تعبیر خواب نوزاد – دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نوزاد و دیدن نوزاد یا بچه در خواب در بسیاری از موارد خوش یمن و نشانه شادی و خوش گذرانی است ولی گاهی هم تعبیر خواب بچه خوب نیست.

ستاره | سرویس سرگرمی – فرزند و نوزاد تازه متولد شده یکی از نمادهای بسیار مشهور در تعبیر خواب است. از دیرباز تفاسیر مختلفی برای تعبیر خواب نوزاد و دیدن اینگونه رویاها توسط معبرین مختلف بیان شده که مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره به طور گسترده به تحلیل هر یکی از نمادها پرداخته است. 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد

 

تعبیر خواب نوزاد

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد.

باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. 

تبلیغات در ستاره

گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، تعبیر خواب نوزاد و بچه نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود.

اگر در خوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

 معبران غربی بر این باورند که تعبیر خواب نوزاد نشانه شروعی جدید در زندگی است. دیدن بچه در خواب سمبل کودک درون شماست، بنابراین اگر بچه سالم باشد تعبیر خواب نیکو است. اگر در خواب خود نوزادی ببینید به این معناست که باید در زندگیتان به طور آگاهانه قدم بردارید و دیدن نوزاد تازه متولد شده در خواب به معنای این است که نگرانی شما درباره مسائل پیش رو کاهش خواهد یافت. خواب دیدن نوزاد برای کسانی که در زندگی واقعی پدر و یا مادر هستند بیشتر رواج دارد. دیدن نوزادی که در خواب گریه می‌کند نشانه این است که شما در دو ماه گذشته بسیار خلاق بوده‌اید. این خواب همچنین نشانگر قسمت آسیب پذیری از شخصیت شماست که باید بوسیله ایده‌های جدید و خلاقانه پرورش یابد.


آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب نوزاد می‏‌گوید
:

 • دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن است كه بزودی سرگرمی‌ها و شادی‌های لذت‌بخشی تجربه خواهید كرد .
 • اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانی‌های غیر اخلاقی خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است، نشانه آن است كه موفق می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .
 • اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.
 • اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ى ناراحتى و نگرانى است.

یونگ می‌گوید: 

تعبیر خواب نوزاد نشان دهنده بی گناهی و آغاز جدید است و همچنین سمبل چیزی در درون شماست که آسیب پذیر و بی پناه است.

 • اگر در خواب ببینید نوزادی به شما می‌خندد یعنی لذتی تام را تجربه خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می‌شوید بیانگر این است که ممکن است شما زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی باردار هستید این خواب می‌تواند به دلیل نگرانی درباره زمان فارغ شدن شما باشد.
 • اگر در خواب ببینید که نوزادی گریه می‌کند نشانگر این است که بخشی از وجود شما مورد توجه قرار نگرفته است و بیانگر اهداف کامل نشده شماست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی که نوزادی را در جایی رها کرده‌اند و بر سر راه گذاشته‌اند و تو نیز آن را برداشتی به این معنی است که از جایی که امید نداری به تو چیزی خواهد رسید.
 • اگر مردی در خواب، خود را در حال شیر دادن به نوزادی ببیند نشانگر این است که او را زندانی می‌کنند.
 • اگر در خواب ببینی که کودکی اذان می‌گوید به این معناست که او با پدر و مادرش وداع می‌کند و از آن ها جدا می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی که بچه شده‌ای و در حال شیر خوردن هستی به این معناست که به خواسته‌هایت نمی‌رسی.


نکته:

خواب‌ها و رویاها معمولا همراه با جزئیات بسیاری می‌باشند که بدون در نظر گرفتن آنان نمی‌توان به تعابیر خواب پرداخت. اکثر مادران در رویاهایی که نوزادی در آن مشاهده می‌کنند در حال انجام دادن عملی به مانند شیر دادن به نوزاد هستند یا در برخی موارد نوزادی را دیده که در حال صحبت کردن می‌باشد. به نظر شما تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد تازه متولد شده چیست؟

 

تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد تازه متولد شده

تعبیر خواب نوزاد بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی به شرح زیر دارد:

 • نوزاد قشنگ: نشانه شادی و آرامش است.
 • اگر زن خواب نوزاد ببیند: علامت حاملگی است.
 • اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند: نشانه یک عشق پرسعادت است.
 • اگر زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده: شادی او بزرگ خواهد بود .
 • اگر زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده: عشقش او را ترک می‌كند .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده: مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده: موفقیت در همه امور نسیبش می‌شود.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه مادرش: نشانه خوشی و لذت در زندگی.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه پرستار: ۱- نشانه یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می‌كند و باید مراقب باشید.
 • نوزاد خنده رو: نشانه این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می‌گیرند .
 • نوزاد زشت: نشانه بدشانسی در آینده است.
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد در بغل دارید: بزودی بچه دار خواهید شد .
 • نوزاد در قنداق: ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی.
 • اگر در خواب نوزادی را ببینید كه اولین قدم‌ها را برمی‌دارد: مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می‌شود .
 • اگر زنی در خواب ببیند که از یک بچه پرستاری می‌كند: شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .
 • نوزاد بیمار: نشانه یک بیماری سخت در فامیل است.
 • اگر ببینید که نوزاد می‌گیرید: نشانه مشاجره در خانواده است.
 • نوزاد سرراهی: نشانه ناكامی در عشق است.
 • نوزاد در گهواره: نشانه این است که یک نفر مراقب شماست که افكار خوبی ندارد .
 • نوزاد اشخاص دیگر: نشانه یک شكست برای مخالفان شما است.
 • دیدن تعداد زیادی نوزاد: نشانه فراوانی در زندگی است.

چندقلو زایی از جمله خواب‌های متداولی است که در بین بانوان دیده می‌شود. با دانستن و آگاهی از تعبیر خواب چند قلو زاییدن و تطبیق آن با شرایط زندگی می‌توان تصویر درستی از خواب را برای خود تصور کرد.

 

تعبیر خواب نوزاد دختر

دیدن دختر بچه در خواب نمادی مثبت است. شاید شما خواب یک دختر بچه گمشده را ببینید، یا خواب به دنیا آوردن یک نوزاد دختر و یا در آغوش داشتن دختر بچه،  در هر صورت این رویا نشانگر خوشبختی و سلامتی در عالم بیداری خواهد بود. تعبیر خواب به دنیا آوردن نوزاد دختر، به پایان همه سختی هایی که متحمل شده اید اشاره دارد. همچنین می‌تواند نشان دهنده آغاز یک رابطه عاشقانه پایدار باشد که به وصلت می‌انجامد. 

اگر در خواب دیدید نوزاد دختر روی دامن شما نشسته، این تصویر بدان معنی است که شما برای رسیدن به اهدافی که تعیین می‌کنید، باید بسیار تلاش کنید. اگر دختربچه شاد بود، نشان دهنده این است که تلاش‌های شما به نتیجه می‌رسد. اما اگر نوزاد دختر ناراحت بود، یعنی دوستان و خانواده شما نسبت به شما کم توجهی  دارند.

 

تعبیر خواب دختر در بغل داشتن

دیدن بچه دختر در بغل داشتن معمولاً نشانه نگرانی است و از اختلاف نظر و موانع در کار یا روابط عاطفی شما در روزهای آینده خبر می‌دهد. همچنین می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه به سلامتی کلی خود توجه بیشتری داشته باشید. 

تعبیر خواب نوزاد دختر در بغل داشتن برای دختران مجرد؛ زمانی که یک دختر مجرد در خواب ببیند که بچه دختری در بغل دارد نشان دهنده سفری در آینده برای اوست. گاهی نیز می‌تواند تغییر دیدگاه او را درباره روابط عاشقانه نشان دهد.

برگرفته از: auntyflo.com


340 نظر
 1. سلام وقت بخیر . من خواب دیدم بچه یکی از دختر های فامیل رو بغل کردم در صورتی که در واقعیت اصلا بچه نداره . اون بچه بغل من خوابید .ممنون میشم تعبیرش رو بگید . سپاس

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 2. با سلام،
  مادرشوهرم خواب دیده که یک نوزاد دختر بسیار زیبا با لباسی سبز رنگ بغل همسرم هست و اقوام شوهرم ازش میپرسن که این بچه کیه و میخوان اونو ببین و همسرم میگه این دخترمه و میخاد ببرش که اونا ببینن بچه رو که مادر شوهرم میگه نرو چشم میخوره بچه.لطفا تعبیرشو بهم بگید

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای رحمت و برکت برای پسرشان است. از دیدگاهی دیگر: علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است.

 3. سلام خسته نباشید میشه دختر مجرد هستم امروز صبح خواب دیدم تو خونه مادر بزرگم روضه و مراسم مذهبی بود که همه فامیل بودن من یه دختر شیر خواره داشتم و تو بغلم نشسته بود؛یه نفر از فامیلمون که با هم در واقعیت دشمن هستیم روبه روم نشسته بود و نگاهم میکرد آخر روضه شد مداح دعا کن و اون دشمنم گفت آمین من بهش گفتم تو چرا میگی آمین وقتی خودت مال مردمو بالا کشیدی بقیه هم حرف منو تایید کردن و اون دشمن بلند شد و مجلسو ترک کرد؛ دختر بچم از بغلم پا شد رفت داشت از پله ها میخورد زمین که من نصفه راه گرفتمش و فقط یه خراش رو سرش افتاد ؛یه بچه دیگه هم از پله ها داشت میافتاد که من نجاتش دادم .میشه تعبیرش کنید خیلی ذهنمو مشغول کرده

  • سلام؛ ممنون! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. عادتی هست که لازمست ترکش کنید. یک الگوی بیداری هست که خودش را تکرار می کند و به شکل یک چرخه ی مضر در می آید. لازمست روی انرژی هایتان تمرکز کنید و خود را از نظر معنوی و احساسی، تطهیر کنید. حاکی از دعوا یا ترسی است که در زندگی تان با آن مواجه می شوید. جنبه ای از خودتان را انکار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می کنید. ممکنست بیانگر دشمنان درون خودتان باشند و نشانگر درگیری درونی تان با خودتان باشد. شاید می کوشید خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت تان خلاص کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من بهش گفتم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام من حدود دو بار خواب دیدم که در یک پاساژ مادری نوزادش را روی پتویی روی زمین گذاشته و مانند کالسکه دسته ایی به پتو وصل کرده و با ان بچه را هل میدهد، هر سری این مادر هی نوزادش را نزدیک من میکند و من میترسم بچه اش را لگد کنم و به همین خاطر مسیرم را عوض میکنم و بر میگردم و میبینم مادر باز هم با من برمیگردد و بچه اش را نزدیک پای میکند.تعبیر این خواب چه میتواند باشد!؟ ممنون

  • سلام! خوابتان نماد انتخابها، تصمیمها و گزینه هایی است که در زندگی خود دارید. این انتخابها به شکلگیری شخص شما کمک می کنند. در حال تلاش برای شناسایی هویت و احساس خود هستید. از سوی دیگر، نشان می دهد كه سعی می كنید تأثیر مطلوبی بر شخصی ایجاد كنید. همچنین نمادی از ماده گرایی و نیاز به مطابقت با روندها، مدها یا آخرین فناوریها است. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 5. سلام
  من دیشب کسی که بهش علاقه دارمو تو خواب دیدم بعد ایشون با خونوادش بودن و سوارماشین شدنو رفتن، انگار تو خواب ایشون همسرداشتن یکم بعد از رفتنشون خونوادش برگشتنو یه نوزاد دادن بغل من و گفتن این بچه ی همون شخصه و تو راه تصادف کردن این بچه به دنیا اومده(و منم تا اون لحظه نمیدونستم ایشون همسر دارن) و خودش هم همراه همسرش رفتن بیمارستان و من تعجب کرده بودم که چرا بچه رو دادن به من!! تعبیرش چی میتونه باشه

  • سلام! خوابتان حاکی از هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. به احساس خیانتی که در حق خودتان در حال انجامش هستید، اشاره دارد. لازمست تا در این زمان، فقدان های روانی تان را بشناسید و از موقعیت هایی که خلاف ارزش های شخصی تان هستند، خارج شوید.

 6. سلام,من بارها خواب ميبينم كه يه برادر(نوزاد)به خونوادمون اضافه شده.نوزاد خیلی نوزاد اروم و دوست داشتنیه دفعه های پیش اسمی نداشت ولی اخرین بار تو خواب خودم اسمشو شاهین گذاشته بودم میتونه این خوابم تعبیر داشته باشه؟اخرین باری که خوابشو دیدم روز عید فطر بود

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: این خوابها معمولا اتفاق، نتیجه یا زمینه ای مشابه دارند و در مرحله های گوناگونی از زندگی مان رخ می دهند. خواب می خواهد توجهتان را به موضوع بشدت مهمی جلب کند که نیازست رویش کار کنید. می کوشد پیغامی را در شب اول به شما برساند؛ اما آنچنانکه لازمست، جدی نمی گیریدش. یعنی آن را تعبیر نمی کنید و تغییری که لازمست را در مسیرتان نمی دهید. این خواب ها معمولا شامل پیغام های بشدت مهم ناخودآگاهند! وقتی راه حل مسأله را می یابید، این خواب ها متوقف می شوند. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 7. سلام
  من مجرد هستم. خواب دیدم یه پسر (کسیه که تو واقعیت میشناسمش، ولی فامیل نیست) با یه نوزاد تو بغلش اومده بود خونمون. من وقتی دیدمشون خیییلییی دلم میخواست من هم بغلش کنم و اینکار هم کردم . بچه رو ازش گرفتم. بچه خواب بود، ولی رو صورتش پوشیده بود، خیلی مشخص نبود. فقط سرش مشخص بود که روش دست کشیدم. نمیدونم هم نوزاد دختر بود یا پسر. کم کم خانوادم اومدن دورم جمع شدن. خواهرم پارچه ی رو صورت بچه رو برداشت ، بچه هه بیدار شد ولی هیچ سرو صدا یا گریه نکرد، فقط چشماشو کمی باز کرد. بعدشم بیدار شدم.
  این تعبیر داره؟

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر وی برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 8. سلام
  من خواب دیدم یه بچه کوچولو ناز تو خونه پدر بزرگمه ،انگار مال کس خاصی هم نیست بعد من همش بغلش میکردم انگار بچه خودمه اما میدونستم نبود،تو خواب یه وابستگی عجیبی بهش داشتم

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 9. سلام من دوشب خواب دیدم بچه دار شدم پسر هست میبرمش حموم ازش مراقب میکنم ولی نمیدونم بابایی بچه کی هس تو خواب

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 10. سلام خسته نباشید .
  من دختر مجرد 24 ساله هستم . دیشب خواب دیدم ک یه نوزاد پسر دارم و دارم لباس تنش میکنم که مامانم با خودشون ببرنش گردش . 3 الی 4 تا لباس روی هم تنش کردم تا یه موقع سرمانخوره و هر لباسی که تنش میکردم یه بوس هم به لپاش میکردم .

  تعبیرشو میشه لطفا بهم بگید .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از گرمی، علاقه، مواظبت و محبت مادرانه می باشد. تعبیر دیگر: لازمست مواظب کسی باشید که به او اطمینان کامل دارید! علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

1 2 3 17

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور