مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۷
کد خبر: ۹۱۹۳
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
با تعبیر خواب ریش، تعبیر خواب تراشیدن ریش، تعبیر خواب زن ریش دار (موی صورت زن)، تعبیر خواب ریش بلند و تعبیر خواب ریش سیاه و سفید آشنا شوید.
تعبیر خواب تراشیدن ریش و سبیل - تعبیر خواب مو درآوردن صورت زن - تعبیر خواب زن ریش دار - تعبیر خواب تراشیدن سبیل - تعبیر خواب موی صورت زن


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن ریش در خواب به دلیل اینکه زینت چهره مردان است برای آنان نشانه بزرگی و عزت است البته ریش بایستی در اندازه معقول باشد در غیر این صورت تعابیری همچون مرگ به دنبال خواهد داشت. دیدن مو بر صورت زنان دو حالت داشته یا رسوایی آنان را در پی دارد و یا هرگز فرزندی به دنیا نخواهد آورد.
 

تعبیر خواب ریش

محمدبن سیرین گوید: ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.
 1. پیروی و تابع شدن
 2. عز و جاه ومقام
 3. مرتبه
 4. هیبت
 5. قدرومنزلت و مرمت
 6. نیکویی
 7. ازدواج
 8. مال
 9. فرزند
 10. گرامی شدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
 

تعبیر خواب ریش بلند

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می‌ساخت، دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می‌کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش بلند: ناراحتی

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب ریش رنگی

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.
 • اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش خاکستری: تمسخر، استهزا
 • ریش قرمز: شرمساری

تعبیر خواب تراشیدن ریش

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش تراشیده شده: ضرر
 

تعبیر خواب زن ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش برای دختر مجرد: ازدواج
 • ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.
 

تعبیر خواب بچه ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Sahar
15:15 - 1398/03/26
کسی که دوسش دارم همیشه صورتش ته ریش با پروفوسری و یا فقط پروفسوری. خواب دیدم اون لباس قرمز پوشیده و صورتش ته ریش نداره خیلی خوشگل شده بود. بعد یهویی متوجه شدم پروفوسریش و داره و لباسش و عوض کرده بود سفید بود. خیلی خوشگل شده بود تعبیرش چیه؟
این خواب احساس رضایت از تغییرات در خواسته ها و پیگیری آنها اشاره دارد. شخصی که در خواب مشاهده نموده اید، نماد علایق شخصی تان است.
دختری ک زیاد خواب میبینه
17:40 - 1398/03/17
سلام.ببخشید من ی سوال داشتم خدمتتون.اول کمی در مورد خودم بگم ک حس ششم قوی دارم و خیلی از اتفاقات قبل از اینکه بیفتن متوجهشون میشم و خیلی زیاد خاب میبینم بیشتر بعد ظهرا و بیشتر خوابام یادم هست.امروز خاب دیدم ک تو خونه مادربزرگ پدری هستم ک خیلی شلوغه و جمعیت زیاده مادرمم اونجا دیدم بهش گفتم چ خبره گف تشییع مادرمه میخایم بریم قبرستون(مادر بزرگ مادری من ۷ساله فوت شدن)منم خیلی عادی انگا میدونسم ک فوت شده گفتم منم میام.وقتی رفتم اماده بشم تو خونه قدیمی خودمون بودم میخاسم نگا اینه کنم پام نمیرسید ی بالشت گذاشتم زیر پام وقتی خودمو تو اینه دیدم صورتم مو داشت و قسمت زیر لبم کامل مث ریش بود و جلو موهام رنگ طلایی شده بود که تو خواب تعجب کردم و بدم اومد. اومدم بیرون ب مامانم بگم دیدم ایشون کلی نخ کناف از اینایی ک رنگ میکنن انداخته تو اب و ی قسمتش سیاهه از نزدیک نگا کردم گل بود ن رنگ!!! و پدرمو دیدم که با مادرم دعوا میکرد و داد و بیداد.اینم بگم من بخاطر کار و تحصیلات دور از خانوادم زندگی میکنم و کلا نگران حالشون هستم لطفا برام تعبیرش میکنید
این خواب به نگرانی ها و ترس شما از نحوهء حضور در جمع و جامعه اشاره دارد. که با افزایش اعتماد به نفس تاند میتواندی این را حل کنید. لازم است کمی به باورها و افکار گذشتهء خود برگردید. که دور ماندن از اینها باعث کاهش هماهنگی دورنی و فکری شما شده است.
مهسا
01:37 - 1398/03/09
سلام طاعاتتون قبول
من مجردم و خواب دیدم ک میخواستم ارایش کنم اما چشمم ب اینه ک خورد وحشت کردم چون صورتم موهای خیلی بدی در اورده بود سمت راست صورتم خیلی پرپشت و زخیم مثل ریش بلند مردها و سمت چپ کم پشت و نازک بود همش دست میکشیدم روشون و غصه میخوردم ک چرا اینجوری شدم و چیکار کنم تا صورتم مثل قبل بشه. میشه تعبیرشو بگید بهم
در مورد حضور و فعالیت خود در اجتماع یا جمع، با نوعی ترس همراه هستید. و این باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا به افکار منفی بی توجه باشید و اجازه ندهید که این افکار منفی موجب سلب آرامش شما شود.
بدون نام
18:17 - 1398/03/07
سلام پدرشوهرمن درخواب دیده که نوزاد پسر تازه متولد شده من ریش دراورده ودرگهواره است پدرشوهرم میپرسد توازکجاامدی میگوید من هفت تا نادم داشتم وهفت چراغ منتظربودم چراغهایم روشن بشه وبیام روشن شدو اومدم تعبیرش چیه
تعبیر اصلی هر خواب، فقط به بینندهء آن برمیگردد. پدرشوهر شما در موقعیتی قرار گرفته که مسئولیت های جدید و بزرگی برایشان دارد. این مسئولیت ها در ارتباط با احساس ایشان نسبت به شماست.
کاربر
16:37 - 1398/03/01
سلام.اگر خواب مرحومی را ببینیم که در مراسمی مثل عروسی ریش بلند گذاشته(در حالی که ان مرحوم هیوقت ریش بلند نداشت) تعبیرش یست؟
مرحوم نماد عقاید و افکار گذشتهء شماست که این روزها یا فراموش کرده اید یا بی توجه به آنها هستید. اگر از چهرهء ایشان حس خوبی داشته اید لازم است در مسئولیت ها و وظایف خود کمی به گذشته توجه داشته باشید و بالعکس.
علی
10:18 - 1397/11/18
مندر خواب دیدم ریش کمی دراوردم.تعبیرش چیست؟؟؟؟؟
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
اشکان
18:50 - 1397/10/26
سلام من در خواب دیدم که ریش پدر دختری را دوست دارم و گزینه ازدواج هست با آتش سوختم و اونم مجبور شد ریشش از ته بتراشه تعبیرش چیه؟؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که تجسم این افراد، چه احساسی را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ چالش های فعلی صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و آن ها را به عنوان اهرمی برای کسب مهارت های رفتاری جدید به کار بندید.
بدون نام
18:00 - 1397/10/10
سلام من 4سال پیش به دختری علاقه داشتم نرسيدم بهش دیشب تو خواب دیدم کل شب ديدمش که صورتش موی کم پشت و پنج سانتی داشت تعبیرش چ میشه
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت شما هستند که مرتبط با انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشند.(این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند) این خواب از شما می خواهد تا روحیات و تجربیات خود دو دوره ای که به این شخص کشش و علاقه داشته اید را به یاد آورده و از این تجربیات برای برون رفت از چالش ها یا ابهامات فکری خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Javad
14:05 - 1397/08/16
با سلام.خواهر من خواب دیده من ریشم مقداری از ته ریش بیشتر است و ریشم رو یا دست میکنم و به سمت شیطان پرتاب میکنم و بعدش بارون باریده و یه صدا گفته هرخواستی داشته باشه بهش میدم این خواب رو 16.8.97دیده خواهرم. تعبیرش چی میشه لطف کنید بفرمایید
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از بیننده اش می خواهد تا دیدگاه های دو قطبی خود درباره ی خوبی و بدی، نیکی و شر را شناخته و اجازه ندهد که ترس از نیروهای غیبی و ماورایی باعث بدبینی یا ایجاد ترس در او شود.
حمید
11:13 - 1397/08/08
من خواب دیدم همه جای صورتم مو دراورده .. ب نظرتون تعبیرش چیه
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Sahar
15:15 - 1398/03/26
کسی که دوسش دارم همیشه صورتش ته ریش با پروفوسری و یا فقط پروفسوری. خواب دیدم اون لباس قرمز پوشیده و صورتش ته ریش نداره خیلی خوشگل شده بود. بعد یهویی متوجه شدم پروفوسریش و داره و لباسش و عوض کرده بود سفید بود. خیلی خوشگل شده بود تعبیرش چیه؟
این خواب احساس رضایت از تغییرات در خواسته ها و پیگیری آنها اشاره دارد. شخصی که در خواب مشاهده نموده اید، نماد علایق شخصی تان است.
دختری ک زیاد خواب میبینه
17:40 - 1398/03/17
سلام.ببخشید من ی سوال داشتم خدمتتون.اول کمی در مورد خودم بگم ک حس ششم قوی دارم و خیلی از اتفاقات قبل از اینکه بیفتن متوجهشون میشم و خیلی زیاد خاب میبینم بیشتر بعد ظهرا و بیشتر خوابام یادم هست.امروز خاب دیدم ک تو خونه مادربزرگ پدری هستم ک خیلی شلوغه و جمعیت زیاده مادرمم اونجا دیدم بهش گفتم چ خبره گف تشییع مادرمه میخایم بریم قبرستون(مادر بزرگ مادری من ۷ساله فوت شدن)منم خیلی عادی انگا میدونسم ک فوت شده گفتم منم میام.وقتی رفتم اماده بشم تو خونه قدیمی خودمون بودم میخاسم نگا اینه کنم پام نمیرسید ی بالشت گذاشتم زیر پام وقتی خودمو تو اینه دیدم صورتم مو داشت و قسمت زیر لبم کامل مث ریش بود و جلو موهام رنگ طلایی شده بود که تو خواب تعجب کردم و بدم اومد. اومدم بیرون ب مامانم بگم دیدم ایشون کلی نخ کناف از اینایی ک رنگ میکنن انداخته تو اب و ی قسمتش سیاهه از نزدیک نگا کردم گل بود ن رنگ!!! و پدرمو دیدم که با مادرم دعوا میکرد و داد و بیداد.اینم بگم من بخاطر کار و تحصیلات دور از خانوادم زندگی میکنم و کلا نگران حالشون هستم لطفا برام تعبیرش میکنید
این خواب به نگرانی ها و ترس شما از نحوهء حضور در جمع و جامعه اشاره دارد. که با افزایش اعتماد به نفس تاند میتواندی این را حل کنید. لازم است کمی به باورها و افکار گذشتهء خود برگردید. که دور ماندن از اینها باعث کاهش هماهنگی دورنی و فکری شما شده است.
مهسا
01:37 - 1398/03/09
سلام طاعاتتون قبول
من مجردم و خواب دیدم ک میخواستم ارایش کنم اما چشمم ب اینه ک خورد وحشت کردم چون صورتم موهای خیلی بدی در اورده بود سمت راست صورتم خیلی پرپشت و زخیم مثل ریش بلند مردها و سمت چپ کم پشت و نازک بود همش دست میکشیدم روشون و غصه میخوردم ک چرا اینجوری شدم و چیکار کنم تا صورتم مثل قبل بشه. میشه تعبیرشو بگید بهم
در مورد حضور و فعالیت خود در اجتماع یا جمع، با نوعی ترس همراه هستید. و این باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا به افکار منفی بی توجه باشید و اجازه ندهید که این افکار منفی موجب سلب آرامش شما شود.
بدون نام
18:17 - 1398/03/07
سلام پدرشوهرمن درخواب دیده که نوزاد پسر تازه متولد شده من ریش دراورده ودرگهواره است پدرشوهرم میپرسد توازکجاامدی میگوید من هفت تا نادم داشتم وهفت چراغ منتظربودم چراغهایم روشن بشه وبیام روشن شدو اومدم تعبیرش چیه
تعبیر اصلی هر خواب، فقط به بینندهء آن برمیگردد. پدرشوهر شما در موقعیتی قرار گرفته که مسئولیت های جدید و بزرگی برایشان دارد. این مسئولیت ها در ارتباط با احساس ایشان نسبت به شماست.
کاربر
16:37 - 1398/03/01
سلام.اگر خواب مرحومی را ببینیم که در مراسمی مثل عروسی ریش بلند گذاشته(در حالی که ان مرحوم هیوقت ریش بلند نداشت) تعبیرش یست؟
مرحوم نماد عقاید و افکار گذشتهء شماست که این روزها یا فراموش کرده اید یا بی توجه به آنها هستید. اگر از چهرهء ایشان حس خوبی داشته اید لازم است در مسئولیت ها و وظایف خود کمی به گذشته توجه داشته باشید و بالعکس.
علی
10:18 - 1397/11/18
مندر خواب دیدم ریش کمی دراوردم.تعبیرش چیست؟؟؟؟؟
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
اشکان
18:50 - 1397/10/26
سلام من در خواب دیدم که ریش پدر دختری را دوست دارم و گزینه ازدواج هست با آتش سوختم و اونم مجبور شد ریشش از ته بتراشه تعبیرش چیه؟؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که تجسم این افراد، چه احساسی را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ چالش های فعلی صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و آن ها را به عنوان اهرمی برای کسب مهارت های رفتاری جدید به کار بندید.
بدون نام
18:00 - 1397/10/10
سلام من 4سال پیش به دختری علاقه داشتم نرسيدم بهش دیشب تو خواب دیدم کل شب ديدمش که صورتش موی کم پشت و پنج سانتی داشت تعبیرش چ میشه
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت شما هستند که مرتبط با انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشند.(این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند) این خواب از شما می خواهد تا روحیات و تجربیات خود دو دوره ای که به این شخص کشش و علاقه داشته اید را به یاد آورده و از این تجربیات برای برون رفت از چالش ها یا ابهامات فکری خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Javad
14:05 - 1397/08/16
با سلام.خواهر من خواب دیده من ریشم مقداری از ته ریش بیشتر است و ریشم رو یا دست میکنم و به سمت شیطان پرتاب میکنم و بعدش بارون باریده و یه صدا گفته هرخواستی داشته باشه بهش میدم این خواب رو 16.8.97دیده خواهرم. تعبیرش چی میشه لطف کنید بفرمایید
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از بیننده اش می خواهد تا دیدگاه های دو قطبی خود درباره ی خوبی و بدی، نیکی و شر را شناخته و اجازه ندهد که ترس از نیروهای غیبی و ماورایی باعث بدبینی یا ایجاد ترس در او شود.
حمید
11:13 - 1397/08/08
من خواب دیدم همه جای صورتم مو دراورده .. ب نظرتون تعبیرش چیه
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
چهره‌ها در ستاره