تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸
کد خبر: ۷۱۷۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
با تعبیر خواب افتادن، تعبیر خواب افتادن از ارتفاع، تعبیر خواب افتادن در قبر، تعبیر خواب افتادن بچه و تعبیر خواب افتادن دیگران آشنا شوید.
تعبیر خواب افتادن از ارتفاع ابن سیرین - تعبیر خواب افتادن بچه از پشت بام - تعبیر خواب سقوط از کوه - تعبیر خواب سقوط با ماشین
 


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


 
افتادن در خواب به طور کلی نشانه‌ای از تنزل و یا آسیب و زیانی است که به بیننده خواب و اطرافیان او وارد می‌گردد. خطراتی که زندگی ما را در دنیای بیداری تهدید می‌کنند می‌توانند به صورت نمادی از افتادن از جایی خود را نمایش دهند.

تعبیر خواب افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می‌کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می‌نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعاً هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولاً خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می‌بینیم با مقدمه و مؤخره و در جریان این خواب مشاهده می‌کنیم که می افتیم یا پرت می‌شویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت.
 
افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شما می‌شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می‌آید. چ
 
اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می‌کند ولی زیان نمی‌بینید. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می‌کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می‌گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می‌دهد.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.
 
لیلا برایت می‌گوید: افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.
 

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

ابن سیرین: اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.
 
مطیعی تهرانی: افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می‌آید. احتمالاً می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می‌روید. از پلکان پرت می‌شوید و مجدداً به بالا رفتن می‌پردازید این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید: بد شانسی شما را دنبال می‌کند.
 • از یک بلندی به پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب افتادن در قبر

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.
 
کتاب سرزمین رویاها در یک قبر می‌افتید: مصیب در پیش است.
 

تعبیر خواب افتادن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • براثر افتادن زخمی می‌شوید: اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما می‌افتید و خیلی می‌ترسید: یاءس و ناراحتی
 • شما می‌افتید بدون اینکه آسیبی ببینید: در مبارزات و معاملات پیروز می‌شوید.
 • روی کف اتاق می‌افتید: یک خطر شما را تهدید می‌کند.
 • از روی یک پل می‌افتید: دیوانگی و سبک مغزی
 • شما می‌افتید و در همین حال بیدارمی شوید: شادی و ناخواسته و موقتی
 • در آب می‌افتید: خطر برای بیننده خواب
 • در اقیانوس می‌افتید: سلامتی شما بخطر می‌افتد.
 • دشمنان شما را به دریا می‌اندازند: رنج خواهید برد.
 • اشخاص دیگر می‌افتند: پیشرفت در کار
 • نزدیکان شما می‌افتند: بر دشمنان پیروز می‌شوید.
 • بچه‌ها می‌افتند: شادی غیره منتظره
 • دشمنان شما می‌افتند: اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
 • دوستان می‌افتند: به اشتباهات خود پی می‌برید.
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
اریانا
09:25 - 1398/01/08
لطفا تعبیر خواب منم بگین.
خواب دیدم اول ایستادم بعد نمیدونم چرا یه حالت سر خوردن افتادم خواستم که بلند بشم دوباره افتادم و اینبار با زانو درد زیاد دستم رو به میز بغل دستم گرفتم و ایستادم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
امیربگلرزاده
09:45 - 1397/12/27
لطفا خاب منوتعبیرکنین.
من خاب دیدم که داشتم تویک خیابان راه میرفتم یکدفعه یک دختری دویید و ازپنجره خودشو انداخت پایین منم نمیشناختم ولی وقتی افتادسرش ترکیدمنم حسابی ترسیده بودم بعدازخاب پریدم
این خواب نشان دهنده ی نگرانی ها و تردید های جدیدی است که شما را در معرض تصمیم گیری های جدید قرار خواهند داد و لازم است با این چالش های جدید به شیوه ای منطقی برخورد کنید.
محمد
08:58 - 1397/10/21
سلام. یه خواب عجیبی دیدم لطفا تعبیرشو بگین: توی خوابم اول در قالب یه شخصیت از یه بازی کامپیوتری روی لبه یه دره خیلی بلند ایستادم و از وسط این دره داره چند تا دایناسور رد میشه منم وایمیستم و بهشون نگاه میکنم اما یهو یکی از دایناسور ها منو میبینه و میپره بالای دره و سمت من حمله میکنه و منم سعی میکنم فرار کنم ولی به جای میرسم که دیگه لبه پرتگاه خیلی نازکه و نمیتونم جلو برم واسه همین از بازی بیرون میام و اون دایناسور هم غیب میشه. ولی بعدش انگار تو واقعیت اتفاق میفته من روی لبه پرتگاه نشستم و نمیتونم هیچ حرکتی بکنم بعد یهو میبینم بالای سرم کلی لوله مثه لوله های آب هستش و چند تا مامور نردبان میزارن تا لوله هارو درست کنن وقتی میان بالا نزدیک من بودن ازشون خواهش میکنم که کمکم کن و اونام از پایین یه طناب میندازن که به پام ببندم ولی یهو طناب رو میکشن و من از بالای نردبان پرت میشم سمت پایین دره و همین که به زمین میخورم از خواب میپرم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا موقعیت هایی که شما را در زندگی بیداری به چالش کشیده اند را شناخته و اجازه ندهید که ترس از آینده، انتخاب و تصمیم گیری را برای شما سخت کند. تصمیم های قدرتمند به شما کمک می کنند تا با انگیزه و شوق بیشتری به کسب مهارت هایی بپردازید که شما را به نزدیک شدن به خواسته یا هدفتان کمک خواهند کرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
اریانا
09:25 - 1398/01/08
لطفا تعبیر خواب منم بگین.
خواب دیدم اول ایستادم بعد نمیدونم چرا یه حالت سر خوردن افتادم خواستم که بلند بشم دوباره افتادم و اینبار با زانو درد زیاد دستم رو به میز بغل دستم گرفتم و ایستادم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
امیربگلرزاده
09:45 - 1397/12/27
لطفا خاب منوتعبیرکنین.
من خاب دیدم که داشتم تویک خیابان راه میرفتم یکدفعه یک دختری دویید و ازپنجره خودشو انداخت پایین منم نمیشناختم ولی وقتی افتادسرش ترکیدمنم حسابی ترسیده بودم بعدازخاب پریدم
این خواب نشان دهنده ی نگرانی ها و تردید های جدیدی است که شما را در معرض تصمیم گیری های جدید قرار خواهند داد و لازم است با این چالش های جدید به شیوه ای منطقی برخورد کنید.
محمد
08:58 - 1397/10/21
سلام. یه خواب عجیبی دیدم لطفا تعبیرشو بگین: توی خوابم اول در قالب یه شخصیت از یه بازی کامپیوتری روی لبه یه دره خیلی بلند ایستادم و از وسط این دره داره چند تا دایناسور رد میشه منم وایمیستم و بهشون نگاه میکنم اما یهو یکی از دایناسور ها منو میبینه و میپره بالای دره و سمت من حمله میکنه و منم سعی میکنم فرار کنم ولی به جای میرسم که دیگه لبه پرتگاه خیلی نازکه و نمیتونم جلو برم واسه همین از بازی بیرون میام و اون دایناسور هم غیب میشه. ولی بعدش انگار تو واقعیت اتفاق میفته من روی لبه پرتگاه نشستم و نمیتونم هیچ حرکتی بکنم بعد یهو میبینم بالای سرم کلی لوله مثه لوله های آب هستش و چند تا مامور نردبان میزارن تا لوله هارو درست کنن وقتی میان بالا نزدیک من بودن ازشون خواهش میکنم که کمکم کن و اونام از پایین یه طناب میندازن که به پام ببندم ولی یهو طناب رو میکشن و من از بالای نردبان پرت میشم سمت پایین دره و همین که به زمین میخورم از خواب میپرم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا موقعیت هایی که شما را در زندگی بیداری به چالش کشیده اند را شناخته و اجازه ندهید که ترس از آینده، انتخاب و تصمیم گیری را برای شما سخت کند. تصمیم های قدرتمند به شما کمک می کنند تا با انگیزه و شوق بیشتری به کسب مهارت هایی بپردازید که شما را به نزدیک شدن به خواسته یا هدفتان کمک خواهند کرد.
چهره‌ها در ستاره