تفسیر و تعبیر خواب کشتی چیست؟

با تعبیر خواب کشتی، تعبیر خواب حرکت کشتی، تعبیر خواب کشتی غرق شده، تعبیر خواب بندر، تعبیر خواب کشتی بزرگ، تعبیر خواب کاپیتان کشتی و تعبیر خواب سفر با کشتی همراه ما باشید.
تعبیر خواب کشتی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کشتی وسیله‌ای است که با آن می‌توان دریاها را پیمود و در خواب به صورت‌های مختلفی دیده می‌شود. معمولا رویاهای کشتی همراه با غرق شدن، راندن کشتی، کشتی بزرگ و … است که هر کدام تعابیر مخصوص به خود را دارد. اگر در خواب نمادهای دیگری را مشاهده کرده‌اید می‌توانید برای آگاهی از تعابیر آن‌ها به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب کشتی - دیدن کشتی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتی

مطیعی تهرانی گوید:

 • کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می‌گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه (و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد، اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می‌بلعد و می‌میراند. در این گیر و دار فقط کشتی است که می‌تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به رویی با غم‌ها و شدایدی که گرد ما را می‌گیرند.

 • چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد. اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می‌شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهایی می‌یابیم.

 • وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهایی حاصل می‌کنیم.

 • اگر در خواب ببینید جایی هستید که یک کشتی به طرف شما می‌آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بلکه برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه‌ای پیش می‌آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می‌رود.

 • اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جایی می‌برد که می‌دانید، خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می‌برد خوب نیست.

 • اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله‌ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

 • اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می‌گوید به مصیبتی گرفتار می‌آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می‌کند.

 
روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می‌رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.
 
معبرین غربی گویند:
 • تعبیر دیدن کشتی در خواب نشانه خوشبختی و تغییرات مهم در زندگی است. این خواب همچنین نشانه افزایش انرژی و بهره وری و بهبود شرایط است.

 • این خواب گاهی نشانه دستاوردهای موفقیت آمیز شما در دوران سخت است.

 • دیدن خواب کشتی همچنین می تواند به سفر معنوی و مسیر درست زندگی اشاره میکند و نشان دهنده حرکت رو به جلوست.

 • دیدن کشتی در خواب نشان می دهد که به زودی یک سفر طولانی در پیش خواهد داشت. گاهی اوقات این خواب می تواند توانایی شما را برای حل مشکلات نشان دهد.

 • اگر خواب دیدید که در حال ساخت کشتی بودید تعبیرش این است که مشغول برنامه ریزی برای کارهای خود هستید و این کار را به نحو احسنت انجام می دهید. این خواب همچنین نشانه امور عاشقانه و رویدادهای شاد زندگی تان است.

 • تعبیر دیدن قایق روی کشتی در خواب نشانه شروع تغییرات کوچک برای رسیدن به تغییرات بزرگ است. این خواب همچنین نشانه میل به پیشرفت و حرکت رو به جلو و تغییر شیوه زندگی و پیدا کردن شغل جدید است.

 • اگر خواب دیدید که در طوفان در کشتی بودید تعبیرش این است که شخصی از شما کلاهبرداری می کند و این موضوع باعث ورشکستگی شما خواهد شد. اگر از طوفان جان سالم به در بردید تعبیرش این است که مشکلات مالی را به زودی سپری می کنید.

 • کشتی خراب در خواب نشانه فریب و ورشکستگی است. این خواب نشانه مشکلات در آینده نیز هست. در واقع دیدن این خواب به ضعف شما در برخورد با مشکلات زندگی اشاره دارد.

حضرت دانیال گوید: تعبیر دیدن کشتی در خواب ، غم و اندیشه است ، خصوصا اگر که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

کارل یونگ می‌گوید:

 • تعبیر دیدن خواب کشتی این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست.

 • اگر شما روی کشتی هستید و هوای طوفانی را تجربه می کنید، بیانگر این است که وارد حوادثی در هم برهم در زندگی بیداری تان شده اید. اگر خواب کشتی کروز را می بینید، تعبیرش حالات خوشایند است.

 • تعبیر خواب دیدن اینکه شما کشتی را رها می کنید این است که نیاز دارید رها کنید و به مرحله بعد بروید. شاید احساساتتان شما را عقب نگه دارد.

 

تعبیر خواب کشتی بزرگ

معبرین غربی گویند:

 • دیدن خواب کشتی بزرگ نشانه پیروزی، موفقیت و فراوانی در آینده است. این خواب همچنین نشانه ایجاد فرصت های جدید در زندگی است.

 • تعبیر خواب کشتی خیلی بزرگ با خدمه های زیاد ایستادگی، همبستگی و مقاومت در برابر مشکلات است. این خواب نشان می دهد که با اتحاد و همبستگی به آنچه می خواهید خواهید رسید.

 

تعبیر خواب کاپیتان کشتی

تعبیر دیدن کاپیتان کشتی در خواب به قدرت رهبری و هدایت شما اشاره دارد. خاین خواب همچنین نشانه ای از تحقق اهداف و برنامه های شماست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده‌ای، از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می‌کنی.

 

تعبیر خواب کشتی چوبی قدیمی

اگر در خواب کشتی چوبی قدیمی و شکسته ای را دیدید تعبیرش این است که انتظاراتی که از دیگران دارید برآورده نشده است. شاید انتظار دارید که شرایط شما بهتر شود اما در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و باید بیشتر تلاش کنید. این خواب همچنین نشانه این است که به کمک فردی در آینده نیاز دارید.

 

تعبیر خواب در کشتی بودن

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای، برای «پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.

 • اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.

اگر خواب دیدید که در کشتی در حال استراحت هستید تعبیرش این است که بعد از تلاش های مداوم، احساس امنیت و آسایش می کنید. این خواب به شما یادآوری می‌کند که شکر گذار نعمت های خدا باشید.

 

تعبیر خواب راندن کشتی

 • اگر در خواب دیدید که ناخدا بودید و کشتی را می راندید تعبیرش این است که خوشبختانه توانسته اید زمام امور را به دست بگیرید و با موفقیت، پروژه های نیمه کاره را پایان می دهید. این خواب همچنین بیان می کند که اکنون راه پول درآوردن و کسب و کار موفق را آموخته اید.

 • دیدن خواب راندن کشتی نشانه این است که به احتمال زیاد به زودی یک پروژه بزرگ و موفق را در آینده خواهید پذیرفت و به ثروتی بزرگ خواهید رسید.

 

تعبیر خواب بندر

 • تعبیر خواب دیدن بندر کشتی نشانه خوبی است. این خواب نشانه ثبات و امنیت مالی است. شاید قصد خرید برخی سرمایه گذاری ها را داشته باشید. این خواب همچنین بیانگر رابطه متقابل است.

 • اگر در خواب دیدید که کشتی را دیدید که وارد بندر می شود تعبیرش این است که روزهای خوب و خوش نزدیک است. احتمالا شما برخی اخبار غیر منتظره را خواهید شنیدو در تلاش هستید تا آن ها را حل کنید.

 

تعبیر خواب حرکت کشتی

اگر خواب دیدی که کشتی بدون شما حرکت کرد تعبیرش این است که فرصت های خوب زندگی را از دست داده اید بدون اینکه بتوانید روی آن ها کار کنید.

 

تعبیر خواب سفر با کشتی

تعبیر دیدن خواب مسافرت با کشتی این است که دوست دارید تغییرات خوبی را در زندگی تان بدهید. ممکن است به جای دیگری برای زندگی بروید و شغل خود را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب کشتی غرق شده

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری. 

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر دیدن غرق شدن کشتی در خواب نشانه شکست در تمام زمینه هاست.

 • دیدن خواب کشتی غرق شده خواب نشانه عدم شایستگی و عدم اعتماد به نفس و همچنین ضعف در امور زندگی است. شاید شما تاثیر بدی روی مردم اطراف داشته باشید. رفتار و نگرش شما بر دیگران تاثیر زیادی دارد.

 • در برخی موارد این خواب نشانه ترس از غرق شدن نیز است.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه کشتی شکسته است یا غرق شده است بیانگر این است که از نظر احساسی، حس می کنید از کنترل خارج می شوید.

 • شما نوعی ترس یا عدم اطمینان را در حالت احساسی تان ابراز می کنید.

 • شما به خاطر مشکلاتی نگران از دست دادن چیزی هستید که به شما نزدیک است.

 • تعبیر دیدن این خواب که کشتی تان شکسته بیانگر این است که مشکل احساسی ای تجربه می کنید یا در ابراز احساساتتان مشکل دارید. به علاوه، خواب به این معنی است که شما آماده اید با مسائلی در ضمیر ناخودآگاهتان روبرو شوید.

 

تعبیر خواب کشتی جنگی

تعبیر خواب دیدن کشتی جنگی این است که احتمالا از عزیزان و خانواده و دوستان خود جدا می شوید و به سفر می‌روید.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: اگر شما خواب کشتی جنگی می بینید، به این معنی است که شما احساس تجاوز را تجربه می کنید. اگر خواب کشتی دزدان دریایی میبینید، بیانگر تمایلات سرکوب شده ی شما از آزادی و ماجراجویی است.

 

تعبیر خواب کشتی سواری

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در دریاهای آزاد با کشتی در حال کشتی رانی هستید بیانگر این است که هنوز با وجود هرج و مرج احساسی ای که در زندگی تان رخ می دهد، کمر خم نکرده اید.

 

تعبیر خواب کشتی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کشتی هستی و به سلامت بیرون آمده‌ای، از غم‌ها رها می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَنجَیْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِی الْفُلْکِ _ … پس او و همراهانش را در کشتی پر (از جمعیت و حیوانات) نجات دادیم (شعرا – ۱۱۹).

اگر ببینی از بین دریا با کشتی‌هایی از کالا حرکت می‌کنی، به مسافرت می‌روی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْاَعْلَامِ _ و برای او است کشتی‌هایی که در دریا، چون کوه پدید آمده (رحمن – ۲۴).

 

تعبیر خواب کشتی بی حرکت

ابن سیرین گوید: اگر ببینی در کشتی هستی که بی‌حرکت است، در جایی که به آن سفر می‌کنی، اقامت خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتی حرکت نمی‌کند، تعبیرش این است که از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست نمی‌آوری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است.

اول : فرزند

دوم : پدر

سوم : زن

چهارم : مرکب سواری

پنجم : ایمنی ( امنیت سواری )

ششم : عیش ( زندگانی )

هفتم : توانگری ( ثروتمندی )

تحلیل خواب و رویا بدون اطلاع از شرایط زندگی بیننده خواب امکان پذیر نیست. خواب فرایندی است که بیشتر ناشی از اضطرابات روزانه بوده و آگاهی از تفسیر آن می‌تواند مسیر درستی را پیش روی رویابین قرار دهد. اگر شما نیز رویایی با محوریت کشتی دیده‌اید برای درک بهتر خواب آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo