تعبیر خواب نان و دیدن آن در خواب

تعبیر خواب نان اشاره به فراخی روزی و خیر و برکت دارد. بنابه گفته تعبیرگران اسلامی هیچ چیز بهتر از دیدن نان در خواب نیست همچنین نان پختن در خواب نشانه روزی حلال است.

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته اکثر معبرین دیدن نان در خواب نشانه نعمت، خیر و برکت برای بیننده خواب است. اگر در خواب خود نان تازه خوردید بیانگر فراخی روزی است و اگر خود را در حال خوردن نان خشک دیدید گرفتار تنگی معاش خواهید شد. خریدن نان از نانوایی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و خرمی می‌باشد در صورتی که گرم و تازه باشد. بنابراین برای تعبیر و تفسیر بهتر خواب‌هایی که در مورد نان دیده می‌شوند بایستی نوع و کیفیت نان در نظر گرفته شود. با تعبیر خواب نان همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب نان - دیدن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن نان در خواب نمادی از تصاویر زیر است:

نان: تجربه، زندگی روزمره، خوراک اولیه، نیازهای اساسی روانی و جسمانی بیننده خواب، دارایی در مفهوم ثروت و سلامت. به طور کلی نان نمایانگر زندگی جسمانی یا دنیوی رویابین و بنابراین ارتباط با دیگر مردمان است، گاه نشان بارداری نوزاد است به ویژه اگر نپخته باشد و در تنور گذاشته شود.

بخشیدن تکه‌ای از نان: سخاوت


نانوا: توانایی خلاق، توان تغییر رویکرد فرد تا تجربه‌ای پذیرفتنی‌تر داشته باشد، مثلا طعن و کنایه را به عنوان انتقاد سازنده و اطلاعات جدید بپذیرد، کسی که نان درست می‌کند پس فراهم کننده نیازهای اولیه است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

 

تعبیر خواب نان چیست؟

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نان عبارت‌اند از:

 1. زندگانی و معیشت خوب و خوش

 2. مال حلال

 3. حکومت

 4. خیر و برکت.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد.

 • اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می‌شوی. اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می‌روی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است.

 • اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری

 • اگر ببینی به سگ نان می‌دهی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی نان داده‌ای باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی می‌کنی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

 • اگر ببینی از جلوی درها گدایی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.

 • اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

 

تعبیر خواب خوردن نان

معبرین غربی:

 • خوردن نان در خواب نشانه قدرت و ثروتمندی است. 

 • خوردن نان تازه در خواب اشاره به رابطه صمیمی و دوستانه دارد. دیدن نازه بیات شده و کهنه در خواب دقیقا تفسیری برخلاف نان تازه دارد. بیماری، نگرانی و آشفتگی در روابط اجتماعی از نشانه‌های خوردن نان بیات شده در خواب است.

 • خوردن نان سفید داغ نشانه‌ای از پیشنهادی جذاب و پر سود برای شماست.

 • به طور کلی خوردن نان نشانه سلامت جسمانی است و تعبیری نیکو برای بیننده خواب خواهد داشت.

 

تعبیر خواب نان پختن

ابن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر تنور آتش داشته باشد و در آن نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.

 • اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.

 • اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.

خوانندگان گرامی برای آگاهی از تعبیر خواب کامل پختن نان می‌توانند به تعبیر خواب تنور رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب نان - دیدن نان در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب انواع نان (نان گندم، نان جو و…)

مطیعی تهرانی: نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می‌کند.

 

جابر مغربی می‌گوید:

 • تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

 • تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.

 • تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

 • تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط است.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است

لیلا برایت می‌گوید:

تبلیغات در ستاره


 • دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی کسب ثروت است.

 • اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب خرده‌های نان (ترید)

ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.

 • اگر ببینی ترید می‌خوری به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.

تعبیر خواب نانوایی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است.

 

تعبیر خواب خریدن نان

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

معبرین غربی گویند:
 • خریدن نان در خواب اشاره به تغذیه و حفظ سلامت جسمانی دارد. در واقعیت نان نه تنها به سلامت جسمانی کمک می‌کند بلکه وضعیت روحی و روانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین خریدن آن در خواب نیز به همین موضوع اشاره دارد.

 • خرید نان می‌تواند اشاره به برداشت محصول زندگیتان داشته باشد. اگر در خواب دیدید که به فروشگاهی رفته و نان خرید می‌کنید نشانه آن است که باید از روش‌های ساده‌تری برای شناخت و درک خود استفاده کنید.

 

تعبیر خواب نان و پنیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری ‌‌‌‌‌ 

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی
 

تعبیر خواب نان به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • دیدن نان: موفقیت در امور

 • خریدن: بهره بردن، استفاده

 • خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

 • خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

 • خوردن نان سیاه: بدبختی

 • خوردن نان گرم: بیماری

 • خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید

 • خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید

 • نان پختن: موفقیت

 • حمل کردن نان: ضرر و زیان

 • نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.

 • دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.

 • دیدن خرده‌های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید تکه‌های نان ناگهان زیاد می‌شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

 • اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.

 • اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید.

 • اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

 
 کاربران گرامی می‌توانند با ارسال خواب‌های خود در انتهای همین صفحه از فضای کلی حاکم بر رویاهایشان آگاه شوند.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com
  1. سلام، وقت بخیر
  تعبیر خواب، پختن نان در کنار دریا، روی آتش، وخوردن آن نانها،،،، که انواع مختلف بود،
  من نان شیرین تو پر خوردم،
  ممنون میشم اگه بفرمائید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیان کننده ی ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نشان دهنده ی احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. حاکی از امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیامدها نگران نباشید.

 2. سلام خواب دیدم یه سفره پارچه ای پر از نون پیشم بود منم نونها رو تا میکردم و سفره رو می بستم .یه آقا هم پیشم بود .

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیان کننده ی جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. حاکی از نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

   • سلام، حدود ساعت ۴ الی ۵ صبح بود که بیدار شدم و این خواب رو ب اش شما یادداشت کردم،
    خواب دیدم، کنار دریا نشسته ام، و آتشی درست کرده و در حال پختن نان با خمیر آرد سفید هستم، که نانهای مختلفی پخته بودم، که در حال پختن یکی از آنها را خواستم بخورم، و بعد گاز زدن متوجه شدم، که نان فطیر ( از آنهایی که داخلش حلوای شیرین دارد) هست، و خوردمش، و دوباره شروع به پختن نان و پخش کردن بین آدمهای اطراف شدم،
    ممنون میشم اگه تعبیر کاملی بفرمایید، ضمنا این خواب رو یک خانمی که متاهل هست و در شهر ساحلی زندگی میکند دیده است، ممنون

    • سلام؛ مخاطب گرامی! خوابتان در همین صفحه با نام خودتان (Alibahar) تعبیر شده است. ↓ اما با توجه به جزئیات ارائه شده در این پیام، در ادامه ی تعبیر خوابتان: نشانگر پتانسیل، امکانات و توانایی ایجاد است. ممکنست استعاره ای برای علامت پول باشد. علامتی از روش شاد زندگی کردن است؛ شاد اما باصرفه. بیان کننده ی سختکوشی است. مشابه توانایی تان برای دادن و گرفتن عشق است. دلسوز دیگرانید.

 3. سلام صبح خواب دیدم که تو کشوی اخر کمدم یه نون سنگگ هست که خراب شده و کپک زده قبلا هم تو خواب دیده بودمش ولی این بار خراب تر شده بود خواستم مامانم رو صدا بزنم که بگم که خواهرم پیشم بود بهش گفتم بی خیال مامان بفهمه دعوا می کنه و داخل همون کشو اونورتر کلی روسری خوشگل و داشتم که تاحالا سر نکرده بودم بعد رفتم وضو بگیرم از دوش سمت راستم نون سنگک خیلی بزرگی آویزون بود ولی دوش سمت چپم نداشت داشتم جلوی شیر آب وضو می گرفتم که خواهرم بهم تنه زد یهو پرت شدم جلو یه سفر که نون خرده داشت و تقریبا خالی بود و داخل سفره کمی آب بود آب رو ریختم تو مشتم و ادامه وضو رو رفتم برای دست راستم هم روی دستم آب ریختم هم روی سنگک بعد به مامانم گفتم مامان نکنه به همجا دستم آب ریخته نشده باشه

  • سلام! خوابتان حاکی از حالت و وضعیت درونی و پنهانی شماست. تعبیر دیگر: علامتی از ذخایر شماست. چیزیست که ذخیره کرده اید؛ اما اکنون آماده ی استفاده یا بیان کردن نیست. اگر کشو/دراور پر باشد، علامتی از منابع زیاد شماست. اگر خالی است، یعنی لازمست به هدف هایتان برسید. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کلی روسری» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خسته نباشین…
  من خواب دیدم تو یه از داروخانه‌ای دستمال کاغذی و یه قرص نان تنوری خریده بودم و یه چندتا نون‌ساندویچ تعبیر چیه؟
  ممنونم میشم جواب منو بدین…

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی زمان شفا رسیده است. لازمست خط فکری تان را اصلاح کنید و نگرش تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی هایی را درباره ی سلامتی تان تجربه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. زمانش رسیده است که گذشته را رها کنید و پیش روید. لازمست با مسأله های موجود بخاطر پیشرفت کردن، روبرو شوید.

 5. با سلام و خسته نباشید با تشکر فراوان از زحمات شما .

  خواب دیدم با موتور پدرم به نانوایی میروم چون حوس نان کرده بودم شب بود ولی شب خوبی بود . میرم به نانوایی برای خرید نان و دیدم نانوا مقدار بسیار زیادی نان اماده کرده و بعد از رد کردن 1 نفر جلوی من اول به نانوا گفتم مقدار زیادی نان میخوان ولی بعد گفتم به اندازه 2500 تومان نان و نانوا یک کیسه بزرگ را برایم اماده کرد خیییلیی نان برام در کیسه گذاشت پولم رو از جیبم دراوردم اما 2000 تومان بیشتر بود و به نانوا گفتم این برای خودت باشد ( انعام )

  • سلام؛ ممنون؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی تان بگریزید. تعبیر دیگر: علامتی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می روید. حاکی از غنی بودن و موفقیت است. آینده تان لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی می باشد. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نانوا یک کیسه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 6. سلام
  خواب دیدم به نانوایی رفتم و در صف هستم و منتظر نان
  یک نفر از من جلو میزند تا زودتر نان بگیرد و من به اون اعتراض میکنم، نوبت من که می‌رسد یک قرص نان میگیرم و میگم که بیشتر می‌خوام
  ولی میگن بیشتر نمیدن
  بعد میگم حداقل یه قرص نان بزرگتر بدید، و بهم دادند

  • سلام! خوابتان حاکی از نیازتان به صبر است. باید بیاموزید که منتظر چیزی باشید و آن را همیشه فوری نداشته باشید. گویای غنی بودن و موفقیت است. آینده تان لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی می باشد. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

 7. سلام خواب دیدم که نان 100درصد گران شده ومن میگم که چرا مردم چیزی نمیگن چرا کاری نمیکنن

  • سلام! خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر هراس از ناشناخته ها و غیرمنتظره ها است. نمی خواهید با احساسات تان روبرو شوید. نشانگر کمال %۱۰۰ است. همچنین یعنی نیازست تمام هم و غم تان را روی عملی که در دست انجام دارید، بگذارید!

 8. سلام.خواب دیدم مدت زیادی تو صف نانوایی بودم (منتظر بودم شاطر شروع به پخت نان کنه)به محض شروع پخت نان یکنفر آمد و قبل از من یه دانه نان برد من به شدت اعتراض کردم.بعد من هم چند نان داغ و تازه گرفتم و به منزل بردم.
  سپاس فراوان از زحمات شما

  • سلام! خوابتان حاکی از نیازتان به صبر است. باید بیاموزید که منتظر چیزی باشید و آن را همیشه فوری نداشته باشید. گویای غنی بودن و موفقیت است. آینده تان لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی می باشد. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

 9. سلام من دیشب خواب دیدم یه سنجاب هست دارم بهش گردو میدم تو همین حین و بین جایی رفتم که چند نفر نشسته بودیم یه نفر هم نان میپخت که یادم بربری بود و با شیرینی ولی شیرینی خودش هم قد یه نان بود و داغ داغ هم بهم یه نان و شیرینی گرم داد تعبیرش چی هست؟

  • سلام! خوابتان یعنی چیزی را احتکار می کنید (انبار می کنید). چیزها را زیادی نگه می دارید و لازمست بیاموزید رها کنید، برود. از سوی دیگر، یعنی لازمست زمان و انرژی تان را اندوخته کنید. تعبیر دیگر: کوشش های خالی و بی ثمر را دنبال می کنید. زمانش رسیده است که تسلیم این رابطه ای که پایانش مرگ است یا پروژه هایی که سودآور نیستند بشوید (بذاریدشان کنار)! به وظیفه ای که در دست دارید، خیلی فکر می کنید. زمان تان را هدر می دهید. تعبیر دیگر: حاکی از خوشی و فراوانی است. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

   • با سلام ممنونم از تعبیری که کردید فقط متوجه خط آخر نشدم که زدید استعاره از عشق یا شخص خاص یعنی تعبیر این خواب درباره عشق یا این شخص چی میشه؟چون یه جا اول تعبیر زدید که رابطه ها رو باید رها کنم و اینجا زدید استعاره از عشق یا شخص خاص یعنی رابطه و شخص باید کنار بزارم یا اینکه خوب هست متوجه دقیق نشدم ممنون میشم یه توضیح بدید؟

    • سلام؛ خواهش می کنم! در مورد سؤالتان باید گفت که با مشورت به گزینش در مورد زندگیتان بپردازید!

 10. ادامه خواب خدمت تان ارسال میکنم:
  وقتی برگشتم خانه دیدم که خواهرم وسایل مسافرت رو آماده میکنه و بهم گفت که بیابه خانه خواهرمان که تهران هست برویم ومن هم خوشحال شروع به جمع کردن وسایل کردم و دیدم که مادرم خوابه…. یه سری وسایل مثل ترشی برای خواهرم گذاشتم و یه جعبه شیرینی خشک بود که آنها رو توی یه ظرف دردار گذاشتم برای خودمان که در مسیر بخوریم…
  به خواهرم گفتم که نانوایی شلوغ بود نان نگرفتم گفت اشکالی نداره همین شیرینیها کافیه مگه چقدرمیخواهیم بخوریم…
  درهمین موقع مادرم بیدارشدوگفت که وسایل بیشتری واسه خواهرتون ببرید….مثل ترشی و برنج خشک و….همه خانواده خوشحال بودن و منم همینطور از اینکه به این سفرمیرفتیم..
  لطفأتعبیرش رو بفرمایید. باسپاس

  • در ادامه: حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. گویای نگرانی و ترس از مشکلی است که در راه است. به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «جعبه شیرینی خشک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • یه جعبه شیرینی خشک بود که آنها رو توی یه ظرف دردار گذاشتم برای خودمان که در مسیر بخوریم…
    به خواهرم گفتم که نانوایی شلوغ بود نان نگرفتم گفت اشکالی نداره همین شیرینیها کافیه مگه چقدرمیخواهیم بخوریم…
    درهمین موقع مادرم بیدارشدوگفت که وسایل بیشتری واسه خواهرتون ببرید….مثل ترشی و برنج خشک و….همه خانواده خوشحال بودن و منم همینطور از اینکه به این سفرمیرفتیم..
    لطفأتعبیرش رو بفرمایید. باسپاس

    • در ادامه: گویای زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند.

1 2 3 16

ستاره
Logo