فهرست اسم دختر لری پرطرفدار و زیبا

اسم دختر لری از زیباترین اسامی دخترانه است که بسیاری از والدین آن را برای نام‌گذاری کودک خود مد نظر قرار می‌دهند. اسامی لری دخترانه، اصالت، آوا و معانی زیبایی دارند.
اسم دختر لری

ستاره | سرویس مادر و کودک – از دغدغه‌های اساسی والدین، انتخاب نام برای نوزادشان است. اگر شما نیز به دنبال نام مناسب برای نوزاد دخترتان هستید، اسم لری دختر را نیز مد نظر داشته باشید. اسامی لری، اصیل، خوش آوا و دارای معانی زیبایی هستند. در ادامه مجموعه‌ای از اسامی لری دخترانه را برای شما گردآوری کرده‌ایم. 

 

اسم دختر لری؛ زیباترین نام‌های لری دخترانه پرطرفدار

اسم دختر لری


آن‌چه در این مطلب می‌خوانید:

اسم دختر لری با الف اسم دختر لری با ب اسم دختر لری با ت اسم دختر لری با چ
اسم دختر لری با خ اسم دختر لری با د اسم دختر لری با ر اسم دختر لری با س
اسم دختر لری با گ اسم دختر با ل اسم دختر لری با م اسم دختر لری با ن
اسم دختر لری با و اسم دختر لری با ه    

 

اسم دختر لری

اسم دختر لری با الف

آبرنگ
معنی: دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است
 
آریانا
معنی: برگرفته از آریایی و ایرانی
 
آسا
معنی: عزیز و مورد محبت قرار گرفته؛ همچنین عصا و تکیه‌گاه
 
آساره
معنی: ستاره
 
آسام
معنی: آسایشم
 
معنی: افق، محل پایین رفتن خورشید
 
انوس
معنی: مثل باد، سریع
 
ایلدا
معنی: مادر ایل، شیرزن
 
ایل‌سیت‌میرا
معنی: ایل برایت بمیرد
 
ایلماه
معنی: ماه ایل

اسم دختر لری با ب

بُرگام
معنی: ابروهایم
 
بِشتار
معنی: آرزومند

اسم دختر لری با ت

معنی: روشنی چشم، چشم‌آرا و زیبا
 
معنی: چشم‌هایم؛ همچنین به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم
 
تیاناز
معنی: کسی که چشم‌های ناز و زیبایی دارد
 
معنی: چشم مادر
 
تیکال
معنی: چشم قهوه‌ای
 
تِی‌گل
معنی: کنار گل
 
تی‌گل
معنی: چشم گل
 
تی‌ناز
معنی: چشم ناز
 

اسم دختر لری زیبا

 

اسم دختر لری با چ

چیدا
معنی: مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه
 
چی‌گل
معنی: مثل گل
 
چیمَه
معنی: مثل ماه

اسم دختر لری با خ

خاتی
معنی: بانو، خاتون
 
خاتین
معنی: بانو، خاتون

اسم دختر لری با د

داگل
معنی: مادر گل
 
دالیا
معنی: مادر زیبا
 
معنی: عزیز دل و تکیه‌گاه
 
دنا
معنی: نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد

اسم دختر لری با ر

روشنا
معنی: روشنایی، نور
 
ریشنا
معنی: معادل روشنا

اسم دختر لری با س

سالیز
معنی:سایبان، سایه‌ای برای آرامش
 
ساواش
معنی: سایه همراه
 
سایدا
معنی: سایه‌ی مادر، پناه مادر
 
ستین
معنی: عزیز؛ همچنین ستون و تکیه‌گاه والدین
 
سوتیام 
معنی: نور چشمانم
 
سیدا
معنی: سرپناه مادر
 
سی‌دا
معنی: هدیه برای مادر

اسم دختر لری با گ

معنی: مردمک چشم
 
گوطلا
معنی: چیزی باارزش همچون طلا، آنچه به زیبایی طلا باشد
 
گیسیا
معنی: روشن
 

اسم دختر لری پرطرفدار

 

اسم دختر با ل

لورا
معنی: لرزاده
 
لوران
معنی: لرزاده
 
لیسکا
معنی: سریع و برق‌آسا

اسم دختر لری با م

مریدا
معنی: مثل مادر
 
منتیا
معنی: درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن

اسم دختر لری با ن

نارینا
معنی: مثل دانه‌ی انار
 
نَشمی
معنی: زن زیبارو
 
نَشمین
معنی: باوقار؛ هم چنین زن زیبارو و خوش رو
 
نیش‌ها
معنی: نوش طلب، درپی آرامش، صلح جو، کام طلب

اسم دختر لری با و

ویرا
معنی: یاد و خاطره
 
ویریا
معنی: یادها

اسم دختر لری با ه

معنی: فریاد
 
هاویر
معنی: در یاد مانده
 
هرسام
معنی: اشکهایم
 
هرنگ
معنی: تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی؛ همچنین آرامش و تسکین دهنده 
 
هناس
معنی: نفس
 
هیلمی
معنی: داری موی بور و زرد
 
هیلناز
معنی: سرخگون، نازنین و به رنگ بور
 
معنی: امید
 

اسم دختر لری پرطرفدار و زیبا

 

کلام آخر

همانطور که دیدید، اسم لری دختر دارای معنی زیبا و آوایی خوش است. اگر به دنبال اسامی دخترانه در گویش‌های دیگر نیز هستید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب اسم دختر کردی – زیباترین اسامی دخترانه کردی به همراه معنی را نیز در ستاره ببینید. همچنین می‌توانید اسم پسر لری ؛ فهرست کاملی از نام های پرطرفدار لری پسرانه را نیز در ستاره بخوانید.

هموطنان عزیز لر نیز می‌توانند با ارسال اسامی مدنظرشان، در بخش نظرات و پرسش‌ها در تکمیل این فهرست و تصحیح اشتباهات احتمالی آن به ما کمک کنند.
6 نظر
 1. آمندا : āmendā ( عربی – ایرانی ) آمِندا به معنی مادر استوار ، مادر ایمان آورنده ، مادر ایمن و بی خوف ، مادر شجاع و نترس ، مادری که امنیت و سلامتی و آرامش دارد، مادری که آرامش خاطر دارد ، مادری که ايمنی و آرامش دارد.

 2. فرهناز( فرهناز به معنی دختر بسیار زیبا ومهربان – فره در زبان لکی به معنی زیاد و بسیار و فراوان است ) – فرهگل – ماهدت – گلدت – دتناز – هیلدت – هنام – روژدا – روژین – روژیا – روژینا – چمناز (چمناز به معنی زیبا چشم و به مجاز عزیزو گرامی ).

  اسم های زیبای دخترانه لرستانی ( باریشه لکی) هستند

 3. فرهناز : فرهناز به معنی دختر بسیار زیبا و نازنین و مهربان و شکوهمند و بانوی با افتخار و بزرگ وعزیزو گرامی است -( فره در زبان لکی به معنی شکوه و بزرگی و زیاد و بسیار و فراوان است ).

 4. اسم های لرستانی (لکی – لری ) مثل : آویسا ، آوا ، آوینا ، سالیز ، هاویر ، کامدا ، کامیدا ، فامدا ، فامیدا ، داناز ، ستین ، نیلدا ، هیلدا ، هیلا ، هیلمی ، هیلناز ، سایناز ، سایدا ، مهتیام ، تیام ، تیارام ، تیادا ، تیارا ، تیسا ، تیناز ، میناز ،هاویر ، هانا ، هیوا ، مهردا ، ماهدت ، دتناز ، گلدت ،روژینا ، روژین ، روژان ، روژدا ، روزدا ، گیسیا ، پلاره ، گلاره ، نازاره ، آساره ، آسمان ، گلپناه، گلدا ، گلستان ، مهرگل ، فرهناز ،آرتا ، سورنا ، آسام ، هیرمان ، ویرا ، ویریا ، گلهیر ، گلویر ، نشمین ، مه هیرا ، مه گل ، مه دا ، مهیدا ، نوردا ، ریناز ، ریماه ، لردا ، لرناز ، ماهلر ، لریان ، لورا ، لرا ، لرنیا ، فریدا ، گلناز ، سایان ، سوتیام ، منتیا ، تیماه ، تیدا ، لیاندا ، شایاندا ، شاپاره ، ماهپاره ، مهپاره ، گلپاره ، آورود ، آوان ، نازطلا ، شیرین طلا ، مهرطلا ، گل طلا ، زرین دا ، زرین تاج ، زریندت ، چمناز ، چیدا ، چیتیام ، چیگل ،چی مه ، چیماه ، چیدم ، چیآو _ چیآوا ، چیآوان ، آرومدا ، آرامدا ، بمانی ، مانا ، مانیسا ، مانیا ، مانیدا ، مانی ، بارون ، بارو ، سی دا ، گلسور ، آرامناز ، گل آرا ، مه آرا ، تیکال ، تیگل ، داگل ، دالیا ، دلسا ، دلناز ، ساواش ، سی ناز ، مریدا ، مریناز ، مریماه ، مریشاد ، مریگل ، نارینا ، نازگل ، نشمی ، اسرین ، اسریناز ، نازار ، تال ، هؤمیلا و همیلا ( یعنی زن زیبا رو، خوش رو، زیبا ) ، ایلماه ، ایلناز ، ایلدا ، ایلفر ، هانیدا ، مهیار ، مهشاد ، مهنورا ، مرژین ( مژه ، مژگان ) ، مزگان (مژدگانی ، مژده )، ژینا ، مهرژین ، ماهژین ، گلژین ، ژیندا ، داژین ، مهژین ، نازژین ، فرژین ، یاسژین ، هلژین ، شادژین ، هژین ، درژین ، کامناز ، هوژین ، هومهر ، هوسان ، هوناز ، نیکدا ، نیکا ، نیاز ، همراز ، تیاناز ، سایگل ، الیما ، الیماه ، الیدا ، یاردا ، آراسته ، مهرآگین ، زرین ، گلوار ، مهوار ، دلربا ، آمندا ، نیکدا .

 5. آمِندا : /āmendā/ آمِن : آنكه نترس و شجاع باشد ، آمِن : آنکه در امان و اطمينان باشد . دا : مادر .

  آمِنه : /āmene/ آمِنه (عربي) (مؤنث آمن) 1- ايمن و بي‌خوف، در امن و امان؛ 2- (اَعلام) [حدود 46 پیش از هجرت] دختر وهب ابن عبد مناف ابن زهره و مادر پیامبر اسلام(ص).

 6. چیدا به معنی مانند مادر

  مدینا به معنی پیداشده توسط من

  هنا به معنی فریاد

  اسامی فوق اسامی دخترانه می باشند

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور