تعبیر خواب زخم – معنی زخمی شدن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب زخم، تعبیر خواب زخم خونی، تعبیر خواب زخم شدن انگشت، تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو و تعبیر خواب بریدن انگشت همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، تعبیر خواب زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخصی یا نابود کردن جنبه‌ای از خود رویابین.
اگر چیز نوک تیز در بدن شما فرو رفت: علاوه بر احساسات آسیب دیده، این تصویر در رویا ممکن است پذیرا بودن شخص برای تجربه جدید، حتی عشق زا نمایش دهد.
 
مطیعی تهرانی گوید: از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می‌فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هایی در تعبیر به وجود می‌آورد.

 

تعبیر خواب زخم

 • به تعبیر معبرین غربی دیدن زخم در خواب نشانه نگرانی‌ها و خطراتی است که در پیش رو دارید.
 • اگر در خواب دیدید که دیگران زخم خورده‌اند بیانگر استرس، نگرانی و درگیری‌های ذهنی و احساس حقارت است.
 • اگر زخم درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده و در حال بیماری است بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.
 
تعبیر خواب زخم و زخمی شدن (جراحت)

 

تعبیر خواب زخم و خارج شدن خون از آن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.
 1. ظفر یافتن (پیروزی).
 2. خیر و منفعت.
 3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • زخمی بودن: توهین، بی حرمتی
 • زخم خود را بستن: کامیابی در عشق
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.
برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.
کارل یونگ می‌گوید: دیدنش دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می کنید. شما نیاز دارید به چیزها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.
 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خون و خونریزی

 

تعبیر خواب زخمی شدن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید.
لیلا برایت: اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد.
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما زخمی شده‌اید بیانگر غم، خشم یا ناراحتی و استرس است. شما نیاز دارید که حرکت را کند کنید و زمانی برای شفا بگذارید. موقعیت مکانی، سایز و نوع زخم را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از این باشد که شما یک موقعیت را تشدید می‌کنید.

 

تعبیر خواب زخم شدن انگشت

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: زخمی کردن انگشت: زیان
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
 • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انگشتان دست و انگشت قطع شده

 

تعبیر خواب بریدن انگشت

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، پادشاه یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، نوه تو از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب زخمی شدن بدن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می‌شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می‌رساند.

مرحوم مجلسی می‌گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما روی بدنتان زخم دارید بیانگر این است که شما، احساساتی منفی و نگرش هایی که نیاز است رها شود و ابراز شود را در درون خودتان نگه می دارید. نماد آن قسمت از بدن را که زخم واقع شده است در نظر گیرید. شاید خواب، مبین این است که شما هنوز احساس دل چرکینی و رنجش در مورد یک موقعیت یا رابطه دارید.
 • احساس دردناک بودن جایی از بدنتان در خوابتان بیانگر این است که حس می کنید توسط یک مساله ی احساسی، ضعیف می شوید.

 

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.
 
منابع:
www.auntyflo.com
خواب و رویا186 Comments
 1. سلام.وقتتون بخیر.من خواب دیدم که داخل کلاس کنار چند نفر از همکلاسی های دوران راهنماییم نشستم روی نیمکت.کنار نیمکت یه مکعب آهنی بود که برش داشتم و هی سعی میکردم یه قسمت تیزش رو خم کنم و هی بهش فشار می آوردم و بینش انگشتام خونی شده بود ولی همینجوری ادامه میدادم و برام مهم نبود و بقیه هم فقط نگاه میکردن و دستم همینجوری خون می اومد.آخرشم انگشتام زخمی و خونی بود و دیدم یکی از بچه ها خونم رو ریخته داخل پلاستیک ولی خون داخلش خیلی خیلی کمرنگ و رقیق بود انگار با آب قاطی کرده بودنش و زیاد هم بود.که دیدم آویزونش کرد کنار نیمکتم.اینم بگم اون همکلاسی هایی که کنارم بودن کسایی ان که دوران راهنمایی زیاد باهاشون میونه خوبی نداشتم.ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی یک درس زندگی مهم می آموزید. تعبیر دیگر: علامتی از رشد شخصی است. چیزی را درباره ی خودتان می آموزید. لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد. حاکی از تمایل تان برای به تعویق انداختن است و اینکه چیزها را فعلا کنار بگذارید. یعنی بجای اینکه ابتکار عمل داشته باشید، نقشی منفعل دارید. تعبیر دیگر: لازمست پیش ازینکه بتوانید به جلو پیش روید، توقف کنید و به اشتباه ها و مسأله های گذشته تان بیندیشید. لازمست تصمیم ها و انتخاب هایی که می گیرید را زیر سؤال ببرید. شاید زمانش رسیده است که کارهای اشتباه پیشین تان را بپذیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و هی بهش فشار » را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام ممنون از شما .من خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم سرش شکسته و روی زخمش رو بسته اومد در زد من در بازکردم اومدم داخل ولی با من گرم نبود منم ازش دلخور بودم و ازش فاصله گرفتم رفتم تو ی اتاق دیگه و ی چای ولرم رو به سرد نوشیدم و تو فکرم ازش ناراحت بودم تعبیرش چی میتونه باشه .درحالت واقعی هم با هم قهریم

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. گویای رضایت و شادی در زندگی تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر آرامش، متانت و احترام است.

 3. سلام ببخشید خواب بد دیدم، خواب دیدم داییم لخت خوابیده وسط حیاط خونه مامابزرگم،دست چپ اش از کتف و روی سینه پاره شده بود،خون هم نیومده بود،بخیه زده بودن ولی دهن باز کردا بود،و مامانبزرگمم که مرده توی خونه میچرخید حالش بد بود، همزمان خاله ی منم خواب دیدن که همین داییم با مامانبزرگم با ماشین تصادف میکنن،میدونین تعبیر چیه؟ما همزمان این خواب رو دیدیم اعصابمون بهم ریخت

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نمایانگر نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد.

 4. سلام

  من خواب‌ دیدم توی خونه خودمون کف پای راستم یه زخم کوچیک ایجاد میشه و پدرم اونو به آسونی بخیه میزنه، بعد از مدتی کف پای چپم زخم میشه، اینبار زخم پام چند برابر زخم اولیه، پدرم میگه این زخم خیلی بزرگه حدود…بخیه لازم داره(عددی که گفت رو یادم نیست) این دفعه پدرم هرکار میکنه نمیتونه کل زخم رو بخیه بزنه و همینطور از پام خونابه میاد، همون قسمت کوچکی از زخم رو هم که بخیه میزنه حالت بخیش اصلا خوب نیست

  • سلام! خوابتان یعنی نیاز به مراقب ویژه دارید. احساساتی منفی و نگرش هایی که نیازست رها و ابراز شوند را درون خودتان نگه می دارید. علامت آن قسمت از بدن که زخم واقع شده است را در نظر گیرید! شاید مبین اینست که هنوز احساس دلچرکینی و رنجش در مورد موقعیت یا رابطه ای دارید. تعبیر دیگر: نمایانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید.

 5. سلام من خواب دیدم که روی زانوم زخم شده بود و بعد از یه مدت به دکتر رفتم که ببینه وقتی دکتر دید از زخمم کرم بیرون میومد وقتی دقت کردین زیر زخم های سطحی پوست زخم ها و گودی های عمیق بود بدون اینکه خون ریزی داشته باشه و ما هی کرم ها رو با دستمال پاک میکردیم که حالت ارج و چرکی داشتن

  • سلام! خوابتان یعنی نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. احساساتی منفی و نگرش هایی که نیازست رها و ابراز شوند را درون خودتان نگه می دارید. علامت آن قسمت از بدن که زخم واقع شده است را در نظر گیرید! شاید مبین اینست که هنوز احساس دلچرکینی و رنجش در مورد موقعیت یا رابطه ای دارید. ممکنست نمایانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره ی خود یا کسی در زندگی تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست تان در می رود، است. به نوعی رسوا یا شرمنده خواهید شد. از سوی دیگر، علامت اشک و اندوه است.

 6. سلام

  من نزدیکای صبح خواب دیدم که کمرم از بالا تا پایین زخم شده وزخم هم تازه بود فقط روش یه کافه نازک بسته شده و خونش بند اومده

  • سلام! خوابتان نمایانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید. تعبیر دیگر: احساساتی منفی و نگرش هایی که نیازست رها و ابراز شوند را درون خودتان نگه می دارید. علامت آن قسمت از بدن که زخم واقع شده است را در نظر گیرید! شاید مبین اینست که هنوز احساس دلچرکینی و رنجش در مورد موقعیت یا رابطه ای دارید.

 7. سلام وقتتون بخیر

  من در خواب دیدم شخصی که دوستش دارم ساق دستش زخمی شده و انگار با ضربات چاقو این اتفاق افتاده یعنی دستش خط خطی شده بود ولی مدتی ازش گذشته بود و خون نمیومد فقط انگار پوستش از بین رفته و کمی از گوشتش به رنگ قرمز مشخص بود

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید.

 8. سلام من چن سال پیش خواب وحشت ناکی دیدم دقیقا یادم نیست ولی به من یکی حمله کرد به تو خواب نمیدونم با چی بعد مثل یه لکه شد جاش به مچ دستم ضخمی کرد بیدار شدم بدجوری ترسیدع بودم رفتم بالاسر پدر مادرم که بگم جاش موندع بود به حالت لکه توی مچ دستم ولی هرچی رفتم بالا سرشون تو حالت بیداری بیدار نشدن هنوزم بعد از چن سال جاش روی مچ دستم به صورت لکه موندع یه سوال دلیل موندن لکه ای که روی مچ دستم تو خواب بود که بیدار شدمم بودش چیه

  • سلام! خوابتان یعنی شخصیت تان زیر سؤال می رود. حس می کنید استرس دارید، آسیب پذیر و بی یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی تان روبرو باشید. همچنین نمایانگر راهی را برایتان فراهم می کند که با موقعیت هایی روبرو شوید که در زندگی تان ازشان دوری می کنید. نمایانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید. چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، ببندید. از دیدگاه فراروانشناسی: در صورتی که در واقعیت نیز این رخداد (کبودی یا لکه) مکرر برایتان اتفاق می افتد، بیانگر مسأله ای است که می بایست هرچه زودتر به آن رسیدگی کنید!

 9. سلام خواب دیدم که روی هردو پام دوتا زخم عمیق به صورت کمان وجود داشت و قسمت حلالیش به سمت مچ پام بود این زخم ها درد نداشتن اما من باز راه نمیرفتم چون میترسیدم درد بگیرن

  • سلام! خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. احساساتی منفی و نگرش هایی که نیازست رها و ابراز شوند را درون خودتان نگه می دارید. علامت آن قسمت از بدن که زخم واقع شده است را در نظر گیرید! شاید مبین اینست که هنوز احساس دلچرکینی و رنجش در مورد موقعیت یا رابطه ای دارید.

 10. سلام، من خواب دیدم یه فرد ناشناس قصد داشت من و دوستم رو با چاقو بکشه و افتاده بود دنبالمون، من که از خودم دفاع میکردم و فرار میکردم و اینا، یجا چاقوش خورد روی دست راستم و فک میکردم الان زخم بدی ایجاد میشه اما انگار که فقط یه خراش بوده باشه بدون هیچ خونی دیدم رو دستم، تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. پایین انداخته می شوید یا تضعیف می شوید. نشانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است.

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور