تعبیر خواب ذبح (قربانی کردن)

با تعبیر خواب ذبح کردن، تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان، تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند و گاو و تعبیر خواب گوشت قربانی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن قربانی و ذبح کردن در خواب بیانگر ایمن شدن و برآورده شدن حاجات است ولی دیدن ذبح کردن حیواناتی مانند گوساله در خواب به دلیل اینکه خود گوساله منبع خیر و برکت است چندان مناسب نیست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب ذبح - تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان

 

تعبیر خواب ذبح کردن (قربانی کردن)

جابرمغربی گوید: دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 1. دیدن قربان کردن بر چهار وجه است.
 2. ایمن شدن از ترس.
 3. یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).
 4. خیر و برکت.
 5. زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قربانی کردن و یا ذبح کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

 

تعبیر خواب قربانی کردن حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می‌کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می‌کشد و نام این کار را قربانی می‌نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست.
 

 

ذبح کردن یعنی چه؟

ذبح یعنی حیوان را رو به قبله خوابانده و چهار رگ اصلی گردن او توسط ذابح مسلمان از زیر برآمدگی گلو پس از تسمیه به طور کامل بریده شود. در واقع ذبح کردن به معنای سر بریدن گوسفند یا هر حیوان دیگری است.

 

تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان یا گاو

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می‌برید و بهره مند می‌شوید و بهتر است اگر پوستی که می‌کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به مصرف معاش شما می‌رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می‌بخشد.
 • اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می‌کنید و گوشت آن را تقسیم می‌نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می‌رسد
آنلی بیتون می‌گوید: اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید که شتری یا گوسفندی قربانی و ذبح نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیک عید قربان بیند، دلیل که اثر آن بیشتر است.

 

تعبیر خواب سر بریدن گوساله

مطیعی تهرانی: ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می‌تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب قربانی کردن بره

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.

 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.
 
تعابیر گفته شده بر اساس معبرین اسلامی و کهن بوده و تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان، قربانی کردن و ذبح کردن محتوایی مشابه دارند. دقت داشته باشید برای آگاهی از فضای کلی خواب باید تمام جزییات مانند یک پازل در کنار هم چیده شده و تفسیر گردند.44 Comments
 1. سلام تشکر بخاطر سایت خوبتون.

  من خواب دیدم که در خانه نشستم و تعداد زیادی گوسفند در گوشه ای از خانه وجود دارن بعد چوپان یکی از اونها رو آورد پیش من تا قربونی کنه اما نتونست و گوسفند فرار کرد و مدفوع گوسفند که حدود ۱۰ تا بود جلوم پخش شد و من هرکاری کردم با دستمال جمشون کنم نشد یا به سختی این اتفاق افتاد و ناقص. اما یهو خونه تاریک شد و تنها نوری به شعاع یک دایره سه سانتی روی یکی از اونها افتاده بود و من با دستمال تونستم براحتی اون رو بردارم. ببخشید که طولانی شد

  • سلام؛ لطف دارید! خواب‌تان بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. گویای جنبه‌هایی از خودتان است که منفی و کثیف‌اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم‌آور باشند. منفی بودن زندگی‌تان را رها کنید! در کاری که برایش می‌کوشید، شکست می‌خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. به نوعی رسوا یا شرمنده خواهید شد. از سوی دیگر، علامت اشک و اندوه است.

 2. سلام من امروز صبح خواب دیدم که یه ماشینه ازتوصندق عقبش یه نفر یه بره سفیدودرشت هیکل خوشگل بیرون میاره وبه مامیده مامانمم بررومیگیروه واونامیگن که بره نذری البته اینم بگم که بره روزنده به مامیدن بعدمامانم میگه بزارپسرخالت بیادسرشوببره بعدهمون موقع هم که بره روآوردن پسرخالم که 14سالشه هم روی کوه روبه روخونه ی ماایستاده بود

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند.

 3. سلام من خواب دزدم که گوسفندی و قربانی کردم و ازش خون اومده چه تعبیری دارد ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید.

 4. سلام

  خواب دیدم که شخصی میخواست دختر بچه ۴ ساله خودش را قربونی کنه ومن حیلی اشک میریختم و سعی میکردم که دست ازین کار بکشه اما اون مصمم بود که انجام بده لطفا تعبیرش را از دیدگاه سنتی هم بیان کنید ممنونم

  • سلام! خواب‌تان یعنی در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. خواب‌تان تعبیر سنتی ندارد.

 5. سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو حیاط خونمون برادرم دوتا مرغ و خروس چاق قربونی کرده بعد سگم به شکل بره در اومده پدرم میگه به مامانم که دخترمون خیلی دوسش داره نباید ببینه ک ناراحت شه وقتی گردنشو تا نصف میبرن بازم زندست و من کنارشمو میوه میخوره همراه من

  • سلام! خواب‌تان یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.

 6. سلام . من خواب دیدم یک گوسفند رو سر میبرم وقتی خون آمد اول ترسیدم خشک شدم بعد به راحتی بریدم و سر را جدا کردم و پوست کندم و در ضمن یک آخوند هم بالا سرم بود اون میگفت چیکار کنم ممنون میشم تعبیر کنین..

  • خواب دیدن گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. اینکه سر می‌برید، یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. دیدن خون، تعبیرهای بسیاری دارد در این چارچوب‌ها که خودتان بهتر متوجه خواهید شد: بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! روحانی، بیانگر پرسش‌های معنوی شماست که نیاز به پاسخ دارند.

 7. سلام خواب دیدم عموم و خانوادش از مکه اومدن میخوان ولیمه بدن و معشوقه م هم در اونجا بود دوتا گوسفند میخواستن بکشن دوتام گاو یکی از گوسفندا فرار کرد یکی از گاو ها هم میخواست فرار کنه داداشم نذاشت اگه میشه بگید تعبیرش چیه

  • خواب دیدن عمویتان، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. دیدن خانواده‌شان، نمادی از باهم بودن است. به شما یادآوری می‌کند که افراد دیگر می‌توانند به زندگی‌تان وارد یا خارج شوند، اما همیشه خانواده‌تان را خواهید داشت. تعبیر دیگر: آنچه یک خانواده‌ی واقعی باید به آن شکل باشد را آرمانی‌سازی یا خیالبافی می‌کنید. آنچه خانواده‌های دیگر دارند را می‌خواهید داشته باشید. دیدن گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است.

 8. سلام خواب دیدم تو حیاط خونه ما جمعیت زیادی اومدن تا قربانی کردن یک گوسفند رو ببینند من و دوست خانوادگیمون تو اتاق نشسته بودیم هر چی میگفت برو و این همه جمعیت اومده ببین چه خبره گفتم ولشون کن البته بیشتر جمعیت مرد بودو دوست شوهرم که فوت کرده تو جمعیت بود بعد گوسفند رو که قربانی کردن و جمعیت پراکنده شد در ادامه خودم رو دیدم که در حال پاک کردن سیراب گوسفند بودم وبه راحتی آن رو تمیز میکردم و در ادامه خواب دیدم انگار رفتم‌ بودم‌یک دور بزنم بعد یادم‌افتاد کبفی که تمام سرمایه زندگیم‌توش هست انجا تو اتاقه و حالا کسی ندیده باشه که البته اول دیدم محتویات تو کیف نیست بعد دیدم افتاده زمین اما کسی دست نزده البته موقع گشتن فریاد میزدم خدایا اگه نباشه تو مقصری من از تو اونو میخوامو آخرش هم به اون دوستم گفتم شام بمون اون گفت میرم گفتم برو ولی بر ای شام برگرد که رفتم تو یخچال گوشتهای خیلی ریز خرد شده رو دیدم گفتم برای قیمه خوبه و البته این رو بگم‌موقع قربانی کردن من بیرون نرفتم مثل این بو که رسم بوده موقع قربانی همه بیان ببینند ومنم‌چون مرد بودن خیلی برام جزابیت نداشت برم ببینم چه خبره ممنون از تعبیرتون .

  • خواب دیدن اینکه جزئی از جمعیت نیستید، یعنی حس می‌کنید حذف شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. خودتان هستید و نمی‌هراسید که دیدگاه‌هایتان را بیان کنید (فریاد بزنید). گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. دیدن اینکه قربانی می‌شود، یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. کیف، بیانگر مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید. دیدن گوشت خام، بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد.

 9. سلام من خواب دیدم بیرون بودم وقتی به خونمون برگشتم دیدم سه تا گوسفند دم درمان قربانی کردن وبه نظرم می رسه این گوسفندا رو یکی از آشنا هامون در ما ذبح کرده ممنون میشم تعبیر خوابم و بگین

  • دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیاز های اولیه و ارزش هاست. گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن گوسفند بیانگر دلسوزی شماست. دیدن گوسفند قربانی شده، بیانگر این است که شما تا الان، تمایلات نفسانی، اولیه خود را برای پیگیری ها و روشنگری های معنوی فدا کرده اید.

 10. خواب دیدم پدرم برای به دنیا آمدن پسرم قصد کشتن قربانی دارد.تعبیر آن چیست؟

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور