تعبیر خواب گلابی و کمپوت گلابی

با تعبیر خواب گلابی (امرود)، تعبیر خواب گلابی سبز، تعبیر خواب گلابی زرد و لکه دار و تعبیر خواب پختن و کمپوت گلابی همراه ما باشید.
تعبیر خواب گلابی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – شاید مدت زمان زیادی است که به دنبال احساس خوشایندی هستید. احساسی که تمامی فکر و ذهن شما را درگیر کرده است. کامروایی و شادی ناشی از آن احساسات خود را به صورت گلابی در خواب‌های ما نشان می‌دهد. به گفته امام صادق (ع) و دیگر معبرین اسلامی دیدن گلابی در خواب بیانگر سود و مال است. این سود و مال نیز می‌تواند باعث کامروایی و شادی بیننده خواب گردد و با گفته‌های شده قبلی تناقضی ندارد. با تعبیر خواب گلابی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب گلابی برای زن باردار - تعبیر خواب گلابی قرمز - تعبیر خواب گرفتن گلابی از مرده - دیدن گلابی در خواب زن باردار - تعبیر خواب گلابی کال

 

تعبیر خواب گلابی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.

ابن سیرین گوید: تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه می‌باشد.

بنر-هومکا-ستاره

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خوردن گلابی پنج حالت است:

 1. مال حلال

 2. ثروتمندی

 3. زن

 4. رسیدن به خواسته و آرزو

 5. سود و منفعت.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • خوردن گلابی در خواب، نشانه کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است.

 • چیدن گلابی در خواب، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد.

 

تعبیر خواب گلابی رنگی (سبز، زرد و قرمز)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب ببینی گلابی سبز و شیرینی می‌خوری، مال حلال بدست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگردر بیداری فصل گلابی باشد و در خواب خودت گلابی سبز و شیرین ببینی، تعبیرش رسیدن به خواسته و آرزو می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: زمانی که فصل گلابی نباشد در خواب ببینی که گلابی زرد می‌خوری، بیانگر این است که به بیماری مبتلا خواهی گشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می‌یابید و به مراد می‌رسید.

 • در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی‌کند. گلابی زرد نیز کامروایی است اما بیماری را نیز همراه دارد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخه درخت آویخته است تعریف می‌کنید، علامت آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد.

 

تعبیر خواب گلابی لکه دار

مطیعی تهرانی: اگر گلابی که می‌خورید لکه دار باشد عیش شما منقص می‌گردد و نقصانی در کامروای شما پدید می‌آید. اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می‌کنید و دچار خسران می‌شوید.

 

تعبیر خواب پختن و کمپوت گلابی

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می‌کنید، نشانه آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت.

 • پختن گلابی در خواب، نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo