تعبیر خواب تراشیدن موی سر

تعبیر خواب تراشیدن موی سر در زمان حج و تراشیدن آن در زمان غیر حج متفاوت است. با تعبیر خواب تراشیدن موی سر و تعبیر خواب تراشیدن موی سر زن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تراشیدن موی سر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب تراشیدن موی سر از جمله موضوعاتی است که تحلیلگران خواب و رویا تفاسیر مختلفی، برای آن ذکر کرده‌اند. چنانچه اشیا و یا اعمالی به غیر از تراشیدن موی سر خود و دیگران، در رویا مشاهده کرده‌اید می‌توانید با رجوع به صفحه اصلی تعبیر خواب از فضای کلی خواب خود آگاه شوید.

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر 

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده‌اید، نشانة آن است که افراد بیگانه با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد.
  • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
  • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود.
  • اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر (ماه حرام)

اگر فردی تراشیدن موی سر خود را در موعد حج در خواب ببیند نشانه آن است که راه‌های خوب و مناسبی پیش روی او قرار خواهد گرفت و ممکن است به سفر حج برود.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان توست.

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر (غیر ماه حرام)

اگر فردی در خواب بیند که در غیر از ماه‌های حرام و زمان موعد حج سر خود را می‌تراشد بیانگر آن است که علاوه بر از دست دادن سرمایه و کارمندان خود، شغل خود را نیز از دست خواهد داد.

برای درک بهتر این رویا می‌توانید تعبیر خواب اصلاح موی سر و تعبیر خواب ریختن موی سر را نیز در ستاره مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر زن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.
 
تراشیدن موی سر از خواب‌هایی است که تعبیر آن نیاز به آگاهی از شرایط زندگی بیننده رویا دارد. اگر شما خوابی با مضمون تراشیدن موی سر مشاهده کرده‌اید می‌توانید آن را در انتهای همین مطلب با دیگران به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo