تعبیر خواب شلوار و دوختن آن

با تعبیر خواب شلوار، تعبیر خواب درآوردن شلوار، تعبیر خواب شلوار پاره، تعبیر خواب دوختن شلوار و تعبیر خواب شلوار رنگی و نامتناسب آشنا شوید.
تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن - تعبیر خواب شلوار راحتی - تعبیر خواب شلوار لی آبی - تعبیر خواب شلوار کهنه
 
ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین کهن و قدیمی شلوار را به زنی عجمی تعبیر کرده‌اند البته امام جعفر صادق دیدن شلوار در خواب در وجه اول به زن تعبیر کرده‌اند و این تفسیر صحیح تر است نسبت به زن عجمی. مطیعی تهرانی دیدن شلوار در خواب را اینگونه بیان می‌کند “شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می‌یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه عاطفی ندارد”.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شلوار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. خادم
مطیعی تهرانی: البسه و پوشاک در خواب نشان دهنده‌نقش هایی هستند که ما در زندگی ایفا می‌کنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامی‌باشند. اگر در خواب، پوشیدن یا در آوردن شلوار، محور قرار گرفته باشد، به احتمال زیاد در رابطه بانقش تان در محل کار، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤالاتی پیش آمده است. با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این که چه کسی‌شلوار به تن داشت، می‌توانید به راحتی این گونه‌خوابها را تعبیر نمایید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شلوار در خواب، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد.
 • اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.
برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید كه شلوار مى‏پوشید، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.
 

تعبیر خواب شلوار (معبرین کهن)

محمد بن سیرین گوید: به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.
 

تعبیر خواب گم کردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده‌اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اضطراب می‌شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد.
 
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه شلوار خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه دیگران شما را آزار مى‏دهند.
 

تعبیر خواب درآوردن شلوار و بیرون رفتن

مطیعی تهرانی: 
 • اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.
 • اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.

تعبیر خواب شلوار پاره و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
 

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید.
 

تعبیر خواب شلوار گشاد و تنگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.
 

تعبیر خواب پوشیدن شلوار دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.
 

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتناسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.
 

تعبیر خواب شلوار پشت و رو و رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان به شما دروغ می‌گوید و احیاناً خیانت می‌کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی. اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌گیرید. اگر سبز باشد به سفر می‌روید و در پایان غمگین می‌شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.83 Comments
 1. سلام من خواب دیدم که مامانم برام شلوار صورتی،سرخابی که خال خالای سفید روش داشت برام خریده بود و کش شلوارو عوض کرده بود،منم خوشم نیومد و با بابام رفتیم پسش دادیم و همونجا لز یه شلوار لی خوشم اومد که نخریدمش

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید. نمایانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره ی «عشق» مطرح می شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله های وابستگی یا مسأله هایی درباره ی والدین تان باشد.

 2. سلام وقت بخیرمن متاهل هستم . خواب دیدم پدر مرحومم توی حیاط منزلش یه درخت پرازگلابی رسیده و زیبا داشت گفت اینا مال تویه و یک شلوار نو هم بهم هدیه داد. ممنون از پاسخگویی

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر فرصت های جدید است. درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید. بخاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. از نظر اطرافیان تان، عزت و احترام گذاشته شده اید.

 3. سلام دیشب خواب دیدم که با کسی که بهش علاقه دارم رو ایوون بلندی ایستادیم. حرفی زد که متوجه نشدم. پرسیدم چی گفتی؟ گفت پول لازم نداری برگردی خونتون. با هم رفتیم داخل اتاقی که درش رو به همون ایوون باز میشد. من در کناری ایستاده بودم و اون روی پیژامه ای که داشت شلواری که کمربند هم داشت میپوشید.. قبل از اینکه بریم داخل اتاق،جلوی در چوبی اتاق خیلی آروم صورتشو(روی ریشش) بوسیدم. ته ریش مرتبی داشت و من که در واقعیت کوتاهترم تو خواب هم قدش بودم و فکر میکردم که قدر بوسیدن و علاقه منو درک میکنه

  • سلام! خوابتان نمایانگر پذیرا بودن تان درباره ی موقعیتی خاص است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «شلواری که» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. شلواری که کمربند هم داشت میپوشید.. قبل از اینکه بریم داخل اتاق،جلوی در چوبی اتاق خیلی آروم صورتشو(روی ریشش) بوسیدم. ته ریش مرتبی داشت و من که در واقعیت کوتاهترم تو خواب هم قدش بودم و فکر میکردم که قدر بوسیدن و علاقه منو درک میکنه

  • در ادامه: درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید. نمایانگر ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. تعبیر دیگر: به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایل های فیزیکی تان می شوید.

 5. من خواب دیدم یک شلوار لی به پا داشتم بعد داشتم اون رو با یک شلوار مشکی عوض میکردم و دوباره اون شلوار مشکی رو با شلوار لی عوض می کردم لطف میکنید بگید تعبیرش چی هست؟

  • ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید.

 6. سلام من خواب دیدم که مامانم یه مانتو قهوه ای و یه شلوار لی آبی که مال خودش بود رو میده به من که مال چند سال قبل بوده ولی خیلی نو و خوشگل امروزی بودن ولی شلوار یکم برام بلند بود و نمیدونم شایدم گشاد که قرار شد مامانم ببره خیاط،اندازه خودم کنه تو خواب خس خوبی داشتم .ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید.

 7. سلام من خواب دیدم تویه جایی مثل صف یا تجمع بودم ودوستام وافراددیگه ام بودن بعدمن یه لباس کوتاه پوشیده بودم تازانوفک کنم بعددیدم بقیه بدنگاه میکنن ومیگن شلواربپوش یه شلواربهم دادن پوشیدم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. گویای نیازتان به صبر است. باید بیاموزید که منتظر چیزی باشید و آن را همیشه فوری نداشته باشید. لازمست به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فرا سپارید. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید.

 8. سلام وقت بخیر

  من چندوقت پیش خواب دیدم شلوار پام نیست و مردی که با او در رابطه هستم یک شلوار پای من میکند، شب بعد خواب دیدم با برادر همان شخص در حال صحبت کردن هستیم و از خاطره ای حرف میزنیم و میگیم چقدر زود یکسال گذشت بعد همون لحظه از روی همان شلوار که پای من بود یک مایع زرد رنگی مثل استفراغ بیرون میاد، تعبیرش چی هست؟ پیشاپیش ممنونم

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می‌کنید مورد قضاوت نادرست واقع می‌شوید. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. نمایانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، نمایانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید.

 9. سلام، خواب دیدم میخوام یه شلوار بخرم، به فروشنده سایزم رو گفتم ولی چون اون سایز نداشت، میخواست سایز خیلی بزرگ تری رو بهم بفروشه و من وقتی متوجه شدم باهاش دعوا کردم که چرا میخواست سرم کلاه بذاره! رنگ شلوار هم سیاه بود و جنس نخی.

  • سلام! خواب‌تان علامتی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، نمایانگر نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: نمایانگر احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند نمایانگر ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید.

 10. سلام من خواب دیدم رفتم دستشویی بعدپام رفت توی کاسه توالت که پرآب بود وگفتم کثیف شده بایدشلوارموعوض کنم بعدشلوارنداشتم رفتم بخرم چندتا برداشتم اومدم تومغازه به خانومه گفتم که پرو کنم دیدم چندتابلوزهم قاطی شلوارها برداشتم از عجله اینکه کسی منوبدون شلوارنبینه بعدفروشنده داشت نگاه میکردشلوارهارو که سایزمنوپیداکنه ومنم معذب بودم کسی منونبینه

  • سلام! خواب‌تان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات‌تان است. نمایانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «بعدفروشنده» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور