تعبیر خواب قبر و دیدن آن در رویا

تعبیر خواب قبر را با توجه به حالات مختلف دیدن قبر در خواب می‌توان بیان نمود. با تعبیر خواب قبر خالی، کندن قبر، نبش قبر، دیدن قبر در خانه و... با ادامه این مطلب همراه شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب قبر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن قبر در خواب، در این بخش با تفاسیر معبرین اسلامی و غربی به تفصیل آورده شده است. هرچند تعابیر بسیاری برای خواب‌هایی که می‌بینیم ذکر شده است اما لازم است تا بیننده خواب حالات روحی و روانی خود را در زندگی واقعی مد نظر قرار دهد تا بتواند بهترین نتیجه را از خواب خود بگیرد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب قبر

مطیعی تهرانی در مورد دیدن قبر این گونه بیان می‌کند که دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست و نشانه‌ای از گرفتاری‌های زندگی است. اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید

حضرت دانیال گوید: دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است.

محمدبن سیرین گوید: اگر وی را در قبر نهادند، دلیل که او زندان کنند.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن قبر در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.

  • دیدن قبری ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است.

 

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر

 

تعبیر خواب کندن قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یعنی آنجایی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته ‌فکر مشغول می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه تو در حال قبر کندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید قبری حفر می‌کنید، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می‌کنند. اما اگر خواب ببینید حفر قبر را به اتمام رسانده‌اید، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می‌کنید، و اگر در هنگام حفر قبر آفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاری نتیجه مطلوبی به دست می‌آورید. اگر خواب ببینید قبری تازه حفر شده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می‌شوید.

آیا می‌دانید تعبیر خواب قبرستان چیست؟ این رویا چه هشداری به شما خواهد داد؟

 

تعبیر خواب دیدن قبر در خانه

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه‌اش قبر می‌کنند عمر بیننده خواب دراز می‌شود.

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر بام خانه او قبر می‌کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

 

تعبیر خواب نبش قبر

به بیان معبرین غربی تعبیر دیدن نبش قبر در خواب به احساسات بیننده خواب نسبت به تجدید و وارسی مجدد روی موضوعاتی که در گذشته رخ داده است اشاره دارد. در واقع بیننده خواب این احساس را دارد که باید بطور ریشه‌ای به مشکلاتی که در گذشته پدید آمده نگاه کرد و برای آن‌ها راه حلی یافت. مسائلی مثل دروغگویی، شکاکی یا خیانت می‌تواند از این دسته باشد.

 

تعبیر خواب قبر خالی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است.

به تعبیر معبرین غربی دیدن قبر خالی در خواب به تفکرات صاحب خواب و برنامه‌های او برای آینده اشاره دارد. شما افکاری پریشان دارید که موجب می‌شود در روز‌هایی که پیش روی شماست ناامید و پشیمان شوید. در واقع شما هیچ برنامه مشخصی برای آینده خود ندارید و در این باره فکری نمی‌کنید. تعبیر خواب قبر خالی همچین می‌تواند به معنای از دست دادن دوستانتان نیز باشد. برای فائق آمدن بر این وضعیت لازم است که در زندگی شاد بوده و شکرگزار نعمت‌های خداوند باشید.

 

تعبیر خواب قبر خود

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن قبر خود در خواب، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد.

  • دیدن قبر خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.

  • دیدن جسد خود میان قبر، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مایوس کننده است.

 

تعبیر خواب در قبر گذاشتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می‌نهند گرفتار مشکلات می‌شود و معاش او تنگ می‌گردد.

  • اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می‌دهند و هر چه می‌گوید کسی صدایش را نمی‌شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می‌شود و کسی به یاری او نمی‌شتابد و دستش را نمی‌گیرد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یعنی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته‌اید و خاک به غیر از سر، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می‌شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می‌دهد.

 

تعبیر خواب راه رفتن روی قبر

به تعبیر آنلی بیتون اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می‌روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.
 

 منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب 

تعبیرستان


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo