تعبیر خواب ستاره و ستاره دنباله دار

با تعبیر خواب ستارگان، تعبیر خواب ستاره دنباله دار، تعبیر خواب ستاره کم نور، تعبیر خواب افتادن ستاره و تعبیر خواب جنگ ستارگان آشنا شوید.
تعبیر خواب ستاره
ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا گفته شده است که دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه‌ها و اسباب ترقی که در زندگی به طور نامحسوس پیش روی فرد حاضر می‌شوند و او را در جهان خاصی پیش می‌رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن‌ها در زمان گذشته و حال به افرادی نسبت داده‌ می‌شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن‌ها سخت بوده است. این افراد در گذشته پادشاهان و وزرا بوده‌اند و به تعبیر اکثر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی بزرگ تشبیه شده است.
 
تعبیر خواب کهکشان راه شیری - تعبیر خواب ستاره دنباله دار - تعبیر خواب شهاب آسمانی - تعبیر خواب افتادن ستاره
 

تعبیر خواب ستاره

آیات مرتبط با تعبیر خواب ستاره و دیدن آن در آسمان

 [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آن‌ها] برای من سجده می‌کنند

سوره یوسف آیهء «4»

 
پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید

سوره یوسف آیهء «99»

 
و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است.

 سوره یوسف آیهء «100»

آیات اشاره شده در بالا مربوط به سوره یوسف و دیدن ستارگانی است که آن حضرت در رویای خود مشاهده کردند. تعبیری که به واقعیت پیوست.
حضرت دانیال گوید: ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.
 
معبرین غربی گویند: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند. اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد. ابراهیم کرمانی گوید:
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.
 1. فقیهان
 2. علما و دانشمندان
 3. قاضیان
 4. خلفا
 5. وزرا
 6. دبیران و نویسندگان
 7. خزانه داران
 8. مردمان جنگجوی
 9. شاگردان
اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
 • اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.
برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
 • اگر خواب بینید كه تنها یك ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن است كه در كارتان پیشرفت می‌كنید.
 • اگر خواب ببینید كه ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است كه باید شكست را قبول كنید.

 

تعبیر خواب افتادن ستاره

ابن سیرین:
 • اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
 • اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.
چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.
 
علامه مجلسی (ره) گوید: فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب جنگ ستارگان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد

 

تعبیر خواب ستاره درخشان و کم نور

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • درخشان: خوشبختی
 • کم سو: مانع
 • تیره: غم و غصه در درون خانه
 • روشن: نیکبختی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

 

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

لوک اویتنهاو می‌گوید: دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.
 
منبع: gotohoroscope.com575 نظر
 1. باسلام وخسته نباشیدخدمت شما! من دیشب خواب دیدم هواتاریک بودوخورشیدبه زمین آمده بود من به خورشیدنگاه می کردم.

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. علامتی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. حاکی از انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه ی خوبی است؛ بویژه اگر می درخشد.

 2. باسلام وتشکر خدمت شما! من دیشب خواب دیدم بااصلحه به آسمان تیراندازی کردم وبعدازان احساس ترس کردم!

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی هدفی مشخص شده دارید و می دانید هدف تان در زندگی چیست. برنامه هایتان درست طبق هدف است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 3. سلام
  دختر32 ساله هستم،چند وقت پیش خواب دیدم مادرم که 54ساله شون، نوزاد دختری به دنیا آوردن،پدر و مادرم از این قضیه خیلی خوشحال بودن و راحت به همه میگفتن و من خجالت میکشیدم خیلی درگیر بودم که چه جوری به بقیه بگم تو این سن خواهر دار شدم،و از خوشحالی پدر ومادرم تعجب میکردم که چطور خجالت نمیکشن،بعد اینکه نوزاد را بغل من دادن، مهرش به دلم افتاد و حالم کاملا عوض شد و همه نگرانی هام برطرف شد و با خودم گفتم ببین بیخیال حرف مردم جرم که نکردیم، من نوزاد را ساغر صداش میکردم،مادرم میگفت اسمش ساغر نیس، ولی چیزی شبیه ساغر، که من یادم نمیموند و همون ساغر میگفتم.

  • سلام! خوابتان علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. یک ایده یا پروژه ی تازه را متولد می کنید. حاکی از نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون تان جلب کند و گنجایش تان برای رشد باشد. نمایانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. تعبیر دیگر: بیانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله های زناشویی تان، یک سلسله احساس های ناامنی دارید که آنها را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، نشانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید شکست خورده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و از خوشحالی پدر ومادرم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • تعجب میکردم که چطور خجالت نمیکشن،بعد اینکه نوزاد را بغل من دادن، مهرش به دلم افتاد و حالم کاملا عوض شد و همه نگرانی هام برطرف شد و با خودم گفتم ببین بیخیال حرف مردم جرم که نکردیم، من نوزاد را ساغر صداش میکردم،مادرم میگفت اسمش ساغر نیس، ولی چیزی شبیه ساغر، که من یادم نمیموند و همون ساغر میگفتم.

    • در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 4. باسلام خدمت شما.ممنون میشم خوابموتعبیرکنید.
  ساعت هفت صبح بیدارشدم صورتموشستم ودوباره خوابیدم خواب دیدم تویه تهیه غذامیخام غذاسفارش بدم ولی مشکوکه همه چی یه مردکوتوله که معلوم نیست مرده یازن لخت میشه وقسمتهای پایین بدنشوبهم نشون میده یعنی میگه من برم ببخشیدترتیبشوبدم.بعدیه دخترپیشمه که میریم یه طرف دیگه یکم باهم میچرخیم تورستوران بعدمیشینه دختره ناخوناشومیکنه تورون پاش کلی خون میاداونم مشکوکبود.گفتم چرااینجوری کردی گفت مدل مااینجوریه بغلش که کردم عصبی شدم اونم فهمیدوداشت فشارم میدادتانابودم کنه وصداش مردونه شداصلایه موجوددیگه شد.فرارکردم دم دررفتم چندتاپله بودکه همه فرورومیرفتن توزمین منم نگاه میکردم.بعدتویه سالن مثل هایپراستارضاحرشدن همه وهمه فامیلودوست وآشنابودن.انگارجایی بودکه میخان ازمون سوال جواب کنن.عجیب بود.بعدمن رفت دستشویی دروزدن سرفه کردم خودمومیشستم که مدفوعم مثل گل بودتوکاسه توالت تموم نمیشد.اومدم بیرون دیدم تویه جایی مثل سوریه ام وجنگه اونکه پشت دردستشویی بوداونجابودیه موتور۱۰۰۰بودکه انگارواسه دوستای من بودولی اون منوسوارنکردپشتش بودم بهش گفتم سوارم کن اسلحه بده بهم توبرون من تیرندازی کنم که فرارکردموتورم بردتنهاموندم.یکی بوداومدولی فهمیدایرانییم کمکم نکردولی دوباره اومدمنوبردخونش دم درخونش ماهی گرفته بودم واسش تشکرکردبیدارشدم.ببخشیدزیادبود.

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. حاکی از نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. به طبیعت و زمین وصلید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای این باشد که جنبه ای از خودتان کاملا پیشرفت نیافته یا سرکوب شده است. ممکنست حس پستی یا ناچیزی کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعدیه دخترپیشمه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام من خواب دیدم به همراه یکی از کودکان فامیل که فوت شده به اسمان نگاه میکردم که یک پرنده سفید دیدم که پشت سر پرنده چندتا ستاره که از بزرگ به کوچیک به هم وصل بودن /توی خواب به نظرم ستاله دنباله دار بود/ توی اسمان شب حرکت میکردن

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. نیاز دارید بسوی جلو حرکت کنید و خودتان را از بارهای عاطفی و فیزیکی برهانید. با سر بسوی هدف هایتان پیش روید!

 6. باسلام،من خواب دیدم مراسم عقدم هست یه مهمونی کوچیک و خودمونی ،داشتم فکرمیکردم که انتخابم درسته یا نه،وبعد من به آسمون که پرازستاره های نورانی بود نگاه کردم و آرزو کردم خوشبخت بشم که یک ستاره ی دنباله دار از آسمون رد شد من باخودم گفتم حتما آرزوم براورده شده که ۲تاستاره ی دنباله دار هم ازآسمون گذشت و من کلی خوشحال شدم وبعددوتااز ستاره هاکه مثل شهاب سنگ بودن از آسمون به پایین اومدن و داخل یک گندمزار شدن و تبدیل شدن به دوتافرشته ی نورانی و اطراف اون هم یه عالمه ستاره ی نورانی هم به زمین اومدن
  ممنون میشم تعبیرش کنید

  • سلام! خوابتان علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: حاکی از تمایل تان برای شهرت و شانس است. گویای احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «که یک ستاره ی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام
  من امروز صبح خواب دیدم که وارد یک کافه شدم دیوارها و کف و سقفش چوبی بود فضای خوبی داشت با خودم میگفتم: نزدیک خونه من همچین کافه زیبایی بوده و من خبر نداشتم؟ از داخل یه در بزرگ به فضای بیرون داشت برف کاملاً زمین رو پوشونده بود و رودخونه ای زلال و زیبا در عمق در جریان بود من به دیوار کافه تکیه داده بودم و درونم مضطرب و نگران بودند در نهایت به سمت بیرون رفتم و برف و رود رو تماشا کردم اما درونم آرام نبود که بیدار شدم.
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید🙏

  • سلام! خوابتان حاکی از زندگی اجتماعی تان است. زمانش رسیده است که به دوستان قدیمی، زنگ بزنید و از زندگی شان خبر بگیرید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به دیوار کافه تکیه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ادامه خواب:
    من به دیوار کافه تکیه داده بودم و درونم مضطرب و نگران بودند در نهایت به سمت بیرون رفتم و برف و رود رو تماشا کردم اما درونم آرام نبود که بیدار شدم.

    🙏🙏

    • در ادامه: بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 8. سلام وقتتون بخیر امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم به جای مدفوع از شکمم انگورسیاه خارج میشه و خیلی هم زیاد مدفوع انگور در خواب مشاهده کردم تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد. گویای جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید!

 9. سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم یکی از فامیلامون که فوت شدن یه تبلت دستشونه و با خواهر زاده من تصویری حرف میزدن و تبلتو به ما نشون میدادن و میگفتن شمام باهاش حرف بزنید
  ممنون میشم اگه تعبیری داره بفرمایید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. علامتی از فناوری، اطلاعات و زندگی نوین است. فرصت های تازه به رویتان باز می شوند. تعبیر دیگر: حاکی از نبود فردیت و نبود احساسات است. اغلب بدون اینکه دیدگاه هایتان را ابراز کنید، با جریان پیش می روید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 10. سلام وقت خوش. در خواب دیدم که من در حیاط خانه ای که قبلا آنجا زندگی میکردم با چند نفر دیگه که یادم نیست چه کسانی بودند ایستاده بودیم و ستاره هایی که از آسمان می افتادند میدیدیم و یک بنای خیلی عجیب که مثل بناهای تخت جمشید بود میدیدم که بعضی از ستاره ها با آن برخورد میکردن و داشت فرو میریخت ممنون میشم در تعبیر این خواب راهنمایی کنید. ممنون و سپاس

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از بنیان و اساس است. مهارت ها و تجربه های خوبی دارید و همچنین قادرید از گذشته تان بیاموزید. علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای شهرت و شانس است.

1 2 3 28

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور