مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۷
کد خبر: ۹۱۹۳
تعداد نظرات: ۲۳ نظر
با تعبیر خواب ریش، تعبیر خواب تراشیدن ریش، تعبیر خواب زن ریش دار (موی صورت زن)، تعبیر خواب ریش بلند و تعبیر خواب ریش سیاه و سفید آشنا شوید.
تعبیر خواب ریش و دیدن آن در خواب چیست؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن ریش در خواب به دلیل اینکه زینت چهره مردان است برای آنان نشانه بزرگی و عزت است البته ریش بایستی در اندازه معقول باشد در غیر این صورت تعابیری همچون مرگ به دنبال خواهد داشت. دیدن مو بر صورت زنان دو حالت داشته یا رسوایی آنان را در پی دارد و یا هرگز فرزندی به دنیا نخواهد آورد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ریش

محمدبن سیرین گوید: ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.
 1. پیروی و تابع شدن
 2. عز و جاه ومقام
 3. مرتبه
 4. هیبت
 5. قدرومنزلت و مرمت
 6. نیکویی
 7. ازدواج
 8. مال
 9. فرزند
 10. گرامی شدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
 

تعبیر خواب ریش بلند

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می‌ساخت، دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می‌کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش بلند: ناراحتی

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب ریش رنگی

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.
 • اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش خاکستری: تمسخر، استهزا
 • ریش قرمز: شرمساری

تعبیر خواب تراشیدن ریش

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش تراشیده شده: ضرر
 

تعبیر خواب زن ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش برای دختر مجرد: ازدواج
 • ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.
 

تعبیر خواب بچه ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Mehdi
۷ ساعت پیش
من دیشب در. خواب دیدم دخترعمموی من که از کودکی تا به۳سال پیش در کنار هم بودیم و از من بزرگ تر است مقدار کمی ریش داشت
پدر او فوت کرده و پدر من اون رو بزرگ کره زن عموی من نیز بالای سر او بوده است و من او را آبجی صدا میکنم تعبیرش چیست ؟؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. یعنی می‌کوشید احساسات واقعی‌تان را پنهان کنید. اهمیت نمی‌دهید که دیگران چه فکری درباره‌تان می‌کنند یا چه می‌گویند.
ندا
۲ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم معشوقم ریش گذاشته بود و به من نگاه میکرداول کمی تعجب کردم ولی من هم به او نگاه میکردم و تبسم داشتیم ( در بیداری چند ماه پیش خواهرشو از دست داده بود )
سلام؛ گرچه ممکن است خواب‌تان بخاطر تفکرتان به معشوق‌تان نسبت به مرگ خواهرش باشد؛ اما: معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. دیدن ریش بلند، بیانگر سن زیاد و خرد و بینش زیاد است. اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. اینکه به او خیره نگاه می‌کنید، یعنی نیاز دارید نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید نیاز دارید که موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: بیانگر انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. لبخند، یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
ندا
۲ ماه پیش
آخه چندبار پیام دادم جواب نداد در خواب هم دیدم ریش داره فکر کردم دوباره عزادار شده باشه
باز هم تعبیر همان است؛ دیدن او در خواب‌تان به معنای مطلوب دانستن ایشان در زندگی‌تان است.
علی
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختر داییم 2 سالشه ریش دراورده و رنگش مشکی بودن و زیاد هم بودن اعبیرش چی میشه
سلام؛ خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. ریش زنان بیانگر جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شما یا اوست. می‌خواهید قاطع‌تر باشید و قدرت شدیدتری را به کار برید.
M.az
۲ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم وضعیت ظاهری و ریش کسی که دوستش دارم به هم ریخته شده و میرم پیشش اما انگار خیلی ناراحت بود و با هم صحبت میکردیم
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام؛ ممنون. خواب دیدن معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. اینکه چنین وضعیتی دارد، بیانگر افکار شماست که نسبت به چیزی (زندگی، آینده یا غیره) پریشان است. اینکه ناراحت است، ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید.
Mobina
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کسی که خیلی عاشقشم دارم به ریشاش دست میزنم ولی اون میگفت نکن اینکارو
ریشاش مشکی سفید بود و مرتب تمیز به اندازه بود میشه راهنمایی کنین تعبیرش چیه
گرچه تصور می‌کنم این خواب، در واقع، از مشغله‌های بسیار ذهنی‌تان نشأت گرفته است و دارای تعبیر نمی‌باشد؛ اما گویا این خواب، نشان می‌دهد که معشوق شما دارای عزت و آبروی بالاتری نسبت به گذشته خواهد شد. اما با توجه داشته باشید که ذهن شما بشدت دچار روزمرگی شده است و نیازمند استراحت است. شما ذهن‌تان را می‌بایست از اینهمه مشغله‌ها و درگیری‌ها پاکسازی کنید! برای انجام این عمل، می‌توانید از مراقبه (مدیتیشن) کمک بگیرید! همچنین می‌توانید از انجام نرمش‌ها یا ورزش‌ها، بیشتر در جمع خانواده و دوستان بودن، یاری بجویید. به هر صورت، خود را حتما می‌بایست از این مشغله‌های ذهنی، رها سازید؛ زیرا در غیر این صورت، به مرور زمان دچار اختلال‌های ذهنی و کهولت ذهنی نیز خواهید شد. پس، مراقب خود باشید!
آرین غفاری
۵ ماه پیش
سلام من دیدم ریشهام یکطرفش کوتاهه یک طرفش چند سانتی بلند یعنی چی میشه راهنمایی کنین
روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است . ریش به طور کلی در خواب به حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
نازنین
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک مرد با ریش های طلایی و بسیییار پرپشت و بلند و با چشم های سبز به من خیره شده بود که ناگهان یک زن میاد بین من و اون آقا میشینه و جلوی دید من رو میگیره... یعنی چی این خواب؟
تعبیر خواب مرد ی با ریش انبوه یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره می باشد به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید امکان دارد برای شما موقعیتی غیر منتظره یا در کار و یا زندگی شخصیتان پیش آید که شاید شخصیی موانعی برای شما در این کار بوجود بیاورد
علی
۶ ماه پیش
سلام من امروز خواب دیدم که ریش سیاه دراوردم واز این اتفاق خیلی خوشحال شدم واینکه من ۱۳سال سن دارم
با سلام شما در مرحله جدیدی از زندگی خود یعنی نوجوانی قرار گرفته اید وبا یاری خداوند موفق خواهید شد
PUNiSHER
۹ ماه پیش
خواب دیدم که ، خواب بودم و پدرم اومده ریشامو تراشیده برا شوخی بعد که بیدار شدم دیدم ریش ندارم
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم یک طرفه صورتم ریش درومده، بطوری که تا نزدیکی چشمم میومد، اما طرف دیگه نرمال بود.تعبیرش چیه؟
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
دختری که زیاد خواب میبینه
۹ ماه پیش
سلام‌. پیشاپیش ممنونم بابت پاسخگوییتون .من خواب ریش ندیدم ولی خواب عجیبی دیدم اگه میشه لطفا تعبیرش کنید.
خواب دیدم دوباره تو خونه قدیمیمون هستم(۸ساله ک خونه رو عوض کردیم و اون خونه کاملا برداشته شده و جاش زمین خالیه)یه خانم چاقی که نمیشناختم اونجا بود گفتم شما کی هسین گف من مسافرم انگا منتظر کسی بود من تعارفش کردم گفتم تا کسی بیاد دنبالتون تو خونه ما خستگی در کنین اونم اومد،چن دقه بعد دیدم صدای گریه ی بچه میاد گفتم این خانوم ک بچه نداشت رفتم نگا کردم تا این خانوم تو راه پله نشسته و افسار ی اسب قهوه ای دستشه و هی میکشتش گفتم گناه داره اذیتش نکن ولش کنین بره این اسب کیه اون زنه گوش نمیداد و هی اذیتش میکرد،یهو اسب وحشی شد و دوید سمت من ،منم ترسیدم و دویدم تو خونه و محکم درو بستم ولی در خراب بود و بسته نمیشد،دیدم برادرامم تو خونه ن صداشون کردم اومدن کمک و درو نگه داشتن ولی اسبه محکم ب در میزد و هرچیزی جلوش میومد گاز میگرف یهو دیدم دیگه برادر بزرگم نای نگه داشتن درو نداره کوچیکه رو صدا کردم برو کمکش اونم رف کمکش و درو محکم نگه داشت،منم تند تند تو گوشیم میگشتم دنبال ی شماره ک زنگ بزنم بگم همچین اتفاقی افتاده که از خواب پریدم....
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. اسبی که بیان کردید نماد بدشانسی است که برخواسته از رفتارهای ناصحیح شما در ارتباط با خود و دیگران است.
Amir
۹ ماه پیش
من خواب دیدم در چند دقیقه ریشم خیلی بلد شد و تا شکم رشد کرد
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
Sahar
۹ ماه پیش
کسی که دوسش دارم همیشه صورتش ته ریش با پروفوسری و یا فقط پروفسوری. خواب دیدم اون لباس قرمز پوشیده و صورتش ته ریش نداره خیلی خوشگل شده بود. بعد یهویی متوجه شدم پروفوسریش و داره و لباسش و عوض کرده بود سفید بود. خیلی خوشگل شده بود تعبیرش چیه؟
این خواب احساس رضایت از تغییرات در خواسته ها و پیگیری آنها اشاره دارد. شخصی که در خواب مشاهده نموده اید، نماد علایق شخصی تان است.
دختری ک زیاد خواب میبینه
۱۰ ماه پیش
سلام.ببخشید من ی سوال داشتم خدمتتون.اول کمی در مورد خودم بگم ک حس ششم قوی دارم و خیلی از اتفاقات قبل از اینکه بیفتن متوجهشون میشم و خیلی زیاد خاب میبینم بیشتر بعد ظهرا و بیشتر خوابام یادم هست.امروز خاب دیدم ک تو خونه مادربزرگ پدری هستم ک خیلی شلوغه و جمعیت زیاده مادرمم اونجا دیدم بهش گفتم چ خبره گف تشییع مادرمه میخایم بریم قبرستون(مادر بزرگ مادری من ۷ساله فوت شدن)منم خیلی عادی انگا میدونسم ک فوت شده گفتم منم میام.وقتی رفتم اماده بشم تو خونه قدیمی خودمون بودم میخاسم نگا اینه کنم پام نمیرسید ی بالشت گذاشتم زیر پام وقتی خودمو تو اینه دیدم صورتم مو داشت و قسمت زیر لبم کامل مث ریش بود و جلو موهام رنگ طلایی شده بود که تو خواب تعجب کردم و بدم اومد. اومدم بیرون ب مامانم بگم دیدم ایشون کلی نخ کناف از اینایی ک رنگ میکنن انداخته تو اب و ی قسمتش سیاهه از نزدیک نگا کردم گل بود ن رنگ!!! و پدرمو دیدم که با مادرم دعوا میکرد و داد و بیداد.اینم بگم من بخاطر کار و تحصیلات دور از خانوادم زندگی میکنم و کلا نگران حالشون هستم لطفا برام تعبیرش میکنید
این خواب به نگرانی ها و ترس شما از نحوهء حضور در جمع و جامعه اشاره دارد. که با افزایش اعتماد به نفس تاند میتواندی این را حل کنید. لازم است کمی به باورها و افکار گذشتهء خود برگردید. که دور ماندن از اینها باعث کاهش هماهنگی دورنی و فکری شما شده است.
مهسا
۱۰ ماه پیش
سلام طاعاتتون قبول
من مجردم و خواب دیدم ک میخواستم ارایش کنم اما چشمم ب اینه ک خورد وحشت کردم چون صورتم موهای خیلی بدی در اورده بود سمت راست صورتم خیلی پرپشت و زخیم مثل ریش بلند مردها و سمت چپ کم پشت و نازک بود همش دست میکشیدم روشون و غصه میخوردم ک چرا اینجوری شدم و چیکار کنم تا صورتم مثل قبل بشه. میشه تعبیرشو بگید بهم
در مورد حضور و فعالیت خود در اجتماع یا جمع، با نوعی ترس همراه هستید. و این باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا به افکار منفی بی توجه باشید و اجازه ندهید که این افکار منفی موجب سلب آرامش شما شود.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام پدرشوهرمن درخواب دیده که نوزاد پسر تازه متولد شده من ریش دراورده ودرگهواره است پدرشوهرم میپرسد توازکجاامدی میگوید من هفت تا نادم داشتم وهفت چراغ منتظربودم چراغهایم روشن بشه وبیام روشن شدو اومدم تعبیرش چیه
تعبیر اصلی هر خواب، فقط به بینندهء آن برمیگردد. پدرشوهر شما در موقعیتی قرار گرفته که مسئولیت های جدید و بزرگی برایشان دارد. این مسئولیت ها در ارتباط با احساس ایشان نسبت به شماست.
کاربر
۱۰ ماه پیش
سلام.اگر خواب مرحومی را ببینیم که در مراسمی مثل عروسی ریش بلند گذاشته(در حالی که ان مرحوم هیوقت ریش بلند نداشت) تعبیرش یست؟
مرحوم نماد عقاید و افکار گذشتهء شماست که این روزها یا فراموش کرده اید یا بی توجه به آنها هستید. اگر از چهرهء ایشان حس خوبی داشته اید لازم است در مسئولیت ها و وظایف خود کمی به گذشته توجه داشته باشید و بالعکس.
علی
۱ سال پیش
مندر خواب دیدم ریش کمی دراوردم.تعبیرش چیست؟؟؟؟؟
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
اشکان
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم که ریش پدر دختری را دوست دارم و گزینه ازدواج هست با آتش سوختم و اونم مجبور شد ریشش از ته بتراشه تعبیرش چیه؟؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که تجسم این افراد، چه احساسی را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ چالش های فعلی صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و آن ها را به عنوان اهرمی برای کسب مهارت های رفتاری جدید به کار بندید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من 4سال پیش به دختری علاقه داشتم نرسيدم بهش دیشب تو خواب دیدم کل شب ديدمش که صورتش موی کم پشت و پنج سانتی داشت تعبیرش چ میشه
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت شما هستند که مرتبط با انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشند.(این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند) این خواب از شما می خواهد تا روحیات و تجربیات خود دو دوره ای که به این شخص کشش و علاقه داشته اید را به یاد آورده و از این تجربیات برای برون رفت از چالش ها یا ابهامات فکری خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Javad
۱ سال پیش
با سلام.خواهر من خواب دیده من ریشم مقداری از ته ریش بیشتر است و ریشم رو یا دست میکنم و به سمت شیطان پرتاب میکنم و بعدش بارون باریده و یه صدا گفته هرخواستی داشته باشه بهش میدم این خواب رو 16.8.97دیده خواهرم. تعبیرش چی میشه لطف کنید بفرمایید
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از بیننده اش می خواهد تا دیدگاه های دو قطبی خود درباره ی خوبی و بدی، نیکی و شر را شناخته و اجازه ندهد که ترس از نیروهای غیبی و ماورایی باعث بدبینی یا ایجاد ترس در او شود.
حمید
۱ سال پیش
من خواب دیدم همه جای صورتم مو دراورده .. ب نظرتون تعبیرش چیه
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Mehdi
۷ ساعت پیش
من دیشب در. خواب دیدم دخترعمموی من که از کودکی تا به۳سال پیش در کنار هم بودیم و از من بزرگ تر است مقدار کمی ریش داشت
پدر او فوت کرده و پدر من اون رو بزرگ کره زن عموی من نیز بالای سر او بوده است و من او را آبجی صدا میکنم تعبیرش چیست ؟؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. یعنی می‌کوشید احساسات واقعی‌تان را پنهان کنید. اهمیت نمی‌دهید که دیگران چه فکری درباره‌تان می‌کنند یا چه می‌گویند.
ندا
۲ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم معشوقم ریش گذاشته بود و به من نگاه میکرداول کمی تعجب کردم ولی من هم به او نگاه میکردم و تبسم داشتیم ( در بیداری چند ماه پیش خواهرشو از دست داده بود )
سلام؛ گرچه ممکن است خواب‌تان بخاطر تفکرتان به معشوق‌تان نسبت به مرگ خواهرش باشد؛ اما: معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. دیدن ریش بلند، بیانگر سن زیاد و خرد و بینش زیاد است. اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. اینکه به او خیره نگاه می‌کنید، یعنی نیاز دارید نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید نیاز دارید که موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: بیانگر انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. لبخند، یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
ندا
۲ ماه پیش
آخه چندبار پیام دادم جواب نداد در خواب هم دیدم ریش داره فکر کردم دوباره عزادار شده باشه
باز هم تعبیر همان است؛ دیدن او در خواب‌تان به معنای مطلوب دانستن ایشان در زندگی‌تان است.
علی
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختر داییم 2 سالشه ریش دراورده و رنگش مشکی بودن و زیاد هم بودن اعبیرش چی میشه
سلام؛ خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. ریش زنان بیانگر جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شما یا اوست. می‌خواهید قاطع‌تر باشید و قدرت شدیدتری را به کار برید.
M.az
۲ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم وضعیت ظاهری و ریش کسی که دوستش دارم به هم ریخته شده و میرم پیشش اما انگار خیلی ناراحت بود و با هم صحبت میکردیم
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام؛ ممنون. خواب دیدن معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. اینکه چنین وضعیتی دارد، بیانگر افکار شماست که نسبت به چیزی (زندگی، آینده یا غیره) پریشان است. اینکه ناراحت است، ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید.
Mobina
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کسی که خیلی عاشقشم دارم به ریشاش دست میزنم ولی اون میگفت نکن اینکارو
ریشاش مشکی سفید بود و مرتب تمیز به اندازه بود میشه راهنمایی کنین تعبیرش چیه
گرچه تصور می‌کنم این خواب، در واقع، از مشغله‌های بسیار ذهنی‌تان نشأت گرفته است و دارای تعبیر نمی‌باشد؛ اما گویا این خواب، نشان می‌دهد که معشوق شما دارای عزت و آبروی بالاتری نسبت به گذشته خواهد شد. اما با توجه داشته باشید که ذهن شما بشدت دچار روزمرگی شده است و نیازمند استراحت است. شما ذهن‌تان را می‌بایست از اینهمه مشغله‌ها و درگیری‌ها پاکسازی کنید! برای انجام این عمل، می‌توانید از مراقبه (مدیتیشن) کمک بگیرید! همچنین می‌توانید از انجام نرمش‌ها یا ورزش‌ها، بیشتر در جمع خانواده و دوستان بودن، یاری بجویید. به هر صورت، خود را حتما می‌بایست از این مشغله‌های ذهنی، رها سازید؛ زیرا در غیر این صورت، به مرور زمان دچار اختلال‌های ذهنی و کهولت ذهنی نیز خواهید شد. پس، مراقب خود باشید!
آرین غفاری
۵ ماه پیش
سلام من دیدم ریشهام یکطرفش کوتاهه یک طرفش چند سانتی بلند یعنی چی میشه راهنمایی کنین
روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است . ریش به طور کلی در خواب به حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
نازنین
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک مرد با ریش های طلایی و بسیییار پرپشت و بلند و با چشم های سبز به من خیره شده بود که ناگهان یک زن میاد بین من و اون آقا میشینه و جلوی دید من رو میگیره... یعنی چی این خواب؟
تعبیر خواب مرد ی با ریش انبوه یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره می باشد به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید امکان دارد برای شما موقعیتی غیر منتظره یا در کار و یا زندگی شخصیتان پیش آید که شاید شخصیی موانعی برای شما در این کار بوجود بیاورد
علی
۶ ماه پیش
سلام من امروز خواب دیدم که ریش سیاه دراوردم واز این اتفاق خیلی خوشحال شدم واینکه من ۱۳سال سن دارم
با سلام شما در مرحله جدیدی از زندگی خود یعنی نوجوانی قرار گرفته اید وبا یاری خداوند موفق خواهید شد
PUNiSHER
۹ ماه پیش
خواب دیدم که ، خواب بودم و پدرم اومده ریشامو تراشیده برا شوخی بعد که بیدار شدم دیدم ریش ندارم
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم یک طرفه صورتم ریش درومده، بطوری که تا نزدیکی چشمم میومد، اما طرف دیگه نرمال بود.تعبیرش چیه؟
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
دختری که زیاد خواب میبینه
۹ ماه پیش
سلام‌. پیشاپیش ممنونم بابت پاسخگوییتون .من خواب ریش ندیدم ولی خواب عجیبی دیدم اگه میشه لطفا تعبیرش کنید.
خواب دیدم دوباره تو خونه قدیمیمون هستم(۸ساله ک خونه رو عوض کردیم و اون خونه کاملا برداشته شده و جاش زمین خالیه)یه خانم چاقی که نمیشناختم اونجا بود گفتم شما کی هسین گف من مسافرم انگا منتظر کسی بود من تعارفش کردم گفتم تا کسی بیاد دنبالتون تو خونه ما خستگی در کنین اونم اومد،چن دقه بعد دیدم صدای گریه ی بچه میاد گفتم این خانوم ک بچه نداشت رفتم نگا کردم تا این خانوم تو راه پله نشسته و افسار ی اسب قهوه ای دستشه و هی میکشتش گفتم گناه داره اذیتش نکن ولش کنین بره این اسب کیه اون زنه گوش نمیداد و هی اذیتش میکرد،یهو اسب وحشی شد و دوید سمت من ،منم ترسیدم و دویدم تو خونه و محکم درو بستم ولی در خراب بود و بسته نمیشد،دیدم برادرامم تو خونه ن صداشون کردم اومدن کمک و درو نگه داشتن ولی اسبه محکم ب در میزد و هرچیزی جلوش میومد گاز میگرف یهو دیدم دیگه برادر بزرگم نای نگه داشتن درو نداره کوچیکه رو صدا کردم برو کمکش اونم رف کمکش و درو محکم نگه داشت،منم تند تند تو گوشیم میگشتم دنبال ی شماره ک زنگ بزنم بگم همچین اتفاقی افتاده که از خواب پریدم....
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. اسبی که بیان کردید نماد بدشانسی است که برخواسته از رفتارهای ناصحیح شما در ارتباط با خود و دیگران است.
Amir
۹ ماه پیش
من خواب دیدم در چند دقیقه ریشم خیلی بلد شد و تا شکم رشد کرد
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.
Sahar
۹ ماه پیش
کسی که دوسش دارم همیشه صورتش ته ریش با پروفوسری و یا فقط پروفسوری. خواب دیدم اون لباس قرمز پوشیده و صورتش ته ریش نداره خیلی خوشگل شده بود. بعد یهویی متوجه شدم پروفوسریش و داره و لباسش و عوض کرده بود سفید بود. خیلی خوشگل شده بود تعبیرش چیه؟
این خواب احساس رضایت از تغییرات در خواسته ها و پیگیری آنها اشاره دارد. شخصی که در خواب مشاهده نموده اید، نماد علایق شخصی تان است.
دختری ک زیاد خواب میبینه
۱۰ ماه پیش
سلام.ببخشید من ی سوال داشتم خدمتتون.اول کمی در مورد خودم بگم ک حس ششم قوی دارم و خیلی از اتفاقات قبل از اینکه بیفتن متوجهشون میشم و خیلی زیاد خاب میبینم بیشتر بعد ظهرا و بیشتر خوابام یادم هست.امروز خاب دیدم ک تو خونه مادربزرگ پدری هستم ک خیلی شلوغه و جمعیت زیاده مادرمم اونجا دیدم بهش گفتم چ خبره گف تشییع مادرمه میخایم بریم قبرستون(مادر بزرگ مادری من ۷ساله فوت شدن)منم خیلی عادی انگا میدونسم ک فوت شده گفتم منم میام.وقتی رفتم اماده بشم تو خونه قدیمی خودمون بودم میخاسم نگا اینه کنم پام نمیرسید ی بالشت گذاشتم زیر پام وقتی خودمو تو اینه دیدم صورتم مو داشت و قسمت زیر لبم کامل مث ریش بود و جلو موهام رنگ طلایی شده بود که تو خواب تعجب کردم و بدم اومد. اومدم بیرون ب مامانم بگم دیدم ایشون کلی نخ کناف از اینایی ک رنگ میکنن انداخته تو اب و ی قسمتش سیاهه از نزدیک نگا کردم گل بود ن رنگ!!! و پدرمو دیدم که با مادرم دعوا میکرد و داد و بیداد.اینم بگم من بخاطر کار و تحصیلات دور از خانوادم زندگی میکنم و کلا نگران حالشون هستم لطفا برام تعبیرش میکنید
این خواب به نگرانی ها و ترس شما از نحوهء حضور در جمع و جامعه اشاره دارد. که با افزایش اعتماد به نفس تاند میتواندی این را حل کنید. لازم است کمی به باورها و افکار گذشتهء خود برگردید. که دور ماندن از اینها باعث کاهش هماهنگی دورنی و فکری شما شده است.
مهسا
۱۰ ماه پیش
سلام طاعاتتون قبول
من مجردم و خواب دیدم ک میخواستم ارایش کنم اما چشمم ب اینه ک خورد وحشت کردم چون صورتم موهای خیلی بدی در اورده بود سمت راست صورتم خیلی پرپشت و زخیم مثل ریش بلند مردها و سمت چپ کم پشت و نازک بود همش دست میکشیدم روشون و غصه میخوردم ک چرا اینجوری شدم و چیکار کنم تا صورتم مثل قبل بشه. میشه تعبیرشو بگید بهم
در مورد حضور و فعالیت خود در اجتماع یا جمع، با نوعی ترس همراه هستید. و این باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا به افکار منفی بی توجه باشید و اجازه ندهید که این افکار منفی موجب سلب آرامش شما شود.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام پدرشوهرمن درخواب دیده که نوزاد پسر تازه متولد شده من ریش دراورده ودرگهواره است پدرشوهرم میپرسد توازکجاامدی میگوید من هفت تا نادم داشتم وهفت چراغ منتظربودم چراغهایم روشن بشه وبیام روشن شدو اومدم تعبیرش چیه
تعبیر اصلی هر خواب، فقط به بینندهء آن برمیگردد. پدرشوهر شما در موقعیتی قرار گرفته که مسئولیت های جدید و بزرگی برایشان دارد. این مسئولیت ها در ارتباط با احساس ایشان نسبت به شماست.
کاربر
۱۰ ماه پیش
سلام.اگر خواب مرحومی را ببینیم که در مراسمی مثل عروسی ریش بلند گذاشته(در حالی که ان مرحوم هیوقت ریش بلند نداشت) تعبیرش یست؟
مرحوم نماد عقاید و افکار گذشتهء شماست که این روزها یا فراموش کرده اید یا بی توجه به آنها هستید. اگر از چهرهء ایشان حس خوبی داشته اید لازم است در مسئولیت ها و وظایف خود کمی به گذشته توجه داشته باشید و بالعکس.
علی
۱ سال پیش
مندر خواب دیدم ریش کمی دراوردم.تعبیرش چیست؟؟؟؟؟
وضعیت چهره ی ما در خواب، نشان دهنده ی احساسی است که نسبت به اخلاق و رفتار خود داریم. اگر در خواب نسبت به دیدن وضعیت چهره ب خود احساس بدی داشته باشید، نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس درونی شماست که لازم است آن را برطرف کنید.
اشکان
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم که ریش پدر دختری را دوست دارم و گزینه ازدواج هست با آتش سوختم و اونم مجبور شد ریشش از ته بتراشه تعبیرش چیه؟؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که تجسم این افراد، چه احساسی را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ چالش های فعلی صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و آن ها را به عنوان اهرمی برای کسب مهارت های رفتاری جدید به کار بندید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من 4سال پیش به دختری علاقه داشتم نرسيدم بهش دیشب تو خواب دیدم کل شب ديدمش که صورتش موی کم پشت و پنج سانتی داشت تعبیرش چ میشه
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت شما هستند که مرتبط با انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشند.(این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند) این خواب از شما می خواهد تا روحیات و تجربیات خود دو دوره ای که به این شخص کشش و علاقه داشته اید را به یاد آورده و از این تجربیات برای برون رفت از چالش ها یا ابهامات فکری خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Javad
۱ سال پیش
با سلام.خواهر من خواب دیده من ریشم مقداری از ته ریش بیشتر است و ریشم رو یا دست میکنم و به سمت شیطان پرتاب میکنم و بعدش بارون باریده و یه صدا گفته هرخواستی داشته باشه بهش میدم این خواب رو 16.8.97دیده خواهرم. تعبیرش چی میشه لطف کنید بفرمایید
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از بیننده اش می خواهد تا دیدگاه های دو قطبی خود درباره ی خوبی و بدی، نیکی و شر را شناخته و اجازه ندهد که ترس از نیروهای غیبی و ماورایی باعث بدبینی یا ایجاد ترس در او شود.
حمید
۱ سال پیش
من خواب دیدم همه جای صورتم مو دراورده .. ب نظرتون تعبیرش چیه
وضعیتی که از چهره ی خود در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر درونیات و حالات روانی ماست. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به موضوعی که باعث می شود تا خود را از دیگران دور کرده و احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید آگاه شوید و اجازه ندهید که این احساس عدم اعتماد به نفس در شما تداوم پیدا کند.