دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶
کد خبر: ۹۳۰۳
تعداد نظرات: ۸ نظر
با تعبیر خواب ستارگان، تعبیر خواب ستاره دنباله دار، تعبیر خواب ستاره کم نور، تعبیر خواب افتادن ستاره و تعبیر خواب جنگ ستارگان آشنا شوید.
تعبیر خواب کهکشان راه شیری - تعبیر خواب ستاره دنباله دار - تعبیر خواب شهاب آسمانی - تعبیر خواب افتادن ستاره

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


در کتاب فرهنگ تفسیر رویا گفته شده است که دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه‌ها و اسباب ترقی که در زندگی به طور نامحسوس پیش روی فرد حاضر می‌شوند و او را در جهان خاصی پیش می‌رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما
 
ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن‌ها در زمان گذشته و حال به افرادی نسبت داده‌ می‌شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن‌ها سخت بوده است. این افراد در گذشته پادشاهان و وزرا بوده‌اند و به تعبیر اکثر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی بزرگ تشبیه شده است.
 

تعبیر خواب ستاره


 [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آن‌ها] برای من سجده می‌کنند

سوره یوسف آیهء «4»

 

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید

سوره یوسف آیهء «99»

 

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است.

 سوره یوسف آیهء «100»


آیات اشاره شده در بالا مربوط به سوره یوسف و دیدن ستارگانی است که آن حضرت در رویای خود مشاهده کردند. تعبیری که به واقعیت پیوست.
حضرت دانیال گوید: ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.
 
معبرین غربی گویند: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند. اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد. ابراهیم کرمانی گوید:
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.
 1. فقیهان.
 2. علما و دانشمندان.
 3. قاضیان.
 4. خلفا.
 5. وزرا.
 6. دبیران و نویسندگان.
 7. خزانه داران.
 8. مردمان جنگجوی.
 9. شاگردان.
اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.
 
مطالب مرتبط:
 
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
 • اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.
برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
 • اگر خواب بینید كه تنها یك ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن است كه در كارتان پیشرفت می‌كنید.
 • اگر خواب ببینید كه ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است كه باید شكست را قبول كنید.
 

تعبیر خواب افتادن ستاره

ابن سیرین:
 • اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
 • اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.
چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.
 
علامه مجلسی (ره) گوید: فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.
 

تعبیر خواب جنگ ستارگان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد
 

تعبیر خواب ستاره درخشان و کم نور

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • درخشان: خوشبختی
 • کم سو: مانع
 • تیره: غم و غصه در درون خانه
 • روشن: نیکبختی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.
 

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

لوک اویتنهاو می‌گوید: دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
www.gotohoroscope.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
بهارخانوم
Iran, Islamic Republic of
12:11 - 1397/06/11
سلام وقت بخیر.شب گذشته خواب دیدم که نگاهم به آسمون پر ازستاره بود بی نهایت ستاره داشت بعد هرکدوم از این ستاره ها یکی یکی بهم وصل میشدن و بصورت پیکانک یا همون فلش درمیومدن . چندین فلش باهم ترسیم میکردن. این خواب چه تعبیری داره
این رویا نشانه‌ای از آرزوهای شما در آینده است. به آینده امیدوار باشید.
Zahra
Iran, Islamic Republic of
08:29 - 1397/05/26
سلام من خواب دیدم که کنار یه دریااول با دختر خالم بودم که یه ستاره پرنور و آمدوافتاد تو اب دریا همین جور که می درخشید تکه تکه شد و کم نور و ازبین رفتم ناپدید شدن تو اب دریا بعد از چن دقیقه دیدم حالا دختر خالم نیست منو دوتاازخاله های دیگم ایستاده بودیم که باز ستاره پور نور دیگه ای افتاد من رفتم اونو برداشتم و اون تیکه های بزرگ که ازش جدا شده بودو به یکی از خاله هام ویکی تیکه هم از اون ستاره جدا کردم دادم خالم نورش ابی خوشکل بود ولی کم کم برا هرسه تامون داشت بزرگ میشد گذاشتیمش تو اب که بزرگ بزرگ بعد سرخ و اطرافشم شبیه طوری و قهوه ای شد میشه سریعا تعبیرشو بهم بگین
صدقه‌ای کنار گذارید
Naznin
Iran, Islamic Republic of
11:03 - 1397/05/16
سلام خسته نباشید. من تعبیر خوابمو نتونستم پیدا کنم میشه شما کمکم کنید من خواب دیدم از پنجره به بیرون نگاه میکنم و یک ستاره ریز روشن را در آسمان دیدم که به سرعت از یک طرف آسمان یواش یواش مثر همین ستاره های معمولی داشت حرکت مبکرد منم همان لحظه 3تا آرزو کردم تا براورده شه و همه مطالبی که درمورد ستاره دنباله دار خوندم تو ذخنم مرور میشد و سریع وقتی ستاره رو دیدم یاد آرزو افتادم در همان لحظه یه چیز مکعبی سکل خیلی کمرنگ ویه سنگ تو آسمان بود که سریع غیب شدن و اونا برام زیاد مهم نبودم فقط ستاره نگاه میکردم بعد یه پروانه سفید از بیرون در تاریکی به سمت پنجرم امد و من اونو روی دستم گرفتم احساس بدی داشتم دوستم میلرزید وتوخوابم به اون پروانه میگفتم ستاره دنباله دار که پیشم اومد ومن اونو گذاشتم رو دست مادرم
رها
Iran, Islamic Republic of
12:16 - 1397/05/01
سلام. ببخشید من دیشب یه خواب دیدم میخواستم تعبیرشو بدونم. خواب دیدم شب بود و آسمون پر از ستاره است. یه دفه ستاره‌ها شروع کردن به جمع شدن تو یه نقطه و مثل اینکه میومدن زمین و به زمین برخورد میکردن، و صداهای وحشتناک میومد مثل صدای شلیک یا برخورد چیز سنگین به همدیگه. یه دفه آسمون رنگش آبیه آبی شد ولی سریع رنگش عوض شد و رنگ نارنجی شد مثل حالت غروب.
ممنونم
این رویا نشان دهنده آرزوها و افکار کمال گرایانه شماست. شاید در این مقطع زمانی در فکر ارزیابی موضوعی هستید.
یگانه
Iran, Islamic Republic of
11:02 - 1397/03/23
سلام.من خواب دیدم در شب ستاره دنباله داره خیلی پرنوری به سمت من اومد و من رو از زمین بلند کرد و به اسمون برد.میشه تعبیرشو بگید؟
بدون نام
Netherlands
15:55 - 1397/02/27
سلام.من خواب دیدم آسمان رنگ تیره ای بخود گرفت و سنگ بزرگی هم داشت به طرف زمین می آمد. اجرام آسمانی زیادی در آسمان دیده میشد که به زمین نزدیک بودند«کمی بزرگتر از ماه کامل.تعداد کمی بزرگتر و تعدادی هم کوچکتر».گوشه ای از آسمان کمی ابر داشت؟انگار لحظه های آخر عمر زمین بود؟لطفا تعبیر کنید؟
رویا
Iran, Islamic Republic of
02:15 - 1397/02/19
باسلام من خواب دیدم که چندتا ستاره دنباله دار تو اسمونن هر کدوم رو که میدیدم یه ارزو میکردم میشه بدونم تعبیرش چیه؟
در واقع دیدن ستاره در رویا نشان از آرزو و هر چیز دست نیافتنی نیست. اخبار خوبی به زودی به شما می‌رسد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
18:32 - 1396/11/30
سلام.من خواب دیدم ک تعداد زیادی از مردم داشتن وارد ی محوطه میشدن که در آسمونش کلی ستاره بود. من هم میان اونا بودم. بعد من از دروازه ای که تونجا بود و خیلی هم مرتفع بود(اندازه ساختمان ۲ طبقه) بالا رفتم و ستاره ای که از همه درخشان تر بود در دست گرفتم.
یعنی میتونه بیانگر این باشه که به حاجت خودم میرسم؟
لطفا تعبیر این خواب و بگید. لطفا.