فهرست کامل اسم دختر که با سا تمام می شود

فهرست کامل نام و اسم دخترانه که با «سا» تمام می‌شوند به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.

اسم دختر که با سا تمام شود

اسم دختر که به سا ختم شود

اَنیسا
معنی: منسوب به اَنیس
ریشه: عربی

اِلسا
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.
ریشه: ترکی

الیسا
معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه: عربی

اوریسا
معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: سنسکریت

اویسا
معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

آبان آسا
معنی: مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هوا است در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد.
ریشه: فارسی

آبانسا
معنی: مانند آبان
ریشه: فارسی

آتریسا
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

آتسا
معنی: آتوسا
ریشه: فارسی

آتوسا
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی

آریسا
معنی: اریسا، ایرسا، رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند. همچنین به معنی دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است نیز می‌باشد.
ریشه: فارسی

آسا
معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: فارسی

آطوسا
معنی: آتوسا، نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی، این نام در تورات به عنوان “واستی” آمده است.
ریشه: فارسی

آلیسا
معنی: ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

آنیسا
معنی: مانند عشق، آنیس در یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی
ریشه: فارسی

آویسا
معنی: پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

آیسا
معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه: فارسی – ترکی

بِهسا
معنی: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
ریشه: فارسی

پَرَنسا
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.
ریشه: فارسی

پرسا
معنی: نرم و لطیف مانند پر.
ریشه: فارسی

پریسا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

توسا
معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه: فارسی

تی تی سا
معنی: تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
ریشه: گیلکی

تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی

حورآسا
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی

خاطرآسا
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

خیرالنسا
معنی: بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

دُرسا
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی

دل آسا
معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی

دلسا

معنی: همچون دل، (دارای احساس و عاطفه)

ریشه: فارسی

ساریسا
معنی: کوشا
ریشه: کردی

سالسا
معنی: تند و تیز، نوعی سسس اسپانیایی
ریشه: لاتین

شَرف نسا
معنی: موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان
ریشه: عربی

شمیسا
معنی: شمسا
ریشه: عربی

شناسا
معنی: (تلفظ: šenāsā) آگاه، مطلع، شناسایی
ریشه: فارسی

صبح آسا
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: عربی – فارسی

عزالنسا
معنی: آن که موجب سربلندی زنان است.
ریشه: عربی

عزت نسا
معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی

فخرالنسا
معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی

فریسا
معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی

گل آسا
معنی: مانند گل
ریشه: فارسی

گل نسا
معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: عربی – فارسی

گلاسا
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

گلنسا
معنی: زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار
ریشه: فارسی

لاریسا
معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری

لیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی

مَلِک نسا
معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.
ریشه: عربی

مَهدیسا
معنی: منسوب به مَهدیس
ریشه: فارسی

مَهسا
معنی: (مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مَهیسا
معنی: مهسا
ریشه: فارسی

مَیسا
معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه می‌رود.
ریشه: عربی

مِهرسا
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرنسا
معنی: خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان 
ریشه: فارسی – عربی

ماتیسا
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی

ماه نِسا
معنی: ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.
ریشه: فارسی – عربی

مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.
ریشه: فارسی

ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.
ریشه: عربی

مهرآسا
معنی: مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

نانیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی

نرسا
معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی

نسا
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

نفیسا
معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی

نکیسا
معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نیسا
معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین – نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

هلنسا
معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی – عربی

فهرست کامل اسم دختر

گروه مادر و کودک ستاره
5 Comments
  1. اسم مانیسا و پانیسا تو لیست نبود

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور