تعبیر دیدن پلنگ در خواب و رویا

تعبیر خواب پلنگ نشانه دشمن جوانمرد است. این‌گونه خواب ها خبر از روبرو شدن با مشکلی خصمانه می‌دهند. اگر در جنگ با پلنگ پیروز شوید از شر آن دشمن رهایی خواهید یافت.
تعبیر خواب پلنگ
ستاره | سرویس سرگرمی –  مانند تمامی گربه سانان بزرگ، تعبیر خواب پلنگ نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال‌های پلنگ که مانند چشم‌هایی نگاه می‌کنند است. پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است – به معنای هوشیاری وسیع (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

 

تعبیر خواب پلنگ

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
محمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
 1. دشمن قوی
 2. مال یافتن از دشمن
 3. ترس از پادشاه
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پلنگ: ترس
 
کارل یونگ:
 • دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می‌کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این است که پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک  از این معانی را داراست.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
 • رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
 • خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.
 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب جنگ با پلنگ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
 • دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می‌کنند اما نمی‌توانند زیانی به شما برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی. 
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی .
 
مطیعی تهرانی: اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.

 

تعبیر خواب شیر پلنگ خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

 

تعبیر خواب کشتن پلنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
آنلی بیتون: کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.

 

تعبیر خواب پوست پلنگ

مطیعی تهرانی:
 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
 • پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.
آنلی بیتون: دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می‌آورد.
 97 نظر
 1. سلام و خسته نباشید

  بنده خواب دیدم یک بچه پلنگ سیاه اومده سمتم و منی که در واقعیت از سگ و گربه هم میترسم بهش دست زدم و باهاش بازی میکردم دیگه ترسی نداشتم میخواستم تعبیرشو بدونم تشکر

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. نمایانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست.

 2. سلام روزتون بخیر ، خیلی ممنون از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات میزارید ❤

  من خواب دیدم وسط بلواری نشستم که متوجه میشم یه پلنگ خیلی عضلانی داره از بالای بلوار روی سیمی به آرومی به این سمت میاد و قصد حمله به کودکی رو داره. من هم سریعا قبل از حمله کنار بلوار در لحظه فرودش روی زمین یه تنه خیلی محکم و سریع بهش میزنم و میفته وسط خیابون شلوغ و فرار میکنه و میره تویه پیاده رو. منم سریع اون رو دنبال میکنم و اون فرار میکنه. حینی که دارم دنبالش میکنم با 118 تماس میگیرم که شماره ای از کنترل حیوانات برای خارج کردن پلنگ از شهر بگیرم که البته هیچ شماره ای بهم نمیده چون میگه همچین سازمانی وجود نداره و باید زنگ بزنم پلیس که پلنگ رو بکشن ولی من حاضر نمیشم تماس بگیرم و همینطور که دارم با گوشی صحبت میکنم پلنگ رو دنبال میکنم و اون از من فرار میکنه و چند باری هم تویه جوب آب یا روی درخت ها مخفی میشه و یه نگاه خشمگین به من داره. احساس میکردم هیچکس به جز من متوجه اون پلنگ نمی شد.

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، نمایانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. نمایانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. نمایانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من حاضر نمیشم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 3. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم ک درون ی خونه چهار تا پلنگ داشتیم بابام در اون اتاقو باز میکنه و پلنگا وارد حیاط میشن اونا رام بودن و هیچ کاری باهام نداشتن و من روی ی قسمت بلند مث دیوار نشسته بودم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین گویای موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید. بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید.

 4. سلام خسته نباشید خواب دیدم که بزسیاهی ازدست یه پلنگ فرارکرده اومده توحیاط خونه پدریم ومنو مادروبرادرم بودیم ک در رو برای بز باز کردیم اومدخوابید رو فرشمون وبرادرم رفت پلنگ رو از توحیاط بیرون کردپلنگه هم فرار کرد رنگ بز مشکی بود ورو فرشمون خرابکاری کرد من داشتم همونجا تو اتاق باشلنگ اون قسمت فرش رو میشستم ممنونم ازشما وسایت خوبتون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. نمایانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمایانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. نمایانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. می‌نمایاند چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. نمایانگر احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. لازمست زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید.

 5. سلام خواب دیدم یه جایی هستیم همه میگن یه پلنگ و گاو باهم درگیر شدن همه ترسیده بودن همه تو یه خونه ای رفتیم بعد دیدیم که گاو پلنگ رو نصف کرده و پلنگ افتاده ولی انگار هنوز زنده بود همه بیشتر انگار از گاو ترسیده بودن منم خیلی ترسیدم.

  اگه میشه بگید تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 6. سلام

  من خواب دیدم که توی استخری شنا میکردم که کف استخر حیواناتی از جمله کروکدیل ،پلنگ ،شیر، زرافه و… بود که میخواستن آروم به طرف سطح آب بیان و آدما رو بخورن، ولی بعدش همه از آب اومدیم بیرون و هیچ کس صدمه ندید

  این تعبیرش چی میشه ؟با سپاس

  • سلام! خواب‌تان نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. عمق استخر را در نظر گیرید! اگر در بخش عمیق شنا می‌کردید، یعنی این احساسات، عمیقا به عمق وجودتان رفته‌اند و ممکنست سخت باشد با آنها مواجه شوید. نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید؛ مهم نیست چقدر سخت است. اگر در بخش کم‌عمق شنا می‌کنید، یعنی باید قادر باشید با این احساسات بسادگی کنار آیید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. به طور کلی باید گفت که مراقب اطرافیان‌تان باشید و خردمندانه عمل کنید که مبادا در آینده پشیمان شوید! سعی کنید در تصمیمگیری‌هایتان از اشخاص باتجربه‌تر و البته معتمد، مشورت گیرید!

   • سلام استاد من دیشب خواب دیدم تو یک محلی پلنگ به من حمله کرده تو مرحله اول کشیدم عقب از دستش قایم شدم بعد اون پلنگ پدام کرد انگشت اشاره دست راستمو گاز گرفت و بعد دستمو حلقه کردم دور گردنش دستمو از دهنش کشیدم بیرون . بعدش دستمو دیدم نوک انگشت دست راست اشارم ظبر پوست آویزون شده بود بعدش انگشتمو ساف یجوری که انگار چسبوندمش سرمو که آوردم بالا دیدم پلنگ نیستو از خواب بیدار شدم تو تمام این مدتم هیچ حسی از وحشت با هیجان نداشتم

    • سلام بر شما! خوابتان حاکی از آسیب پذیری تان درباره ی مسأله ای یا احساسات حل نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. نمایانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. علامت مردانگی و ویژگی های فعال است. ممکنست جناسی از تصمیم یا چیزی باشد که درست است. نشانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید.

 7. سلام ودرود

  من خواب دیدم یه خواننده مشهور (آقا) و دوتا از همکلاسی های مدرسه(دختر) برای گرفتن گوشت نذری اومده بودن خونه ما من به هرکدوم یه بسته گوشت ویه چک پول 50تومنی هم برای عیدی دادم واون شخصیت مشهورهم نفری150به من وخاله ام ودایی ام دادبعد که میخواستن برن چندتا یوزپلنگ نر وماده پشت درخونه بودن که یه آقایی گفت نترسین زنجیر دارن انگار میخواستن جفت گیری کنن یا دعوا سرو صدا میدادن بعد که اونا رفتن خاله ام گفتن چرا اینقدر زیاد نذری دادی من گفتم دیگه حرفی نزنید چون نذرتون قبول نیس بعد مقداری از پولم رو برداشتم وبقیه اش رو به اونا دادم وناراحت شدم ازشون

  • سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. لازمست ارتباطات قدیمی‌تان را با همکلاسیان پیشین‌تان به تصویر بکشید تا در رابطه‌ی فعلی‌تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته‌اید و اکنون در جنبه‌ای از زندگی‌تان، کارایی دارد. گویای تأثیری الهی است. گویای هماهنگی و تکریم روح انسانی می‌باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی‌های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی‌تان ابراز شده است! گویای بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید. بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «50تومنی هم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

   • ویه چک پول50تومنی هم برای عیدی دادم واون خواننده هم نفری 150به من وخاله ام ودایی ام دادبعدکه میخاستن برن چندتایوزپلنگ نروماده پشت درخونه بودن که یه آقایی گفت نترسین زنجیردارن انگارمیخواستن جفت گیری کنن یادعواکنن سروصدامیدادن بعدکه اونارفتن خاله ام گفت چرااینقدرزیادنذری دادی من گفتم دیگه حرفی نزنیدچون نذرتون قبول نیس بعدمقداری از پولم روبرداشتم وبقیه اش روبه اونادادم وناراحت شدم ازشون

    • در ادامه: گویای همه‌ی چیزهای مقدس است. گویای لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر: گویای سهم عادلانه‌تان از چیزی است؛ مانند نصف-نصف. گویای بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. موفقیت و کامیابی در دست شماست. گویای خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. نمادی از خطر در کمین، خشم، احساسات خام یا گاهی مرگ است. لازمست نگرش و احساسات‌تان را مدام چک کنید. تعبیر دیگر: گویای قدرت، خودباوری، زیبایی و ظرافت است. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید!

 8. سلام

  ممنون ازینکه اینقدر سریع جواب میدین

  من خواب دیدم رفتم به یه دشتی که چند تا اسب هست که خیلی زیبان بعد یهو یه پلنگ وحشی میاد که بهم حمله کنه من کلی دادو فریاد میکنم اخرش یه خانوم که که ابی پوشیده سنگ بزرگی به پلنگ میزنه و من نجات پیدا میکنم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. گویای انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! ادامه‌ی خواب‌تان از «کلی دادو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام روزتون بخیر ، خیلی ممنون از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات میزارید ❤

  من خواب دیدم ک پلنگی در خانه ما میچرخد و هر دفعه یک قسمت مینشیند یا مثل گربه ها به پشت خوابیده و خود را به زمین میمالد ، و در ادامه پلنگ رو در حیاط دیدم ک خواستم اون رو فراری بدم اما با نشون دادن دندان های تیزش و گرفتن حالت تدافعی میخواست به من حمله کند که من ترسیدم و اون رو اروم مثل گربه های خونمون به بالای دیوار هدایت کنم تا از شرش خلاص شم.لطفا تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 10. سلام ببخشید من خواب دیدم که پلنگی به همراه همسر و دو فرزندش با هم در اتاق من زندگی می کردند ولی با من خوب بودند. یک روز. در اتاق پذیرایی ما پلنگ نر شروع به ادرار کرد.

  بعد از گذشت چندی من به پلنگ نر گفتم باید به فکر منزل جدید باشد چون من کنکور دارم و اصلا درس نخوانده ام و باید این ۲ماه را فشرده درس بخونم.

  اون ها را تا دم در راهنمایی کردم.و در آخر از من خواست که هر وقت کمک نیاز داشتم به او بگویم

  فقط برای من یک چیز جالب است که ۲تا فرزندان پلنگ بالاتنه ای شبیه انسان داشتند تو رو خدا تعبیرش را بگویید.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور