تعبیر خواب آدم حقه باز و شخص فریبکار

با تعبیر خواب آدم حقه باز و مکار، تعبیر خواب نیرنگ، تعبیر خواب حقه توسط محمد بن سیرین و آنلی بیتون همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن حقه و نیرنگ در خواب بنا به گفته تعبیرگران اسلامی به زن و یا کنیز تعبیر شده است. معاشرت با آدم حقه باز در خواب همانند واقعیت دقت عمل بیشتری را در کارها می‌طلبد. با تعبیر خواب مکر، نیرنگ و آدم حقه باز همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آدم حقه باز – تعبیر خواب آدم مکار – تعبیر خواب آدم دو رو

 

تعبیر خواب نیرنگ و حقه

محمد بن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا كنیزكی خرد. اگر بیند حقه او بشكست یا ضایع شد، دلیل كه او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. 

جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش كرده و پاكیزه، دلیل كه زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه زنی زشت روی و درویش بخواهد یا كنیزك خرد بدین صفت.

 

تعبیر خواب آدم حقه باز

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب ببینید كه با آدم حقه‌بازى هم سفر مى‌باشید، معنى آن این است كه شما مى‌ترسید كه در راه از بقیه عقب‌تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با كمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‌هایتان را با دقت بیشترى عملى كنید.

تبلیغات در ستارهیونگ مى‌گوید:

  • دیدن فرد حقه باز در خواب نشانگر این است که از شما به طریقی سو استفاده شده است و خواب شما ممکن است از روی ترس شما از بازیچه شدن باشد. بهتر است به صدای درون خود گوش دهید.

  • اگر در خواب ببینید که شما یک فریب کار هستید به این معناست که شما قدرت دارید تا از شرایط سو استفاده کنید. این خواب همچنین به بعد بی رحمی از وجود شما نیز تعبیر می‌شود. شیاد در خوابتان ظاهر می‌شود تا یکنواختی زندگی شما را از بین ببرد.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور