تعبیر خواب ریش و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ریش، تعبیر خواب تراشیدن ریش، تعبیر خواب زن ریش دار (موی صورت زن)، تعبیر خواب ریش بلند و تعبیر خواب ریش سیاه و سفید آشنا شوید.
تعبیر خواب ریش
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب ریش به دلیل اینکه زینت چهره مردان است برای آنان نشانه بزرگی و عزت است البته ریش بایستی در اندازه معقول باشد در غیر این صورت تعابیری همچون مرگ به دنبال خواهد داشت. دیدن مو بر صورت زنان دو حالت داشته یا رسوایی آنان را در پی دارد و یا هرگز فرزندی به دنیا نخواهد آورد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ریش

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب ریش، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب ریش بر ده وجه است.
 1. پیروی و تابع شدن
 2. عز و جاه ومقام
 3. مرتبه
 4. هیبت
 5. قدرومنزلت و مرمت
 6. نیکویی
 7. ازدواج
 8. مال
 9. فرزند
 10. گرامی شدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته تعبیر خواب ریش خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب ریش - دیدن ریش در خواب

تعبیر خواب ریش

 

تعبیر خواب ریش بلند

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی ریش‌های خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می‌ساخت، دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می‌کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
 جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش بلند: ناراحتی
 
مطالعه تعبیر خواب سبیل و تعبیر خواب اصلاح صورت می‌تواند بیننده خواب را در درک بهتر تعبیر خواب ریش یاری نماید.

 


تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب ریش رنگی

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.
 • اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش خاکستری: تمسخر، استهزا
 • ریش قرمز: شرمساری

 

تعبیر خواب تراشیدن ریش

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: ریش تراشیده شده: ضرر

 

تعبیر خواب زن ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ریش برای دختر مجرد: ازدواج
 • ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.

 

تعبیر خواب بچه ریش دار

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.


70 نظر
 1. سلام.من روز قبل موها و ریشام رو کاملاااا از ته ته زدم بعد امشب خواب دیدم که موها و ریشامو که یه روزه زدم ریشام ته ریش شده بورم هست ریشام رنگش مشکی بود تعجب کردم از اینکه ریشامو کلا از ته زدم یه مقدار تو یه روز بلند شده ته ریش شده تعجب زیاد نکردم بابت رنگش رنگش یه مقدار عجیب بود اما زیاد به چسم نیومد بخاطر دقت کمم موهامم همینطور دیدم از ته ته زدم اما تو یه روز یه مقدار بلند شده عجیبه این رشد تو یه روز اما بنظر قشنگ اومد که یه مقدار بلند شده بود یه حالت خاصی شده بود موهام که خوشم اومد به دلم نشست اما بعدش انگار دوبار تعجب کردم بخاطر رشد موها و ریشا . تعبیر چیست؟

  • سلام! گرچه با توجه به اینکه بتازگی اصلاح کرده اید، این خواب می تواند بازنمودی از مشغله ی فکریتان نسبت به همین مسأله باشد و ازین رو دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. می کوشید احساسات واقعی تان را پنهان کنید. اهمیت نمی دهید که دیگران چه فکری درباره تان می کنند یا چه می گویند. گویای اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است. رویکردی جدی و نو درباره ی مسأله ای از زندگی تان به کار می گیرید.

 2. سلام. خسته نباشید . دخترمجرد 45 ساله هستم. خواب دیدم تو آینه خودم رو میدیدم که ببینم موهای صورتم درامده و نیاز هست که برم اصلاح ؟ دیدم وای قشنگ ریش شده حدود نیم سانت و جو گندمی . اینقدر ناراحت شدم که نگو . که اولا چرا اینجوری مثل ریش شده و بعد هم چرا تا الان ندیدم برم اصلاح . از خواب پریدم . میشه بفرمایید تعبیرش چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. این جنبه ی مردانه شخصیت تان را برجسته می کند. می خواهید بیشتر قاطع باشید و قدرت بیشتری داشته باشید. از سوی دیگر، به این معناست که شخصیت واقعی تان را پنهان می کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. تعبیر دیگر: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 3. با سلام

  خواب دیدم ته ریش دارم . روی گونه هام خال های گوشتی زیادد دارم . لطفن بگین تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خوابتان یادآور اینست که چیزی را یا باید بینجامید یا هرگز دوباره نینجامید. نمایانگر لکه ی ننگی روی روح تان است. می کوشید احساسات واقعی تان را پنهان کنید. اهمیت نمی دهید که دیگران چه فکری درباره تان می کنند یا چه می گویند.

 4. با سلام و خسته نباشید خواب دیدم که جایی بودم که حضرت یوسف داشت با پیروانش حرف میزد و اونور تر عموی پدرم که یک شخص مذهبی ای هستن کنار اسکلت فرعون نشستن و ریشش شون هم خاکستری بود و تغییر کرده بودن من کنار حضرت یوسف بودم ولی نگاهم به عموی پدرم تعبیرش چیست

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. نمایانگر چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: علامتی از تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید. نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.

 5. سلام

  تعبیر خواب ریش بلند طلایی برای مردان چیه؟

  • سلام! خواب‌هایتان را با جمله‌ی پرسشی بیان نکنید و جزئیاتی که به خاطر دارید را تعریف کنید تا خواب‌تان تعبیر استواری داشته باشد. اما با وجود این: خواب‌تان: بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. گویای سن زیاد و خرد و بینش زیاد است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساسات واقعی‌تان را پنهان کنید. اهمیت نمی‌دهید که دیگران چه فکری درباره‌تان می‌کنند یا چه می‌گویند.

 6. سلام من خواب دیدم که عموی من ریش و سیبیلش بلندو یک دست و مرتب است

  تعبیری دارد؟؟

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. گویای سن زیاد و خرد و بینش زیاد است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساسات واقعی‌تان را پنهان کنید. اهمیت نمی‌دهید که دیگران چه فکری درباره‌تان می‌کنند یا چه می‌گویند. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر تشدید آبروی وی است.

 7. تعبیر خواب ریش فر و جو گندمی بسیار زیبا و کمی بلند در حد ۱ سانت در حالی که خودم نوجوان هستم و ریش ندارم چیست؟

 8. سلام من عادت هستم

  دیشب خواب دیدم شوهرم ریش وسیبلش رو کوتا کرده بهش گفتم زیبا شدی

  • سلام! گرچه خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما: خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید.

 9. خواب دیدم تو ی مراسم سلطنتی خارجی باشکوه هستم(فکر کنم همراه خانواده‌م اونجا بودم و ما تماشاچی بودیم) و خودم رو دیدم که با اینکه زیبا و نمکی بودم، مثل پسرا ریش داشتم! ریش مشکی و پرپشت.. گویا بلوز شلوارم پوشیده بودم.. و تعجب کردم اینجا که همه خانما به خودشون رسیدن و زیباییشونو به جلوه درآوردن، چرا من ریش دارم!!

  (در دوره نوجوانی صورتم پر از مو بود و چند هفته پیش که داشتم عکسامو مرتب میکردم از دیدن اون زمان خودم که موهای صورتم چقد بی‌ریختم کرده بودن و زیباییم مشخص نبوده ناراحت شدم و دلم برای خودم سوخت.. حتی بعضیاشو پاره کردم که دیگه نه خودم نه کسی نبینه.. گفتم شاید خوابمم به این مربوط باشه) در ضمن من مجردم و دیگه دلم میخواد ازدواج کنم

  • اول سلام! گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان چنانکه خودتان به آن اشاره کرده‌اید، یادآوری گذشته‌تان بوده باشد و ازین رو دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با چشمپوشی ازین مسأله: خواب‌تان یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. این جنبه‌ی مردانه شخصیت‌تان را برجسته می‌کند. می‌خواهید بیشتر قاطع باشید و قدرت بیشتری داشته باشید. از سوی دیگر، به این معناست که شخصیت واقعی‌تان را پنهان می‌کنید.

 10. سلام من دیشب خواب دیدم ریش در اوردم

  من حامله ام

  ولی آخر خواب چون همش درگیری این موضوع رو داشتم که ریشمو بزنم الان یکی ببینه آبروم میره تونستم بالاخره ریشمو بزنم

  خواهشا راهنماییم کنید

  فقط من در گذشته یه اشتباهی کردم امیدوارم مربوط به اون نباشه

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور