تعبیر خواب پلنگ | معنی دیدن پلنگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب پلنگ نشانه دشمن جوانمرد است. این‌گونه خواب ها خبر از روبرو شدن با مشکلی خصمانه می‌دهند. اگر در جنگ با پلنگ پیروز شوید از شر آن دشمن رهایی خواهید یافت. تعبیر خواب پلنگ در خانه نشان دهنده حضور فردی گستاخ در حریم خانواده است.
تعبیر خواب پلنگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  مانند تمامی گربه سانان بزرگ، تعبیر خواب پلنگ نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال‌های پلنگ که مانند چشم‌هایی نگاه می‌کنند است. پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است – به معنای هوشیاری وسیع (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

 

تعبیر خواب پلنگ

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
محمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
 1. دشمن قوی
 2. مال یافتن از دشمن
 3. ترس از پادشاه
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.
 

معبرین غربی:

 • دیدن پلنگ در خواب به این معناست که علی رغم درگیری شدید با دشمنان، گزندی از ناحیه آن‌ها به شما وارد نمی‌شود.
 • اگر پلنگی را در خواب مشاهده کرده و احساس کردید که خطری از جانب او شما را تهدید نمی‌کند، این خواب احساس بی ثباتی و شیطنت را در زندگی شما نشان می‌دهد.
 • از جنبه‌ای دیگر، پلنگ می‌تواند نمادی از سفر خارجی باشد. سفری که همراه با خطرات و تهدیداتی برای شماست.
 • در برخی از موارد پلنگ نشانه ورود زنی حسود و بدخواه به زندگی بیننده خواب است. پلنگ آشفته خواسته‌های جنسی تحقق نیافته و حمله پلنگ اضطرابات درونی را نشان می‌دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پلنگ: ترس
 
 • دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می‌کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این است که پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک  از این معانی را داراست.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
 • رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
 • خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.
 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب پلنگ در خانه

معبرین غربی: پلنگ داخل خانه در خواب نشان دهنده فردی گستاخ است که به خانواده بیننده رویا حمله می‌کند.

 

تعبیر خواب حمله پلنگ

این رویا می‌تواند شامل جنگ یا گاز گرفتن پلنگ در خواب باشد.

بنر-هومکا-ستاره

معبرین غربی:

 • حمله کردن پلنگ در خواب نمادی از مشکلات پیش روی شماست؛ مشکلاتی که بیشتر آن‌ها ناشی از اعتماد به نفس پایین است.
 • خیانت کردن می‌تواند به صورت حمله پلنگ در خواب خود را نشان دهد  و قدم زدن پلنگ بیانگر مشکلات قابل حل ما در زندگی است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
 • دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می‌کنند اما نمی‌توانند زیانی به شما برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی. 
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی .
 
مطیعی تهرانی: اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.
 

کارل یونگ:

 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب شیر پلنگ خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

 

تعبیر خواب کشتن پلنگ

معبرین غربی:

 • کشتن پلنگ در خواب نشانه خوبی برای معاملات تجاری است.
 • کشتن یا از بین بردن پلنگ برآورده شدن آرزوها و کسب درآمد در آینده است.

یونگ: خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
آنلی بیتون: کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.

 

تعبیر خواب پوست پلنگ

مطیعی تهرانی:
 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
 • پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.
آنلی بیتون: دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می‌آورد.
معبرین غربی: پوست پلنگ در خواب شخصی را نشان می‌دهد که از در دوستی وارد شده و شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.
 
دیدن پلنگ در خواب در بیشتر مواقع قسمت اصلی رویا را تشکیل می‌دهد، اما نباید از دیگر نمادهای موجود در خواب غافل شد. هر یک از اجسام، اعمال و رفتارهایی که در خواب دیده می‌شوند می‌توانند در تفسیر رویا بسیار تاثیر گذار باشند. تعبیر خواب پلنگ تفسیری نزدیک به تعبیر خواب شیر و تعبیر خواب ببر دارد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo