مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸
کد خبر: ۹۲۱۹
تعداد نظرات: ۶۸ نظر
با تعبیر خواب زخم، تعبیر خواب زخم خونی، تعبیر خواب زخم شدن انگشت، تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو و تعبیر خواب بریدن انگشت همراه ما باشید.
تعبیر خواب زخم و زخمی شدن (جراحت)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخصی یا نابود کردن جنبه‌ای از خود رویابین.
اگر چیز نوک تیز در بدن شما فرو رفت: علاوه بر احساسات آسیب دیده، این تصویر در رویا ممکن است پذیرا بودن شخص برای تجربه جدید، حتی عشق زا نمایش دهد.
 
مطیعی تهرانی گوید: از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می‌فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هایی در تعبیر به وجود می‌آورد.
 

معبرین غربی در مورد دیدن زخم و درمان زخم در خواب چه می‌گویند؟

 • به تعبیر معبرین غربی دیدن زخم در خواب نشانه نگرانی‌ها و خطراتی است که در پیش رو دارید.
 • اگر در خواب دیدید که دیگران زخم خورده‌اند بیانگر استرس، نگرانی و درگیری‌های ذهنی و احساس حقارت است.
 • اگر زخم درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده و در حال بیماری است بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.
 

تعبیر خواب زخم (جراحت) و خارج شدن خون از آن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.
 1. ظفر یافتن (پیروزی).
 2. خیر و منفعت.
 3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • زخمی بودن: توهین، بی حرمتی
 • زخم خود را بستن: کامیابی در عشق
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.
 
برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.
 
کارل یونگ می‌گوید: دیدنش دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می کنید. شما نیاز دارید به چیزها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.
 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خون و خونریزی

 

تعبیر خواب زخمی شدن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید.
لیلا برایت: اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد.
 
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما زخمی شده‌اید بیانگر غم، خشم یا ناراحتی و استرس است. شما نیاز دارید که حرکت را کند کنید و زمانی برای شفا بگذارید. موقعیت مکانی، سایز و نوع زخم را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از این باشد که شما یک موقعیت را تشدید می‌کنید.
 

تعبیر خواب زخم شدن انگشت

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: زخمی کردن انگشت: زیان
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
 • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انگشتان دست و انگشت قطع شده

 

تعبیر خواب بریدن انگشت

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، پادشاه یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، نوه تو از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب زخمی شدن بدن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می‌شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می‌رساند.

مرحوم مجلسی می‌گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما روی بدنتان زخم دارید بیانگر این است که شما، احساساتی منفی و نگرش هایی که نیاز است رها شود و ابراز شود را در درون خودتان نگه می دارید. نماد آن قسمت از بدن را که زخم واقع شده است در نظر گیرید. شاید خواب، مبین این است که شما هنوز احساس دل چرکینی و رنجش در مورد یک موقعیت یا رابطه دارید.
 • احساس دردناک بودن جایی از بدنتان در خوابتان بیانگر این است که حس می کنید توسط یک مساله ی احساسی، ضعیف می شوید.

 

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.
 
 
منابع:
www.auntyflo.com
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۰
کسری
۴ روز پیش
سلام
خواب دیدم یکی از اقوام تمام بدنش زخم خشک شده است مخصوصا پاهاش تعبیرش چی میشه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
Setare
۱۴ روز پیش
سلام
چن وقت پیش مادرم خواب دیده بود ک پسری ک خواستگارم بود و منو دوست داشت (جدا شدیم) و الان ازدواج کرده.
قسمت شکمش زخمی و بی حال و بدنش تورم و تاول داره و خیلی داغون بود (هم روحی هم جسمی )به مادرم گفته اگ میشه یه بار بزار دخترتو ببینم .
مادرم با اون هرچی دنبال من گشتن پیدام نکردن چون من دوست نداشتم ببینمش
ممنون میشم تعبیرشو بگید.
سلام! خواب‌تان بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. تعبیر دیگر: لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. این مسأله، تأثیر منفی بر ذهن مادرتان داشته است. مراقب وی باشید!
sajedeh1
۱۶ روز پیش
سلام خواب دیدم از دست زنی یک لیوان اب میگیرم وقتی که دارم میخورم برمیگردم میبینم پشتم ی مرد ایستاده و یه چیزی مثل گلدان شیشه ایی ب طرف پرت میکنه چند بار پرت کرد و هربار به سرم خورد در حدی ک تمام سرم و موهام خونی بود چند تا تیکه شیشه هم داخل کف پام رفت اصلا اون زن و مرد رو نمیشناختم گویا باهم همدست بودن برا ضربه زدن به من لطفا راهنمایی کنید خیلی فکرمو مشغول کرده
سلام! خواب‌تان بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. اگر از لیوان می‌نوشید، نمادی مثبت است. چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و لازمست توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید لازمست درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. بیانگر بی‌ارادگی و منفعل بودن است. در برداشتن گام نخست بسوی هدف یا تصمیمی، دودل یا بی‌میل هستید.
سنا
۱۷ روز پیش
سلام
من خواب دیدم کف جفت پاهایم روی جوراب نقاط مختلفی مثل کپک زدگی وجود دارد و وقتی جوراب را در مئ آوردم نقط مختلفی زخم بود
سلام! خواب‌تان خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می‌کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید. بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی مهمونی ایی جایی بودیم و داشتم میرقصیدم و روی زانوم یک زخم قدیمی و خشک شده بود‌ و یکی از دوستای خونوادگیمون که بهم گفته بود قبلا منو دوست داره ، پاهامو میگیره و اون زخمو میکنه و من به رقصم ادامه میدم.
تعبیرش چیه ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی‌تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، بیانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی‌ها را در زندگی‌تان، ایجاد کنید. نمادی از سطح حمایتی است که ممکنست دریافت کنید. خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی‌کفایتی یا ضعف می‌کنید و مسأله‌های مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید با یک دست، چند تا هندوانه بر می‌دارید. گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
،،،
۱ ماه پیش
سلام . خسته نباشید من خواب دیدم ک وارد ی مدرسه شدیم و اونجا ۳ اتفاقاتی افتاد که دیدم بچه ها با انگشتان شون بدن خودشونو زخم میکردن و بعضی هم یا مرده بودن یا میمردن اما من سالم بودم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گویای جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.
پونه
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دوتا دستام از مچ تا ارنج یه شکاف عمیق وباز داره که هیچ خون و دردی احساس نمیکردم و فک میکردم خودم این بلارو سرخودم آوردم، ولی انقدر برام واقعی بود که از خواب بیدار شدم و به دستام نگاه کردم تا مطمئن بشم،میشه لطفا تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
نگار
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم همراه خواهر و مادرم تو یه کوچه تاریک هستیم و تو پیاده رو داریم راه میریم که یه موجودی مثل سگ سیاه بهمون حمله میکنه و ما خیلی داد و جیغ میزنیم. در آخر سوار ماشین یه آقای دکتر میشیم و من اثر چنگ و زخم اون سگ که روی ناحیه ساعد دستم بود و یکم خون روش بود و داشتم به ایشون نشون میدادم و می گفتم ببین بهمون حمله شده.
تعبیر این خواب چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمادی از جنبه‌ی سایه‌وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب‌تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت‌های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. در عمل در یک موقعیت بیداری، ناتوانید.
Mostafa0111
۱ ماه پیش
من خواب دیدم قسمتی از شکمم سوراخ شده یه چیزایی از اون سوراخ بیرون می اومد-خون نبود- بعد بلند شدم به یه نفر میگم منو ببرید درمونگاه حالم بده، در همون حال بدنم رو می بینم که افتاده رو زمین...این چی میشه تعبیرش؟؟؟
سلام؛ خواب‌تان بیانگر احساس گناهی است که می‌کنید. ممکنست سر باورها و ارزش‌هایتان مصالحه کرده باشید (سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیان‌تان احساس بی‌حسی می‌کنید و حس می‌کنید که درک‌شان نمی‌کنید (درک‌تان نمی‌کنند). زمانش رسیده است که بخش بنیادی زندگی‌تان را تغییر دهید تا دوباره کاملا احساس زنده بودن و کامل بودن کنید. ایده‌ها و احساسات‌تان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه می‌آورید و یکی می‌کنید. به صورت نمادین، احساسات سرکوب‌شده و احساسات بیان‌نشده است. ممکنست به شما بگوید که احساسات درونی‌تان و به غریزه و شهودتان اعتماد کنید. تعبیر دیگر: بیانگر شروع تغییرهای تازه در زندگی‌تان است. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که چگونه دیگر نمی‌توانید رابطه، موقعیت یا شخصی را تحمل کنید.
دلارام
۱ ماه پیش
من خواب دیدم زانو من زخم شده بود به صورت عمیق که نیاز به بخیه داشت ، وسایل رو دادن دست من گفتن خودت بخیه بزن ، من از هر کی کمک میخاستم کمکم نمیکرد ، در نهایت یک بخیه زدم ولی نه کامل و رهاش کردم ، تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. نمادی از سطح حمایتی است که ممکنست دریافت کنید. خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی‌کفایتی یا ضعف می‌کنید و مسأله‌های مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید با یک دست، چند تا هندوانه بر می‌دارید.
پریچهر
۲ ماه پیش
فردی چندین سال عاشق من هست و امکان رسیدن ما به هم وجود ندارد.من دیشب در خواب دیدم که همان فرد کل اعضای بدنش اتل بندی و باند پیچی شده و پدر ومادرش هم کنارش در حال گریه و زاری هستند.
خواب‌تان یعنی لازمست روی شفای زخم‌ها و آسیب‌های قدیمی کار کنید. لازمست بایستید و آهسته‌تر حرکت کنید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.
Asal
۲ ماه پیش
با سلام
من با اعضای خانوداه پدریم مشکل دارم و اونا یجورایی دشمن به حساب میان ولی تازگی دوباره مادرم ارتباطشو با یکی از اون ها ک عموم هست از سر گرفته ولی ما در دو کشور مختلف هستیم من خواب دیدم ک عموم و شخص ناشناسی منو در یک اتلق جراحی کرده بودن و اعضای بدنم مث کلیه و کبدم رو برداشته بودن و روی پهلوهام قفسه سینم و وسط شکمم به صورت ضربدر حای چاقو بود و داشتم تنهایی تلاش میکردم که بتونم اعضای بدنمو ازشون پس بگیرم این نشانه اینه ک عموم بهم صدمه میزنه ؟!و داره ادای ادمای خوب رو در میاره ....؟!
خواب‌تان بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
صوفیا
۲ ماه پیش
سلام من‌خواب‌دیدم‌که‌در‌یک‌کوهی‌هستم که‌اول‌طوفان‌سنگ‌ریزان‌است‌و‌انسان ها‌را‌میبره‌به‌زیر‌زمین‌و‌من‌یک‌سنگی‌را‌میبینم‌و‌از‌ان‌خودم‌را‌محکم‌میگیرم‌ و‌بعدن‌برادری‌خوردم‌میگذره‌از‌کنارم‌و‌اون‌با‌یک‌چیزی‌اهنی‌زخمی‌میشه‌ولی‌ خون‌نمیایه‌اون‌را‌میگیرم‌کنارم‌او‌طوفان‌سنگ‌خلاص‌میشه‌که‌از‌طرفی‌دیگری‌سنگ‌های‌کمی‌کلان‌شروع‌به‌امدن‌دارن‌و‌من‌برادرم‌را‌گرفته‌در‌نمیفامم‌یک‌ جایی‌میریم‌که‌سنگ‌از‌بالایی‌سرمان‌میگذره‌و‌مامانم‌را‌هم‌میخایم‌ما‌در‌اونجا‌ میباشیم‌ولی‌من‌نفهمیدم‌چی‌تعبیرداره‌اگر‌بگین‌تعبیرش‌را‌ممنون‌میشم‌
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. اگر بالای کوه هستید، یعنی به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر: بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. ممکنست بیانگر کشمکش، شوک له‌کننده، فقدان یا فاجعه‌ای در زندگی‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه‌ی مثبت: نمادی از معنویت رو به رشد است. ممکنست بیانگر تغییرات سریع پیش رویتان باشد. یعنی کنترل‌تان بر چیزهایی را از دست می‌دهید که در وهله‌ی اول هم کنترلی بر آنها نداشته‌اید. لازمست راهی دیگر برای پیشبرد و حل مسأله‌هایتان بیابید. تعبیر دیگر: خیلی جدی هستید؛ لازمست آسان‌گیر شوید.
باران
۲ ماه پیش
سلام ،خواب میدیدم کف هر دو دستم دقیقا زیر شصت دستم زخمی و بسته بودمشون،بعد بازشون کردم دیدم زخم بسته شده و داره خوب میشه،این تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
Zar zar banoo
۲ ماه پیش
من خواب دیدم انگار یه نفر داره با چاقو بدنمو زخم میکنه هرچقدرم میخواستم داد بزنم یا حرفی بزنم نمیتونستم اون یه نفرم نمیشناختم
خواب دیدن آنکه چاقو در دست دارد، یعنی روی موقعیت یا رابطه‌ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: آنکه چاقو در دست دارد، ممکنست نمادی از شکل سلطه‌گر مردانه در زندگی‌تان باشد. اینکه با چاقو زخمی‌تان می‌کند، نمادی از مردانگی یا وحشی‌گری جانوری است.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام من چند وقت پیش از سربازی مرخصی گرفته بودم هفده روز بعد از تموم شدن مرخصی بلیط قطار گرفتم برای مشهد که محل خدمتم اونجاست چند ساعت مونده بود به سفرم .اتفاق عجیبی برام افتاد درحالی که ده دقیقه از منزلم داشتم به پیاده رویم ادامه میدادم ی لحظه دست چپم مچم خون اومد وپشت گوشم زخمی شده بود بازیرلب سمت راستم زخمی شده بود فکر کنم بیهوش شده بودم بعد زخم دست چپم رو دیدم بعداز خوب شدن به شکل هلال ماه بود جا زخمش همینطور زیر لبم
این خواب تصویرگر فضای ذهنی و ترس ها و نگرانی هایی می باشد که در حال رو به رو شدن با آن ها هستید و لزوما به معنی وقوع اتفاق بدی نیست. لازم است تا از افکار و اخبار منفی که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازند دوری کنید.
مریم
۳ ماه پیش
سلام ... سال نوتون مبارک باشه
من امروز بعد سال تحویل یک جز قران به نیت اینکه سال خوبی داشته باشم خوندم و بعدش یه دفه خوابم گرفت خوابیدم خواب دیدم تقریبا انگار روی پشت بوم خونمون بود که سیب های قرمز خیلی بزرگ و زیبایی ریخته بود میگفتن با اینکه مدت زیادی هس اینجا ریخته و آفتابم بهش میخوره هنوز سالمن عمم یه سبد اورد و خیلی سیب از سیبای ما ریخت توش ولی هیچی از سیبا کم نشد و ما خیلی تعجب کردیم ... لطفا تعبیرشو بگید ... ممنونم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت و سود است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. سیب‌ها، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید نیاز دارید به پزشک بروید. عمه‌تان، بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
مریم
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم دارم به دلیل نامعلومی گریه میکنم بعد مامان بابام اومدن پیشم دستشون رو گرفتن زیر چشمم یه اشک افتاد تو دستشون که میگفتن تبدیل به الماس میشه خودمم نگاه که کردم اشکم تبدیل به الماس میشد و میفتاد تو دست مامان بابام اصلا بغیر منم کسی تعجب نمیکرد
تعبیرش رو لطفا بگید . ممنونم
خواب دیدن اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. اینکه دست والدین‌تان را می‌گیرید، نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. دیدن قطره اشک، بیانگر خرد قبلی است که آموخته یا به خاطر آورده‌اید. اینکه اشک‌ها الماس می‌شوند، بیانگر کلیت خودتان است. ممکنست به دنبال شفافیت درباره‌ی موضوعی باشید که در ذهن‌تان تیره و تار بوده است (دنبال این باشید تکلیف آنچه در ذهن‌تان روشن نیست را روشن کنید). تعبیر دیگر: بیانگر غرور، تکبر و طبیعت سرکش و تغییرناپذیرتان باشد. ممکنست خودتان را از دیگران جدا بدانید (حس کنید که یک سر و گردن بالاترید). اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
ام البنین
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب خیلی عجیبیی که توی خواب حالم عوض شد دیدم...
خواب دیدم زیر بغلم رو تمیز میکنم بعد از اینکه تمیزش کردم توی آیینه نگاه میکنم تا یه زخم کثیف و چرکی خیییلی بزرگ و حال بهم زن زیر بغلمه خیییلی بزرگ و عفونی و چرکی بود توی خواب حالم داغون شد خییییلی
زخمی که در رویا مشاهده می کنیم، استعاره از زخمی است که بر روان ما ایجاد شده و ما را دچار ناراحتی کرده است. مثل یک شکست عاطفی یا ناراحتی از برخورد بدی که با ما شده است. این رویا از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این آسیب ها، قدرت شما را سلب کرده یا شما را منفعل سازد. به طور مثال اگر احساس می کنید که در محیط شغلی با شما بد رفتاری می شود، کافی است به توانایی های خود اعتماد کرده و با قاطعیت مبارزه کنید. این رویا به شما می گوید که به تنهایی نیز دارای قدرت زیادی هستید. قدرت شما در نیروی روانی شماست که به شما کمک می کند تا به تنهایی از مشکلات فعلی عبور کنید.
Zeinab
۳ ماه پیش
من دیشب خواب دیدم چند نفری ک ناشناس بودن چهرشون یادم نمیاد یه تخته از میخ رو روی بدن من درست روی قفسه سینه و ی چن تا میخ دیگه دو قسمت های شقیقه سرم کنار ابرو فرو کردند. من از شدت درد خیلی زیاد خون گریه میکردم. میشه تعبیرشو بگید.خیلی میترسم
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. چکش زدن میخ‌ها، نشانگر سرسختی، پایداری، چانه‌زنی و توانایی انجام معامله است. همچنین به معنای گرفتار شدن به چیزی است. از سوی دیگر، ممکنست نشان دهد وضعیتی را کاملا حل کرده‌اید. اینکه دارید از درد عذاب می‌کشید، بیانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند.
تینا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم سر کوچمون بازیگر زن معروفی منو زخمی میکنه بالای ران پام قشنگ پاره میشه و میبرم پامو پیش یه مرد خلافکاری که بخیه بزنه زیاد هم خون ندیدم ولی بخیه شل بود و من اعذاب میکشیدم
دیدن یک بازیگر خاص در خواب، مربوط به نقشی است که او بازی می‌کند. گرچه ممکنست او را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید، اینکه چگونه او را دریافت می‌کنید یا شخصیت‌هایی که او بازی می‌کند، درکی ازین ایجاد می‌کند که چگونه به شما مربوط می‌شود. دیدن ران‌تان، نمادی از استقامت و پایداری است. به توانایی‌تان برای اجرا و انجام چیزها اشاره دارد. اینکه زخمی شده‌اید بیانگر غم، خشم یا ناراحتی و استرس است. نیاز دارید که حرکت را کند کنید و زمانی برای شفا بگذارید. موقعیت مکانی، اندازه و نوع زخم را در نظر گیرید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که یک موقعیت را تشدید می‌کنید. دیدن خون در اینجا بیانگر ناامیدی است. خلافکار، نمادی از جنبه‌های منفی خودتان است که ازش خجالت می‌کشید یا نسبت به آن احساس غرور نمی‌کنید. (اگر فرایند بخیه زدن را ببینید:) اینکه به شما بخیه می‌زنند یعنی نیاز به مراقب ویژه دارید. (اگر فرایند بخیه زدن را نبینید:) اینکه بخیه دارید، یعنی در نگه داشتن و حفظ یک موقعیت یا رابطه باهم، مسئولیت دارید (مسئول هستید). می‌ترسید این موقعیت یا رابطه، از هم بپاشد و بر عهده‌ی شماست که آن را اصلاح کنید. نماد جایی که روی بدن بخیه می‌خورد را در نظر بگیرید (مهم است)!
مهدیه
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از پاهایم از زانو انگار قطع شده بود و از قسمت ساق پا خون اومده بود و حالت دلمه داشت مامانم و خواهرم دنبال این بودن منو ببرن دکتر ولی در همون حال وقتی به پام نگاه کردم انگار پام وصل شده بود فقط خط های بخیه دور زانو و روی پام بود و مشکلی نداشتم تعبیرش چیه؟
این خواب، نشان می‌دهد که گویا بخشی از ثروت شما ضایع خواهد شد. اینکه چه مقدار است، نامشخص است و گویا یک چهارم از ثروت شما باشد. همچنین، این خواب نشان می‌دهد که به کمک مادر و خواهرتان این مشکل حل خواهد شد و ثروت از دست رفته برخواهد گشت. دوست عزیز! باید دقت کنید که از ثروت‌تان در راه درست هزینه شود؛ مبادا صرف ظواهر شود! می‌بایست قدر هر چیزی بویژه دارایی‌تان را در زندگی‌تان شدیدتر بدانید! زیرا گاهی آب ریخته را نه تنها به سختی می‌توان بازگرداند، بلکه گاهی نمی‌توان این عمل را انجام داد؛ پس، بشدت در امور مالی و همچنین سلامتی خود کوشا باشید که إن‌شاءالله دچار پشیمانی و اندوه نشوید! موفق و پیروز باشید!
hosna
۷ ماه پیش
سلام
زخمی شدن باشمشیر شوهر ک اولین ضربه روی پام بود وزخمی عمیق وخونی مشاهده میشد تعبیرخوابش چیه؟
سلام؛ این خواب، نشانگر آن است که اگر دارای فرزندی نیستید یا هنوز توانایی فرزنددار شدن را دارید، إن‌شاءالله فرزنددار (پسر) خواهید شد؛ اگر فرزنددار هستید، منفعتی از سوی شوهرتان به شما خواهد رسید.
با تشکّر
عطیه
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که گوشت دست چپمو با قیچی میبرموبعد با نخ وسوزن خودم بخیه میزنم،خون هم نمیومد.هیچ حسی هم نداشتم انگار یه کار عادی بود واسم
ب سلام کاربر گرامی به نظر می رسد طبق خوابی که دیده اید شما خودتان با دوستانتان مشاجره ای انجام می دهید و سپس خودتان هم این مشاجره را حل و فصل می کنید
علی
۸ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم چندنفر قصد داشتن بهم حمله کنن و برادر بزرگترم هم عضوشون بود.اونجا من هم یه تیر خورد به قفسه سینه ام و تو درگیری چندجای بدنم با چاقو زخمی شد.تونستم فرار کنم و برسم خونه.ترس ازاین داشتم که هر آن بیوفتم وقتی لباسمو دراوردم هیچ خونی روی زخمام نبود و کلوله رو با دستم خیلی راحت درآوردم چون زیاد فرو نرفته بود.بعدش با برادرم تو خونه روبه رو شدم و با خشم فقط داد میزدم سرش.خیلی مظلوم شده بود.قیافه ی النشم نبود انگار چندسال پیش بود.بعدش نمیدونم چیشد که یهو با معشوقه ی قدیمیم ملاقات کردم و به اسرار پدرش تصمیم به ازدواج گرفتیم اما من راضی نبودم و همش به این فکر میکردم که چجوری تمومش کنم. لطفا کمکم کنید اگه تعبیر خاصی دار
زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است. این خواب به درگیری های فکری شما اشاره دارد امکان دارد شما از کسی یا چیزی احساس عدم امنیت داشته باشید امکان دارد در مورد معشوقه قدیمیتان باشد که فکر می کنید هنوز نتوانسته اید از دست او ویا افکار ویا رفتارهایش رهایی یابید دعوا وداد زدن هم بر سر برادرتان خیر و منفعت است اگر کسی با کسی دعوا کند خیر طرف مقابل به او می رسد ان شا الله
مرضی
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شخص مورد علاقم رو مبل دراز کشیده و لاتلفن حرف میرنه من ازکنارش رد شدم ک یهو انگشتشو بهم نشون داد ک زخمی بود ولی خون نمیومد من رفتم دستمال و پماد و .. اوردم میخاستم زخمشو ببندم. بعد بغلش کردم محکم و اون اول مقاومت کرد ولی بعد بغلم کرد. تعبیرش چیه ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید
اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.
صبا
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم توی خونه ، با برادرم و مادرم هستم، مادرم مشغول شستن ظرفها بود منم دیدم چند تا چاقو روی زمین افتاده ، اومدم بدمشون به مادرم که بشورتشون اما برادرم (که سالهاست با ما قهره )دستمو گرفت و نذاشت بلند شدم
منم به ناچار چاقو رو پرت کردم سمت ظرفشویی اما توی خواب از اینکه خدای نکرده به مادرم نخوره خیلی استرس داشتم که خدارو شکر بهش نخورد
بعد یهو دیدم دستم میسوزه نگاه کردم دیدم که برادرم دستمو گاز گرفته و کمی خون اومده
لطفا تعبیرشو بگین
این خواب به درگیری فکری در شما اشاره دارد. شما احساس عدم امنیت از کسی یا چیزی دارید. که میتواند برادرتان باشد. از طرفی دیگر گاز گرفتن دست شما توسط ایشان، اشاره به به ناراحتی و خصومتی میان شماست. این خواب از شما میخواهد تا در این موقعیت نسبت به رفتارها و گفتارتان توجه بیشتری داشته باشید. مخصوصا از غیبت کردن و تهمت زدن دوری کنید تا این مسائل دامان شما را نگیرد. و در آخر برای رهایی از شر، مقداری صدقه کنار بگذارید.
آیییییسسسسودااااا
۸ ماه پیش
سلام شب خواب دیدیم من کتابخانه بود کتاب میخوندم بعد با دوستم که از مدرسه برگردیم به به خونه دویدیم هی افتادیم ساق پاهام هم جلو هم پشت زخم میشد ولی خونی نبود زتمش مثل خال خالی گاو بود
زخم در خواب اگر بدون خون ریزی باشد اشاره به خیر و منفعت است. از طرفی دیگر کتاب و کتابخانه اشاره به موقعیتی در زندگی شماست که نسبت به مسئله ای آگاه خواهید شد. مسئله ای که مدت هاست ذهن شما را درگیر نموده است.
معصومه
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ازانگشت پای شستم خون میاداصلا زخمی نبود فقط فشارمیدادی خون باغلظت خیلی زیاد بیرون میومد
خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد.بهتر است که به ذهن و جسم خود مقداری استراحت داده و وقتی را برای تخلیه روانی خود قرار دهید
عرفان
۹ ماه پیش
سلام
من تو خواب دیدم که وسطای شب دارم میخوابم و توی پذیرایی خونه خوابیدم و چندنفر دیگه هستند یکدفعه فک کنم بابابزرگم گفت چرا روی فرش خون ریخته دیدم دست خودم زخمه سریع رفتم دستشویی و دستمو خودم شستم دیدم یک زخم عمیق و بزرگ و چند زخم نسبتا کوچیکتر اطرافش که زخم ها انگار داندان داشتن دندون ها همه سفید بودن
و دیدم بلند شدم رفتم مدرسه و با رفیقام صحبت میکردم و هیچکس متوجه دستم نبود تا که باز رفتم بخوابم و این بار فک کنم مادر بزرگم فهمید و داشتم میخوابیدم حس کردم اونی که دستمو زخمی کرده باز میخواد بباد سراغم که از خواب پریدم
این خواب به یک ناراحتی و اندوه در شما اشاره دارد. این اندوه به سبب درگیری شما با دیگران است. اما با توجه به جزئیاتی که بیان کردید شما از این اتفاق، سود و منفعت خواهید برد. اما قبل از منفعت، کمی غمگین خواهید بود.
ناشناس
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که جنگه ومن وکسی که دوستش دارم باهم واردیه مکان میشم ومن هرچی بهش میگم بیاتابریم نمیادبعدمن اعصابم خوردمیشه وحرفهایی بهش میزنم وازدرمیرم بیرون کل خیابون خاکه اول خیابون میبینم یه موتورسواریگه تفنگ دستشه میدونم که میخوادبه من شلیک کنه ولی بازم هم خودمومیندازم جلوش واون به من شلیک میکنه وتیرمیخوره توپام
دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.
سمیرا
۹ ماه پیش
سلام.روزبخیر.من خواب دیدم که قسمت بالا ی معدم چاقو خورده بود و زخم شدیدی داشتم ولی خونریزی نمی کرد. ولی من تو خواب شدیدا خیلی گریه کردم و کسی بیمارستان نمی برد منو. به نظرتون تعبیرش چیه؟! سپاس فراوان
زخم و جراحت بر اندام ما در خواب، اشاره به مسائلی دارد که ما را از انجام کارها و افکار عادی خارج میکند. مانند یک درگیری فکری که موجب مشغول شدن ذهن و عقب افتادن از مسئولیت های مان خواهد شد. این خواب از شما میخواهد تا خودتان نسبت به این مسئله اقدام کنید و منتظر کمک کسی برای رفع مشکلات تان نباشید. و از طرفی دیگر گریه در خواب نماد سرکوب کردن و نادیده گرفتن برخی ناراحتی ها در وجودمان است.
نوشین
۱۰ ماه پیش
سلام نیمه های شب خواب دیدم روی دستم بین انگشت میانی و انگشت حلقه حالت زخمی است ک به ظاهر معلوم نیست ولی خودم میتونستم زخم را باز کنم و نه خونی بود نه درد و نه هیچی فقط خیلی عمیق بود،میشه بفرمایید تعبیرش چیه?
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که درگیری های فکری و احساس سرزنش، قدرت مدیریت و تاثیر گذاری شما را مختل کند یا قدرت روانی شما را از بین ببرد.
ترانه
۱۰ ماه پیش
سلام
من تو خواب دیدم ک یکی از عمه هام با سرعت به سمتم اومد و با یه تیغ بازوم رو زخمی کرد ولی خون نفهیدم ک از دستم اومد یا ن فقد میدونم ک افتادم رو زمین و بعد چند کلمه از حال رفتم .
تعبیرش چی میشه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. یکبار دیگر با توجه به آنچه گفته شد خواب تان را مرور کنید تا متوجه پیام خواب تان شوید. این افکار و اهدافی که دارید نتیجه خوبی ندارد.
Goli
۱۰ ماه پیش
سلام .من خواب دیدم که دارن چاقوهای ریزی به طرف من وپسرم پرتاب میکنند درجایی که نمیتونیم فرار کنیم که من یهو از دستشون دررفتم وفرار کردم وبه پلیس زنگ زدم ووقتی اومدم خونه دیدم پسر خواهرم گردنش با چاقو بریده شده ومن شروع به گریه وزاری میکردم لطفا تعبیر روبرایم بگویید
این خواب بیانگر افکار و اهدافی در شماست که نتیجه خوبی ندارد. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این قسمت از شخصیت شما در رابطه با موضوعی فکری دچار آسیب میشود و لازم است آن مسئله را پیدا کنید و حل نمایید.
هانیه
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم مجید اومده (شوهر سابقم)با سر زخمی بخیه زده ورم کرده ی داغون
هر چی بهش میگفتم چی شده نمیگفت بهم
فقط میگفت به کسی نگو نزار بفهمن
بعدشم که هی من اسرار میکردم گفت
میشع دیگه با هم زندگی نکنیم
منم گریه میکردم میگفتم نمیفهمی دو تا بچه داری
توضیح* سه ساله از شوهرم جدا شدم ولی بخاطر بچه ها کنار هم هستیم ولی اون وارد یه رابطه شده *
تشکر از تعبیر شما
همسر سابق شما در خواب نماد برخی خواسته ها و علایقی در شماست که دیگر این روزها سودی برای تان ندارد. این خواب از شما میخواهد تا با صبر و منطق نسبت به این مسئله نگاه کنید. این موضوع موجب سرکوب احساسات و عواطف شما نیز شده است. لازم است با یک مشاور خانواده در این مورد صحبت کنید.
تبسم
۱۱ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم کسی که عاشقش هستم دست راستش باندپپیچی شده ولی تکون میداد تو دستش اکو بود میخواست مداحی کنه و سمت راست صورتش زخمی شده بود.{این اقا مداح هستن و ظاهرا برامدافع حرم ثبتنام کردن . اینا تو زندگی واقعیش هستنا}
ان شخص نماد و سمبل خواسته های فردی و علایق شخصی تان است. که میتواند در هر زمینه ای باشد. نه صرفاً عاطفی. شما در انجام مسئولیت های تان نسبت به این خواسته ها کمی بی انگیزه شده اید.
زراا
۱۱ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم گردن و پيشوني پسر عمه ام زخم شده ولي خوني از زخم ها خارج نميشد و من داشتم زخم ها رو درمان ميكردم و در همون حالت به ما خبر دادن كه امام جمعه شهرمون كشته شده. ميشه خواهش كنم تعبير خواب منو بفرماييد
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
مقصد
۱ سال پیش
من خواب دیدم با خواهر کوچیکترم رفتیم بیرون برای تفریح
وقتی داشت از پل عابر رد میشد افتاد پایین و نزدیکای گردنش زخمش شد ولی خونی نشد بردنش بیمارستان زخمش رو بخیه زدن
تعبیری داره؟
زمانش هم بعد خوندن نماز صبح بود یعنی نماز خوندم و خوابیدم این خواب رو دیدم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این قسمت از شخصیت شما در رابطه با موضوعی فکری دچار آسیب میشود و لازم است آن مسئله را پیدا کنید و حل نمایید.
.
۱ سال پیش
با سلام قبل اذان صبح بین خواب وبیداری دیدم که فردی زره پوش که سرتاپاش پوشیده از زره نقره ای بود حتی صورتش ویه شمشیر بلند نقره ای داشت کنار تختم ایستاده وبه من نگاه میکرد یه دفعه شمشیر فرو کرد پهلو سمت راستم ومن خواستم جلوشو بگیرم واون سمت شمشیر گرفتم ولی اون مصمم بود بعد خواب دیدم لباسمو زدم بالا وبه اندازه یه دایره بزرگتراز سکه قهوه ای شده بود ویکم تو رفته بود پهلو سمت راستم مثه یه جور زخم که اثری ازخون نبود . خواهش میکنم تعبیر کنید ممنونم
این خواب شما بیانگر نوعی حس نا امنی نسبت به مسئله ای است که در زندگی واقعی در روزهای اخیر ذهن شما را درگیر کرده است. که این حس منفی باعث آسیب رساندن به روحیه و روان شما میشود. اما از این مسئله سود و تجربه کسب میکنید. این خواب از شما میخواهد تا با شناخت دقیق ریشهء این ترس و نگرانی آن را از خود دور کنید تا به آرامش برسید.
سارا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو خونمونم هوام تاریک بعد من دستمو نگاه میکنم و میبینم دستم زخم شده بعد میرم جلوی اینه میبینم تقریبا کمرم هم زخم فهمیدم این خما انقدر ادامه پیدا میکن تا همه جای بدنم اینجوری بشه
مهران n
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم که گلوم زخمی شده یه نفر برام دستمال کاغذی آورد منم هی دستمال بر میداشتم گلومو تمیز میکردم اما خون بند نمی اومد چه تعبیری داره.
ابراهیم
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم جیلت دستم بود که مو پر شد وداشتم تمیز میکردم و اخر زخمی شدم وزخم شدیدی بود بیشتر عمد دستم را محکم را فشار میدام جیلت را مشت میکردم نزدیک مدرسه دبیرستانی خودم بودم و یکی دستمال داد بنظر آشنا بود پسر عموم بود بچه ها دورورم که بعضی ها گفتند بلد نیستیم زخم را ببندیم که در اخر یکی امد وزخم را بست وخون قطع شد ولی خون زیادی از دست داده بودم
هلیا
۱ سال پیش
سلام ببخشید من همین دیشب خواب دیدم دارم با تلفن حرف می‌زنم با کسی خیلی دوسش دارم بد میخواستم از خیابان رد شم کف اونجا سنگ های یخ زده بود سنگ هایی متوسط و کاملا یخ زده من میخواستم یکمی بدوم که به مامانم که خیلی جلو تر از من بود برسم ولی وسط خیابان خوردم زمین کت مشکی تنم بود و زانو هام زخمی خونی بودن سنگ های یخ زده روی زمین چسبیده بود به پام و من نمیتونستم بلند شم و از دو طرف من ماشین رد می‌شود من گریه می‌کردم و منتظر بودم بمیرم
نفس آتشین
۱ سال پیش
من خواب دیدم که در پزشک قانونی.برای پیدا کردن.احرازقاتل.درواقع کسی که پدر وخواهرم کشته.میروم.در پزک قانونی خواهر وپدرم را بدجور بخیه زدن.اما پر وخواهر من زنده میشوند.در حالی که وضعیت بدی دارند.وعملا امکان زنده شدنشان غیر ممکن بود با اون وضعیت.
mohamadrnp
۱ سال پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان:

من خواب دیدم ک از بهترین رفیقم دارم چاقو میخورم اونم ۳بار فقط داخل چانه ام چاقو میزد
و بعد به یک مرد قوی دستور داد ک بیاد من رو خفه کنه
خواب من چه تعبیری دارد؟
این خواب از شما می خواهد تا درباره ی ناراحتی ها و درگیری های فکری خود با افراد قابل اعتماد مشورت داشته باشید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم که جنازه برادرم را در دریا پیدا کرده اند، در حالیکه شکمش پاره بود. مادرم خبر فوت برادرم را برایم آورده بود که ناگهان زلزله گرفت و خونه به شدت میلرزید، اما هیچ چیزی از خراب نشد، فقط من از ترس قاب عکس های روی دیوار، شکمم را روی سر مادرم گرفتم که اگر قاب عکس ها افتادن به سر مادرم ضربه نخوره(قاب عکس ها و ان یکاد بودند)، اما زلزله تمام شد و همه وسایل سر جای خودشان بودند، جسارتا این خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟
این خواب تصویرگر فضای ذهنی و ترس ها و نگرانی هایی می باشد که در حال رو به رو شدن با آن ها هستید و لزوما به معنی وقوع اتفاق بدی نیست. لازم است تا از افکار و اخبار منفی که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازند دوری کنید.
Sita
۱ سال پیش
من خواب دیدم که با تیغ همه ی جای بدنمو زخمی میکردم و بعد از دهنمو دماغم خون خیلی زیادی بیرون اومد و بدنمم خونریزی میکرد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، و سرزنش کردن خود به خاطر اتفاقاتی که افتاده اند، سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.
ارسلان
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم در خانه هستیم و من به خاطر عصبانیتی که از جانب که بود رو یادم نیست داد کشیدم
و برادرم از خواب پرید و قلبش از قفسه سینه بیرون آمدو خون آلود بود
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. عصبانیت در خواب، اشاره به درگیری های فکری ای دارد که در زندگی بیداری در حال دست و پنجه نرم کردن با آن ها هستید. تین خواب از شما می خواهد تا منشا این درگیری ها و افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید احساس ناراحتی
، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.
ديانا
۱ سال پیش
سلام
من خواب ديدم سراسر دست چپم توسط يه كودك پسر چنگ زده شد و چون ناخن هاش بلند بود زخم هاش زياد و مشخص بود و و من اون بچرو زدم و بعد معلوم شد كه كودك بيمار بوده البته بگم كه اون كودك و خانوادش مهمان بودن
ممنون ميشم اگر تعبيرشو بگيد
کودک در خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، باعث شود تا قدرت خلاقیت و تاثیر گذاری خود را دست کم بگیرید.
زهرا
۱ سال پیش
من تو خاب دیدم ک توسط پدرم دستام خونی بود.روی دستام جای گاز وخراش‌بود‌نمیشد خونو پاک کرد‌چون خون مردگی بود.قبلشم تو استخر بودم ولی نزدیک اب نرفدم فقط نگاه میکردم.ابن تعبیرش چیه لطفا کمک کنید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که درگیری های فکری و احساس سرزنش، قدرت مدیریت و تاثیر گذاری شما را مختل کند یا قدرت روانی شما را از بین ببرد.
پویا
۱ سال پیش
من تو خواب دیدم ب نظرم(دعوایم شده) و دونفر اومدن جلوی در خونمون ک با چاقو تهدیدم میکنند و من با انها مدارا میکنم و ازشان تعریف میکنم ک بلکه کوتاه بیان و زخمیم نکنن ولی دستم را گرفت و چاقو را روی اون گذاشتو قشنگ حس کردم تا نصف دستم برید شد ولی خون نمیومد همین ک بیدار شدم دستمم همین حس رو داشت ک تا نصف بریده شده بود لطفا بفرستین تعبیرش رو در ایمیلم متشکرم
این خواب اشاره به ترس درونی شما برای دست زدن به کار یا ریسکی جدید اشاره دارد که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ترس ها و افکار منفی خودتان هستند که بهتر است جلوی تداوم آن ها را بگیرید. خون و زخمی شدن نشان می دهد که این افکار در حال از بین بردن قدرت روانی شما هستند.
korosh
۱ سال پیش
سلام
من در خواب ديدم كه مو هايم كم پشت شده و سرم پراز زخم هاي متورم قرمز رنگ كه شبيه گوجه فرنگي هاي كوچك كباب شده بودند وبعضي هايشان ريخته بودند و جايشان زخمي به رنگ قهوه اي تيره بود
من هم موهايم در اينه ديدم
این خواب اشاره به ترس ها و نگرانی های فکری ای دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما ایجاد شده اند. ریشه ی این استرس ها نوعی عدم اعتماد به نفس است که در مورد رفتار و اخلاق خود دارید. یعنی ترس ها و احساساتی که پوچ هستند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
سامان
۱ سال پیش
سلام.عرض ادب.من خواب دیدم که یکنفر مدام اصرار داره باچاقو بهم حمله کنه.اما یکنفر بودکه جلوشو میگرفت.ولی اون بااصرار با چاقو بهم حمله میکرد و ضربه میزد.اما خونی مشاهده نکردم.لطف میکنید تعبیرشو به ایمیلم بفرستید.باتشکر بی نهایت از شمل
درگیری در خواب می تواند نشان دهنده ی نوعی درگیری فکری باشد که در درون خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا با ترس های خود به شکلی منطقی رو به رو شده و اجازه ندهید که افکار بی اساس، در شما تداوم پیدا کرده و موجب از بین بردن قوای روانی شما شوند.
نگار
۱ سال پیش
چ وضشه هرکی یچیز میگه
زهرا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که روی بازوی چپم یه زخم عمیق وجود داره ولی نه درد میکنه ونه خون میاد واز بقیه میخواستم که منو ببرن که دستمو بخیه بزنم ولی کسی گوش نداد آخر سر زدم زیر گریه وباصدایبلند هق هق میکردم ...ولی توی خوای به دستم نگاه میکردم وبرام عجیب بود که درد نداشت
زخمی که در رویا مشاهده می کنیم، استعاره از زخمی است که بر روان ما ایجاد شده و ما را دچار ناراحتی کرده است. مثل یک شکست عاطفی یا ناراحتی از برخورد بدی که با ما شده است. این رویا از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این آسیب ها، قدرت شما را سلب کرده یا شما را منفعل سازد. به طور مثال اگر احساس می کنید که در محیط شغلی با شما بد رفتاری می شود، کافی است به توانایی های خود اعتماد کرده و با قاطعیت مبارزه کنید. این رویا به شما می گوید که به تنهایی نیز دارای قدرت زیادی هستید. قدرت شما در نیروی روانی شماست که به شما کمک می کند تا به تنهایی از مشکلات فعلی عبور کنید.
احسان
۱ سال پیش
سلام،من خواب دیدم که با سه نفر که به نظر برادر هستن با هم دعوا میکنم و من شیشه به طرف اونا پرتاب میکنم و زخمیشون میکنم،بعد متوجه میشم که من خودم یکی از اون سه نفرم و دستام زخمی شده و خون داره میاد،لطفا تعبیرشو بهم بگید خیلی نگرانم.ممنون
در ابتدا باید بدانید که تمام انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید سمبل بخشی از افکار و شخصیت شما هستند. عدد سه در رویا می تواند به احساسات و شهود شما اشاره داشته باشد. شما هم اکنون دچار کشمکش های فکری هستید. این رویا از شما می خواهد تا به شکلی منطقی درباره ی مسائلی که ذهن شما را درگیر کرده اند قضاوت کنید و اجازه ندهید که قضاوت های احساسی، عملکرد شما را مختل کند.
رضا
۱ سال پیش
سلام،خسته نباشین
خواب دیدم که یه شی نی مانند را از کتف یا بازوی خود بیرون آوردم و بعدش از محل زخم آن خون جاری شد که حتی با پانسمان وبستنش با باند خونش بند نیومد ولی سرعت جاری شدنش خیلی کمتر شد.( خون روشن وپاک بود.)
تعبیرش رو ممنون میشم ایمیل کنید
بدون نام
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که از بازوم چرک عفونت میاد دستم تمام از هم جدا شود بعد خوب شود می خوام تعبیر شو به دونم
دیدن زخم در خواب نشانه نگرانی‌ها و خطراتی است که در پیش رو دارید. اگر زخم درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.
زهرا
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم سوار قطار میشم ک تو مسیر ایران و فرانسه در حال برگشته بعد موقعی ک دارم برمیگرده ایران سرعتشو زیاد میکنه و تصادف میکنه با یه تریلی و من هم فقط گونه ی سمت چپم کمی خون روش دیدم ک ی دستمال سفید چرب روش میزاشتپ اما یهو دوستام منو میبرن بیمارستان منم گفتم گونه هام و دماغمو هم عمل کنین
زهرا
۲ سال پیش
خواب دیدم پشت پسرم به دیوار خورد زخمی شد
زهرا
۲ سال پیش
من در خاب دیدم ک زیر چشم سه نفر رو با ناخن هام ی خط نازک کشیدم و ی رنگ قرمز نمایان شد ولی خون نیومد و ناخن هایم بلندتر از حد طبیعی خودش بود
دانیال
۲ سال پیش
من خواب دیدم یه آدم ارازل اوباش سر یجایی که کار میکردم با چاقو حمله کرد چ رون پا و ساق پا و ساق و رون دست چپم رو با فاصله های کوتاه برید... همش تو خواب در حال پیدا کردن راه برای مجازاتش بودم و همه هم با من بودن و پیگیر
بهار
۲ سال پیش
من خواب دیدم با یک تیغ خیلی خیلی تیز وقتی تو دستم فشار میدم دوستم پره خون میشه
میترا
۲ سال پیش
با سلام
من در خواب دیدم که ناحیه کمرم بدجور دچار پارگی و جراحت شده و خودم انرا بخیه زدم بدون اینکه اذیت بشم بعد هر جا نشون میدادم به من میگفتن که کارم خیلی خوب بوده دلم میخواد تعبیرش را بدونم ممنونم
کمر در رویا اشاره به فردی دارد که شما در بیداری بر آن تکیه می‌کنید و درمان زخم و جراحت نشانه مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات است.
این رویا می‌تواند اشاره به مشکلات فردی نزدیک، در زندگی واقعی داشته باشد که شما می‌توانید با ارائه راه حلی او را کمک کنید.
سمانه
۲ سال پیش
من اول برادر بزرگ و مادرم رو ديدم كه وسطشون خوابيدم بودم واحساس خفگي ميكردم اومدم بلند شم داداشم نميزاشت و ميخواست نزاره برم شلوارم رو كشيد و ي قسمت از باسنم ديده شد ولي بلاخره پا شدم بعد تو خواب پدرم كه فوت شده با مادرم توي ي عروسي ديدم ولي فقط حس ميكنم عروسي و گروه موزيك ميخوندن ي دفعه دوتا دستهامو زخمي و پوست كنده ديدم و كلي احساس اينكه هيچ كس از بودنم خوشحال نبود
عسل
۳ سال پیش
سلام،من خواب ديدم که يه اقاي جووني رو با چاقو زخمي کردن،ازم دور بود قيافشو نديدم،اما اومد نزديک و خورد زمين،بعد مدتي يه خانوم و اقا اومدن و يه دست و پاشو بريدن،اما کنده نشد سره جاش اويزون بود،ميخاستم برام تعبيرش کنيد،لطفا
احمدي
۵ ماه پیش
خانم خواب ديده كه مار من گزيده خودم با چاقو زخم را باز كرده ام زهرش كشيده ام تعبيرش چيه
دیدن مار و گزیده شدن توسط یک مار در خوابتان بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کند. ممکنست در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. مار ممکنست به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. چاقو، بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی‌تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. زخم، بیانگر غم، خشم یا ناراحتی و استرس است. نیاز دارید حرکت را کند کنید و زمانی برای شفا بگذارید! تعبیر دیگر این است که خواب ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که یک موقعیت را تشدید می‌کنید. زهر، بیانگر خشم در قید و بند شده است که ممکنست از طرف دیگران تجربه کنید یا ابراز کنید. شاید حس نفرت‌تان شروع به بروز داده شدن می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر نبود عزت نفس، نبود عشق به خود یا عدم امنیتی است که دارید.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۰
کسری
۴ روز پیش
سلام
خواب دیدم یکی از اقوام تمام بدنش زخم خشک شده است مخصوصا پاهاش تعبیرش چی میشه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
Setare
۱۴ روز پیش
سلام
چن وقت پیش مادرم خواب دیده بود ک پسری ک خواستگارم بود و منو دوست داشت (جدا شدیم) و الان ازدواج کرده.
قسمت شکمش زخمی و بی حال و بدنش تورم و تاول داره و خیلی داغون بود (هم روحی هم جسمی )به مادرم گفته اگ میشه یه بار بزار دخترتو ببینم .
مادرم با اون هرچی دنبال من گشتن پیدام نکردن چون من دوست نداشتم ببینمش
ممنون میشم تعبیرشو بگید.
سلام! خواب‌تان بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. تعبیر دیگر: لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. این مسأله، تأثیر منفی بر ذهن مادرتان داشته است. مراقب وی باشید!
sajedeh1
۱۶ روز پیش
سلام خواب دیدم از دست زنی یک لیوان اب میگیرم وقتی که دارم میخورم برمیگردم میبینم پشتم ی مرد ایستاده و یه چیزی مثل گلدان شیشه ایی ب طرف پرت میکنه چند بار پرت کرد و هربار به سرم خورد در حدی ک تمام سرم و موهام خونی بود چند تا تیکه شیشه هم داخل کف پام رفت اصلا اون زن و مرد رو نمیشناختم گویا باهم همدست بودن برا ضربه زدن به من لطفا راهنمایی کنید خیلی فکرمو مشغول کرده
سلام! خواب‌تان بیانگر شفا، جوان‌سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می‌شوید. اگر از لیوان می‌نوشید، نمادی مثبت است. چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و لازمست توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید لازمست درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. بیانگر بی‌ارادگی و منفعل بودن است. در برداشتن گام نخست بسوی هدف یا تصمیمی، دودل یا بی‌میل هستید.
سنا
۱۷ روز پیش
سلام
من خواب دیدم کف جفت پاهایم روی جوراب نقاط مختلفی مثل کپک زدگی وجود دارد و وقتی جوراب را در مئ آوردم نقط مختلفی زخم بود
سلام! خواب‌تان خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: بیانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می‌کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید. بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی مهمونی ایی جایی بودیم و داشتم میرقصیدم و روی زانوم یک زخم قدیمی و خشک شده بود‌ و یکی از دوستای خونوادگیمون که بهم گفته بود قبلا منو دوست داره ، پاهامو میگیره و اون زخمو میکنه و من به رقصم ادامه میدم.
تعبیرش چیه ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی‌تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، بیانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی‌ها را در زندگی‌تان، ایجاد کنید. نمادی از سطح حمایتی است که ممکنست دریافت کنید. خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی‌کفایتی یا ضعف می‌کنید و مسأله‌های مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید با یک دست، چند تا هندوانه بر می‌دارید. گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
،،،
۱ ماه پیش
سلام . خسته نباشید من خواب دیدم ک وارد ی مدرسه شدیم و اونجا ۳ اتفاقاتی افتاد که دیدم بچه ها با انگشتان شون بدن خودشونو زخم میکردن و بعضی هم یا مرده بودن یا میمردن اما من سالم بودم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گویای جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.
پونه
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دوتا دستام از مچ تا ارنج یه شکاف عمیق وباز داره که هیچ خون و دردی احساس نمیکردم و فک میکردم خودم این بلارو سرخودم آوردم، ولی انقدر برام واقعی بود که از خواب بیدار شدم و به دستام نگاه کردم تا مطمئن بشم،میشه لطفا تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
نگار
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم همراه خواهر و مادرم تو یه کوچه تاریک هستیم و تو پیاده رو داریم راه میریم که یه موجودی مثل سگ سیاه بهمون حمله میکنه و ما خیلی داد و جیغ میزنیم. در آخر سوار ماشین یه آقای دکتر میشیم و من اثر چنگ و زخم اون سگ که روی ناحیه ساعد دستم بود و یکم خون روش بود و داشتم به ایشون نشون میدادم و می گفتم ببین بهمون حمله شده.
تعبیر این خواب چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمادی از جنبه‌ی سایه‌وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب‌تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت‌های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. در عمل در یک موقعیت بیداری، ناتوانید.
Mostafa0111
۱ ماه پیش
من خواب دیدم قسمتی از شکمم سوراخ شده یه چیزایی از اون سوراخ بیرون می اومد-خون نبود- بعد بلند شدم به یه نفر میگم منو ببرید درمونگاه حالم بده، در همون حال بدنم رو می بینم که افتاده رو زمین...این چی میشه تعبیرش؟؟؟
سلام؛ خواب‌تان بیانگر احساس گناهی است که می‌کنید. ممکنست سر باورها و ارزش‌هایتان مصالحه کرده باشید (سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیان‌تان احساس بی‌حسی می‌کنید و حس می‌کنید که درک‌شان نمی‌کنید (درک‌تان نمی‌کنند). زمانش رسیده است که بخش بنیادی زندگی‌تان را تغییر دهید تا دوباره کاملا احساس زنده بودن و کامل بودن کنید. ایده‌ها و احساسات‌تان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه می‌آورید و یکی می‌کنید. به صورت نمادین، احساسات سرکوب‌شده و احساسات بیان‌نشده است. ممکنست به شما بگوید که احساسات درونی‌تان و به غریزه و شهودتان اعتماد کنید. تعبیر دیگر: بیانگر شروع تغییرهای تازه در زندگی‌تان است. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که چگونه دیگر نمی‌توانید رابطه، موقعیت یا شخصی را تحمل کنید.
دلارام
۱ ماه پیش
من خواب دیدم زانو من زخم شده بود به صورت عمیق که نیاز به بخیه داشت ، وسایل رو دادن دست من گفتن خودت بخیه بزن ، من از هر کی کمک میخاستم کمکم نمیکرد ، در نهایت یک بخیه زدم ولی نه کامل و رهاش کردم ، تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. نمادی از سطح حمایتی است که ممکنست دریافت کنید. خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی‌کفایتی یا ضعف می‌کنید و مسأله‌های مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید با یک دست، چند تا هندوانه بر می‌دارید.
پریچهر
۲ ماه پیش
فردی چندین سال عاشق من هست و امکان رسیدن ما به هم وجود ندارد.من دیشب در خواب دیدم که همان فرد کل اعضای بدنش اتل بندی و باند پیچی شده و پدر ومادرش هم کنارش در حال گریه و زاری هستند.
خواب‌تان یعنی لازمست روی شفای زخم‌ها و آسیب‌های قدیمی کار کنید. لازمست بایستید و آهسته‌تر حرکت کنید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.
Asal
۲ ماه پیش
با سلام
من با اعضای خانوداه پدریم مشکل دارم و اونا یجورایی دشمن به حساب میان ولی تازگی دوباره مادرم ارتباطشو با یکی از اون ها ک عموم هست از سر گرفته ولی ما در دو کشور مختلف هستیم من خواب دیدم ک عموم و شخص ناشناسی منو در یک اتلق جراحی کرده بودن و اعضای بدنم مث کلیه و کبدم رو برداشته بودن و روی پهلوهام قفسه سینم و وسط شکمم به صورت ضربدر حای چاقو بود و داشتم تنهایی تلاش میکردم که بتونم اعضای بدنمو ازشون پس بگیرم این نشانه اینه ک عموم بهم صدمه میزنه ؟!و داره ادای ادمای خوب رو در میاره ....؟!
خواب‌تان بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
صوفیا
۲ ماه پیش
سلام من‌خواب‌دیدم‌که‌در‌یک‌کوهی‌هستم که‌اول‌طوفان‌سنگ‌ریزان‌است‌و‌انسان ها‌را‌میبره‌به‌زیر‌زمین‌و‌من‌یک‌سنگی‌را‌میبینم‌و‌از‌ان‌خودم‌را‌محکم‌میگیرم‌ و‌بعدن‌برادری‌خوردم‌میگذره‌از‌کنارم‌و‌اون‌با‌یک‌چیزی‌اهنی‌زخمی‌میشه‌ولی‌ خون‌نمیایه‌اون‌را‌میگیرم‌کنارم‌او‌طوفان‌سنگ‌خلاص‌میشه‌که‌از‌طرفی‌دیگری‌سنگ‌های‌کمی‌کلان‌شروع‌به‌امدن‌دارن‌و‌من‌برادرم‌را‌گرفته‌در‌نمیفامم‌یک‌ جایی‌میریم‌که‌سنگ‌از‌بالایی‌سرمان‌میگذره‌و‌مامانم‌را‌هم‌میخایم‌ما‌در‌اونجا‌ میباشیم‌ولی‌من‌نفهمیدم‌چی‌تعبیرداره‌اگر‌بگین‌تعبیرش‌را‌ممنون‌میشم‌
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. اگر بالای کوه هستید، یعنی به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر: بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. ممکنست بیانگر کشمکش، شوک له‌کننده، فقدان یا فاجعه‌ای در زندگی‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه‌ی مثبت: نمادی از معنویت رو به رشد است. ممکنست بیانگر تغییرات سریع پیش رویتان باشد. یعنی کنترل‌تان بر چیزهایی را از دست می‌دهید که در وهله‌ی اول هم کنترلی بر آنها نداشته‌اید. لازمست راهی دیگر برای پیشبرد و حل مسأله‌هایتان بیابید. تعبیر دیگر: خیلی جدی هستید؛ لازمست آسان‌گیر شوید.
باران
۲ ماه پیش
سلام ،خواب میدیدم کف هر دو دستم دقیقا زیر شصت دستم زخمی و بسته بودمشون،بعد بازشون کردم دیدم زخم بسته شده و داره خوب میشه،این تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
Zar zar banoo
۲ ماه پیش
من خواب دیدم انگار یه نفر داره با چاقو بدنمو زخم میکنه هرچقدرم میخواستم داد بزنم یا حرفی بزنم نمیتونستم اون یه نفرم نمیشناختم
خواب دیدن آنکه چاقو در دست دارد، یعنی روی موقعیت یا رابطه‌ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: آنکه چاقو در دست دارد، ممکنست نمادی از شکل سلطه‌گر مردانه در زندگی‌تان باشد. اینکه با چاقو زخمی‌تان می‌کند، نمادی از مردانگی یا وحشی‌گری جانوری است.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام من چند وقت پیش از سربازی مرخصی گرفته بودم هفده روز بعد از تموم شدن مرخصی بلیط قطار گرفتم برای مشهد که محل خدمتم اونجاست چند ساعت مونده بود به سفرم .اتفاق عجیبی برام افتاد درحالی که ده دقیقه از منزلم داشتم به پیاده رویم ادامه میدادم ی لحظه دست چپم مچم خون اومد وپشت گوشم زخمی شده بود بازیرلب سمت راستم زخمی شده بود فکر کنم بیهوش شده بودم بعد زخم دست چپم رو دیدم بعداز خوب شدن به شکل هلال ماه بود جا زخمش همینطور زیر لبم
این خواب تصویرگر فضای ذهنی و ترس ها و نگرانی هایی می باشد که در حال رو به رو شدن با آن ها هستید و لزوما به معنی وقوع اتفاق بدی نیست. لازم است تا از افکار و اخبار منفی که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازند دوری کنید.
مریم
۳ ماه پیش
سلام ... سال نوتون مبارک باشه
من امروز بعد سال تحویل یک جز قران به نیت اینکه سال خوبی داشته باشم خوندم و بعدش یه دفه خوابم گرفت خوابیدم خواب دیدم تقریبا انگار روی پشت بوم خونمون بود که سیب های قرمز خیلی بزرگ و زیبایی ریخته بود میگفتن با اینکه مدت زیادی هس اینجا ریخته و آفتابم بهش میخوره هنوز سالمن عمم یه سبد اورد و خیلی سیب از سیبای ما ریخت توش ولی هیچی از سیبا کم نشد و ما خیلی تعجب کردیم ... لطفا تعبیرشو بگید ... ممنونم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت و سود است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. سیب‌ها، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید نیاز دارید به پزشک بروید. عمه‌تان، بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
مریم
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم دارم به دلیل نامعلومی گریه میکنم بعد مامان بابام اومدن پیشم دستشون رو گرفتن زیر چشمم یه اشک افتاد تو دستشون که میگفتن تبدیل به الماس میشه خودمم نگاه که کردم اشکم تبدیل به الماس میشد و میفتاد تو دست مامان بابام اصلا بغیر منم کسی تعجب نمیکرد
تعبیرش رو لطفا بگید . ممنونم
خواب دیدن اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. اینکه دست والدین‌تان را می‌گیرید، نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. دیدن قطره اشک، بیانگر خرد قبلی است که آموخته یا به خاطر آورده‌اید. اینکه اشک‌ها الماس می‌شوند، بیانگر کلیت خودتان است. ممکنست به دنبال شفافیت درباره‌ی موضوعی باشید که در ذهن‌تان تیره و تار بوده است (دنبال این باشید تکلیف آنچه در ذهن‌تان روشن نیست را روشن کنید). تعبیر دیگر: بیانگر غرور، تکبر و طبیعت سرکش و تغییرناپذیرتان باشد. ممکنست خودتان را از دیگران جدا بدانید (حس کنید که یک سر و گردن بالاترید). اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
ام البنین
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب خیلی عجیبیی که توی خواب حالم عوض شد دیدم...
خواب دیدم زیر بغلم رو تمیز میکنم بعد از اینکه تمیزش کردم توی آیینه نگاه میکنم تا یه زخم کثیف و چرکی خیییلی بزرگ و حال بهم زن زیر بغلمه خیییلی بزرگ و عفونی و چرکی بود توی خواب حالم داغون شد خییییلی
زخمی که در رویا مشاهده می کنیم، استعاره از زخمی است که بر روان ما ایجاد شده و ما را دچار ناراحتی کرده است. مثل یک شکست عاطفی یا ناراحتی از برخورد بدی که با ما شده است. این رویا از شما می خواهد تا اجازه ندهید که این آسیب ها، قدرت شما را سلب کرده یا شما را منفعل سازد. به طور مثال اگر احساس می کنید که در محیط شغلی با شما بد رفتاری می شود، کافی است به توانایی های خود اعتماد کرده و با قاطعیت مبارزه کنید. این رویا به شما می گوید که به تنهایی نیز دارای قدرت زیادی هستید. قدرت شما در نیروی روانی شماست که به شما کمک می کند تا به تنهایی از مشکلات فعلی عبور کنید.
Zeinab
۳ ماه پیش
من دیشب خواب دیدم چند نفری ک ناشناس بودن چهرشون یادم نمیاد یه تخته از میخ رو روی بدن من درست روی قفسه سینه و ی چن تا میخ دیگه دو قسمت های شقیقه سرم کنار ابرو فرو کردند. من از شدت درد خیلی زیاد خون گریه میکردم. میشه تعبیرشو بگید.خیلی میترسم
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. چکش زدن میخ‌ها، نشانگر سرسختی، پایداری، چانه‌زنی و توانایی انجام معامله است. همچنین به معنای گرفتار شدن به چیزی است. از سوی دیگر، ممکنست نشان دهد وضعیتی را کاملا حل کرده‌اید. اینکه دارید از درد عذاب می‌کشید، بیانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند.
تینا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم سر کوچمون بازیگر زن معروفی منو زخمی میکنه بالای ران پام قشنگ پاره میشه و میبرم پامو پیش یه مرد خلافکاری که بخیه بزنه زیاد هم خون ندیدم ولی بخیه شل بود و من اعذاب میکشیدم
دیدن یک بازیگر خاص در خواب، مربوط به نقشی است که او بازی می‌کند. گرچه ممکنست او را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید، اینکه چگونه او را دریافت می‌کنید یا شخصیت‌هایی که او بازی می‌کند، درکی ازین ایجاد می‌کند که چگونه به شما مربوط می‌شود. دیدن ران‌تان، نمادی از استقامت و پایداری است. به توانایی‌تان برای اجرا و انجام چیزها اشاره دارد. اینکه زخمی شده‌اید بیانگر غم، خشم یا ناراحتی و استرس است. نیاز دارید که حرکت را کند کنید و زمانی برای شفا بگذارید. موقعیت مکانی، اندازه و نوع زخم را در نظر گیرید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که یک موقعیت را تشدید می‌کنید. دیدن خون در اینجا بیانگر ناامیدی است. خلافکار، نمادی از جنبه‌های منفی خودتان است که ازش خجالت می‌کشید یا نسبت به آن احساس غرور نمی‌کنید. (اگر فرایند بخیه زدن را ببینید:) اینکه به شما بخیه می‌زنند یعنی نیاز به مراقب ویژه دارید. (اگر فرایند بخیه زدن را نبینید:) اینکه بخیه دارید، یعنی در نگه داشتن و حفظ یک موقعیت یا رابطه باهم، مسئولیت دارید (مسئول هستید). می‌ترسید این موقعیت یا رابطه، از هم بپاشد و بر عهده‌ی شماست که آن را اصلاح کنید. نماد جایی که روی بدن بخیه می‌خورد را در نظر بگیرید (مهم است)!
مهدیه
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از پاهایم از زانو انگار قطع شده بود و از قسمت ساق پا خون اومده بود و حالت دلمه داشت مامانم و خواهرم دنبال این بودن منو ببرن دکتر ولی در همون حال وقتی به پام نگاه کردم انگار پام وصل شده بود فقط خط های بخیه دور زانو و روی پام بود و مشکلی نداشتم تعبیرش چیه؟
این خواب، نشان می‌دهد که گویا بخشی از ثروت شما ضایع خواهد شد. اینکه چه مقدار است، نامشخص است و گویا یک چهارم از ثروت شما باشد. همچنین، این خواب نشان می‌دهد که به کمک مادر و خواهرتان این مشکل حل خواهد شد و ثروت از دست رفته برخواهد گشت. دوست عزیز! باید دقت کنید که از ثروت‌تان در راه درست هزینه شود؛ مبادا صرف ظواهر شود! می‌بایست قدر هر چیزی بویژه دارایی‌تان را در زندگی‌تان شدیدتر بدانید! زیرا گاهی آب ریخته را نه تنها به سختی می‌توان بازگرداند، بلکه گاهی نمی‌توان این عمل را انجام داد؛ پس، بشدت در امور مالی و همچنین سلامتی خود کوشا باشید که إن‌شاءالله دچار پشیمانی و اندوه نشوید! موفق و پیروز باشید!
hosna
۷ ماه پیش
سلام
زخمی شدن باشمشیر شوهر ک اولین ضربه روی پام بود وزخمی عمیق وخونی مشاهده میشد تعبیرخوابش چیه؟
سلام؛ این خواب، نشانگر آن است که اگر دارای فرزندی نیستید یا هنوز توانایی فرزنددار شدن را دارید، إن‌شاءالله فرزنددار (پسر) خواهید شد؛ اگر فرزنددار هستید، منفعتی از سوی شوهرتان به شما خواهد رسید.
با تشکّر
عطیه
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که گوشت دست چپمو با قیچی میبرموبعد با نخ وسوزن خودم بخیه میزنم،خون هم نمیومد.هیچ حسی هم نداشتم انگار یه کار عادی بود واسم
ب سلام کاربر گرامی به نظر می رسد طبق خوابی که دیده اید شما خودتان با دوستانتان مشاجره ای انجام می دهید و سپس خودتان هم این مشاجره را حل و فصل می کنید
علی
۸ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم چندنفر قصد داشتن بهم حمله کنن و برادر بزرگترم هم عضوشون بود.اونجا من هم یه تیر خورد به قفسه سینه ام و تو درگیری چندجای بدنم با چاقو زخمی شد.تونستم فرار کنم و برسم خونه.ترس ازاین داشتم که هر آن بیوفتم وقتی لباسمو دراوردم هیچ خونی روی زخمام نبود و کلوله رو با دستم خیلی راحت درآوردم چون زیاد فرو نرفته بود.بعدش با برادرم تو خونه روبه رو شدم و با خشم فقط داد میزدم سرش.خیلی مظلوم شده بود.قیافه ی النشم نبود انگار چندسال پیش بود.بعدش نمیدونم چیشد که یهو با معشوقه ی قدیمیم ملاقات کردم و به اسرار پدرش تصمیم به ازدواج گرفتیم اما من راضی نبودم و همش به این فکر میکردم که چجوری تمومش کنم. لطفا کمکم کنید اگه تعبیر خاصی دار
زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است. این خواب به درگیری های فکری شما اشاره دارد امکان دارد شما از کسی یا چیزی احساس عدم امنیت داشته باشید امکان دارد در مورد معشوقه قدیمیتان باشد که فکر می کنید هنوز نتوانسته اید از دست او ویا افکار ویا رفتارهایش رهایی یابید دعوا وداد زدن هم بر سر برادرتان خیر و منفعت است اگر کسی با کسی دعوا کند خیر طرف مقابل به او می رسد ان شا الله
مرضی
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شخص مورد علاقم رو مبل دراز کشیده و لاتلفن حرف میرنه من ازکنارش رد شدم ک یهو انگشتشو بهم نشون داد ک زخمی بود ولی خون نمیومد من رفتم دستمال و پماد و .. اوردم میخاستم زخمشو ببندم. بعد بغلش کردم محکم و اون اول مقاومت کرد ولی بعد بغلم کرد. تعبیرش چیه ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید
اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.
صبا
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم توی خونه ، با برادرم و مادرم هستم، مادرم مشغول شستن ظرفها بود منم دیدم چند تا چاقو روی زمین افتاده ، اومدم بدمشون به مادرم که بشورتشون اما برادرم (که سالهاست با ما قهره )دستمو گرفت و نذاشت بلند شدم
منم به ناچار چاقو رو پرت کردم سمت ظرفشویی اما توی خواب از اینکه خدای نکرده به مادرم نخوره خیلی استرس داشتم که خدارو شکر بهش نخورد
بعد یهو دیدم دستم میسوزه نگاه کردم دیدم که برادرم دستمو گاز گرفته و کمی خون اومده
لطفا تعبیرشو بگین
این خواب به درگیری فکری در شما اشاره دارد. شما احساس عدم امنیت از کسی یا چیزی دارید. که میتواند برادرتان باشد. از طرفی دیگر گاز گرفتن دست شما توسط ایشان، اشاره به به ناراحتی و خصومتی میان شماست. این خواب از شما میخواهد تا در این موقعیت نسبت به رفتارها و گفتارتان توجه بیشتری داشته باشید. مخصوصا از غیبت کردن و تهمت زدن دوری کنید تا این مسائل دامان شما را نگیرد. و در آخر برای رهایی از شر، مقداری صدقه کنار بگذارید.
آیییییسسسسودااااا
۸ ماه پیش
سلام شب خواب دیدیم من کتابخانه بود کتاب میخوندم بعد با دوستم که از مدرسه برگردیم به به خونه دویدیم هی افتادیم ساق پاهام هم جلو هم پشت زخم میشد ولی خونی نبود زتمش مثل خال خالی گاو بود
زخم در خواب اگر بدون خون ریزی باشد اشاره به خیر و منفعت است. از طرفی دیگر کتاب و کتابخانه اشاره به موقعیتی در زندگی شماست که نسبت به مسئله ای آگاه خواهید شد. مسئله ای که مدت هاست ذهن شما را درگیر نموده است.
معصومه
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ازانگشت پای شستم خون میاداصلا زخمی نبود فقط فشارمیدادی خون باغلظت خیلی زیاد بیرون میومد
خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد.بهتر است که به ذهن و جسم خود مقداری استراحت داده و وقتی را برای تخلیه روانی خود قرار دهید
عرفان
۹ ماه پیش
سلام
من تو خواب دیدم که وسطای شب دارم میخوابم و توی پذیرایی خونه خوابیدم و چندنفر دیگه هستند یکدفعه فک کنم بابابزرگم گفت چرا روی فرش خون ریخته دیدم دست خودم زخمه سریع رفتم دستشویی و دستمو خودم شستم دیدم یک زخم عمیق و بزرگ و چند زخم نسبتا کوچیکتر اطرافش که زخم ها انگار داندان داشتن دندون ها همه سفید بودن
و دیدم بلند شدم رفتم مدرسه و با رفیقام صحبت میکردم و هیچکس متوجه دستم نبود تا که باز رفتم بخوابم و این بار فک کنم مادر بزرگم فهمید و داشتم میخوابیدم حس کردم اونی که دستمو زخمی کرده باز میخواد بباد سراغم که از خواب پریدم