تعبیر خواب پیراهن؛ پیراهن مردانه در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پیراهن، تعبیر خواب پیراهن پاره، تعبیر خواب پیراهن سفید، تعبیر خواب پیراهن نو و تعبیر خواب پیراهن خونی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پیراهن اشاره به کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می‌آوریم دارد. در واقع ای نیاز به در خواب‌های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می‌شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده‌ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می‌دهد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب لباس سفید – تعبیر خواب پیراهن مرده – تعبیر خواب پیراهن پاره – تعبیر خواب لباس سیاه – تعبیر خواب لباس عروسی

 

تعبیر خواب پیراهن

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکویی احوال.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.
 1. دیدن مردم
 2. عفاف
 3. عیش خوش
 4. ریاست
 5. آرامش و خرمی و آسایش
 6. بشارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق، او را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب پیراهن پاره و کهنه

دانیال نبی: اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
 
جابر مغربی: اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است.
 • دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانه ابتلا به بیماری‌های واگیردار است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده‌ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی‌نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی‌خرند.

 

تعبیر خواب پیراهن نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می‌گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می‌کنند
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد.
جابر مغربی گوید: اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.

 

تعبیر خواب پیراهن خونی

جابر مغربی: اگر بیند پیراهن خون آلود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.

 

تعبیر خواب پیراهن به روایت مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای خانم‌ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده‌اید خبری خوش دریافت می‌کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می‌رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده‌اید مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده‌اید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که مجبور می‌شوید تمام رشته‌ها را پنبه کنید و مجدداً همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.

 

تعبیر خواب پیراهن سفید و رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • سفید: ازدواج
 • سیاه: سوگ
 • سبز: آرزوی بر آورده شده
 • زرد: شما در میان

 

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن مردانه توسط زن

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است. اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید. اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.
 
از اینکه با معنا و مفهوم تعبیر خواب پیراهن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.37 Comments
 1. سلام من خواب دیدم فردی که به آن علاقه داشتم پیراهنی کثیف و پاره پوشیده.تعبیرش چیست؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خواب تان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. قدرت چیزی را زیادی بالا تخمین می زنید. می کوشید تا چیزی را از شخصیت تان تغییر دهید. ممکنست نیاز داشته باشید که عادت های قدیمی یا طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید.

 2. سلام من خواب دیدم فردی که به آن علاقه دارم(یک طرفه است یعنی اون دوستم نداره ) پیراهنی پاره پوشیده درحالی که زیر بارون داشت خیس میشد

  • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 3. با سلام و خسته نباشید من صبح در خواب نامزدم رو با شکم بزرگ دیدم در حالی که پیراهن تنش نبود و شلواری که پوشیده بود رو با کمربندبسته بود و زیرش یک شال قرمز بسته بود طوری که روی کمر دیده میشد(البته عزادار هستن و کم کم باید سیاهشون رو از تنشون در بیارن ) و انگار داشت دزد ها یا خلافکارها رو تو اتاق از پنجره می پایید و حسی که داره حساسیت نشون میده. خ ممنون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نشانگر رابطه‌تان با نامزدتان است. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید. به غریزه‌های طبیعی و احساسات سرکوب‌شده‌تان بازمی‌گردد. چیزی در زندگی‌تان هست که نمی‌توانید تحملش کنید یا قبولش برایتان دشوارست. باید این چیز را از زندگی‌تان خارج کنید. نشانه‌ی پروژه‌ی تازه‌ی در حال انجام است. گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 4. سلام ستاره عزیز

  خواب دیدم خودم و شخصی را که دوست دارم پیراهن قرمز تیره (یا زرشکی)به تن داریم و با جمع دوستانه ای ایستاده ایم به صحبت که ایشون از من فاصله میگیرد

  تعبیرش چیست؟

  اول محرم.

  ممنون از فعالیت تون

  • سلام! خواب‌تان گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است.

 5. سلام خواب دیدم ی شومیز قرمز حریر که کمر بند فلزی زنجیری طلایی روشه تنم بود

  ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خواب‌تان گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.

 6. با سلام و درود،

  خواب دیدم به همراه همسرم رفتیم از یه بازار پاساژ مانند (راه دور)

  همسرم برای من دو پیراهن شیک به رنگ های آبی و زرشکی

  خرید وقتی به خونه رسیدیم او یکی از پیراهن ها را به من داد تا بپوشم ،

  ولی پیراهن تبدیل به کفش شد ومن وقتی کفش هارو پوشیدم

  به پام بزرگ بود

  • سلام بر شما! خواب‌تان گویای مسأله‌های حل‌نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی‌تان ابراز نمی‌کنید، تأکید کند. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نشانگر صرفه‌جویی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.

 7. سلام وقت بخیر!خواب دیدم دو خانم غریبه به منزلمان امدن و یک بسته که توش ماکسی زنانه بود رو با خود اوردن البته گویا برای خودشان بود و نشانم میدادن در خواب بسیار خوشم امد و در دل بسیارخواهان ان شدم کمی بعد ان لباس اندازه شان نبود البته بدون انکه ان را ب

  تن کنند به من هدیه دادن البته با اصرار پذیرفتم به آنها گفتم اجازه دهید اگر اندازم نباشه به شما پس بدهم انها گفتن اندازه توست و ما از این نمونه ها بسیار داریم ؟؟؟؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است.

 8. سلام من خواب دیدم که دختری لباس یا مانتوی قرمزی به تن دارد و در طبقه ی همکف ساختمانی ایستاده و به طبقات بالا نگاه میکند و دور خودش میچرخد تا اینکه یک پسری از راه پله از راه میرسد و او را با خود به بیرون میبرد. این خواب را دوست من هم دیده که گفت دختری که لباس قرمز پوشیده خودش بوده.. خودش را خواب دیده.

  این دوستِ من در زندگی چه نقشی دارد؟

  برایتان بگویم که محیط را در واقعیت هم دیدم و خیلی تعجب کردم

  • سلام؛ خواب‌تان نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. بازتابی ازین است که در زندگی‌تان چگونه عمل و رفتار می‌کنید. آنچه می‌انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 9. سلام،

  من امروز (7-8 صبح) خواب دیدم که همراه با خانواده به یک مهمونی دعوت شدم که انگار مربوط به ملکه بود.

  بعد داشتم میگشتم دنبال لباس مناسب، یک شلوار پوشیدم که کاملا اندازم بود، اما هر چی میگشتم دنبال پیراهن مناسب، پیدا نمی کردم. یکی پیدا کردم، که سفید بود و بالاش توری بود، اما ناخنم گیر کرد پشت لباس و قسمت توری یکم نخ کش شد، اما گفتم زشته بخوام اینو بپوشم.

  بعد دوباره توی کمد رو گشتم، یه پیراهن سفید دیگه پیدا کردم، اونو پوشیدم، اما دیدم که نیم تنه هست و تا بالای نافم بود. من نمیدونستم که مناسب هست اون رو بپوشم یا نه. در ضمن این دو لباس، کاملا نو و مارک دار بودن…لطفا اگر تعبیر خاصی داره، برام تعبیر کنید، ممنونم.

  • سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. می‌کوشید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را بفریبید. چیزی در زندگی‌تان نامناسب است. تعبیر دیگر: می‌تواند به این معنا باشد که بخش پنهانی خودتان را به جهان می‌نمایانید.

   • سلام
    من خواب دیدم پیراهن های بلند زیبایی به رنگ روشن داشتم که یکیشون رو به پسر مورد علاقه م دادم.پیراهن رو تنش کرد و خوشحال شد.می‌خوام ببینم تعبیرش چیه.ممنون میشم

    • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. حاکی از بخشندگی تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید.

 10. من تو خواب دیدم پیراهن های سفید زیبا دارم که مرتبشان می کنم ودر کمد می گذارم.

  • پیراهن، بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. زنانگی‌تان را آزادانه ابراز می‌کنید. اگر مردید و می‌بینید که لباس زنانه می‌پوشید، یعنی جنسیت و تمایلات‌تان برای دیگران سؤال است یا اینکه از نظر روابط زناشویی، احساس امنیت نمی‌کنید. پیراهن سفید، یعنی می‌خواهید خلوص و فرشته‌وار بودن‌تان را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید می‌کوشید بیگناه به نظر برسید. تا کردن آنها، یعنی نیاز دارید ذهن‌تان را بهتر دسته‌بندی کنید و افکارتان را سازماندهی کنید؛ یا ممکنست بگوید در طرز فکرتان خیلی سفت و سخت و ساختاربندی شده‌اید. تعبیر دیگر: یعنی خیلی ساده تسلیم می‌شوید. کمد رخت، نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. نیاز دارید این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور