تعبیر خواب پتو – دیدن پتو در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پتو، دیدن پتو در خواب، تعبیر خواب پتوی نو و سفید، تعبیر خواب هدیه دادن پتو، تعبیر خواب پتوی کثیف و لکه دار، تعبیر خواب پتوی رنگی اهمراه ما باشید.

تعبیر خواب پتو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پتو از دیدگاه روانشناسی وسیله‌ای است که می‌تواند در برابر سرما و دیگر آسیب‌های جزیی از شما محافظت کند. پس در حالت کلی تعابیری با موضوعات حفاظت، ترس از آسیب دیدن و … را به همراه خواهد داشت. هر گونه انجام کار روی پتو مانند هدیه دادن، هدیه گرفتن، پتوی نو و سفید، پتو گرفتن از مرده ممکن است جنبه حفاظت از شخصیت شما را مورد هدف قرار دهد. البته در برخی موارد پتو به دلیل اینکه یکی از اجزای تخت است به همسر یا رابطه‌ای که در آن انجام می‌شود نیز تشبیه شده است. در ادامه به تعبیر خواب پتو خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب پتو

  • دیدن پتو در خواب به این معناست که شما می‌خواهید وضعیتی را که در زندگی بیداری با آن مواجه هستید از دیگران پنهان کنید. پتوی بزرگ در خواب پوشش دادن مسئله‌ای مهم در زندگیتان است.
  • دیدن بیش از یک پتو در رویا به این معنی است که هیچ چیز نمی‌تواند جای امید در فرد را بگیرد.
  • پتوی کودکان در خواب نشانگر عشق، امنیت و محافظت است. آیا در زندگی بیداری نیاز به حمایت و محافظت دارید؟

تونی کریسپ: پتو نمادی از راحتی، گرما (جسمانی یا عاطفی)، نگرش و طرز رفتاری که می‌توانیم زیر آن پنهان شویم، نگرش، حالت یا تجربه‌ای که آن را مانند پتو به دور خود پیچیده‌ایم، است. در این صورت رنگ پتو سرنخی از احساس و نگرش ما به دست می‌دهد، بیماری یا آسیب دیدگی، فعالیت جنسی، محبت و مراقبت؛ همانطور که وقتی کسی را دوست داریم رویش پتو می‌اندازیم، گوشه گیری یا شکنندگی و آسیب پذیری.

منوچهر مطیعی تهرانی:

  • پتو برای زن شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می‌بخشد. پتو و لحاف نشان دهنده رابطه‌ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.
  • اگر در خواب ببینید پتویی از اطلس و دیبا دارید، رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می‌شوید.

 

تعبیر خواب پتو نو

آنلی بیتون: خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب هدیه دادن پتو

معبرین غربی: هدیه دادن پتو نشان می‌دهد که شما در خواب نا امنی زیادی را تجربه می‌کنید. اگر پتو را روی خود دیدید هم از نظر جسمی در امان هستید و هم از نظر عاطفی.

 

تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو

 

تعبیر خواب پتوی لکه دار و کثیف

معبرین غربی: پتوی لکه دار در خواب فریب خوردن شما را نشان می‌دهد. پتوی سفید و نو نشانه موفقیت و احساس گرما زیر پتو بیانگر مسیر راحت و هموار است.

آنلی بیتون: خواب پتوی کثیف، نشانه خیانت و بی وفایی است.

منوچهر مطیعی تهرانی:

  • چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است، همین طور لحاف و تشک و اشیاء دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند، گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می‌آید.
  • اگر در خواب ببینید پتوی شما کثیف است همسرتان بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب پتوی کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی:

  • اگر ببینید پتو کهنه‌ای دارید، زنی بد نصیب شما می‌شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود.
  • اگر مردی در خواب ببیند پتوی پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در می‌آید.

 

تعبیر خواب پتوی رنگی

معبرین غربی: پتو با رنگ روشن در خواب روبرو شدن با مسائل و پروژه‌های کوچک را نشان می‌دهد. برخی اوقات مشکلات می‌تواند خود را به فرصت‌های جدید تبدیل کرده و راه‌حل‌هایی برای غیر ممکن‌ها فراهم آورد.

جابرمغربی: اگر دید پتوی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارساست. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگر ملون (رنگارنگ) بیند، زن او فریبنده است.

همواره رویای پتو همراه با دیگر اجزای اتاق خواب همچون تشک و لحاف دیده می‌شود. چنانچه در هنگام تفسیر رویا نیاز به بررسی چنین نمادهایی دارید می‌توانید به تعبیر خواب تشک و لحاف رجوع نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo