تعبیر خواب خیاطی؛ دوختن و خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیاطی کردن (دوختن) به تعبیر مطیعی تهرانی نیکوست و به گفته آنلی بیتون دیدن خیاط در خواب نگرانی درباره رفتن به مسافرت است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب خیاطی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب خیاطی از نظر تحلیلی به معنای کسترش و توسعه افکار و نظرات فرد رویابین است. در واقع دیدن خیاط در رویا به معنای توان شما برای سر و سامان دادن به پروژه‌ یا ایده‌ای با استفاده از مواد خام و مفاهیم اولیه است. نفوذی که به شما کمک می کند تصور مردم نسبت به یکدیگر را عوض کنید.

 

تعبیر خواب خیاطی کردن

تعبیر خواب خیاطی و دوختن لباس

 

تعبیر خواب خیاطی کردن

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دوختن در خواب که می‌تواند شامل خیاطی کردن نیز باشد به طور کلی برطرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و دیدن آن در خواب چندان بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
 • اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.
 • اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.
 
لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه مشغول لباس دوختن هستيد، علامت آن است كه يك موقعيت خوب براى انجام كارها پيدا مى‌كنيد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • تعبیر خواب خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند
 • سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 

تعبیر خواب خیاطی (از دیدگاه روانشناسی)

تحلیلگران خواب و رویا گویند:

 • رویای دوختن لباس به معنای توسعه یک اصل فکری کاملاً جدید یا یک ارزش است.
 • ترمیم پارگی مترادف با بازیابی رابطه عاشقانه یا شرایط خاص است.
 • تعبیر خواب خیاطی با تعمیر ، تعمیر یا تجدید زندگی برای شما همراه است. شما باید از خود بپرسید چه چیزی در زندگی فعلی شما نیاز به ترمیم دارد.
 • رویای خیاطی می تواند به این معنی باشد که شما به دنبال یک رابطه طولانی مدت هستید.
 • از آنجا که خیاطی شغلی است که برای حصول نتیجه خوب به صبر و دقت زیادی نیاز دارد، به همین ترتیب اگر به دنبال چنین رابطه ای هستید ، باید برای دستیابی به آن با احتیاط و پشتکار کار کنید.
 • دوختن در خواب به این معنی است که چیزی در زندگی شما شکننده است و نیاز به توجه دارد، در حالی که یک پچ یا تکه دوزی ساده احتمالاً این معنی را ندارد و می تواند بارها و بارها خراب شود.
 • تعبیر خواب خیاطی همچنین می تواند به این معنی باشد که شما به زودی پروژه های خود را به پایان می رسانید و به کار خود راضی خواهید بود، دلیل اصلی این امر این است که سخت کوشی و پشتکار شما موجب رونق می شود.
 • دوخت لباس ، حجم زیادی از کار را به دنبال دارد.
 • اگر یک قطعه لباس پاره را ببینید که نیاز به دوخت دارد، یعنی باورهای از دست رفته خود را خواهید یافت.
 • این رویا به منزله عروسی پیش رو است. دوختن موفقیت آمیز چیزی، رفاه در خانه شما را پیشگویی می کند.
 • اگر در خواب نمی‌توانید خیاطی خود را به پایان برسانید، این به معنای عشق جدید است یا معشوق در انتظار شماست.
 • داشتن لباس های جدید که به خیاطی نیاز دارد ، فال آرامش در خانواده شماست.

 

تعبیر خواب خیاط

برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب خياطى را ببينيد كه مشغول دوختن لباس‌هاى پوستى است، به اين معناست كه كارهاى دشوارى به عهده‌ى شما مى‌گذارند.
 • اگر در خواب مشاهده كنيد كه با خياطى مشغول به كار هستيد، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب كارهايتان باشيد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خیاط در خواب، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانی‌هایی مواجه خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید با خیاطی جر و بحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی، با متر اندازه‌های شما را می‌گیرد، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاری‌هایی پیدا خواهید کرد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر خواب خیاط ، دلیل بر شخصى است که امور و کارهاى دنیوى به دست او درست ورو به راه مى شود، مخصوصا کارهاى کسى که برایش لباس بدوزد.

در سرزمین رویاها آمده:

 • خواب یک خیاط : کار شما مورد علاقه تان است و خبرهای خوش دریافت میکنید.
 • یک خیاط مردانه : در انجام کارهای خود بسیار محتاط باشید.
 • یک خیاط زنانه : مراقب رقیب باشید .
 • یک دختر جوان خواب خیاط ببیند : او با یک مرد از طبقه پائین اجتماع ازدواج خواهد کرد.
 • شما خیاط هستید : تغییر مهمی در اطرافیان شما رخ خواهد داد.
 • به خیاط لباس سفارش می‌دهید : یک شادی در عین حال ناخواسته.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

 

تعبیر خواب خیاطی برای مرده

خالد اصفهانی نوشته این رویا برای دختران جوانی که مجرد هستند اگر شب هنگام باشد و ساعات اولیه شب باشد به معنای شوهر کردن و اگر لحظاتی قبل از اذان صبح باشد به معنای وصلت و یا ازدواج دوستان صمیمی است

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس مردی را می‌دوزی، تعبیرش خوب است، ولی اگر ببینی لباس زنی را میدوزی، دچار غم و اندوه و ضرر و زیان خواهی شد.

معبران می‌گویند:

 • اگر دختر جوانی خواب ببیند که برای مرده ای در حال آماده کردن و یا دوختن لباس ( پیراهن ، شلوار ، کت و …) است به این نشانه است که تمامی امور او بدرستی پیش خواهد رفت و در این راه افراد زیادی حامی او خواهند شد و انگار که همه ی وسایل و امکانات برای پیشرفت کردن این فرد به یکباره اماده خواهد شد چیزی شبیه به یک ترقی بزرگ یک موفقیت لذت بخش.
 • اگر پسری خواب ببیند برای مرده ای لباس می‌دوزد به نشانه ی این است که یک خواستگار با شرایط خوب برای خواهرش خواهد آمد و بزودی یک جشن شادمانی را پیش رو خواهند داشت.
 • اگر زنی خواب ببیند به همراه همسر و فرزندانش مشغول لباس دوختن برای مرده‌ای است به علامت این است که زندگیشان رونق میگیرد و روابط عاطفی و عاشقانه شان بیشتر از قبل و متسحکم تر خواهد شد.

 

تعبیر خواب دوختن پیراهن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان.
 • اگر در خواب ببینید که پیراهن می‌دوزید کاری می‌کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته‌اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می‌دهید.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
 • اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد.

تعبیر خواب پیراهن اشاره به تلاش برای پوشش و حفظ آبرو دارد.

 

تعبیر خواب خیاطی برای بچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته تعبیر خواب خیاطی و دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.

 

تعبیر خواب دوختن دکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دکمه می‌دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.

 

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار را بدون جای کمربند [بندهایی در شلوار که کمربند را از آن رد می‌کنند تا کمربند رها نشود] دوخته‌ای، با زنی ازدواج کرده ولی در نهایت طلاق خواهی گرفت.

برای آگاهی از رویای شلوار می‌توانید به تعبیر خواب شلوار رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب دوختن پرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.

 

تعبیر خواب دوختن لباس با سوزن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با سوزن لباس می‌دوزی، حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواسته خودت می‌رسی.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن می‌دوزی، کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب اندازه گرفتن

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزى باشید، به این معنا است که بیمارى و خطر شما را تهدید مى‏کند.

به طور کلی تعبیر خواب خیاطی شامل تعبیر خواب دوختن هر لباس یا پوشاک می‌گردد. اینکه شما در خواب شلوار یا پیراهن می‌دوزید مفهوم و معنای خاصی داشته و دقیقا باید بخاطر بیاورید که دلیل انجام این کار در رویا چیست. کاربران گرامی می‌توانند در انتهای همین مطلب رویاهای خود را بیان کرده تا کارشناسان ما به بررسی مفهوم و معنای آن در زمینه تعبیر خواب خیاطی بپردازند.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo