تعبیر خواب شیر – دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب شیر (حیوان درنده) می‌تواند اشاره به مسائلی همچون نیروی قدرت جسمانی، عواطف نیرومند، تند مزاجی و ... داشته باشد. دیدن شیر در خواب بسته به دیدن حمله شیر، شیر نر و... می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟


ستاره |
سرویس سرگرمی – 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در این مطلب می‌خوانید:

تعبیر خواب شیر

شیر در رویا می‌تواند نماد و سمبلی از موضوعات زیر باشد. 
نیروی قدرت جسمانی، تند مزاجی، عواطف نیرومند، تمایلات جسمانی، عشقی اگر در مسیر حسادت بیفتد به خشم یا درد تبدیل می‌شود. رهبری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیر ماده است مادر رویابین یا شم مادری او، غریزه نگهبانی و حفاظت، تعریف از خود یا لاف و گزاف به دلیل توان غرش شیر، بسیاری از کودکان رویای شیری را دیده‌اند که در خانه شان به دنبال آن‌ها می‌دویده است. این رویا اغلب به دلیل گسترش کشمکش‌های این کودکان با احساسات طبیعیان از قبیل خشم و پرخاشگری است. در این موارد والدین باید تلاش کنند تا تند مزاجی کودک را کنترل کنند یا او را آرام سازند و به او بگویند این خصلت بد است. بنابراین احتمالا کودک از آن پرهیز می‌کند.
 

تعبیر خواب شیر جنگل

دیدن شیر جنگل همانگونه که در بیداری ترسناک و هراس انگیز است در خواب نیز افرادی که از آن‌ها ترسی بیش از حد داشته‌ایم به صورت شیر پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین ترس از جانب پادشاه بوده و بنابراین تفسیر دیدن شیر در خواب توسط معبرین اسلامی کهن به پادشاه بیان شده است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
 • شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» است.
جابر مغربی نیز می‌گوید:
تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه است.
 
حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند:
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.
 1. پادشاه
 2. مردی دلیر
 3. دشمن قوی
لوک اویتنهاو می‌گوید: شیر جنگل را نمادی از کامیابی که حاصل زحمات خودتان بوده می‌داند. 
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شیر بدان معناست که صاحب خواب از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه‌ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
 • یقینا به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
 • شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.
تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟
 

تعبیر خواب شیر درنده

آنلی بیتون گوید اگر خواب ببینید شیر درنده‌ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است. اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.
 
جابر مغربی: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، تعبیرش این است که از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.

 
لوک اویتنهاو:
 • بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
 • کشتن یک شیر: پیروزی
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می‌غرد و دندان‌هایش را با خشم نزدیک صورتتان می‌آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.
 
مطالب مرتبط: تعبیر خواب پلنگ

 

تعبیر خواب شیر نر

 • جابر مغربی در تعابیر خود دیدن شیر نر در خواب را نشانه پادشاه دانسته است.
 • دیدن شیر نر در خواب به معنای احترام و منزلت زیاد صاحب خواب در دنیای واقعی است.
 • اگر مردی خواب شیر نر ببیند بدان معناست که از طرف زن‌ها مورد تحسین و تمجید قرار می‌گیرد.
 • اگر زنی در خواب خود، غرش شیر نر را ببیند به معنای آن است که او در کار و زندگی خود پیشرفتی می‌کند که حتی خودش نیز انتظار آن را ندارد.
 • اگر خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال می‌کند به منزله وقوع حوادث ناگوار در زندگی شماست.
 • کشتن شیر نر در خواب نیز به منزله موفقیت در کار و زندگی و بدست آوردن استقلال مالی شماست.

 

تعبیر خواب حمله شیر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم.
 
ابن سیرین: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت شیر

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.
جابرمغربی گوید: اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ببر
 

تعبیر خواب اعضای بدن مانند شیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری است.
 

تعبیر خواب‌های متداول در رابطه با دیدن شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند (بیننده خواب مفعول باشد)

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببینددایه پسر پادشاه می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.311 Comments
 1. سلام من خواب دیدم که پدرم شیر شده و با شیر های دیگه یک سفری رو داره تو ی جایی میره و نکتش این بود که پدر من که شیر شده بود پنجه هاش ناخون نداشت و انگار نقطه ضعفش بود ولی شیر های دیگه داشتن و بهش فخر میفروختن و من پدرم رو دلداری میدادم

  • سلام! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد).

 2. سلام
  خواب دیدم که مادر بزرگم از یه شیر تقریبا نوجوان در قفس نگهداری می‌کرد و خود مادر بزرگم مریضی خیلی سخت گرفت و نگهداری شیر رو به عهده من گذاشت و کنار شیر یه بچه بود که نگران بچه بودم که آسیب ببینه ولی قفس شیر باز شد و بچه رو کنارش برداشتم و بغل کردم و از به خاطر حضور شیر در کنارم اضطراب داشتم که تبدیل شد به یه مرد و من به سمتش رفتم و شروع به بوسیدن و هم کردیم و من تحریک میشدم و در کنار عشق بازیمون اون بچه هم در بغلم بود
  ممنونم از تعبیر های خوبتون

  • سلام! خوابتان حاکی از آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه بچه بود» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • یه بچه بود که نگران بچه بودم که آسیب ببینه ولی قفس شیر باز شد و بچه رو کنارش برداشتم و بغل کردم و از به خاطر حضور شیر در کنارم اضطراب داشتم که تبدیل شد به یه مرد و من به سمتش رفتم و شروع به بوسیدن و هم کردیم و من تحریک میشدم و در کنار عشق بازیمون اون بچه هم در بغلم بود
    ممنونم از تعبیر های خوبتون

    • در ادامه: علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. حاکی از عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه تان را می بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه ی واقعی تان را تجربه کنید. خوابتان علامتی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه تان تزریق کنید. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 3. با سلام من دیشب خواب دیدم 6جفت شیر گوشه اتاقم زندگی میکنند و من بهشون مرغ میدم بعنوان غذا هیچ آسیبی بهم نمیزدن ازشون نمیترسیدم و مطیع من بودن و از یه مسیر مشخص رفت و امد میکردن و دوتاشون مشغول عشقبازی بودن.تعبیر خوابم چیه ممنون میشم اطلاع بدین

  • سلام! خوابتان نمایانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت های ذهنی، احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. نمایانگر سعادت خانوادگی است. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد).

 4. سلام،، من خواب یک شیر با جثه کوچیک رو دیدم که پیر و نر بود،، و من باهاش همبازی شدم!! و این که خواب خیلی خیلی شفاف بود،، ممنون میشم تعبیرشو بگید،، مرسی.

  • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده ای را می نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه اش کار می کنید و اصلا بازی نمی کنید (تفریح نمی کنید). لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد).

 5. سلام،خواب دیدم با همسر و خانواده اش داریم جایی میریم که به فضایی سبز رسیدیم که علف های بلند داشت و البته خونه هم اونجا وجود داشت ،یه جور گل های بنفش رنگ دیدم و به خواهرهمسرم نشان دادم و بنظرم گل های قشنگ و عجیبی بود که زیاد هم بودن،وقتی داشتیم به اون فضا نزدیک میشدیم یک شیر قوی با موهای نارنجی ( که به طور معمول همین رنگه)دیدم اون جلو وایساده و من واقعا ازش ترسیدم ،شیر رفت و ما هم به راه ادامه دادیم و به فضای سبزمذکور رسیدیم،حالا وقتی داشتم گلها رو به خواهرهمسرم نشان میدادم چشمم افتاد توی علف ها دیدم یه چیزی خوابیده و هممون هم دیدیمش ،فهمیدیم بچه همون شیر هست و گفتن بهش نزدیک نشین که میاد سراغمون ،اون شیر بالغ اینطور تو ذهنم بود که ماده هست.تعبیرش رو لطفا بگید.

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان می نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان را مخفی نگه می دارید (جلویش را می گیرید)، تعادل ایجاد کنید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. نمایانگر از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه ی بالا، عدالت، ثروت و مقام می باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خواهرهمسرم نشان» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. خواهرهمسرم نشان دادم و بنظرم گل های قشنگ و عجیبی بود که زیاد هم بودن،وقتی داشتیم به اون فضا نزدیک میشدیم یک شیر قوی با موهای نارنجی ( که به طور معمول همین رنگه)دیدم اون جلو وایساده و من واقعا ازش ترسیدم ،شیر رفت و ما هم به راه ادامه دادیم و به فضای سبزمذکور رسیدیم،حالا وقتی داشتم گلها رو به خواهرهمسرم نشان میدادم چشمم افتاد توی علف ها دیدم یه چیزی خوابیده و هممون هم دیدیمش ،فهمیدیم بچه همون شیر هست و گفتن بهش نزدیک نشین که میاد سراغمون ،اون شیر بالغ اینطور تو ذهنم بود که ماده هست.تعبیرش رو لطفا بگید.

  • در ادامه: نمایانگر ویژگی های ایشان است که در خودتان می یابید. رابطه تان را با ایشان در نظر گیرید! اگر ببینید با ایشان بحث می کنید، یعنی از تأیید یا قبول ویژگی های خاصی از ایشان سر باز می زنید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). علامتی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان می نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان را مخفی نگه می دارید (جلویش را می گیرید)، تعادل ایجاد کنید.

 7. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که مادرم و پدر و من در یک بیابان هستیم و انها به من میگویند که اون طرف جاده وسایل هست برو انهارو بیار من هم رفتم و اوردم و انگار که مادر و پدرمن میخواهند به جایی بروند و من رو به پرستار بچه بسپارند وقتی که انها از انجا میروند پرستار به من حمله میکند و چند پرستار به من حمله میکنند.بعد انگار دیگه در بیابان نبودیم رفته بودیم محله خودمان.من تو کوچهتنها بودم و بعد چند تا دختر اومدن تو کوچه که من انهارا میشناختم و بعد یهو از خواب پریدم و وحشت کرده بودم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. شخصیت تان زیر سؤال می رود. حس می کنید استرس دارید، آسیب پذیر و بی یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی تان روبرو باشید. همچنین نمایانگر راهی را برایتان فراهم می کند که با موقعیت هایی روبرو شوید که در زندگی تان ازشان دوری می کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید.

 8. باسلام خسته نباشی .

  بنده در خواب دیدیم که از یک بچه شیر مراقبت میکردم در قنداق بود و در بغل داشتم نگهداری میکردم و برای غذا دادن به اون شیر ان را در بغل مادرم گذاشتم تا غذا براش تهیه کنم بعد از تهیه غذا به بچه شیر درحال غذا دادن به ان بودم که مادرم جنسیت شیر را پرسید گفتم نر است.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد).

 9. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که در یک باغ پر از شیر هستم و قراره با ۱۰ شیر و یک مربی در یک اتاق خواب کوچک قراره بخوابیم! وقتی شب شد شیر ها بیدار شدند و تک به تک به من حمله کردند ولی هیچکدوم نتوانستند به من صدمه ای بزنن. یادمه یک شب به سلامت خوابیدیم و گذروندیم. از روز بعدی با مربی شیر ها حرفمون شد و من به دلخواه خودم از اون باغ بیرون رفتم، درحالیکه حق با من بود و مربی هم اینو فهمید. درضمن سر بعضی شیرها، سر عقاب بود.

  ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید.

 10. سلام من خاب دیدم تو یه جنگل زندگی میکنم با یه کلبه تقریبا بزرگ چوبی همه جا سرسبزه داشتم دور کلبه قدم میزدم که یهو دیدم یه نفر داره از دست یه شیر ماده یا نر جوان چون یال نداشت فرار میکرد و سری رفت تو خونه من اولش یکم ترسیدم ولی وقتی اون رفت تو خونه شیره اروم شد منم یواش رفتم سمتش و کاری باهام نداشت منم دست کشیدم رو سرش و گردنش داشتم نوازشش میکردم انگاری رام شده بود تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان نمایانگر صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید. نمایانگر مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دست یه شیر» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3 16

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور