مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷
کد خبر: ۹۱۱۸
با تعبیر خواب ذبح کردن، تعبیر خواب قربانی کردن، تعبیر خواب ذبح گوسفندان، تعبیر خواب ذبح گاو و تعبیر خواب گوشت قربانی همراه ما باشید.
تعبیر خواب ذبح (قربانی کردن)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن قربانی و ذبح کردن در خواب بیانگر ایمن شدن و برآورده شدن حاجات است ولی دیدن ذبح کردن حیواناتی مانند گوساله در خواب به دلیل اینکه خود گوساله منبع خیر و برکت است چندان مناسب نیست.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب ذبح کردن (قربانی کردن)

جابرمغربی گوید: دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  1. دیدن قربان کردن بر چهار وجه است.
  2. ایمن شدن از ترس.
  3. یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).
  4. خیر و برکت.
  5. زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قربانی کردن و یا ذبح کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود
 

تعبیر خواب قربانی کردن حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می‌کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می‌کشد و نام این کار را قربانی می‌نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست.


تعبیر خواب ذبح گوسفند یا گاو

مطیعی تهرانی:
  • اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می‌برید و بهره مند می‌شوید و بهتر است اگر پوستی که می‌کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به مصرف معاش شما می‌رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می‌بخشد.
  • اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می‌کنید و گوشت آن را تقسیم می‌نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می‌رسد
آنلی بیتون می‌گوید: اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید که شتری یا گوسفندی قربانی و ذبح نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیک عید قربان بیند، دلیل که اثر آن بیشتر است.
 

تعبیر خواب ذبح کردن گوساله

مطیعی تهرانی: ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می‌تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می‌شود.
 

تعبیر خواب قربانی کردن بره

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.
 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره