تعبیر خواب عدد و رقم (اعداد)

با تعبیر خواب اعداد، تعبیر خواب عدد و تعبیر خواب ارقام مختلف به روایت ابراهیم کرمانی و کارل یونگ همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اعداد در خواب بی معنا و بی مفهوم نیستند. هر عدد می‌تواند نشانه‌ای برای فرد رویابین باشد. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اعداد ابن سیرین - تعبیر خواب عدد 50 - تعبیر خواب میلیون - تعبیر خواب عدد 33 - تعبیر خواب اعداد امام جعفر صادق - تعبیر خواب عدد 18

تعبیر خواب اعداد (اسلامی)

ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب اعدا (عدد و رقم‌های محتلف) همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
 1  عدد یکی نیک بود.
 2  عدد دو، دلیل غم بود.
 3  اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است از کاری که کند برخورداری نیابد.
 4  اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
 5  اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
 6  اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
 7 و 8  اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
 9  اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
 10  اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
 11  اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
 12  اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
 13  اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
 14  اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
 15  اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
 16  اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
 17  اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
 18  اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
 19  اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
 20  اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
 30  اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
 40  اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
 50  اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
 60  عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
 70  اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
 80  اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
 90  اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
 100  اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
 200  اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
 300  اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
 400  اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
 500  اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
 600  اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
 700  اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
 800  اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
 1000  اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
 3000  اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
 4000  عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
 5000   اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
 6000   اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
 7000   هفت هزار، گشایش کارها است.
 8000   هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
 9000   اگر نه هزار بیند بد است.
 10000   گر ده هزار بیند مضرت است.
 20000   اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
 30000   اگر سی هزار بیند ظفر است.
 40000   اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
 50000   اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
 60000   اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
 70000   اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
 80000   اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
 90000   اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
 100000  اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.
 
 

تعبیر خواب اعداد (روانشناسی)

از دیدگاه روانشناسی دیدن اعداد در خواب بازتابی از جایگاه و موقعیتی هستند که در آن ایستاده‌ایم. در برخی موارد شما عدد را به طور خاص مشاهده نمی‌کنید بلکه باید تعداد نفرات یا تعداد اشیایی که در نزدیکیتان است را در نظر بگیرید.
 
توجه: به طور کلی تعبیر خواب اعداد فرد تهاجمی تر از اعداد زوج هستند.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

❆❆❆

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

❆❆❆

دو
تعبیر خواب عدد دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و …

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

❆❆❆

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

❆❆❆

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

❆❆❆

شش
تعبیر خواب عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

❆❆❆

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

❆❆❆

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

❆❆❆

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

❆❆❆

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

❆❆❆

دوازده
تعبیر خواب عدد دوازده بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. این عدد نمادی از چرخه و تکرار است.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

❆❆❆

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

❆❆❆

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

❆❆❆

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

هفده
تعبیر خواب عدد هفده نمادی از روح است. (راز عدد 17 چیست؟)

❆❆❆

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

❆❆❆

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

❆❆❆

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

❆❆❆

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

❆❆❆

بیست و دو
تعبیر خواب عدد بیست و دو بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

❆❆❆

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

❆❆❆

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

❆❆❆

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

❆❆❆

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

بیست و هشت
تعبیر خواب عدد بیست و هشت بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

❆❆❆

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

❆❆❆

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

❆❆❆

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

❆❆❆

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

❆❆❆

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

❆❆❆

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

❆❆❆

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

❆❆❆

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

چهل و دو
تعبیر خواب عدد چهل و دو مربوط به جذابیت اضداد است.

❆❆❆

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

❆❆❆

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

❆❆❆

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

❆❆❆

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

❆❆❆

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

❆❆❆

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

❆❆❆

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

❆❆❆

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

❆❆❆

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

❆❆❆

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

❆❆❆

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

❆❆❆

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

❆❆❆
← تعبیر خواب اعداد →

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

❆❆❆

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

❆❆❆

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

 126 نظر
 1. سلام خداقوت.
  من دیشب یه خوابی دیدم که از اون فقط عدد۸۲یادمه تعبیر آیاخاصی داره
  تو واقعیت ذهنم خیلی درگیره خاستگار دارم دو دلم.
  ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از تعادل یا تقارن در زندگی تان است. علامتی از آرامش است.

 2. سلام من خواب دیدم رتبه کنکورم شده ۶۳میشه بگین عدد۶۳یعنی چی؟

  • سلام! گرچه این خواب، بازنمودی از استرس تان نسبت به نتیجه ی آزمون پیش رویتان است و ازین رو دارای تعبیر خاصی نیست؛ اما با وجود این: خوابتان علامت اینست که چگونه در جنبه های گوناگون زندگی تان عمل می کنید. ممکنست شغل یا توانایی هایتان را زیر سؤال برید. اگر هنوز در مدرسه هستید، ممکنست گویای نگرانی تان درباره ی نمره هایتان باشد. حاکی از مسأله های حل نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی تان است. حس می کنید از تعادل خارج شده اید.

 3. سلام من خواب دیدم دوستم که مرد هستن،توی خواب بهم گفتن برای نامزدشون تا الان هشت میلیون تومان خرج کنه یکم هم عصبی و غیرتی بود، تعبیرش چیه؟ من از این اقا خوشم میاد اما تا گفتن نامزدم،ترسیدم با کسی باشن واقعا

  • سلام! خوابتان یعنی به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. حاکی از قدرت، اختیار، موفقیت، مکافات، دستاوردهای مادی، احیا و ثروت است. به غریزه ها و شهودتان اعتماد کنید!

 4. سلام وقتتون بخیر من امشب خوابی دیدم که ازش فقط عدد ۱۴۵توذهنمه ممکننه خوابم را تعبیر کنید چون تو شرایط خاصی هستم وبه خاطر خاستگار خیلی دودلم.ممنون از لطفتون.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای مسأله های حل نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی تان است. حس می کنید از تعادل خارج شده اید.

 5. با درود فراوان خواب دیدم داخل یک خانه جدید رفتم برای زندگی خونه بزرگی بود با چند تا اتاق که یکی از اتاقها رو برای خودم انتخاب کردم خانه ویلایی بود با حیاط دلبازبعد دیدم مناسب نیست یکی دیگه که دلبازتر بود تو فکرم بود که در خونه زنگ زدن کارم داشتن رفتم دیدم یه آقایی که گفت پلیس هستن برای پر کردن یه فرمی یا سندی اوندن جند نفر از مردم هم بغلش وایساده بودن اما لباس پلیس تنش نبود که بهم گفت هزینه میشه شصت 60 تومن من رفتم داخل که پول بیارم یه سری لوازمم انگار ب ای کارای این فرم با خودم برداشتم و شصت تومن پول نقد یه تراول پنجاهی و یک ده هزار تومنی که اومد بفکرم ازش بپرسم مدرکشو نشونم بده ببینم واقعا پلیسه پولو الکی ندم اوند بیام بیرون رسیدم به حیاط دیدم پلیسه روی زمینه افتاده حالا نمیدونم کسی زده بودش یا خودش نشسته بود بعد جلوشم کف حیاط پر از دانه های انار ریخته بود خیلی تعجب کردم مابفیش یادم نیست

  با تشکر از زحمات شما

  • درود! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. نمایانگر هشدار یا یک تماس برای سفارش است. شروع چیزی نو را نوید می دهد. ممکنست مسیری به ضمیر ناخودآگاهتان باشد که خود را برای هرچه بعدها اتفاق می افتد، آماده کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آقایی که گفت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. با درود به شما و تشکر بابت تعبیر خواب سپاس

  ادامه خواب آقایی که گفت پلیس هستن برای پر کردن یه فرمی یا سندی اوندن جند نفر از مردم هم بغلش وایساده بودن اما لباس پلیس تنش نبود که بهم گفت هزینه میشه شصت 60 تومن من رفتم داخل که پول بیارم یه سری لوازمم انگار ب ای کارای این فرم با خودم برداشتم و شصت تومن پول نقد یه تراول پنجاهی و یک ده هزار تومنی که اومد بفکرم ازش بپرسم مدرکشو نشونم بده ببینم واقعا پلیسه پولو الکی ندم اوند بیام بیرون رسیدم به حیاط دیدم پلیسه روی زمینه افتاده حالا نمیدونم کسی زده بودش یا خودش نشسته بود بعد جلوشم کف حیاط پر از دانه های انار ریخته بود خیلی تعجب کردم مابفیش یادم نیست

  با تشکر از زحمات شما

  • درود؛ خواهش می کنم! در ادامه: مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. مربوط به زمان است. به مسأله ی به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر، اشاره دارد. موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است.

 7. سلام خسته نباشید من خواب دیدم انگار مطب دکتر هستم و من دفتر منشی رو نگاه کردم به کاغذی که تو دستم بود نگاه کردم و دیدم نوشته چهل و هفت و نفر بعد که قرار بود بره داخل نوبت پنجاه و یک بود ولی اون دوتا عدد قشنگ تو ذهنم موند تعبیر این دو عدد چیه؟؟؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید.

 8. سلام من خواب دیدم یه خونه بزرگ داشتیم که ۴خوابه بود،هر کدوم جداگانه توی یه اتاق ها بودیم

  • سلام! خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. تعبیر دیگر: علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. نمایانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است.

 9. سلام من خواب دیدم که در خواب دونفر داشتن به من میگفتن که ما معدل کل دروس کنکورموو82درصد شده که رشته دلخواه قبول شدیم. میشه لطفا میشه بگید تعبیر این عدد چیه؟

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه‌ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله‌ها فاصله دهید.

 10. در خواب مردی جوان رو دیدم که احساس نزدیکی زیادی بهش داشتم و بهش گفتم که سر روی زانوی من بزاره و استراحت بکنه بعد از اون برا دیدن دبارش روی شیشه عدد 11 و 3 راچسباندم و از روی اون شمارش می کردم برای دیدنش بعد مدتی عدد 9 هم روی شیشه چسباندم ولی اون رو 99 می خوندم و در همون روز باز مرد رو دیدم

  • اول سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. گویای شهود، تسلط در زمینه‌ای خاص، معنویت، روشنگری و گنجایش برای کسب است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. ممکنست گویای دو شخص یا یک شراکت باشد. شاید به دنبال تعادل و برابری هستید. نشانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمایانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام‌بخش بودن و تهذیب است. در مسیر سازنده‌ای هستید؛ به دنبال بهبود جهان‌اید.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور