرم دادم و از او طلب دعای خیر کردم او خندید و من به شدت ناامید شدم
این خواب از شما میخواهد از پرداختن به کارهایی که سودی برای تان ندارد خودداری کنید و افکار منفی را از خود دور کنید.
میلاد
08:35 - 1398/03/15
سلا و خسته نباشید
من یک زنمویی دارم که بیماری msداره متاسفانه
دیشب خواب دیدم داشتم رو دوچرخم تاب میخوردم دم در خونه،

که مامانم با چندتا از فامیلامون با صورتایی قرمز و چشمایی گریون اومدن و گفتن که قراره زنموی بیچارت مرحوم بشه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب اشاره به انتخاب های جدیدی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید.
بدون نام
07:46 - 1398/03/14
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که فوت کردم و دو سه روزه جنازم رو زمین مونده ولی مامان و اطرافیانم منو میبینن وقتی بهشون گفتم که خاکم کنین اینجوری اذیت میشم بجای من چوبهای خیلی گنده رو زیر خاک کردن بعدش اونا رو که خاک کردن اونموقع بود که انگار من به ارامش رسیدم و روحم از جسدم جدا شد و منو دیگه ندیدن بعدش دیدم خونه مادربزرگم داخل تابوت دراز کشیدم و همه اقوامم بودن و روحم همش به عزاداری که واسم گرفته بودن نگاه میکرد
این خواب اشاره به موقعیت های جدید در زندگی و انتخاب هایی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند. از مشکلات نهراسید و از خانواده کمک شایانی خواهید گرفت.
Mhsa
11:46 - 1398/03/12
سلام من خواب دیدم ک مردم و پارچه های سیاه روی درخونمونه مامانم خیلی ازمرگم ناراحت و افسردس خودمم ناراحتم اماروحم ازاده.توخواب میگفتم روحم نیاز ب ارامش داره تاازین سردرگمی دربیاد و دیگ روی جنازم نباشم کسیم نمیتونست ببینتم ولی حس میکردم اون ارامش رو بدست نمیارم
در روزهای اخیر افکار منفی و ناراحتی های روانی، ذهن شما را آشفته کرده است. این خواب اشاره به قدرت تصمیم گیری در موقعیتی حساس برای شما دارد. این آرامشی که در خواب دنبالش بودید، باید در بیداری با انتخاب های درست و انجام مسئولیت های خود، به آن دست پیدا کنید.
علیرضا
09:27 - 1398/03/12
سلام من خواب دیدم که نصف جمعیت دنیا رو زمین بلعید و به صورتی که یا ذوب میشدن توی زمین یا زمین دهن باز میکرد و میبلعیدشون تا یه جایی ادامه داشت بعد متوقف شد
سختی هایی در زندگی شما وارد میشود اما با صبر میتوان از این سختی ها رهایی پیدا کرد.
چهره‌ها در ستاره