تعبیر خواب خیاطی؛ دوختن و خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیاطی کردن (دوختن) به تعبیر مطیعی تهرانی نیکوست و به گفته آنلی بیتون دیدن خیاط در خواب نگرانی درباره رفتن به مسافرت است.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب خیاطی از نظر تحلیلی به معنای کسترش و توسعه افکار و نظرات فرد رویابین است. در واقع دیدن خیاط در رویا به معنای توان شما برای سر و سامان دادن به پروژه‌ یا ایده‌ای با استفاده از مواد خام و مفاهیم اولیه است. نفوذی که به شما کمک می کند تصور مردم نسبت به یکدیگر را عوض کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب خیاطی کردن

تعبیر خواب خیاطی و دوختن لباس

تعبیر خواب خیاطی کردن

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دوختن در خواب که می‌تواند شامل خیاطی کردن نیز باشد به طور کلی برطرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و دیدن آن در خواب چندان بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
 • اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.
 • اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.
 
لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه مشغول لباس دوختن هستيد، علامت آن است كه يك موقعيت خوب براى انجام كارها پيدا مى‌كنيد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • تعبیر خواب خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند
 • سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 

تعبیر خواب خیاطی (از دیدگاه روانشناسی)

تحلیلگران خواب و رویا گویند:

 • رویای دوختن لباس به معنای توسعه یک اصل فکری کاملاً جدید یا یک ارزش است.
 • ترمیم پارگی مترادف با بازیابی رابطه عاشقانه یا شرایط خاص است.
 • تعبیر خواب خیاطی با تعمیر ، تعمیر یا تجدید زندگی برای شما همراه است. شما باید از خود بپرسید چه چیزی در زندگی فعلی شما نیاز به ترمیم دارد.
 • رویای خیاطی می تواند به این معنی باشد که شما به دنبال یک رابطه طولانی مدت هستید.
 • از آنجا که خیاطی شغلی است که برای حصول نتیجه خوب به صبر و دقت زیادی نیاز دارد، به همین ترتیب اگر به دنبال چنین رابطه ای هستید ، باید برای دستیابی به آن با احتیاط و پشتکار کار کنید.
 • دوختن در خواب به این معنی است که چیزی در زندگی شما شکننده است و نیاز به توجه دارد، در حالی که یک پچ یا تکه دوزی ساده احتمالاً این معنی را ندارد و می تواند بارها و بارها خراب شود.
 • تعبیر خواب خیاطی همچنین می تواند به این معنی باشد که شما به زودی پروژه های خود را به پایان می رسانید و به کار خود راضی خواهید بود، دلیل اصلی این امر این است که سخت کوشی و پشتکار شما موجب رونق می شود.
 • دوخت لباس ، حجم زیادی از کار را به دنبال دارد.
 • اگر یک قطعه لباس پاره را ببینید که نیاز به دوخت دارد، یعنی باورهای از دست رفته خود را خواهید یافت.
 • این رویا به منزله عروسی پیش رو است. دوختن موفقیت آمیز چیزی، رفاه در خانه شما را پیشگویی می کند.
 • اگر در خواب نمی‌توانید خیاطی خود را به پایان برسانید، این به معنای عشق جدید است یا معشوق در انتظار شماست.
 • داشتن لباس های جدید که به خیاطی نیاز دارد ، فال آرامش در خانواده شماست.

 

تعبیر خواب خیاط

برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب خياطى را ببينيد كه مشغول دوختن لباس‌هاى پوستى است، به اين معناست كه كارهاى دشوارى به عهده‌ى شما مى‌گذارند.
 • اگر در خواب مشاهده كنيد كه با خياطى مشغول به كار هستيد، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب كارهايتان باشيد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خیاط در خواب، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانی‌هایی مواجه خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید با خیاطی جر و بحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی، با متر اندازه‌های شما را می‌گیرد، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاری‌هایی پیدا خواهید کرد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر خواب خیاط ، دلیل بر شخصى است که امور و کارهاى دنیوى به دست او درست ورو به راه مى شود، مخصوصا کارهاى کسى که برایش لباس بدوزد.

در سرزمین رویاها آمده:

 • خواب یک خیاط : کار شما مورد علاقه تان است و خبرهای خوش دریافت میکنید.
 • یک خیاط مردانه : در انجام کارهای خود بسیار محتاط باشید.
 • یک خیاط زنانه : مراقب رقیب باشید .
 • یک دختر جوان خواب خیاط ببیند : او با یک مرد از طبقه پائین اجتماع ازدواج خواهد کرد.
 • شما خیاط هستید : تغییر مهمی در اطرافیان شما رخ خواهد داد.
 • به خیاط لباس سفارش می‌دهید : یک شادی در عین حال ناخواسته.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

 

تعبیر خواب خیاطی برای مرده (دوختن لباس مرده)

خالد اصفهانی نوشته این رویا برای دختران جوانی که مجرد هستند اگر شب هنگام باشد و ساعات اولیه شب باشد به معنای شوهر کردن و اگر لحظاتی قبل از اذان صبح باشد به معنای وصلت و یا ازدواج دوستان صمیمی است

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس مردی را می‌دوزی، تعبیرش خوب است، ولی اگر ببینی لباس زنی را میدوزی، دچار غم و اندوه و ضرر و زیان خواهی شد.

معبران می‌گویند:

 • اگر دختر جوانی خواب ببیند که برای مرده ای در حال آماده کردن و یا دوختن لباس ( پیراهن ، شلوار ، کت و …) است به این نشانه است که تمامی امور او بدرستی پیش خواهد رفت و در این راه افراد زیادی حامی او خواهند شد و انگار که همه ی وسایل و امکانات برای پیشرفت کردن این فرد به یکباره اماده خواهد شد چیزی شبیه به یک ترقی بزرگ یک موفقیت لذت بخش.
 • اگر پسری خواب ببیند برای مرده ای لباس می‌دوزد به نشانه ی این است که یک خواستگار با شرایط خوب برای خواهرش خواهد آمد و بزودی یک جشن شادمانی را پیش رو خواهند داشت.
 • اگر زنی خواب ببیند به همراه همسر و فرزندانش مشغول لباس دوختن برای مرده‌ای است به علامت این است که زندگیشان رونق میگیرد و روابط عاطفی و عاشقانه شان بیشتر از قبل و متسحکم تر خواهد شد.

 

تعبیر خواب دوختن پیراهن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان.
 • اگر در خواب ببینید که پیراهن می‌دوزید کاری می‌کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته‌اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می‌دهید.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
 • اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد.

تعبیر خواب پیراهن اشاره به تلاش برای پوشش و حفظ آبرو دارد.

 

تعبیر خواب خیاطی برای بچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته تعبیر خواب خیاطی و دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.

 

تعبیر خواب دوختن دکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دکمه می‌دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.

 

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار را بدون جای کمربند [بندهایی در شلوار که کمربند را از آن رد می‌کنند تا کمربند رها نشود] دوخته‌ای، با زنی ازدواج کرده ولی در نهایت طلاق خواهی گرفت.

برای آگاهی از رویای شلوار می‌توانید به تعبیر خواب شلوار رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب دوختن پرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.

 

تعبیر خواب دوختن لباس با سوزن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با سوزن لباس می‌دوزی، حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواسته خودت می‌رسی.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن می‌دوزی، کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب اندازه گرفتن

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزى باشید، به این معنا است که بیمارى و خطر شما را تهدید مى‏کند.

 

به طور کلی تعبیر خواب خیاطی شامل تعبیر خواب دوختن هر لباس یا پوشاک می‌گردد. اینکه شما در خواب شلوار یا پیراهن می‌دوزید مفهوم و معنای خاصی داشته و دقیقا باید بخاطر بیاورید که دلیل انجام این کار در رویا چیست. کاربران گرامی می‌توانند در انتهای همین مطلب رویاهای خود را بیان کرده تا کارشناسان ما به بررسی مفهوم و معنای آن در زمینه تعبیر خواب خیاطی بپردازند.
35 Comments
 1. سلام من خواب دیدم زنداییم(که ۳۳روز پیش فوت کردن)انگار دوباره برگشتن به زندگی و میخوان خیاط بشن(خودش در اصل قبلنا ی خیاط بوده)بعد من قبلها درخواب بش گفته بودم که یک پیراهنی برام بدوزه و مدلشو بش داده بودم ولی اون برام ندوخت حالا دیروز ادامه اون خوابو دیدم …انکار خودش تو خواب گفت میخام سفارشهایی که قبلا بم داده بوذن ومن انجامشون ندادم رو الان انجام بدم بعد من نگاش میکردم چطور میدوزه و..بعد دیدم یکی از پیراهنایی که داره میدوزه شبیه اونیه که من میخوام ولی نه کاملا بعد یاد سفارش خودم افتادم بش گقتم خاله نگاه کن من مث این پیراهن میخوام ولی باید آستیناش بلند باشن و..گفت من میدوتم ولی بعدا برات میدوزمش الان نمیدوزم و تموم

  • سلام! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است.

 2. سلام

  تعبیر خواب من نمایش داده نشده

  • سلام! به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

 3. با سلام و احترام

  خواب دیدم در حال دوختن نوک سینه هام هستم بدون اینکه خونی بیاد یا دردی حس کنم

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی سعی در ایجاد اصلاح با دیگران دارید. ممکنست وضعیت یا رابطه ای وجود داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد. شاید در حال خلق تصویری از خود هستید و نگرش تازه ای به خود گرفته اید. از سوی دیگر، نشانگر باروری، رشد و بلوغ عاطفی است. علامتی از تغذیه ی اولیه و نیازتان برای مراقبت شدن است. نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچگانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر تحریک و انرژی خام است. تعبیر دیگر: نمایانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد.

 4. سلام خواب دیدم که در خیابان قدیم مان گله ای گوسفند رد میشدن و آنها را دیدم بعد دیدم درخانه شوهرم مشغول دوختن پالتویی هست با نخ و سوزن خودم هم خیاطی میکنم وقتی تمام شد و پوشیدم خیلی زیبا بود و بسیار تمیز دوخته بود در خواب دوختها را دیدم که چقدر منظم با دست دوخته بود و بسیار ازش تشکر کردم و خواستم بهم یاد بده پایدار و سلامت باشید

  • سلام! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! سعی در ایجاد اصلاح با دیگران دارید. ممکنست وضعیت یا رابطه‌ای وجود داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد. شاید در حال خلق تصویری از خود هستید و نگرش تازه‌ای به خود گرفته‌اید. از سوی دیگر، نشانگر باروری، رشد و بلوغ عاطفی است. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. خودتان را از آسیب‌های زندگی حفظ می‌کنید و پناه می‌گیرید. شما مثلا یک دیوار را دور خود کشیده‌اید.

 5. سلام خسته نباشید

  مادرم دیشب خواب دیده پیراهنی با سایز بزرگ داره که نمیدونه برای کیه بعد با قیچی اون پیراهن رو قیچی میکنه به شکل پارچه و از همون پارچه شروع به قیچی کردن لباسی جدید برای خواهرم میکنه

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. گویای قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. گویای توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید. سعی در ایجاد اصلاح با دیگران دارید. ممکنست وضعیت یا رابطه‌ای وجود داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد. شاید در حال خلق تصویری از خود هستید و نگرش تازه‌ای به خود گرفته‌اید. از سوی دیگر، نشانگر باروری، رشد و بلوغ عاطفی است.

 6. سلام 🙂 خواب دیدم خیاط هستم و دارم واسه خودم یه لباس مجلسی شیک میدوزم و تو خواب احساس خیلی خوبی داشتم( البته من در واقعیت چیزی از خیاطی سر در نمیارم) تعبیرشو برام بگید؛ مرسی

  • سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. سعی در ایجاد اصلاح با دیگران دارید. ممکنست وضعیت یا رابطه‌ای وجود داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد. شاید در حال خلق تصویری از خود هستید و نگرش تازه‌ای به خود گرفته‌اید. از سوی دیگر، نشانگر باروری، رشد و بلوغ عاطفی است. تعبیر دیگر: صرفه‌جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان‌های سخت، کمک خواهد کرد. لازمست صرفه‌جوتر باشید!

 7. سلام ،خواب دیدم برای دوختن مانتو نزد خیاط رفتم ،با خیاط درباره مدل مانتو صحبت کردیم ،در ضمن خودم خیاط هستم ،اما به دلایلی چند سال هست خیاطی نمیکنم ،ممنون میشم اگر تعبیر خوابم بگید ،با تشکر فراوان

  • یلام! خواب‌تان گویای توانایی و خلاقیت شماست. ممکنست جناسی ازین باشد که لازمست کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی، متناسب باشد. صرفه‌جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان‌های سخت، کمک خواهد کرد. لازمست صرفه‌جوتر باشید!

 8. سلام وقت بخیر.‌دیشب خواب دیدم رفتم پاساژ. رفتم داخل خیاطی. گفتم زهره خانم بلوز منو دوختی؟ انگار مثلا براش پارچه برده بودم که بدوزه برام. گفت اره. یه بلوز قرمز و مشکی.‌ولی قرمزش خیلی زیاد بود.‌لباسه خوشکل شده بود. استین گشاد. یهو وصل شدم به مهمونی دیدم همه هستن داشتم جوجه کباب میخوردم.‌همه اقوام بودن. سفره رنگینی هم بود

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. نشانگر توانایی و خلاقیت شماست. ممکنست جناسی ازین باشد که لازمست کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی، متناسب باشد. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «لباسه خوشکل» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام وقتتون بخیر، بعد نماز صبح خواب دیدم عروسی یکی از دوستا هست و من به عروس از قبل گفتم برام لباس مجلسی بدوزه تا روز عروسیش بپوشم (من خودم در واقعیت خیاطی بلدم ولی اون دوستم خیاطی بلد نیست)روز عروسیش لباس من اماده نبود و با خودم میگفتم چرا به عروس گفتم برام لباس بدوزه اخه اون خودش کلی کار داره. و وقتی خودم رو توی آینه میبینم که حاضر بشم میبینم بینی و قسمتی از گونه هام به رنگ بنفش هست و کمی هم ورم کرده انگار سوخته بود! و هربار خط چشم میکشیدم خودش پاک میشد و در آخر هم با خودم گفتم سایه چشمم خیلی تیره شده و راضی نبودم از آرایش صورت و ظاهرم. خیلی تلاش کردم به عروسیش برسم ولی انگار نشد.

  ممنون از پاسخگویی تون.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. گویای از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه‌ی بالا، عدالت، ثروت و مقام می‌باشد. بهبودی در وضعیت مالی‌تان دارید. نمایانگر آنست که چیزی وجود دارد که باید توجهتان را بر آن متمرکز کنید. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید.

 10. سلام..وقت بخیر

  من خواب دیدم که اول با خانواده رفتیم توی یک دندان‌پزشکی و بعداز او منشی دکتر منو برد توی یک باغ و من اونجا خیلی خوشحال بودم و تا اینکه وارد یک خونه زیبا شدم و اونجا یک خانم زیباهم داشت خیاطی میکرد و ب من گف بیاتا برات چادر بدوزم..و شروع کرد به اندازه گرفتنم با متر

  البته اینم بگم ک من اونجا خیییلی خوشحال بودم و اتفاقا با یه اقا‌پسر هم اشنا شده بودم و حس میکردم ک عاشقش شدم

  ممنون میشم ک تعبیرشو بهم بگید♥️

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید).

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور