تعبیر خواب بینی – دیدن بینی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بینی، تعبیر خواب خون آمدن از دماغ، تعبیر خواب تغییر شکل بینی، تعبیر خواب احساس بو در بینی و تعبیر خواب نداشتن بینی آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – درک خواب و رویا قطعا می‌تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مشکلات کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند. در ادامه با بررسی و تحلیل تعبیر خواب بینی از معبرین مختلف خواب و رویا همراه همیشگی ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

بینی، دماغ: این تصویر در رویا کنجکاوی، شهود (مانند بو کشیدن سگ) و نمادی از آلت مردانه را به تصویر می‌کشد.
بینی بدریخت یا ناقص: فرد احساس می‌کند تزد دیگران ظاهر یا جلوه مناسبی ندارد.

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب بینی (دماغ)
←تعبیر خواب بینی→

تعبیر خواب بینی

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب بینی، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب تغییر در حالت بینی

دانیال نبی: اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.
 
ابن سیرین گوید: اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده‌اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد. اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود. اگر بیند سخن در بینی می‌گوید، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.
 
جابر مغربی: اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود. اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، یا کم از آن، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید. اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب بینی جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می‌شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می‌کنیم. سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می‌شویم.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • تعبیر خواب بینی خود، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
 • اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب خارج شدن مغز و جانور از بینی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد. اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.
 
جابر مغربی: اگر بیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپای دارد، بچه آورد.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب خون آمدن دماغ

آنلی بیتون: خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.
 
جابر مغربی گوید:
 • اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می‌آید و معبر را می‌گوید: به خواب دیدم که از بینی من خون می‌آمد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر می‌گوید: دیدم خون از بینی من می‌شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظاً تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد.
 • اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است. اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود. اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد. اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختری رسد. اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب نداشتن بینی و یا داشتن دو بینی

حاجظ گوید: اگر بیند بینی ندارد، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد. اگر بیند اورا دو بینی است، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد.
 
فروید گوید:
 • اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می‌میرد
 • اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می‌آید و کارشان به جاهای دشوار می‌کشد.
جابر مغربی: اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب احساس بو در بینی

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود. اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.
 
حاجظ گوید: اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد. اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید. اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.
 
امام صادق فرمودند:
 • اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.
 • اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می‌شود اما خشم خودش را فرو می‌خورد و در مهار آن موفق می‌شود.

 

back to menu ↑

تعبیر خواب بینی به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.
 1. عزو سرافرازی
 2. مال
 3. بزرگی و عظمت
 4. فرزند
 5. عیش وزندگی خوش
از اینکه با تعبیر خواب بینی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.49 Comments
 1. سلام من امروز بعدازظهر خواب دیدم در خانه ی یکی از اقوام هستیم که گویا مجلسی پرپاست و شلوغ بود و رفت و آمد زیاد بود. من و دختر اون فامیلمون، بینی نداشتیم! انگار رسم بود همه بینی خودشون رو ورداشته بودن و بینی ها مثل یک تپه اون جا جمع شده بود! من دنبال بینی خودم میگشتم ولی پیدا نمیکردم. مدتی بعد تو صفحه ی گوشی چهره ی خودمو دیدم و دیدم بینیم سرجاشه. و با خودم فکر میکردم که اشتباه کردیم که فکر کردیم بینی نداریم! شب خونه ی اونا خوابیدم و صبح بیدار شدم دیدم صاحبخانه ۱۰۰ هزارتومان پول بالای سرم گذاشته و من نصفشو برگردوندم و مابقی رو نگه داشتم تا کرایه ماشین داشته باشم. بعد هم میخواستم قرآنِ پدر و عموم که اونجا جا مونده بود رو از بین بقیه ی قرآن ها سوا کنم و با خودم ببرم بدم بهشون.

  • سلام! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. نمایانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست نشانگر این باشد که لازمست درباره ی موقعیتی در دست تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از کنجکاوی است؛ نشان دهنده ی فضول بودن است. شاید در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ولی پیدا نمیکردم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • مدتی بعد تو صفحه ی گوشی چهره ی خودمو دیدم و دیدم بینیم سرجاشه. و با خودم فکر میکردم که اشتباه کردیم که فکر کردیم بینی نداریم! شب خونه ی اونا خوابیدم و صبح بیدار شدم دیدم صاحبخانه ۱۰۰ هزارتومان پول بالای سرم گذاشته و من نصفشو برگردوندم و مابقی رو نگه داشتم تا کرایه ماشین داشته باشم. بعد هم میخواستم قرآنِ پدر و عموم که اونجا جا مونده بود رو از بین بقیه ی قرآن ها سوا کنم و با خودم ببرم بدم بهشون.

    • در ادامه: رابطه ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته تان یا یک امید واهی چسبیده اید. اینکه چکسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه ای خاص در آن زمان ببرد. حاکی از آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید. بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. نمایانگر شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ موفقیت و کامیابی در دست شماست. بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید.

 2. سلام
  خاب دیدم از دماغ پسرم یک حیوان دریایی برنگ آبی و زرد بیرون اومد .

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید.

 3. باسلام .من خواب دیدم ۵تاسوراخ روی دماغم هست ۲تاسمت راست و۳تاسمت چپ.ومن دست میکردم توی یکی ازسوراخها ومیگفتم چجوره که دیگران سوراخ دماغمو نمیبینن.ممنون ازشماوسایت خوبتون

  • سلام! خوابتان یعنی احساس دفاعی تان را از دست می دهید. تعبیر دیگر: خسته شده اید. نمایانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست درباره ی موقعیتی در دست تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از کنجکاوی است؛ نمایانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می کنید. نمایانگر پذیرفتن، خودبخودی، خیرگی و پررنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. همچنین نمایانگر پنج حس انسان است و ممکنست بگوید حساس تر باشید و با حس های پنجگانه تان بیشتر هماهنگ شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بازتاب تغییری در مسیرتان باشد یا اینکه لازمست مسیرتان را تغییر دهید. همچنین پیوندی میان بهشت و زمین است و این دو را بهم متصل می کند.

 4. سلام

  شاید خیلی مسخره به نظر بیاد ولی من خواب دیدم که توی صورتم چند تا دماغ دارم یعنی روی گونه ها و چونه و حتی پیشونیمم بود و احساس واقعا وحشتناکی نسبت به خودم داشتم و وقتی به خانوادم گفتم عکس العملشون جوری بود که انگار این اتفاق براشون طبیعی بوده و می‌دونستن من قراره به همچین چیزی تبدیل بشم و تقریبا من رو هیولا می‌دونستن! اگه تعبیری داره میشه بهم بگین لطفا

  • سلام! خوابتان نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمایانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست درباره ی موقعیتی در دست تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از کنجکاوی است؛ نمایانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می کنید.

 5. سلام من در خواب دیدم که کل دماغم به رنگ سیاه دراومده ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • سلام! خواب‌تان نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، گویای نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: گویای احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند گویای ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. گویای تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست گویای این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ گویای فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید.

 6. سلام ،وقت بخیر من خواب دیدم حس میکنم دماغم ی جوریه میرم جلو آینه میبینم ک دماغم شکسته بعد سعی میکنم با دستم اونو درس کنم با خودم میگم اینو اگ با دستم ی مدت بگیرم خود ب خود جوش میخوره درس میشه

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. حس قدرت‌تان دارد تخریب می‌شود یا در معرض خطر است.

 7. سلام خسته نباشید من خواب دیدم عشقم با خانوادش اومدن خواستگاری و خانوادم راضی شدن بعدش به مامانم گفتم مامان من میخوام قبل از عروسیم دماغمو عمل کنم چون قوز بینی زشتی دارم الانم دارم البته بعدش مامانم گفت باشه برو اماده شو ببرمت دکتر عملت کنن منم با مامانم رفتیم دکتر بعد بینیمو جراحی کردم بعد دراومدم مامانم و خاله هام گفتن چه قشنگ شده بینیت منم خوشم اومده بود بعد که رفتم شب بخابم مامانم گفت دکترت گفته قبل از خواب چسب بینیتو دربیار و ماساژش بده تا حالت قشنگ بگیره تقریبا ۹ ماه طول میکشه تا نتیجه دلخواهتو بگیری ممنون میشم تعبیرش کنید

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرو هستید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. گویای باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.

 8. سلام من خواب دیدم هی فین میکردم و هی کرم ریز از بینیم خارج میشد و اصرار داشتم به پدر شوهر نشون بدم که باور کنه وقتی نشون دادم وفین کردم فقط آثارش مونده بود و خشک شده بودن

  • سلام! خواب‌تان یعنی تا جایی فضولی می‌کنید که دیگران را می‌آزارید و کنه می‌شوید. نیاز دارید بیاموزید چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی‌شان احترام بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.

 9. سلام

  من خواب دیدم انتهای یه طناب نازک از دماغم زده بیرون بعد من رفتم داخل حمام و انتهاش رو گرفتم و کشیدم بیرون، همینجوری طناب از دماغم میومد پایین ..هرچقدر میکشیدم تا به انتهاش برسم نمیشد خیلی کلافه شدم موقع کشیدن طناب بینیم دچار سوزش شده بود خلاصه انقدر کشیدمش که بالاخره درامد بعدش دماغم درد گرفته بود یعنی بهش دست میزدم درد میکرد و احساس میکردم یه طرف دماغم ورم کرده

  • سلام! خواب‌تان به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. نشانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است.

 10. سلام من دیشب خواب دیدم که یکی از دختران فامیلمان بینی اش کج شده بود و بینی اش را عمل کرده بود در حالی که این دختر در واقعیت بینی اش را عمل نکرده است لطفا تعبیر خواب مرا واضح بگویید با تشکر فراوان از شما

  • سلام! در مورد خواب‌تان تصور نمی‌کنم تعبیر خاصی داشته باشد و تنها بازنمودی از افکارتان نسبت به ایشان است. اما با چشمپوشی ازین مسأله: خواب‌تان بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور