تعبیر خواب نوزاد – دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نوزاد و دیدن نوزاد یا بچه در خواب در بسیاری از موارد خوش یمن و نشانه شادی و خوش گذرانی است ولی گاهی هم تعبیر خواب بچه خوب نیست.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نوزاد
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – فرزند و نوزاد تازه متولد شده یکی از نمادهای بسیار مشهور در تعبیر خواب است. از دیرباز تفاسیر مختلفی برای تعبیر خواب نوزاد و دیدن اینگونه رویاها توسط معبرین مختلف بیان شده که مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره به طور گسترده به تحلیل هر یکی از نمادها پرداخته است. 

 

تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد

 

تعبیر خواب نوزاد

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد.

باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. 

گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، تعبیر خواب نوزاد و بچه نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود.

اگر در خوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

 معبران غربی بر این باورند که تعبیر خواب نوزاد نشانه شروعی جدید در زندگی است. دیدن بچه در خواب سمبل کودک درون شماست، بنابراین اگر بچه سالم باشد تعبیر خواب نیکو است. اگر در خواب خود نوزادی ببینید به این معناست که باید در زندگیتان به طور آگاهانه قدم بردارید و دیدن نوزاد تازه متولد شده در خواب به معنای این است که نگرانی شما درباره مسائل پیش رو کاهش خواهد یافت. خواب دیدن نوزاد برای کسانی که در زندگی واقعی پدر و یا مادر هستند بیشتر رواج دارد. دیدن نوزادی که در خواب گریه می‌کند نشانه این است که شما در دو ماه گذشته بسیار خلاق بوده‌اید. این خواب همچنین نشانگر قسمت آسیب پذیری از شخصیت شماست که باید بوسیله ایده‌های جدید و خلاقانه پرورش یابد.

 

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب نوزاد می‏‌گوید :

 • دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن است كه بزودی سرگرمی‌ها و شادی‌های لذت‌بخشی تجربه خواهید كرد .
 • اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانی‌های غیر اخلاقی خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است، نشانه آن است كه موفق می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .
 • اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.
 • اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ى ناراحتى و نگرانى است.

 

یونگ می‌گوید: 

تعبیر خواب نوزاد نشان دهنده بی گناهی و آغاز جدید است و همچنین سمبل چیزی در درون شماست که آسیب پذیر و بی پناه است.

 • اگر در خواب ببینید نوزادی به شما می‌خندد یعنی لذتی تام را تجربه خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می‌شوید بیانگر این است که ممکن است شما زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی باردار هستید این خواب می‌تواند به دلیل نگرانی درباره زمان فارغ شدن شما باشد.
 • اگر در خواب ببینید که نوزادی گریه می‌کند نشانگر این است که بخشی از وجود شما مورد توجه قرار نگرفته است و بیانگر اهداف کامل نشده شماست.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی که نوزادی را در جایی رها کرده‌اند و بر سر راه گذاشته‌اند و تو نیز آن را برداشتی به این معنی است که از جایی که امید نداری به تو چیزی خواهد رسید.
 • اگر مردی در خواب، خود را در حال شیر دادن به نوزادی ببیند نشانگر این است که او را زندانی می‌کنند.
 • اگر در خواب ببینی که کودکی اذان می‌گوید به این معناست که او با پدر و مادرش وداع می‌کند و از آن ها جدا می‌شود.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که بچه شده‌ای و در حال شیر خوردن هستی به این معناست که به خواسته‌هایت نمی‌رسی.

نکته:

خواب‌ها و رویاها معمولا همراه با جزئیات بسیاری می‌باشند که بدون در نظر گرفتن آنان نمی‌توان به تعابیر خواب پرداخت. اکثر مادران در رویاهایی که نوزادی در آن مشاهده می‌کنند در حال انجام دادن عملی به مانند شیر دادن به نوزاد هستند یا در برخی موارد نوزادی را دیده که در حال صحبت کردن می‌باشد. به نظر شما تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد تازه متولد شده چیست؟

 

تعبیر خواب نوزاد - دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد تازه متولد شده

 

تعبیر خواب نوزاد بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی به شرح زیر دارد:

 • نوزاد قشنگ: نشانه شادی و آرامش است.
 • اگر زن خواب نوزاد ببیند: علامت حاملگی است.
 • اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند: نشانه یک عشق پرسعادت است.
 • اگر زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده: شادی او بزرگ خواهد بود .
 • اگر زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده: عشقش او را ترک می‌كند .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده: مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .
 • اگر زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده: موفقیت در همه امور نسیبش می‌شود.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه مادرش: نشانه خوشی و لذت در زندگی.
 • نوزاد در حال مكیدن سینه پرستار: ۱- نشانه یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می‌كند و باید مراقب باشید.
 • نوزاد خنده رو: نشانه این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می‌گیرند .
 • نوزاد زشت: نشانه بدشانسی در آینده است.
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد در بغل دارید: بزودی بچه دار خواهید شد .
 • نوزاد در قنداق: ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی.
 • اگر در خواب نوزادی را ببینید كه اولین قدم‌ها را برمی‌دارد: مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می‌شود .
 • اگر زنی در خواب ببیند که از یک بچه پرستاری می‌كند: شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .
 • نوزاد بیمار: نشانه یک بیماری سخت در فامیل است.
 • اگر ببینید که نوزاد می‌گیرید: نشانه مشاجره در خانواده است.
 • نوزاد سرراهی: نشانه ناكامی در عشق است.
 • نوزاد در گهواره: نشانه این است که یک نفر مراقب شماست که افكار خوبی ندارد .
 • نوزاد اشخاص دیگر: نشانه یک شكست برای مخالفان شما است.
 • دیدن تعداد زیادی نوزاد: نشانه فراوانی در زندگی است.

چندقلو زایی از جمله خواب‌های متداولی است که در بین بانوان دیده می‌شود. با دانستن و آگاهی از تعبیر خواب چند قلو زاییدن و تطبیق آن با شرایط زندگی می‌توان تصویر درستی از خواب را برای خود تصور کرد.

 

تعبیر خواب نوزاد پسر

به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب خود، نوزاد پسری را دیدید، نشان دهنده اهداف جدید در زندگی شما بوده که نیاز است روی آن‌ها تمرکز کنید. این موضوع همچنین می تواند در ارتباط با اهداف کاری شما نیز باشد. دیدن نوزاد پسر در خواب می تواند به این تعبیر باشد که شما نیاز دارید تا کودک درون خود را پیدا کنید و کمی از مسائل جدی روزمره فاصله بگیرید.

در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند. رسیدن به این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده است. هدف کمالی که در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد معمولاً به صورت خواب‌هایی درباره نوزاد پسر دیده می‌شوند. برای آگاهی از تفسیر کامل نوزاد پسر می‌توانید به تعبیر خواب نوزاد پسر رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب نوزاد دختر

دیدن دختر بچه در خواب نمادی مثبت است. شاید شما خواب یک دختر بچه گمشده را ببینید، یا خواب به دنیا آوردن یک نوزاد دختر و یا در آغوش داشتن دختر بچه،  در هر صورت این رویا نشانگر خوشبختی و سلامتی در عالم بیداری خواهد بود. تعبیر خواب به دنیا آوردن نوزاد دختر، به پایان همه سختی هایی که متحمل شده اید اشاره دارد. همچنین می‌تواند نشان دهنده آغاز یک رابطه عاشقانه پایدار باشد که به وصلت می‌انجامد. 

اگر در خواب دیدید نوزاد دختر روی دامن شما نشسته، این تصویر بدان معنی است که شما برای رسیدن به اهدافی که تعیین می‌کنید، باید بسیار تلاش کنید. اگر دختربچه شاد بود، نشان دهنده این است که تلاش‌های شما به نتیجه می‌رسد. اما اگر نوزاد دختر ناراحت بود، یعنی دوستان و خانواده شما نسبت به شما کم توجهی  دارند.

 

تعبیر خواب دختر در بغل داشتن

دیدن بچه دختر در بغل داشتن معمولاً نشانه نگرانی است و از اختلاف نظر و موانع در کار یا روابط عاطفی شما در روزهای آینده خبر می‌دهد. همچنین می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه به سلامتی کلی خود توجه بیشتری داشته باشید. 

تعبیر خواب نوزاد دختر در بغل داشتن برای دختران مجرد؛ زمانی که یک دختر مجرد در خواب ببیند که بچه دختری در بغل دارد نشان دهنده سفری در آینده برای اوست. گاهی نیز می‌تواند تغییر دیدگاه او را درباره روابط عاشقانه نشان دهد.

برگرفته از: auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo