تعبیر خواب نوزاد – دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نوزاد و دیدن نوزاد یا بچه در خواب در بسیاری از موارد خوش یمن و نشانه شادی و خوش گذرانی است ولی گاهی هم تعبیر خواب بچه خوب نیست.

ستاره | سرویس سرگرمی – فرزند و نوزاد تازه متولد شده یکی از نمادهای بسیار مشهور در تعبیر خواب است. از دیرباز تفاسیر مختلفی برای تعبیر خواب نوزاد و دیدن اینگونه رویاها توسط معبرین مختلف بیان شده که مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره به طور گسترده به تحلیل هر یکی از نمادها پرداخته است. 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد

 

تعبیر خواب نوزاد

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد.

باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. 

گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، تعبیر خواب نوزاد و بچه نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود.

اگر در خوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

 معبران غربی بر این باورند که تعبیر خواب نوزاد نشانه شروعی جدید در زندگی است. دیدن بچه در خواب سمبل کودک درون شماست، بنابراین اگر بچه سالم باشد تعبیر خواب نیکو است. اگر در خواب خود نوزادی ببینید به این معناست که باید در زندگیتان به طور آگاهانه قدم بردارید و دیدن نوزاد تازه متولد شده در خواب به معنای این است که نگرانی شما درباره مسائل پیش رو کاهش خواهد یافت. خواب دیدن نوزاد برای کسانی که در زندگی واقعی پدر و یا مادر هستند بیشتر رواج دارد. دیدن نوزادی که در خواب گریه می‌کند نشانه این است که شما در دو ماه گذشته بسیار خلاق بوده‌اید. این خواب همچنین نشانگر قسمت آسیب پذیری از شخصیت شماست که باید بوسیله ایده‌های جدید و خلاقانه پرورش یابد.


آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب نوزاد می‏‌گوید
:

 • دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن است كه بزودی سرگرمی‌ها و شادی‌های لذت‌بخشی تجربه خواهید كرد .
 • اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانی‌های غیر اخلاقی خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است، نشانه آن است كه موفق می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .
 • اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.
 • اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ى ناراحتى و نگرانى است.

یونگ می‌گوید: 

تعبیر خواب نوزاد نشان دهنده بی گناهی و آغاز جدید است و همچنین سمبل چیزی در درون شماست که آسیب پذیر و بی پناه است.

 • اگر در خواب ببینید نوزادی به شما می‌خندد یعنی لذتی تام را تجربه خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می‌شوید بیانگر این است که ممکن است شما زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی باردار هستید این خواب می‌تواند به دلیل نگرانی درباره زمان فارغ شدن شما باشد.
 • اگر در خواب ببینید که نوزادی گریه می‌کند نشانگر این است که بخشی از وجود شما مورد توجه قرار نگرفته است و بیانگر اهداف کامل نشده شماست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی که نوزادی را در جایی رها کرده‌اند و بر سر راه گذاشته‌اند و تو نیز آن را برداشتی به این معنی است که از جایی که امید نداری به تو چیزی خواهد رسید.
 • اگر مردی در خواب، خود را در حال شیر دادن به نوزادی ببیند نشانگر این است که او را زندانی می‌کنند.
 • اگر در خواب ببینی که کودکی اذان می‌گوید به این معناست که او با پدر و مادرش وداع می‌کند و از آن ها جدا می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی که بچه شده‌ای و در حال شیر خوردن هستی به این معناست که به خواسته‌هایت نمی‌رسی.

نکته:

خواب‌ها و رویاها معمولا همراه با جزئیات بسیاری می‌باشند که بدون در نظر گرفتن آنان نمی‌توان به تعابیر خواب پرداخت. اکثر مادران در رویاهایی که نوزادی در آن مشاهده می‌کنند در حال انجام دادن عملی به مانند شیر دادن به نوزاد هستند یا در برخی موارد نوزادی را دیده که در حال صحبت کردن می‌باشد. به نظر شما تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد تازه متولد شده چیست؟

 

تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد تازه متولد شده

تعبیر خواب نوزاد بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی به شرح زیر دارد:

 • نوزاد قشنگ: نشانه شادی و آرامش است.
 • اگر زن خواب نوزاد ببیند: علامت حاملگی است.
 • اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند: نشانه یک عشق پرسعادت است.
 • اگر زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده: شادی او بزرگ خواهد بود .
 • اگر زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده: عشقش او را ترک می‌كند .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده: مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده: موفقیت در همه امور نسیبش می‌شود.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه مادرش: نشانه خوشی و لذت در زندگی.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه پرستار: ۱- نشانه یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می‌كند و باید مراقب باشید.
 • نوزاد خنده رو: نشانه این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می‌گیرند .
 • نوزاد زشت: نشانه بدشانسی در آینده است.
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد در بغل دارید: بزودی بچه دار خواهید شد .
 • نوزاد در قنداق: ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی.
 • اگر در خواب نوزادی را ببینید كه اولین قدم‌ها را برمی‌دارد: مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می‌شود .
 • اگر زنی در خواب ببیند که از یک بچه پرستاری می‌كند: شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .
 • نوزاد بیمار: نشانه یک بیماری سخت در فامیل است.
 • اگر ببینید که نوزاد می‌گیرید: نشانه مشاجره در خانواده است.
 • نوزاد سرراهی: نشانه ناكامی در عشق است.
 • نوزاد در گهواره: نشانه این است که یک نفر مراقب شماست که افكار خوبی ندارد .
 • نوزاد اشخاص دیگر: نشانه یک شكست برای مخالفان شما است.
 • دیدن تعداد زیادی نوزاد: نشانه فراوانی در زندگی است.

چندقلو زایی از جمله خواب‌های متداولی است که در بین بانوان دیده می‌شود. با دانستن و آگاهی از تعبیر خواب چند قلو زاییدن و تطبیق آن با شرایط زندگی می‌توان تصویر درستی از خواب را برای خود تصور کرد.

 

تعبیر خواب نوزاد دختر

دیدن دختر بچه در خواب نمادی مثبت است. شاید شما خواب یک دختر بچه گمشده را ببینید، یا خواب به دنیا آوردن یک نوزاد دختر و یا در آغوش داشتن دختر بچه،  در هر صورت این رویا نشانگر خوشبختی و سلامتی در عالم بیداری خواهد بود. تعبیر خواب به دنیا آوردن نوزاد دختر، به پایان همه سختی هایی که متحمل شده اید اشاره دارد. همچنین می‌تواند نشان دهنده آغاز یک رابطه عاشقانه پایدار باشد که به وصلت می‌انجامد. 

اگر در خواب دیدید نوزاد دختر روی دامن شما نشسته، این تصویر بدان معنی است که شما برای رسیدن به اهدافی که تعیین می‌کنید، باید بسیار تلاش کنید. اگر دختربچه شاد بود، نشان دهنده این است که تلاش‌های شما به نتیجه می‌رسد. اما اگر نوزاد دختر ناراحت بود، یعنی دوستان و خانواده شما نسبت به شما کم توجهی  دارند.

 

تعبیر خواب دختر در بغل داشتن

دیدن بچه دختر در بغل داشتن معمولاً نشانه نگرانی است و از اختلاف نظر و موانع در کار یا روابط عاطفی شما در روزهای آینده خبر می‌دهد. همچنین می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه به سلامتی کلی خود توجه بیشتری داشته باشید. 

تعبیر خواب نوزاد دختر در بغل داشتن برای دختران مجرد؛ زمانی که یک دختر مجرد در خواب ببیند که بچه دختری در بغل دارد نشان دهنده سفری در آینده برای اوست. گاهی نیز می‌تواند تغییر دیدگاه او را درباره روابط عاشقانه نشان دهد.

برگرفته از: auntyflo.com328 Comments
 1. سلام
  من مجرد هستم. خواب دیدم یه پسر (کسیه که تو واقعیت میشناسمش، ولی فامیل نیست) با یه نوزاد تو بغلش اومده بود خونمون. من وقتی دیدمشون خیییلییی دلم میخواست من هم بغلش کنم و اینکار هم کردم . بچه رو ازش گرفتم. بچه خواب بود، ولی رو صورتش پوشیده بود، خیلی مشخص نبود. فقط سرش مشخص بود که روش دست کشیدم. نمیدونم هم نوزاد دختر بود یا پسر. کم کم خانوادم اومدن دورم جمع شدن. خواهرم پارچه ی رو صورت بچه رو برداشت ، بچه هه بیدار شد ولی هیچ سرو صدا یا گریه نکرد، فقط چشماشو کمی باز کرد. بعدشم بیدار شدم.
  این تعبیر داره؟

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر وی برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 2. سلام
  من خواب دیدم یه بچه کوچولو ناز تو خونه پدر بزرگمه ،انگار مال کس خاصی هم نیست بعد من همش بغلش میکردم انگار بچه خودمه اما میدونستم نبود،تو خواب یه وابستگی عجیبی بهش داشتم

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 3. سلام من دوشب خواب دیدم بچه دار شدم پسر هست میبرمش حموم ازش مراقب میکنم ولی نمیدونم بابایی بچه کی هس تو خواب

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 4. سلام خسته نباشید .
  من دختر مجرد 24 ساله هستم . دیشب خواب دیدم ک یه نوزاد پسر دارم و دارم لباس تنش میکنم که مامانم با خودشون ببرنش گردش . 3 الی 4 تا لباس روی هم تنش کردم تا یه موقع سرمانخوره و هر لباسی که تنش میکردم یه بوس هم به لپاش میکردم .

  تعبیرشو میشه لطفا بهم بگید .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از گرمی، علاقه، مواظبت و محبت مادرانه می باشد. تعبیر دیگر: لازمست مواظب کسی باشید که به او اطمینان کامل دارید! علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 5. سلام وقتتون بخیر من دختر ۲۳ و مجرد هستم امروز صبح خواب دیدم که نوزاد دختر ۲_۳روزه بغلمه که فکر کنم انگار بچه خودم بود و در یک مهمونی بودیم و نوزاد خیلی گریه میکرد و من خیلیی نگرانش بودم نوازشش میکردم خلاصه سعی میکردم ارومش کنم و استرس داشتم که نکنه مریض باشه دل درد باشه و اینها بعد کودک یکم اروم میشد دوباره گریه میکرد تا اینکه یکم بعد شروع کردم بهش شیر دادن که انگار خیلیییی گرسنه بود و من فهمیدم گریه کردنش به خاطر گرسنگی بوده و عذاب وجدان گرفتم
  اتفاقای دیگه هم در خوابم افتاده بودن که یادم نمیاد اما این قسمت دقیق یادمه
  آیا تعبیری داره؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. علامتی از گرمی، علاقه، مواظبت و محبت مادرانه می باشد. تعبیر دیگر: لازمست مواظب کسی باشید که به او اطمینان کامل دارید! بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست توجهتان را به مانع ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله ها فاصله دهید. تعبیر دیگر: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 6. سلام ممنونم ازسایت خوبتون
  من خواب دیدم یه خانمی که یه نوزاد داره با دوتا آقا هستن اومدن خونمون برای جمع آوری کمک برای نوزاده من نوزاده روبغل کردم تپل وزیبا بود ولی دیدم که نابیناهست توخواب خیلی ناراحت شدم هیچ پولی هم بهشون ندادم واونا رفتن همش ناراحت بودم چرا کمکی به بچه نکردم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اجازه می دهید فرصت ها از کف تان بروند. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

 7. سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم بچه ی نوزاد پسری دارم که تازه به دنیا اومده و پدرش کسی بوده که قبلا باهاش تو رابطه دوستی بودم مربوط به گذشته دور. توی خواب بجز مادرم بقیه خانواده از موضوع اطلاع نداشتن و من خجالت میکشیدم .بچه هم مریض بود و من بابت اونم نگرانی داشتم . تعبیرشو میفرمایید

  • سلام! خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 8. سلام، خواب دیدم خاله ام نوزادی داره و اون رو به حالت ایستاده قرار داد روی زمین و رهاش کرد ولی چون نوزاد نتونست بایسته با پشت خورد زمین و پشت سرش ورم کرد، بعد آروم سرش شکافته شد و مغزش کامل دیده میشدو بعد دختر خاله ام الکل ریخت توی سرش که ضدعفونی بشه! من و مامان و دایی هام نشسته بودیم و نگاشون میکردیم، همه منتظر بودیم که زودتر سرش رو بخیه بزنن.سوزن رو اماده میکردیم که اشتباهی سوزن رفت توی پای داییم و سوزن هم شکست، نصفش داخل پای داییم موند! ولی دایی داشت میخندید. همه خیلی آروم بودن!

  ممنون از تعبیرتون.

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. تحت استرس فکری سختی هستید. نیازست توانایی های حل مسأله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر: ایده هایتان، توجه و اعتبار کافی دریافت نمی کنند. نگرانید که دانش و آموزه هایتان، واضح انتقال نیابند. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست تان خارج شده است را بهبود بخشید. علامتی از درد فیزیکی یا احساسی است.

 9. سلام،من دیشب تو خواب نوزادی رو دیدم که تازه بدنیا اومده بود یه مرد غریبه هم بالاسرش بود و داشت ناخن نوزاد رو با ناخنگیر خیلی عمیق کوتاه میکرد و من از اون مرد خواهش میکردم که ادامه نده انقد عمیق کوتاه نکنه دردش میگیره و بعدا گریه میکنه.من خودم مجردم و معنی بچه رو نفهمیدم ممنون میشم اگه تعبیرش کنید

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. لازمست از شر آنچه مانع تان شده است، راحت شوید. زمانش رسیده است که پیش برانید و رشد کنید.

 10. سلام‌من دیشب خواب میدیدم مادرم بچه دختر بدنیا اورده فقط این جای خواب دقیق یادم نیست بچه تو قنداق سفید بود یا سیاه بود

  رفته بودن دکتر با خواهرم که متاهل هست

  وقتی منم رفتم پیش اونا مادرم اینو بغل من گذاشت رفتن داخل مطب دکتر با خودم میگفتم چطور شده این بغل ابجیم نزاشت که متاهل هست گذاشت بغل من که مجردم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین با تشکر

  • سلام! خوابتان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

1 2 3 17

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور