تعبیر خواب نان و دیدن آن در خواب

تعبیر خواب نان اشاره به فراخی روزی و خیر و برکت دارد. بنابه گفته تعبیرگران اسلامی هیچ چیز بهتر از دیدن نان در خواب نیست همچنین نان پختن در خواب نشانه روزی حلال است.
تعبیر خواب نان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته اکثر معبرین دیدن نان در خواب نشانه نعمت، خیر و برکت برای بیننده خواب است. اگر در خواب خود نان تازه خوردید بیانگر فراخی روزی است و اگر خود را در حال خوردن نان خشک دیدید گرفتار تنگی معاش خواهید شد. خریدن نان از نانوایی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و خرمی می‌باشد در صورتی که گرم و تازه باشد. بنابراین برای تعبیر و تفسیر بهتر خواب‌هایی که در مورد نان دیده می‌شوند بایستی نوع و کیفیت نان در نظر گرفته شود. با تعبیر خواب نان همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب نان - دیدن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نان عبارت‌اند از:

 1. زندگانی و معیشت خوب و خوش

 2. مال حلال

 3. حکومت

 4. خیر و برکت.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد.

 • اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می‌شوی. اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می‌روی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است.

 • اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری

 • اگر ببینی به سگ نان می‌دهی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی نان داده‌ای باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی می‌کنی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

 • اگر ببینی از جلوی درها گدایی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.

 • اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن نان در خواب نمادی از تصاویر زیر است:

نان: تجربه، زندگی روزمره، خوراک اولیه، نیازهای اساسی روانی و جسمانی بیننده خواب، دارایی در مفهوم ثروت و سلامت. به طور کلی نان نمایانگر زندگی جسمانی یا دنیوی رویابین و بنابراین ارتباط با دیگر مردمان است، گاه نشان بارداری نوزاد است به ویژه اگر نپخته باشد و در تنور گذاشته شود.

بخشیدن تکه‌ای از نان: سخاوت

نانوا: توانایی خلاق، توان تغییر رویکرد فرد تا تجربه‌ای پذیرفتنی‌تر داشته باشد، مثلا طعن و کنایه را به عنوان انتقاد سازنده و اطلاعات جدید بپذیرد، کسی که نان درست می‌کند پس فراهم کننده نیازهای اولیه است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

 

تعبیر خواب خوردن نان

معبرین غربی:

 • خوردن نان در خواب نشانه قدرت و ثروتمندی است. 

 • خوردن نان تازه در خواب اشاره به رابطه صمیمی و دوستانه دارد. دیدن نازه بیات شده و کهنه در خواب دقیقا تفسیری برخلاف نان تازه دارد. بیماری، نگرانی و آشفتگی در روابط اجتماعی از نشانه‌های خوردن نان بیات شده در خواب است.

 • خوردن نان سفید داغ نشانه‌ای از پیشنهادی جذاب و پر سود برای شماست.

 • به طور کلی خوردن نان نشانه سلامت جسمانی است و تعبیری نیکو برای بیننده خواب خواهد داشت.

 

تعبیر خواب نان پختن

ابن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر تنور آتش داشته باشد و در آن نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.

 • اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.

 • اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.

خوانندگان گرامی برای آگاهی از تعبیر خواب کامل پختن نان می‌توانند به تعبیر خواب تنور رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب نان - دیدن نان در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب انواع نان (نان گندم، نان جو و…)

مطیعی تهرانی: نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می‌کند.

 

جابر مغربی می‌گوید:

 • تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

 • تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.

 • تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

 • تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط است.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی کسب ثروت است.

 • اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب خرده‌های نان (ترید)

ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.

 • اگر ببینی ترید می‌خوری به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 

تعبیر خواب نانوایی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است.

 

تعبیر خواب خریدن نان

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

معبرین غربی گویند:
 • خریدن نان در خواب اشاره به تغذیه و حفظ سلامت جسمانی دارد. در واقعیت نان نه تنها به سلامت جسمانی کمک می‌کند بلکه وضعیت روحی و روانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین خریدن آن در خواب نیز به همین موضوع اشاره دارد.

 • خرید نان می‌تواند اشاره به برداشت محصول زندگیتان داشته باشد. اگر در خواب دیدید که به فروشگاهی رفته و نان خرید می‌کنید نشانه آن است که باید از روش‌های ساده‌تری برای شناخت و درک خود استفاده کنید.

 

تعبیر خواب نان و پنیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری ‌‌‌‌‌ 

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی

 

تعبیر خواب نان به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • دیدن نان: موفقیت در امور

 • خریدن: بهره بردن، استفاده

 • خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

 • خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

 • خوردن نان سیاه: بدبختی

 • خوردن نان گرم: بیماری

 • خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید

 • خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید

 • نان پختن: موفقیت

 • حمل کردن نان: ضرر و زیان

 • نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.

 • دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.

 • دیدن خرده‌های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید تکه‌های نان ناگهان زیاد می‌شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

 • اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.

 • اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید.

 • اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

 
 کاربران گرامی می‌توانند با ارسال خواب‌های خود در انتهای همین صفحه از فضای کلی حاکم بر رویاهایشان آگاه شوند.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo