رقص و کاهش وزن (با رقصیدن لاغر شوید)

رقص و کاهش وزن با همدیگر در ارتباط مستقیم هستند.برای رسیدن به یک تناسب اندام ایده‌آل باید بطور منطم این کار را انجام دهید تا کالری بسوزانید.
شاید تصور شما از لاغری و داشتن یک اندام متناسب و زیبا تنها به گرفتن رژیم‌های سخت و برنامه‌ریزی شده بازگردد اما وجود دارد روش‌هایی که بتوان بدون گرفتن رژیم غذایی و با بالا بردن فعالیت‌های فیزیکی روزانه بتوان به آن اندامی که همیشه در آرزوی داشتنش بوده‌ایم دست یابیم. رقص یکی از این روش‌هاست که اکر به طور مداوم انجام شود می‌توان به عنوان یک ورزش مناسب با کالری سوزی بالا به آن نگاه کرد. این روزها در باشگاه‌های تناسب اندام انواع رقص مثل رقص زومبا طرفداران بسیاری پیدا کرده است. در ادامه به بررسی ارتباط بین رقص و کاهش وزن خواهیم پرداخت.

رقص و کاهش وزن - کالری سوزی با رقص - رقص زومبا

ارتباط میان رقص و کاهش وزن

بین رقص و کاهش وزن ارتباط مستقیمی وجود دارد. رقصیدن یکی از دلایلی است که چرا ما می‌گوییم ورزش کردن می‌تواند باحال هم باشد! بهترین بخش این گزینه، تنوعی است که پیش روی شماست. برخی از رقص‌های محبوب که باعث خواهد شد وزنتان نیز کاهش پیدا کند، رقص عربی، هیپ هاپ، سالسا، زومبا، آفریقایی و هندی است. این‌ها نه تنها باعث خواهند شد بدنی متناسب پیدا کنید، بلکه یک سرگرمی جدید را خواهید آموخت. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ھﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺷﻤﺎ را ﮔﺮم میﮐﻨﺪ. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺷُﺮ و ﺷُﺮ ﻋﺮق ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ ﻧﯿﺰ میﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰیی از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺜﺮ ﺳﺒﮏھﺎی رﻗﺺ، ﺣﺘﯽ ﻧﻮع آرام آن (واﻟﺲ)، ﺷﺪﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٣ ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده‌روی ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد. رقصیدن به منظور کاهش وزن کار سختی نیست تنها باید ۳ روز در هفته هر بار به مدت نیم ساعت به سرعت و شدت و پرانرژی برقصید. در این صورت می‌توانید روی سوزاندن کالری به میزان کافی با رقصیدن حساب کنید.

فواید رقص برای سلامتی چیست؟

علاوه بر کاهش وزن با رقصیدن فواید دیگری عاید سلامت جسمی و روح می‌شود. این فواید عبارتند از:

پبشگیری از سرطان
رﻗﺼﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری‌ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم و ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ‌دھﺪ.

پیشگیری از پوکی استخوان
رﻗﺼﯿﺪن اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ‌دھﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺎم‌ھﺎی رﻗﺺ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان‌ھﺎ ﻓﺸﺎری وارد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ھﺮﭼﻪ اﺳﺘﺨﻮان‌ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و در ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

افزایش قدرت بدنی
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش رﻗﺺ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ‌اﻧﺪازد و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﻨﮕﺎم رﻗﺺ، ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ او را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.

بهبود عملکرد مغز و پیشگیری از آلزایمر
ورزش ﮔﺮدش ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن راﺣﺖﺗﺮ و ﺳریع‌تر ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽرﺳﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎم‌ھﺎی دﺷﻮار رﻗﺺ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ذھﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺟﻨﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. ورزش ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زوال ﻣﻐﺰ را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻐﺰ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.

پیشگیری از افسردگی
ھﻨﮕﺎم رﻗﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ذھنﺗﺎن را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭘﺮواز دھﯿﺪ و ﺑﻪ آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺼﯿﺪن ﻣﺪاوم، از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری‌ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.

رقص هیپ هاپ - رقصیدن - رقص و کاهش وزن

با رقصیدن چه میزان کالری می‌سوزانید؟

میزان سوزاندن کالری در رقص بستگی به وزن شما دارد. براساس تحقیقات دانشگاه هاروارد، یک شخص با وزن نزدیک به ۶۰ کیلوگرم، ۹۰ کالری در ۳۰ دقیقه رقص آرام، ۱۶۵ کالری در رقص متوسط و ۱۸۰ کالری در رقص با سرعت می‌سوزاند. اگر وزن شخص نزدیک به ۷۵ کیلو باشد در رقص آرام ۱۱۲ کالری در رقص آرام، ۲۰۵ کالری در رقص متوسط و ۲۲۳ کالری در رقص تند می‌سوزاند. به همین ترتیب اگر شخص نزدیک به ۹۰ کیلو وزن داشته باشد، بین ۱۳۳ تا ۲۶۶ کالری در رقصی ملایم رو به تند در نیم ساعت می‌سوزاند.

توجه داشته باشید که بالا بردن ضربان قلب در حین ورزش کردن اصلی‌ترین کلید برای سوزاندن کالری و کاهش وزن است. بعضی از رقص‌ها شاید سرگرم کننده و مهیج باشند اما اگر هدف شما سوزاندن کالری و کاهش وزن باشد، برای شما کافی نیست. بنابراین تمرین نامنظم و آرام به شما در این زمینه هیچ کمکی نخواهد کرد. پس برای نتیجه‌گیری بهتر از رقص برای سوزاندن کالری آن را با تلاش و تمرکز کافی دنبال کنید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo