تعبیر خواب مو – مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب مو، تعبیر خواب تراشیدن مو، تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن (زبان، دست، آلت تناسلی و...) همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب مو
ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب مو را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده رویا می‌داند. در ادامه به بررسی هر یک از این نمادها خواهیم پرداخت. رویابین گرامی شما می توانید باتوجه به نوع خواب دیده شده و شرایط فعلی زندگی خود، با استفاده از نمادهای زیر به تفسیر رویای خویش بپردازید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب مو: اشاره به افکار، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار.
تعبیر خواب طاسی: رو به پیری رفتن، احساس کهنگی کردن یا مهجور ماندن، عدم تمرکز
تعبیر خواب برس زدن مو: واضح ساختن افکار و نگرش‌ها
تعبیر خواب تغییر مدل مو: تغییر نگرش، تغییر نظر یا تصمیم
تعبیر خواب موی سینه: مردانگی، قدرت و توان
تعبیر خواب موی ژولیده: سردرگمی روانی
تعبیر خواب موی کمرنگ و روشن: آگاهی، روشن فکری
تعبیر خواب مو بر روی سینه زنان و کودکان: جنبه مذکر درون مونث، شاید آرزوی والدین برای داشتن فرزند پسر، تولید خصوصیات مردانه
تعبیر خواب موی بلند و ژولیده: اهمیت ندادن فرد به تصویر خود و تصویری که در اجتماع بر جای می‌گذارد، گوشه نشینی و یا ترک تحصیل، رها کردن شغل
تعبیر خواب بلند شدن مو (موی بلند): آزادی، سهل انگاری، در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان
تعبیر خواب گیسوی بافته یا دم اسبی: برای زنان حفظ دخترانگی، افکار و احساسات سازگار با جامعه
تعبیر خواب موهای به عقب شانه شده چسبیده به سر: انضباط، خویشتن داری
تعبیر خواب کلاه گیس: افکار و نگرش‌های عاریه و ساختگی 
 
رویایی که در آن رنگ موها سفید شده در صورتی که در بیداری اینگونه نیست چه تعبیری خواهد داشت؟ تعبیر خواب سفید شدن مو به معنای دیدن این رویا پاسخ خواهد داد.

رویاهایی که در آن شخص بیننده خواب دچار ریزش مو می‌گردد جزء دسته خواب‌های متداول بشمار می‌آیند، آیا با تعبیر خواب ریختن موی سر آشنا هستید؟

 
تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.

 

تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
 
زبان
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.
 
ساق پا
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.
 
ساعد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 
زیر بغل
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
 
آلت تناسلی زن
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.
 
آلت تناسلی مرد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است،  به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی.
 
شکم
جابر مغربی می‌گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.
 
سینه
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می‌شوی.
 
کتف
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
 
دوش
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، امانت‌دار خواهی بود.
 
پشت گردن و پیشانی
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
صورت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می‌شوی.

 

ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود.
ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.
زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای به خواسته خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.
شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای بدهی خود را پرداخت می‌کنی. 
سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای قرض خود را پرداخت می‌کنی.
پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای بدهی تو پرداخت می‌شود.
 
تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

 
 

تعبیر خواب مو به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کوتاه کردن آن: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن‌ها: دل نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دوروئی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن آن‌ها: ضرر در امور کاری
 • گیس کرده: مورد تمسخر واقع شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن‌ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن‌ها را بیش از حد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • ژولیده: سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن‌ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته: خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می‌شود، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می‌شوید.
 • دیدن موی قهوه ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی‌شوید.
 • دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می‌کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می‌آورد.
 • دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می‌گردد، اوضاع کار کساد می‌شود و زندگی با سختی همراه می‌گردد.
 • اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند گیسوان خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد.
 • اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی‌های بزرگی روبرو خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌کند.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
 • اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.
 • اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد. و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آن‌ها نگاه می‌کردید شما را دچار هراس می‌کنند.
 • اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل‌هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام از شر آن‌ها خلاص می‌شود.
 • اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می‌ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می‌دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می‌شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.
از اینکه با تعبیر خواب مو همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. همانطور که گفته شد مو در خواب و رویا به صورت‌های مختلفی دیده می‌شود. ریختن، سفید شدن، کوتاهی و … از رویاهای متداول دیدن مو در خواب است. در مجموعه تعبیر خواب ستاره می‌توانید با تعابیر مختلف مو همچون تعبیر خواب موی فر، تعبیر خواب تراشیدن موی سر، تعبیر خواب کچل شدن و … آشنا شوید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان203 Comments
 1. سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتم روبروی آینه و یک تاپ که اصلا ندارم و به طور معمول نمی پوشم رو پوشیدم و از جناق تا روی ناف به مثل مردها پر از موی سیاه و بلند شده جوری که خودمم تعجب کردم هیکل ،هیکل زنونه بود. و از خواب پریدم و خودم رو تو آینه دوباره چک کردم

  (خانم؛۱۹ساله)

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. اگر رختی می پوشید که مناسب تان نیست یا همیشه عادت ندارید آن رخت را بپوشید، یعنی می کوشید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را بفریبید. چیزی در زندگی تان نامناسب است. ممکنست علامتی از دورویی باشد و اینکه خود را جوری جلوه دهید که نیستید. تعبیر دیگر: می تواند به این معنا باشد که بخش پنهانی خودتان را به جهان می نمایانید. حاکی از اغوا، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است.

 2. سلام خسته نباشید.من خواب دیدم ک متوجه میشم که لبام مو درومه مثل ته ریشه مردا رولبام مو هست یعنی تعبیرش چی میشه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان این جنبه ی مردانه شخصیت تان را برجسته می کند. می خواهید بیشتر قاطع باشید و قدرت بیشتری داشته باشید. از سوی دیگر، به این معناست که شخصیت واقعی تان را پنهان می کنید.

 3. سلام من چند شب پیش که خواب دیدم که وسط ابرو هام موهای خیلی پرپشتی داره و اونها رو تراشیدم ولی نه کامل و شب بعدشم خواب دیدم که پشت پاهام مو در آورده منظورم مچ پا به پایین قسمت بالایی پاهام و خیلی ناراحت بودم و میگفتم که پای من که اصلا مو نداشت ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خوابتان علامتی از دقت و صحت چیزی است که می انجامید. خیلی سلطه جو هستید. ممکنست در رابطه ای، خیلی کنترل می کنید. اگر می کوشید موهای پایتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل تان اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می گیرید). لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 4. سلام و وقت بخیر من دیشب خواب دیدم که در روی اتاق دراز کشیده بودم که یک بار متوجه پاهایم میشم میبینم موهای پاهایم خیلی زیاد شده شوهرم هم اونجا نشسته براش میگم نگاه موهای پاهایم چقدر زیاد شده مثل مردا خودم تعجب میکنم تو خواب فکر میکنم چی گونه اینا رو پاک کنم .ممنون میشم اگه پاسخ دهید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی خیلی سلطه جو هستید. ممکنست در رابطه ای، خیلی کنترل می کنید. اگر می کوشید موهای پایتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل تان اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می گیرید). نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید.

 5. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم که یک شخصی شغلش این بود که تمام موهای بدن مردم رو میزد و من هم داشتم نگاه میکردم و بعد نمیدونم چیشد که خودم هم تصمیم گرفتم تمام موهای بدنم رو بزنم بعد به مرد گفتم و اون یک سنگ فرز به من داد و گفت خودت موهای بدنت رو با این کوتاه کن و بعد من برات با تیغ از ته میزنم و من شروع کردم با سنگ فرز به کوتاه کردن موهای کل بدنم و کامل پاهام و دستهام رو کوتاه کردم و جالب این بود که سنگ فرز بدون اینکه بدنم رو زخمی کنه موهام رو کوتاه کرد و بعدش قبل از اینکه مرد بدنم رو با تیغ کوتاه کنه من بیدار شدم.

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید این خواب در دم صبح بود دیدم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید.

 6. سلام . من درخواب دیدم مو هام تغیر رنگ داده به زرد تقریبا نارنجی.مو هام بلنده آخه یکم.،

  • سلام! خواب‌تان هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. گویای برانگیختگی احساس‌هاست. حس زنده بودن می‌کنید. ممکنست بخواهید افق‌هایتان را گسترش دهید و به جهت‌های نو و به علاقه‌های نو بنگرید. رویکردی جدی و نو درباره‌ی مسأله‌ای از زندگی‌تان به کار می‌گیرید.

 7. خواب دیدم که در قسمت کف فرو رفته یکی از پاهایم مو رشد کرده تعبیرش چیست لطفا

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. گویای پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، نمادی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: گویای حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می‌کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید. تعبیر دیگر: خیلی سلطه‌جو هستید. ممکنست در رابطه‌ای، خیلی کنترل می‌کنید. اگر می‌کوشید موهای پایتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل‌تان اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).

 8. سلام وقت بخير

  من يك دختر مجرد هستم ديشب خواب ديدم با يك آقايي كه دوستش ندارم ازدواج كردم فقط اون آقا بدنش پر مو بود و من داشتم موهاي بدنش كه روي شكمش بود رو كوتاه مي كردم

  ممنون ميشم تعبير بفرماييد

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. علامتی از یک نوع رابطه یا تعهد است. گاهی شوهر خیالی‌تان نمایانگر ویژگی‌های پدرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. ایده‌ها و دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. شاید لازمست روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید. نمایانگر اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است.

 9. سلام من خواب دیدم که عورتم(جایی که مو درمی آوردنه فرج)پوشیده از مو بود وبلندی مو به بلندی موهای سرم بودومیخواستم برم حمام اصلاح کنم که دیدم پدرم حمامه منتظرشدم که بعداز اوبرم حمام که ازخواب پریدم

  • سلام! خواب‌تان می‌نمایاند احساسات جنسی‌تان را آشکار می‌سازید. گویای مسأله‌های قدرت/کنترل و احساس وابستگی/مستقل بودن است. اگر صبورید، پس می‌دانید چیزها با سرعت خودشان اتفاق خواهند افتاد. اگر صبور نیستید، به این معناست که خیلی تقاضا دارید یا چشمداشت‌هایتان خیلی بالا هستند. تعبیر دیگر: ممکنست گویای چشمداشت‌ها و نگرانی‌هایی درباره‌ی موقعیتی یا تصمیمی ناشناخته باشد. یک حس پیش‌بینی یا ناآرامی را تجربه می‌کنید.

 10. سلام من چند شب قبل خواب دیدم تمام بدنم مو در اورده موهایی زاید که دسته دسته بودن و هر دسته شکل اشک بود بینشون پوستم مشخص بود که قرمز شده بود و رنگ موها هم سیاه بود

  • سلام! خواب‌تان یعنی با خودتان صادق نیستید. تعبیر دیگر: گویای عشق به خود است. از آنکه هستید، راضی می‌باشید. خیلی سلطه‌جو هستید. ممکنست در رابطه‌ای، خیلی کنترل می‌کنید. اگر می‌کوشید موهای پایتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل‌تان اشاره دارد (خشن هستید؛ اما جلویش را می‌گیرید).

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور