تعبیر خواب کوزه و کوزه طلا

تعبیر خواب کوزه به روایت تعبیرگران اسلامی به زن و کنیز نسبت داده شده است. اگر کوزه طلا در خواب دیدید مال و اموال کاملی را بدست خواهید آورد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کوزه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیرگران اسلامی معمولا تعبیر خواب کوزه را به کنیز و یا زن نسبت داده‌اند. البته آنچه که درون کوزه مشاهده می‌شود نیز در تعبیر خواب بسیار موثر است و می‌تواند تفسیری جداگانه به همراه داشته باشد.

 

تعبیر خواب کوزه - معنی دید کوزه طلا در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کوزه

تعبیرهای کوزه از دیدگاه امام صادق (ع) عبارتند از: 
  1. زن 
  2. خدمتکار 
  3. کنیزک 
  4. قوام دین 
  5. تندرستی 
  6. عمر طولانی 
  7. مال و اموال 
  8. خیر و برکت 
  9. ارث و میراث از طرف زن‌ها.

 

تعبیر خواب کوزه آب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوزه آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی آمیزش می‌کنی.

 

تعبیر خواب کوزه طلا و نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزه طلا یا نقره داری، تعبیرش این است که مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب کوزه آهنی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه آهنی داری مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب کوزه از جنس روی و مس

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جنس کوزه تو از روی یا مس می‌باشد تعبیرش خدمتکار می‌باشد.

 

تعبیر خواب کوزه سفالی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کوزه سفالی داری «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب شکستن کوزه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه شکست، کنیزک از دنیا می‌رود.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب 
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo