یک تشبیه با کلمه خورشید با همه ارکان تشبیه

یکی از فعالیت های نوشتاری کتاب ادبیات فارسی کلاس هشتم، از دانش آموز یک تشبیه با کلمه خورشید با همه ارکان تشبیه خواسته است. به طوری که بتوان مشبیه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه را در آن مشخص کرد.

تشبیه با کلمه خورشید

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – در فعالیت‌های نوشتاری (صفحهٔ 22 کتاب درسی فارسی هشتم) این سوال آمده است: به کمک واژۀ خورشید، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همۀ ارکان تشبیه را دارا باشد. از این رو ما در این مطلب، یک تشبیه با کلمه خورشید با همه ارکان تشبیه آورده ایم و در ادامه دو تشبیه دیگر با حذف دو رکن ادات تشبیه و وجه شبه مثال زده ایم. 

اما ابتدا بهتر است مروری داشته باشیم بر چهار رکن تشبیه:

 • مشبه: چیزی یا کسی است که قصد مانند کردن آن را داریم.
 • مشبهٌ به: چیزی یا کسی است که مشبه، به آن مانند می‌شود.
 • وجه شبه: ویژگی(های) مشترک بین مشبه و مشبهٌ به است.                                 
 • ادات تشبیه: کلمه‌ای که تشبیه را برای ما برقرار می‌کند و نشان دهندۀ پیوند شباهت است. (مثل – مانند – همچون – نظیر – چو – چون – شبیه)              

 

یک تشبیه با کلمه خورشید با همه ارکان تشبیه

۱. خورشید مثل توپ بازی از این سمت آسمان به آن سمت می غلتد.

 • مشبه: خورشید
 • مشبه به: توپ بازی
 • ادات تشبیه: مثل
 • وجه شبه: از سمتی به سمتی غلتیدن، گرد بودن

در این تشبیه، خورشید در جایگاه مشبه قرار گرفته و به توپ بازی تشبیه شده است.

 

یک تشبیه با کلمه خورشید با همه ارکان تشبیه

 

تشبیه با کلمه خورشید بدون ادات تشبیه

۲. چهره اش، خورشید درخشان و زیبایی بود.

 • مشبه: چهره 
 • مشبه به: خورشید
 • ادات تشبیه: [حذف شده]
 • وجه شبه: درخشندگی و زیبایی

در این تشبیه ، خورشید در جایگاه مشبه به قرار گرفته و صورت روشن و زیبای شخصی به آن تشبیه شده است. 

 

تشبیه با کلمه خورشید بدون ادات و وجه شبه

۳. کتاب، خورشید است.

 • مشبه: کتاب
 • مشبه به: خورشید
 • ادات تشبیه: [حذف شده]
 • وجه شبه: روشنی بخشی [حذف شده]

در تشبیهاتی که رکن سوم و چهارم تشبیه یعنی ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده، خواننده با تلاش ذهنی خود رکن‌های ذکر نشده را پیدا می‌کند و به همین دلیل خیال انگیزی تشبیه بیشتر است. 

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo