تعبیر خواب بینی – دیدن بینی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بینی، تعبیر خواب خون آمدن از دماغ، تعبیر خواب تغییر شکل بینی، تعبیر خواب احساس بو در بینی و تعبیر خواب نداشتن بینی آشنا شوید.
تعبیر خواب بینی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بینی یا دماغ از جمله اعضای بدن است که می تواند به حالت‌های مختلف در خواب و رویا دیده شود. از شکستن بینی گرفته تا کندن مو یا حتی خارج شدن جانوران مختلف از آن. با توجه به طیف خواب‌های گسترده بینی، معبرین مختلف تفاسیر متنوعی را برای بیان فضای کلی خواب متذکر شده‌اند. جاه، مقام، فرزند و معیشت از تعابیری است که برای دیدن بینی در خواب بیان شده است.

 

تعبیر خواب بینی (دماغ)

تعبیر خواب بینی

 

 

تعبیر خواب بینی

حضرت دانیال (ع): تعبیر بینی، جاه و مقام و منزلت می‌باشد و هر عیب و نقصی در آن دیده شود، تعبیرش به قدر و منزلت بیننده خواب برمی‌گردد.

امام صادق (ع): تعبیرهای بینی عبارتند از:

 • عزت
 • مال
 • بزرگی
 • فرزند
 • زندگانی
 • معیشت خوب و خوش

تونی کریسپ:

بینی، دماغ: این تصویر در رویا کنجکاوی، شهود (مانند بو کشیدن سگ) و نمادی از آلت مردانه را به تصویر می‌کشد.

آنلی بیتون:

 • دیدن بینی خود در خواب، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
 • اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

ابن سیرین:

 • اگر ببینی بینی تو درد می‌کند، افراد بزرگ به تو ضرر و زیان وارد می‌کنند.
 • اگر ببینی بینی تو ضعیف شده است، مقام و منزلت تو کاهش می‌یابد.
 • اگر ببینی بینی تو سوراخ شده است و افسار در آن انداخته شده است، با مردم متواضع و فروتن می‌شوی و یا با زنی بزرگوار آمیزش خواهی کرد و از آن زن به تو مال و نعمت می‌رسد.
 • اگر ببینی پشه در بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.
 • اگر ببینی از بینی‌ و تودماغی حرف می‌زنی، کامیابی و بهره‌مندی تو از بین می‌رود

جابر مغربی: اگر ببینی بینی خودت را شسته‌ای، مردی زن تو را فریب می‌دهد.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی پشه وارد بینی تو شده است و بیرون نیامده، دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت می‌شوی.

 

تعبیر خواب تغییر حالت بینی

فروید:

 • اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می‌میرد
 • اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می‌آید و کارشان به جاهای دشوار می‌کشد.

لیلا برایت:

 • اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید.
 • اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

آنلی بیتون: اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.

تونی کریسپ: بینی بدریخت یا ناقص: فرد احساس می‌کند تزد دیگران ظاهر یا جلوه مناسبی ندارد.

جابر مغربی: اگر ببینی سوراخ‌های بینی تو یکی شده است، با زنی عاقل و فهمیده آمیزش خواهی کرد.

حضرت دانیال (ع):

 • اگر ببینی سوراخ بینی تو بزرگ و فراخ شده است، معاش و معیشت تو گسترده و فراخ می‌شود و افزایش می‌یابد، ولی اگر تنگ شده باشد، در معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه قرار می‌گیری.
 • اگر ببینی بینی تو کوتاه شده است، عیب و نقصی در قدر و منزلت تو وجود دارد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی بینی تو مثل خرطوم بزرگ شده است (یا مقداری کوچکتر)، به اندازه آن عزت و مقام تو بیشتر می‌شود و فامیل و بستگانت افزایش می‌یابند.

ابن سیرین: اگر ببینی سوراخ بینی تو طوری بسته شده است که نمی‌تواند نفس بکشی، کار تو متوقف می‌شود و گره می‌خورد و بسته می‌شود.

 

تعبیر خواب خارج شدن مغز و حیوانات از بینی

ابن سیرین: اگر ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فایده می‌رساند.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

جابر مغربی: اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، چهارپایی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.

ابن سیرین: اگر ببینی از بینی تو جانور و حشره‌ای بیرون آمده است (مانند کرم، مورچه و…)، صاحب فرزندی خواهی شد.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، خداوند به تو فرزندی می‌دهد.

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که پادشاه آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

حضرت دانیال (ع):

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی:

 • اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولی اگر بگوید که در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، مال و اموالش را از دست می‌دهد.
 • اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته بیرون می‌آید، همسرت سقط جنین می‌شود و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی.

 

تعبیر خواب آب بینی

حضرت دانیال (ع): تعبیر خواب آب بینی، فرزند است.

ابن سیرین:

 • تعبیرآب بینی فرزند است.
 • اگر ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود. یا اگر زرد شده است، فرزندت دچار بیماری می‌شود.
 • اگر ببینی آب بینی خودت را می‌خوری، از مال و اموال خودت به زنت می‌بخشی، ‌‌‌‌‌یا اگر ببینی آب بینی زن خودت را می‌خوری، دارای فرزند می‌شوی.
 • اگر ببینی آب بینی تو روی زنت ریخته است، زن تو حامله می‌شود، ولی سقط جنین خواهد شد. اگر ببینی زنت روی تو آب بینی انداخته است، صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی به خانه همسایه آب بینی انداخته‌ای، با زن همسایه خیانت می‌کنی.
 • اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای، با زن او خیانت می‌کنی .
 • اگر ببینی آب بینی تو روی زمین ریخته است، صاحب فرزند دختر می‌شوی.
 • اگر ببینی آب بینی تو روی بدنت ریخته‌ است، صاحب فرزند پسر می‌شوی.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی آب بینی تو فرو می‌ریزد بدهی خود را پرداخت می‌کنی و از رنج و سختی نجات پیدا خواهی کرد و اگر بیمار باشی بهبود می‌یابی.

 

تعبیر خواب افتادن یا بریدگی بینی

جابر مغربی:

 • اگر ببینی سر بینی تو بریده شده است، فرزندت را ختنه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: جاه و منزلت تو کم می‌شود.
 • اگر ببینی بینی تو روی زمین افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی.

ابن سیرین: اگر ببینی پوست سر بینی تو رفته است، دچار ضرر و زیانی می‌شوی.

حضرت دانیال (ع): اگر ببینی بینی تو افتاده است، جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی.

 

تعبیر خواب احساس بو در بینی

اسماعیل بن اشعث: اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود. اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.

حاجظ :

 • اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد.
 • اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید. اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.

امام صادق (ع):

 • اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.
 • اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می‌شود اما خشم خودش را فرو می‌خورد و در مهار آن موفق می‌شود.

 

تعبیر خواب بینی به روایت مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی از آن دسته تعبیرگرانی است که تفاسیر آن الهام گرفته از معبرین قدیمی و منطبق به مسائل امروزی است. در تعبیر خواب بینی گفته‌های او کاملا برگرفته از تفاسیر گفته شده در بالاست.

 • بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.
 • اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم.
 • سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید.
 • اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می‌دهید.
 • از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید.
 • اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می‌گیرد.
 • بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می‌شود.
 • داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است.
 • اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می‌میرد.
 •  اما آب بینی . از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است.
 • اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می‌فرماید.
 • فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می‌شود و اگر بیمار است شفا می‌یابد.
 • اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می‌شود.
 • اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می‌شود.

 

از اینکه با تعبیر خواب بینی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo