فهرست کامل اسم دختر که با سا تمام می شود

فهرست کامل نام و اسم دخترانه که با «سا» تمام می‌شوند به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.

ستاره | سرویس مادر و کودک – تلفظ و خوش آهنگی اسم اهمیت زیادی در نامگذاری دارد. در این مطلب فهرستی از اسم دختر با سا ختم می شود را به همراه معنی و ریشه اسم جمع آوری کرده ایم. سا در فارسی به معنای همچون، مثل و در زبان ترکی نیز پسوند شباهت است. 

 

اسم دختر که با سا تمام شود، اسم دختر با سا ختم می شود

اسم دختر با سا ختم می شود

 

اسم دختر که به سا ختم شود

اَنیسا
معنی: منسوب به اَنیس
ریشه: عربی

 

اِلسا
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.
ریشه: ترکی

 

الیسا
معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه: عربی

 

اوریسا
معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: سنسکریت

 

اویسا
معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

 

ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

 

آبان آسا
معنی: مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هوا است در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد.
ریشه: فارسی

 

آبانسا
معنی: مانند آبان
ریشه: فارسی

 

آتریسا
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

 

آتسا
معنی: آتوسا
ریشه: فارسی

 

آتوسا
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی

 

آریسا
معنی: اریسا، ایرسا، رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند. همچنین به معنی دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است نیز می‌باشد.
ریشه: فارسی

 

آسا
معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: فارسی

 

آطوسا
معنی: آتوسا، نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی، این نام در تورات به عنوان “واستی” آمده است.
ریشه: فارسی

 

آلیسا
معنی: ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

 

آنیسا
معنی: مانند عشق، آنیس در یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی
ریشه: فارسی

 

آویسا
معنی: پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

 

آیسا
معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه: فارسی – ترکی

 

بِهسا
معنی: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
ریشه: فارسی

 

پَرَنسا
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.
ریشه: فارسی

 

پرسا
معنی: نرم و لطیف مانند پر.
ریشه: فارسی

 

پریسا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

 

توسا
معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه: فارسی

 

تی تی سا
معنی: تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
ریشه: گیلکی

 

تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی

 

حورآسا
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی

 

خاطرآسا
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

 

خیرالنسا
معنی: بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

 

دُرسا
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی

 

دل آسا
معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی

 

دلسا

معنی: همچون دل، (دارای احساس و عاطفه)

ریشه: فارسی

 

ساریسا
معنی: کوشا
ریشه: کردی

 

سالسا
معنی: تند و تیز، نوعی سسس اسپانیایی
ریشه: لاتین

 

شَرف نسا
معنی: موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان
ریشه: عربی

 

شمیسا
معنی: شمسا
ریشه: عربی

 

شناسا
معنی: (تلفظ: šenāsā) آگاه، مطلع، شناسایی
ریشه: فارسی

 

صبح آسا
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: عربی – فارسی

 

عزالنسا
معنی: آن که موجب سربلندی زنان است.
ریشه: عربی

 

عزت نسا
معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی

 

فخرالنسا
معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی

 

فریسا
معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی

 

گل آسا
معنی: مانند گل
ریشه: فارسی

 

گل نسا
معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: عربی – فارسی

 

گلاسا
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

 

گلنسا
معنی: زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار
ریشه: فارسی

 

اسم دختر با سا ختم می شود

اسم دختر با سا ختم می شود

 

لاریسا
معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری

 

لیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی

 

مَلِک نسا
معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.
ریشه: عربی

 

مَهدیسا
معنی: منسوب به مَهدیس
ریشه: فارسی

 

مَهسا
معنی: (مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 

مَهیسا
معنی: مهسا
ریشه: فارسی

 

مَیسا
معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه می‌رود.
ریشه: عربی

 

مِهرسا
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 

مِهرنسا
معنی: خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان 
ریشه: فارسی – عربی

 

ماتیسا
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی

 

ماه نِسا
معنی: ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.
ریشه: فارسی – عربی

 

مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.
ریشه: فارسی

 

ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.
ریشه: عربی

 

مهرآسا
معنی: مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 

نانیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی

 

نرسا
معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی

 

نسا
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 

نفیسا
معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی

 

نکیسا
معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 

نیسا
معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین – نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

 

هلنسا
معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی – عربی

 

شما همچنین می‌توانید فهرست کامل اسم دختر را در ستاره بخوانید و برای نامگذاری فرزند دخترتان ایده های بیشتری بگیرید. 


بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo