تعبیر خواب کشتی – دیدن کشتی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب کشتی، تعبیر خواب حرکت کشتی، تعبیر خواب کشتی غرق شده، تعبیر خواب بندر، تعبیر خواب کشتی بزرگ، تعبیر خواب کاپیتان کشتی و تعبیر خواب سفر با کشتی همراه ما باشید.

تعبیر خواب کشتی - دیدن کشتی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

ستاره | سرویس سرگرمی – کشتی وسیله‌ای است که با آن می‌توان دریاها را پیمود و در خواب به صورت‌های مختلفی دیده می‌شود. معمولا رویاهای کشتی همراه با غرق شدن، راندن کشتی، کشتی بزرگ و … است که هر کدام تعابیر مخصوص به خود را دارد. اگر در خواب نمادهای دیگری را مشاهده کرده‌اید می‌توانید برای آگاهی از تعابیر آن‌ها به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب کشتی

مطیعی تهرانی گوید:

 • کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می‌گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه (و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد، اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می‌بلعد و می‌میراند. در این گیر و دار فقط کشتی است که می‌تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به رویی با غم‌ها و شدایدی که گرد ما را می‌گیرند.
 • چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد. اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می‌شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهایی می‌یابیم.
 • وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهایی حاصل می‌کنیم.
 • اگر در خواب ببینید جایی هستید که یک کشتی به طرف شما می‌آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بلکه برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه‌ای پیش می‌آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می‌رود.
 • اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جایی می‌برد که می‌دانید، خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می‌برد خوب نیست.
 • اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله‌ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.
 • اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می‌گوید به مصیبتی گرفتار می‌آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می‌کند.
 
روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می‌رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.
 

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر دیدن کشتی در خواب نشانه خوشبختی و تغییرات مهم در زندگی است. این خواب همچنین نشانه افزایش انرژی و بهره وری و بهبود شرایط است.
 • این خواب گاهی نشانه دستاوردهای موفقیت آمیز شما در دوران سخت است.
 • دیدن خواب کشتی همچنین می تواند به سفر معنوی و مسیر درست زندگی اشاره میکند و نشان دهنده حرکت رو به جلوست.
 • دیدن کشتی در خواب نشان می دهد که به زودی یک سفر طولانی در پیش خواهد داشت. گاهی اوقات این خواب می تواند توانایی شما را برای حل مشکلات نشان دهد.
 • اگر خواب دیدید که در حال ساخت کشتی بودید تعبیرش این است که مشغول برنامه ریزی برای کارهای خود هستید و این کار را به نحو احسنت انجام می دهید. این خواب همچنین نشانه امور عاشقانه و رویدادهای شاد زندگی تان است.
 • تعبیر دیدن قایق روی کشتی در خواب نشانه شروع تغییرات کوچک برای رسیدن به تغییرات بزرگ است. این خواب همچنین نشانه میل به پیشرفت و حرکت رو به جلو و تغییر شیوه زندگی و پیدا کردن شغل جدید است.
 • اگر خواب دیدید که در طوفان در کشتی بودید تعبیرش این است که شخصی از شما کلاهبرداری می کند و این موضوع باعث ورشکستگی شما خواهد شد. اگر از طوفان جان سالم به در بردید تعبیرش این است که مشکلات مالی را به زودی سپری می کنید.
 • کشتی خراب در خواب نشانه فریب و ورشکستگی است. این خواب نشانه مشکلات در آینده نیز هست. در واقع دیدن این خواب به ضعف شما در برخورد با مشکلات زندگی اشاره دارد.

حضرت دانیال گوید: تعبیر دیدن کشتی در خواب ، غم و اندیشه است ، خصوصا اگر که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

کارل یونگ می‌گوید:

 • تعبیر دیدن خواب کشتی این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست.
 • اگر شما روی کشتی هستید و هوای طوفانی را تجربه می کنید، بیانگر این است که وارد حوادثی در هم برهم در زندگی بیداری تان شده اید. اگر خواب کشتی کروز را می بینید، تعبیرش حالات خوشایند است.
 • تعبیر خواب دیدن اینکه شما کشتی را رها می کنید این است که نیاز دارید رها کنید و به مرحله بعد بروید. شاید احساساتتان شما را عقب نگه دارد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دریا – دیدن دریا در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب کشتی بزرگ

معبرین غربی گویند:

 • دیدن خواب کشتی بزرگ نشانه پیروزی، موفقیت و فراوانی در آینده است. این خواب همچنین نشانه ایجاد فرصت های جدید در زندگی است.
 • تعبیر خواب کشتی خیلی بزرگ با خدمه های زیاد ایستادگی، همبستگی و مقاومت در برابر مشکلات است. این خواب نشان می دهد که با اتحاد و همبستگی به آنچه می خواهید خواهید رسید.

 

تعبیر خواب کاپیتان کشتی

تعبیر دیدن کاپیتان کشتی در خواب به قدرت رهبری و هدایت شما اشاره دارد. خاین خواب همچنین نشانه ای از تحقق اهداف و برنامه های شماست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده‌ای، از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می‌کنی.

 

تعبیر خواب کشتی چوبی قدیمی

اگر در خواب کشتی چوبی قدیمی و شکسته ای را دیدید تعبیرش این است که انتظاراتی که از دیگران دارید برآورده نشده است. شاید انتظار دارید که شرایط شما بهتر شود اما در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و باید بیشتر تلاش کنید. این خواب همچنین نشانه این است که به کمک فردی در آینده نیاز دارید.

 

تعبیر خواب در کشتی بودن

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای، برای «پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.
 • اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.

اگر خواب دیدید که در کشتی در حال استراحت هستید تعبیرش این است که بعد از تلاش های مداوم، احساس امنیت و آسایش می کنید. این خواب به شما یادآوری می‌کند که شکر گذار نعمت های خدا باشید.

 

تعبیر خواب راندن کشتی

 • اگر در خواب دیدید که ناخدا بودید و کشتی را می راندید تعبیرش این است که خوشبختانه توانسته اید زمام امور را به دست بگیرید و با موفقیت، پروژه های نیمه کاره را پایان می دهید. این خواب همچنین بیان می کند که اکنون راه پول درآوردن و کسب و کار موفق را آموخته اید.
 • دیدن خواب راندن کشتی نشانه این است که به احتمال زیاد به زودی یک پروژه بزرگ و موفق را در آینده خواهید پذیرفت و به ثروتی بزرگ خواهید رسید.

 

تعبیر خواب بندر

 • تعبیر خواب دیدن بندر کشتی نشانه خوبی است. این خواب نشانه ثبات و امنیت مالی است. شاید قصد خرید برخی سرمایه گذاری ها را داشته باشید. این خواب همچنین بیانگر رابطه متقابل است.
 • اگر در خواب دیدید که کشتی را دیدید که وارد بندر می شود تعبیرش این است که روزهای خوب و خوش نزدیک است. احتمالا شما برخی اخبار غیر منتظره را خواهید شنیدو در تلاش هستید تا آن ها را حل کنید.

 

تعبیر خواب حرکت کشتی

اگر خواب دیدی که کشتی بدون شما حرکت کرد تعبیرش این است که فرصت های خوب زندگی را از دست داده اید بدون اینکه بتوانید روی آن ها کار کنید.

 

تعبیر خواب سفر با کشتی

تعبیر دیدن خواب مسافرت با کشتی این است که دوست دارید تغییرات خوبی را در زندگی تان بدهید. ممکن است به جای دیگری برای زندگی بروید و شغل خود را تغییر دهید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سفر کردن (مسافرت)

 

تعبیر خواب کشتی غرق شده

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری. 

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر دیدن غرق شدن کشتی در خواب نشانه شکست در تمام زمینه هاست.
 • دیدن خواب کشتی غرق شده خواب نشانه عدم شایستگی و عدم اعتماد به نفس و همچنین ضعف در امور زندگی است. شاید شما تاثیر بدی روی مردم اطراف داشته باشید. رفتار و نگرش شما بر دیگران تاثیر زیادی دارد.
 • در برخی موارد این خواب نشانه ترس از غرق شدن نیز است.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه کشتی شکسته است یا غرق شده است بیانگر این است که از نظر احساسی، حس می کنید از کنترل خارج می شوید.
 • شما نوعی ترس یا عدم اطمینان را در حالت احساسی تان ابراز می کنید.
 • شما به خاطر مشکلاتی نگران از دست دادن چیزی هستید که به شما نزدیک است.
 • تعبیر دیدن این خواب که کشتی تان شکسته بیانگر این است که مشکل احساسی ای تجربه می کنید یا در ابراز احساساتتان مشکل دارید. به علاوه، خواب به این معنی است که شما آماده اید با مسائلی در ضمیر ناخودآگاهتان روبرو شوید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب غرق شدن – معنی غرق شدن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کشتی جنگی

تعبیر خواب دیدن کشتی جنگی این است که احتمالا از عزیزان و خانواده و دوستان خود جدا می شوید و به سفر می‌روید.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
اگر شما خواب کشتی جنگی می بینید، به این معنی است که شما احساس تجاوز را تجربه می کنید. اگر خواب کشتی دزدان دریایی میبینید، بیانگر تمایلات سرکوب شده ی شما از آزادی و ماجراجویی است.

 

تعبیر خواب کشتی سواری

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در دریاهای آزاد با کشتی در حال کشتی رانی هستید بیانگر این است که هنوز با وجود هرج و مرج احساسی ای که در زندگی تان رخ می دهد، کمر خم نکرده اید.

 

تعبیر خواب کشتی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کشتی هستی و به سلامت بیرون آمده‌ای، از غم‌ها رها می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَنجَیْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِی الْفُلْکِ _ … پس او و همراهانش را در کشتی پر (از جمعیت و حیوانات) نجات دادیم (شعرا – ۱۱۹).

اگر ببینی از بین دریا با کشتی‌هایی از کالا حرکت می‌کنی، به مسافرت می‌روی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْاَعْلَامِ _ و برای او است کشتی‌هایی که در دریا، چون کوه پدید آمده (رحمن – ۲۴).

 

تعبیر خواب کشتی بی حرکت

ابن سیرین گوید: اگر ببینی در کشتی هستی که بی‌حرکت است، در جایی که به آن سفر می‌کنی، اقامت خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتی حرکت نمی‌کند، تعبیرش این است که از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست نمی‌آوری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است.
اول : فرزند
دوم : پدر
سوم : زن
چهارم : مرکب سواری
پنجم : ایمنی ( امنیت سواری )
ششم : عیش ( زندگانی )
هفتم : توانگری ( ثروتمندی )

 

تحلیل خواب و رویا بدون اطلاع از شرایط زندگی بیننده خواب امکان پذیر نیست. خواب فرایندی است که بیشتر ناشی از اضطرابات روزانه بوده و آگاهی از تفسیر آن می‌تواند مسیر درستی را پیش روی رویابین قرار دهد. اگر شما نیز رویایی با محوریت کشتی دیده‌اید برای درک بهتر خواب آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.
21 Comments
 1. سلام.خواب دیدم یه جایی بودیم مثل خونه بود یا کشتی خیلی بزرگ بود وسط دریا بودیم شب بود دریا اروم بود عشقم امده بود خاستگاری بعد بابام گفت نه بعد یه میز خیلی بزرگی بود روش پر غذا نشستیم غذا خوردیم بابام عشقم رو برد تو یه اتاقی باهاش حرف زد امدن از اتاق بیرون عشقم لبخند زد بابامم گفت فعلا صیغه کنین تا بعد همشون امدن تو یه اتاقی صیغه رو خوندن فرداش باهم رفتیم یه جای و بعدش از خواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خاستگاری بعد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • عشقم امده بود خاستگاری بعد بابام گفت نهءبعد یه میز خیلی بزرگی بود روش پر غذا نشستیم غذا خوردیم بابام عشقم رو برد تو یه اتاقی باهاش حرف زد امدن از اتاق بیرون عشقم لبخند زد بابامم گفت فعلا صیغه کنین تا بعد همشون امدن تو یه اتاقی صیغه رو خوندن فرداش باهم رفتیم یه جای و بعدش از خواب بیدار شدم

    • حمید قارایی آذر 8, 1399 at 2:32 ب.ظ

     در ادامه: توجه داشته باشید که وی چه وجه شباهتی یا موقعیت های تازه ای دارد که در زندگی بیداری در معرض شان بوده اید. اگر نسبت به او نظری مثبت داشته باشید، یعنی انگیزه های تازه ای که در حال شکل گیری در ذهن شماست، بشدت مثبت اند و بسرعت به شما کمک می کنند تا زمینه های مختلف زندگی تان را گسترش دهید و به هدف های جدیدی دست یابید. نمایانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. گویای هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست نمایانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان.

 2. سلام وقتتون بخیر.اولا میخواستم تشکر ویژه کنم بابت اینکه انقدر با کمال محبت و صبوری به نظراتتون جواب میدین و تشکر دوم بابت سایت خوب و بروزتون.

  بنده یه خوابی دیدم ک با سه نفر داخل یه کشتی جنگی بزرگ بودم روی عرشه کشتی.یکی ازین نفرات به نظرم خیلی آشنا میومد و اون کشتی و فرماندهی میکرد ک تو خواب و وقتی حتی بیدار شدم به دیدم عین یک شهید میومد حس میکردم البته.بعد چند دیقه کشتی بدجور تلو تلو خورد و همون فرمانده گفت که کشتیمون رو از دستمون دراوردن .یهو انگار ک هوا طوفانی شد از بقل خوردیم به سخره ای که انگار توش رستوران بود .جلو کشتی داشت غرق میشد و عقب کشتی ک منم اونجا بودم داشت میومد بالا خیلی ارتفاع گرفت و پرت شدم سمت همون رستوران ک توش کلی آدم بود و داد میزدم یا حسین که اون نفرات کمکم کنند و اونا هم چنگال هایی به بالا پرت میکردن ک من بگیرم و نجات پیدا کنم ک بلاخره یه چنگال اومد دستم و اروم روی زمین فرود اومدم.میدونم خواب عجیبی بود شاید تعبیری نداشته باشه اما ممنون میشم ازتون.تشکر

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. ممکنست گویای کشمکش، شوک له‌کننده، فقدان یا فاجعه‌ای در زندگی‌تان باشد. گویای ترس‌ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه‌ی مثبت: علامتی از معنویت رو به رشد است. ممکنست گویای تغییرات سریع پیش رویتان باشد. جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. علامتی از قدرت، پایداری، ثبات و یکپارچگی است. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که در حال ایجاد تعهد به رابطه‌ای هستید یا در مورد تغییرهایی در زندگی‌تان در نظر دارید زمینه را برای یک پایه‌ی محکم‌تر فراهم کنید. از سوی دیگر، گویای سرسختی، ناهماهنگی و ناخشنود بودن است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «که انگار» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 3. که انگار توش رستوران بود .جلو کشتی داشت غرق میشد و عقب کشتی ک منم اونجا بودم داشت میومد بالا خیلی ارتفاع گرفت و پرت شدم سمت همون رستوران ک توش کلی آدم بود و داد میزدم یا حسین که اون نفرات کمکم کنند و اونا هم چنگال هایی به بالا پرت میکردن ک من بگیرم و نجات پیدا کنم ک بلاخره یه چنگال اومد دستم و اروم روی زمین فرود اومدم.میدونم خواب عجیبی بود شاید تعبیری نداشته باشه اما ممنون میشم ازتون.تشکر

  • در ادامه: حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. از نظر احساسی، حس می کنید از کنترل خارج می شوید. نوعی ترس یا عدم اطمینان را در حالت احساسی تان ابراز می کنید. بخاطر مشکل هایی، نگران از دست دادن چیزی هستید که به شما نزدیک است. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. دسترسی تان و دستاوردتان را گسترش می دهید. در دنبال کردن هدف هایتان در مسیر درست هستید.

 4. سلام. ببخشید من خواب دیدم یه کشتی بود که حرکت نمیکرد انگار خیلی قدیمی بود وکنار دریا بود کامل ازساحل دور نشده بودومن داخل اون زندگی میکردم وبیرونو نگاه میکردم که آسمون پر ازستاره بود ودریا هم خیلی آروم بود که من حس خیلی خوبی داشتم وازشون میخواستم عکس بگیرم… میشه تعبیرشو بگید خوبه یانه؟خیلی ممنونم برای لطفتون و سایت خوبتون

  • سلام! خوابتان علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای شهرت و شانس است. جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می کنید، یعنی وارد حادثه هایی درهم برهم در زندگی تان شده اید. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند.

 5. سلام من خواب دیدم در یک بندر هستم که یک کشتی قدیمی و عجیب قریب دیدم سوره او شدم یک دفترچه از وِرد دیدم که اگر بخوانم تغییری در زنگی میشود بعد یکی از ورد ها را خواندم نوشته بود هرکس به خود نیکی کند و همان کار برای دیگری انجام دهد هر چیزی از امام صادق بخواهد به او میدهد یک نفر انجام داد درخواست بهشت را ببیند و دیدم یک از فرشته های معروف او را برو به بهشت ولی بهشت به نظر نمی امد انگار همین دنیا بود بعد آن شخص امام صادق را دید و دید ک یکم گفت تو کردند یادم نمیاد چی می گفتن بعد یک جوب سیاه رنگ ان جا بود و دو دست بیرون آمدن ور جوب حرکت میکردند و یک دفعه دیدم در کشتی هستم و یک چیز شبیح اسکلت آدم داشت پرواز میکرد و بعد دیدم همه جا پر از آتش شده بود بعد کشتی حرکت کرد و بهترین جای امن برای ما در کشتی بود و یک عده ای کشتی را دنبال میکردند و کشتی را نجات ما بود من در اتاقکی با یک پیره زن نشستم و دیدم یک مرد به ما تیر اندازی میکند از طریق پنجره و انگار داخل اتاقک را نمی دید و هر تیری میزد خطا میرفت بعد من دستان او را گرفتم تا اسلحه را بگیرم بار اول تلاش کردم نتونستم بار دوم هرگز او گرفتم وقتی اسلحه را گرفتم روبه روی آن گرفتم و خواستم شلیک کنم یک چیزی یه چیزی ذهنم امد کا این گلوله ندارد بعد دیدم وقتی از مرده عبور کردیم اسلحه شلیک کرد

  • سلام! خواب‌تان بیانگر پناهی از یک رابطه‌ی توفانی یا موقعیتی بی‌نظم است. ممکنست به دنبال پناهی باشید، تا زمانی که بتوانید افکارتان را جمع کنید و برای چالش پیش رو آماده شوید. شاید استعاره‌ای باشد که یعنی یک سلسله احساسات بیمار را در ذهن، پناه داده‌اید. جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. نمایانگر چیزهایی است که لازمست دنبال کنید و بر آنها تسلط داشته باشید. ممکنست نمایانگر احساسات و مسأله‌هایی باشد که لازمست در ساعت‌های بیداری‌تان از آنها چشمپوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید! آرزوها و خواسته‌های خودتان را از طریق حقه‌های زیرزیری به دست آورده‌اید. علامتی از فریب، شیطان و خیانت است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «یکی از وردها» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام(یکی از وردها) من فراموش کردم این را بگم وقتی کتاب را میخواستم بخوانم هر چه قدر نگاه کردم نتونستم بخوانم و یکمی با دقت نگاه کردم تونستم بخوانم و دیدم حروف اسرائیلی پایین صفحه بود و رنگ برگه ها زرد بود

  • سلام! در ادامه: نمایانگر آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. علامتی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، نمایانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید.

 7. سلام و وقت به خیر،

  من خواب دیدم که سوار کشتی ای بودم که توی رودخونه به جای روی آب روی یه چیزی شبیه ریل قطار بالای رودخانه حرکت می کرد به نظرم رانندش خانم ناشناس بدون روسری با موهای طلایی می اومد که برای هدایت کشتی به نظرم به راهنمایی های من هم گوش می کرد. یه ناهمواری که شبیه به یه پله رو به پایین بود پیش اومد کشتی از روی ریل تو آسمون زیر آب رفت ولی به حرکت رو به جلو ادامه میداد تا اینکه از آب اومد بیرون و فکر میکنم من هم پیاده شدم.

  *الان بیشتر از همه اون پله رو به پایین ذهنمو مشغول کرده. *

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. علامتی از تغییر و تحول است.

 8. سلام، دیروز یه پست گذاشتم ایمیل اومد که منتشر شده پاسخم ولی چیزی اینجا نیست ؟

 9. سلام دوستم خواب دیده توی دریاست کشتی ازش دور میشه لنگر رو ازش دور میکنه میکشه تویکشتی و میره،میگن تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور