تعبیر خواب غرق شدن در آب و دریا چیست؟

با تعبیر خواب غرق شدن در دریا، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه، تعبیر خواب غرق شدن در آب، تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق، تعبیر خواب غرق شدن کودک همراه ما باشید.
تعبیر خواب غرق شدن
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال - تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه - تعبیر خواب غرق شدن در اب گل الود - تعبیر خواب غرق شدن پدر
 

تعبیر خواب غرق شدن

از دیدگاه روانشناسی غرق شدن در آب می تواند تولدی دوباره باشد همانگونه که در رحم مادر غرق بوده و پس از آن متولد می شویم.
از دیدگاهی دیگر این خواب نتیجه احساس گرفتاری و عدم توانایی در تصمیم گیری است. در واقع آب نمادی از احساسات درونی و غرق شدن، نشانه فرو رفتن در آن است. اگر در خواب خود را از غرق شدن نجات دهید احتمالا بیانگر شروع جدید یا تحولی در زندگی خواهد بود.

سعی کنید که بر کارها و نیازهایتان متمرکز شوید. غرق شدن در خواب می تواند نتیجه این باشد که شما بیش از حد خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اید. گاهی هم این رویا نشان دهنده عدم نتیجه گیری در پروژ‌ه‌ای است که هم اکنون در حال کار روی آن هستید، پس بهتر است فعلا دست از آن بکشید.

 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن غرق شدن به خواب بر چهار وجه است.
 1. مال بسیار.
 2. بخت واقبال درکارها.
 3. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 4. منفعت.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.
 • اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.
لوک اویتنهاو:
 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت.
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: 
 • اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.
 • اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
 
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.
 
لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود.
 
معبرین غربی گویند:
 • خواب غرق شدن در دریا به این معنا است که موانعی بر سر راه‌تان خواهید داشت. این خواب همچنین نشان می‌دهد که مجبور خواهید شد برخی اطلاعات خصوصی را فاش کنید.
 • غرق شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که هیچ جا ثبات را پیدا نمی‌کنید. شاید برخی از آدم‌هایی را که تکیه‌گاه‌تان بوده‌اند، از دست داده‌اید و حالا بدون حمایت آن‌ها، احساس غم و افسردگی دارید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمد بن سیرین: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

 

تعبیر خواب غرق شدن کودک

برخی اوقات یک خواب می‌تواند بسیار نگران کننده یا شوک آور باشد. غرق شدن کودک در خواب از جمله این رویاهاست که می‌تواند افکار والدین را درگیر خود کند. در واقعیت چه زمانی کودک غرق می‌شود؟ معمولا این اتفاق برای بچه‌ها در استخرهای کوچک یا آب‌های کم عمق رخ می‌دهد. زمانی که پدر و مادر از آن‌ها غافل هستند. دقیقا این رویا بیانگر اضطرابات فرد بیننده خواب است. نگرانی‌ها و تشویشاتی که احساسات فرد را دچار تغییر کرده است.

 

تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق

این خواب نیکو نخواهد بود. غرق شدن در یک باتلاق می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک اتفاق بد باشد که به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد. ممکن است دچار مشکل مالی شوید، یا شاید یکی از عزیزان‌تان را از دست بدهید.

 

تعبیر خواب غرق شدن همسر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.
 
همانطور که در متن اشاره شد تعبیرگران اسلامی غرق شدن در خواب را نشانه گرفتاری و مشکلات می‌دانند. تحلیل روانشناسی غرق شدن در رویا نیز چیزی جز این نمی‌گوید. فرو رفتن در احساسات، عدم توانایی در تصمیم‌گیری و … که از نمادهای غرق شدن در خواب هستند همگی می‌تواند منجر به گرفتاری و مشکلات اساسی در زندگی بیننده خواب شود. اگر شما رویای غرق شدن در دریا، رودخانه و به طور کلی غرق شدن در آب را دیده‌اید برای آگاهی از فضای کلی خواب، در قسمت نظرات آن را با دیگران به اشتراک گذارید.191 نظر
 1. سلام! من امروز صبح خواب دیدم که با چند نفر از اقوام توی یه دریای زلال پر از سنگ داریم از دست یکی فرار میکنیم یا بهتره بگم شنا میکردیم من از بین دوتا سنگ به زور رد شدم بعد افتادم یه جای عمیق توی اب نفسم رفت از خواب که بیدار شدم هم نفسم رفته بود و همش نفس عمیق میکشیدم..
  دو روز پیش هم بابام خواب دیده با عموم و بچه هاش رفتن رودخونه بچه ها میرن توی آب بازی کنن یهو یه سیل میاد که آبش گلی بوده اونارو میبره
  میشه لطفا تعبیر این دوتارو بگید؟

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نشانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. کاملا در احساسات تان غوطه ور هستید. خودتان را مجبور می کنید که با احساسات ناخودآگاهتان کنار بیایید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دو روز پیش هم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. بادرود دیشب شوهرم خواب دید کە هر دو روی یە قایق چوبی نازک روی دریای بیکرانیم و من یهویی از قایق سر میخورم ومیافتم توی دریا و شوهرم خودشو بە اب میزنە و میبینە هی دارم بە عمق اب فرو میرم و با سعی زیاد منو از اب نجات میدە و بە روی عرشە قایق میارە کە یە فرش روی قایق پهنە در همان زمان بهش وحی میاد و بهش میگن راە رستگاریتون این قایقە همزان با خواب شوهرم من از خواب پریدم درحالی کە همه بدنم میلرزید انگار روح ازبدنم جداشدەبود و بە بدنم برگشت واقعا واقعە جداشدن روح از بدن و برگشتن روح بە کالبدم رو تجربە کردم ممنون میشم کمکم کنید تا بدونم چ چیزی اتفاق میفتە با مشکل چیە

  • درود بر شما! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند. گویای توانایی تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه های ناشناخته خودتان باشید. همچنین می تواند به این معنا باشد که از صدمه زدن به آن دوری کنید! تعبیر دیگر: شاید نشانگر این باشد که زیربنایی محکم برای موفقیت نساخته اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نشانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با سعی زیاد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

    • مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که دقیقا عبارت درون گیومه را دوباره ارسال کنید!

 3. باسلام خدمت دوست عزیز

  دیشب در خواب دیدم تو یه حوض عمیق بودم،یهو زیرپام خالی شد،بسرعت تاته حوض رفتم واونجا نمیتونستم بیام بالا بعد ازخواب پریدم،تعابیری که خوندم داخلش هم منفعت بود هم بدبختی،بنظرشماخواب من چه تعبیری داره،ممنون ازراهنماییتون

  • سلام بر شما! خوابتان نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. حس می کنید زیر احساسات له شده اید. مسأله های سرکوب شده ممکنست برگردند و دوباره گریبان تان را بگیرند. ممکنست خیلی سریع پیش روید و بکوشید افکار ناخودآگاهتان را کشف کنید. باید بدقت و آرام پیش روید! اگر غرق می شوید و می میرید، پس به احیای مجدد احساسی اشاره دارد. اگر از غرق شدن نجات می یابید، یعنی رابطه یا موقعیتی در زندگی تان، نهایتا از آشفتگی نجات می یابد (سروسامان می گیرد).

 4. سلام من خانومی هستم که خواب غرق شدن ديدم اما باید بگم که من اصلا شنا بلد نیستم یعنی امکان نداره از آب با عمق دو متر زنده بیرون بیام اما توی خواب دیدم که دلیلی که یادم نیست وارد یه دریاچه خیلی بزرگ یا دریایی شدم که یخ زده بود سطحش تقریبا انگار مثل موج منو توی خودش کشید و منم به سمتش سقوط میکردم ولی خیلی زود تو اوج ناباوری خودم خیلی راحت و بدون زحمت خودم رو به سطح آب کشوندم و حتی توی اون سرما از اب بیرون اومدم و به ساحل رسیدم تعبیرش رو میشه بدونم؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. نشانگر کار سخت و طولانی برای حقوق و پاداش کم است. همچنین می تواند نشانه ی فشار شدید یا سخت باشد. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.

 5. سلام. من دختر جوان هستم ، دیشب خواب دیدم که لب یه دریاچه بودم که انگار آب دریاچه خشک شده بود. قدم زدم و رفتم ته دریاچه که به یه کوه ختم میشد و فقط انگار از یه طرف راه ورود به دریاچه وجود داشت. همین که به ته دریاچه رسیدم یهو به طرز عجیبی کم کم آب وارد دریاچه شد و من دیدم در عرض چند ثانیه کل سطح دریاچه پر از آب شد. دقیقا یه مدل شنایی که توی عالم واقعیت بلدم رو به کار گرفتم و خیلی آروم و به زحمت خودم رو رسوندم به ساحل . نزدیک ساحل وقتی هنوز توی ‌آب بودم یه موجود شبیه ماهی دست راست منو با دندون گرفت باهاش جنگیدم و خودمو از دستش نجات دادم. نمیدونم چرا اما با اینکه خیلی ترسیده بودم خیلی آروم بودم و فقط باورم نمیشد که این مسائل رو رد کردم و در ذهنم خداروشکر کردم.

  بعد از چند روز من با هیچ کس در این مورد حرف نزدم و کاملا ساکت بودم و آدمهای توی خواب فکر میکردن من دیوانه شدم. چون حالت عادی نداشتم و با کسی حرف نمیزدم انگار یه شخصیت دیگه پیدا کرده بودم و تغییر کرده بودم، دکتر روانشناس اورده بودن که به من دارو تزریق کنه میدونستم که این دارو به ضرر منه اما مادرم هم حرفمو قبول نکرد توی همون لحظه که داشتن دارو رو به سرم تزریق میکردن یهو کسی که از بچگی عاشقش بودم منو دید انگار دنیارو بهش دادن اومد جلو و اجازه نداد بهم دارو بزنن. باورتون نمیشه هنوز چهره ی خندون و پر از اشتیاقش که چجوری عاشقانه منو نگاه میکرد جلوی چشممه. (در حالیکه در واقعیت من و ایشون رابطه ای نداشتیم و اصلا ایشون منو دوست نداره این موضوع رو حدود ۷ ساله که میدونم و ۵ ساله که اصلا باهاش برخورد نداشتم و اصلا ندیدمش).

  خیلی ازتون ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بهم بگین پیروز باشید …

  • سلام! خوابتان نمایانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته ای است که در زندگی تان اتفاق می افتند. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دستش نجات دادم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

   • خودمو از دستش نجات دادم . نمیدونم چرا اما با اینکه خیلی ترسیده بودم خیلی آروم بودم و فقط باورم نمیشد که این مسائلو رد کردم و در ذهنم خداروشکر کردم.
    بعد از چند روز من با هیچ کس در این مورد حرف نزدم و کاملا ساکت بودم و آدمهای توی خواب فکر میکردن من دیوانه شدم. چون حالت عادی نداشتم و با کسی حرف نمیزدم انگار یه شخصیت دیگه پیدا کرده بودم و تغییر کرده بودم، دکتر روانشناس اورده بودن که به من دارو تزریق کنه میدونستم که این دارو به ضرر منه اما مادرم هم حرفمو قبول نکرد توی همون لحظه که داشتن دارو رو به سرم تزریق میکردن یهو کسی که از بچگی عاشقش بودم منو دید انگار دنیارو بهش دادن اومد جلو و اجازه نداد بهم دارو بزنن. باورتون نمیشه هنوز چهره ی خندون و پر از اشتیاقش که چجوری عاشقانه منو نگاه میکرد جلوی چشممه. (در حالیکه در واقعیت من و ایشون رابطه ای نداشتیم و اصلا ایشون منو دوست نداره این موضوع رو حدود ۷ ساله که میدونم و ۵ ساله که اصلا باهاش برخورد نداشتم و اصلا ندیدمش).
    خیلی ازتون ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بهم بگین پیروز باشید …

    • در ادامه: نمایانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. نمایانگر نگرش های منفی درباره ی موقعیت یا فرد خاصی است. نمایانگر تأثیر فشار کاری همکاران علیه شماست. کسی را شناسایی می کنید که دیدگاه ها یا ارزش های منفی و ناخوشایندی را به شما تحمیل می کند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کسی که از بچگی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 6. سلام و خسته نباشید

  یه خوابی دیدم خیلی حالم بد شد قبل اذان از خواب بیدار شدم خیلی حس بدی داشتممم واقعا

  خواب دیدم با مامان و آبجیام رفتیم پیش که پایین بارون زده بود اب جمع شده بود … یعنی تقرییا مثل سیل بود بعد ابجیم که ۱۷ سالشه رفت لب تپه که خیلی خطرناک بود مامانم دوید طرفش مراقب باش یه دفه آب از بالای تپه اومد و مامان و ابجیامو با خودش برد هر چی دنبالشون دویدم جیغ زدم نتونستم کمکشون کنم دست مامانم گرفتم مامانم گف اگه دخترام بمیرن من نمیتونم زندگی کنم دست منو ول کرد همشون غرق شدن و مردن

  لطفا تعبیرشو بگید لطفا خیلی ممنونم

 7. سلام

  خواب دیدم با زنو شوهری که میشناختمشان بالای پشت بام خانه ی قدیمیمان سر تانکر آبی را باز کردیم و از آبش خوردین(تانکر بنظر مثل چاه میرسید)

  مرد مقداری از آب را خورد و گفت به به چه آب زلالی

  زن گفت آبش که خیلی کثیف است و بعد مرد مقداری از آب را بیرون ریخت

  بعد هرسه مان را در برکه ای دیدم که انگار آب همان چاه در آن بود.

  کمی که در برکه شنا کردیم زن گفت این لکه های قرمز روی آب ایدز می آورد و آب کثیف است.

  اندکی از آن لکه ی قرمز را روی سطح آب دیدم و بعد یک ذره از آن را دست چپم دیدمو پاکش کردم.

  گفتم اگه ایدز دارد که ما هم گرفتیم

  ولی میدانستیم که به این زودی نمیگیریم

  ناگهان زیر آب پسری را دیدم که در حال غرق شدن بود و با سرعت به پایین کشیده میشد.

  پسر دیگری برای نجاتش به دنبال او زیر آب‌ شنا میکرد

  دختری در آب بود که نیم تنه اش شبیه ماهی بود

  آن دختر ،پسر را به زیر آب کشیده بود و غرقش کرد

  به گوشه ای از برکه که قد میداد و جای امنتری بود رفتم

  دختر یک بار برای غرق کردن من به سمتم آمد ولی وقتی دید جایم امن است زود از آنجا ناپدید شد

  انگار راه نجاتم این بود که آن مرد آشنایی که با زنش و‌ من به برکه آمده بودیم را صدا بزنم ولی از ترس صدایش نزدم

  زنو شوهر در آب بودند ولی از آنجایی که من پناه گرفته بودم آنها دیده نمیشدند.

  بعدش از خواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. احساسات تان را درون خودتان نگه می دارید. ممکنست قادر به ابراز احساسات حقیقی خویش نباشید؛ بویژه احساس عشق. تعبیر دیگر: نشانگر حس غلط امنیت است. روح تان تازه می شود. با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح می یابید. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره ی وضعیت تان و آنچه در زندگی تان رخ می دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ناگهان زیر آب» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

   • وقتی پایین کشیده میشد حبابهای سفید هوا پشت سرش در آب دیده میشد و شخصی که برای کمک بهش داشت میرفت دنبالش کمی باهاش فاصله داشت ولی اینطور بنظر میرسید که اونم بعدش طعمه ی پری دریایی میشه.
    آب برکه یخورده کدر بنظر میرسید و دیواره های برکه هم از زیر آب که نگاه میکردم سیمانی بودن.
    اون قسمتی از برکه که رفتم توش پناه گرفتم شبیه یه حوضچه ی متصل به برکه بود که دیوارای بلندی داشت و یه ورودی به برکه داشت و پری دریایی چند ثانیه تو ورودی ایستاد ولی انگار از اومدن سمت من منصرف شد و برگشت.سمت چپم تو حوضچه انگار چندتا گیاه که رنگشون سیاه بود قرار داشتن و میترسیدم برم اونور.پشت اونا هم دقیق مشخص نبود.

    • در ادامه: نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. نمایانگر اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

    • در ادامه: کاملا در احساسات تان غوطه ور هستید. خودتان را مجبور می کنید که با احساسات ناخودآگاهتان کنار بیایید. نمایانگر جنبه ی زنانه ی شماست که پرراز، آسیب پذیر و مرموز است. ممکنست ترس از رابطه ی جنسی باشد. بویژه برای یک مرد، این خواب، یعنی او ازین می هراسد که غرق جنبه ی زنانه ی روح و روانش شود. برای یک زن، نمایانگر شک درباره ی زنانگیش است. نمایانگر باروری، توسعه ی روحی، پتانسیل و رشد است. تعبیر دیگر: بازتابی از ماهیت مراقب و عشق ورز شماست. اگر از فرزندان تان دورید، ممکنست نمایانگر فرزندان تان باشد. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 8. سلام همین الان که خوابمو مینویسم از نگرانی قلبم درد داره لطفا کمکم کنید.

  من دیشب خواب دیدم که با همسرم و نامزدم به رودخونه ی همیشگی برای تفریح رفتیم(البته قراره که فردا به همونجا برای تفریح بریم)

  خواهرم از عرض رودخونه رد شد تا به جای همیشگی که مستقر میشدیم بره ولی من داد زدم که اب خیلی بالا اومده نرو من بیام پیشت تا رفتم سمتش خواهرم غرق شد و یه لحظه بالا اومد و اسممو صدا زد و گفت کمکم کن من دوییدم سمتش ولی اب نمیزاش کاری کنم و خواهرم از یه ارتفاع که اب به سد میرفت افتاد پایین و غرق شد….من از عرض رودخونه به سمت همسرم برگشتم که در اون حین دونفرو دیدم که یه خانم چادری بود گفتم خانم نیا غرق میشی ما دختر جوونمونو اینجا از دست دادیم و اون مردی که اونجا بود میگفت مامان نرو اب بالا اومده.که یهو دیدم یه ماشینی ک نمیدونم چی بود و دوتا پسر جوون توش بودن از اون ارتفاع پرت شد پایین ملوم بود میدونستن دست و پا زدن و کمک گرفتن اون لحظه از مرگ نجاتشون نمیده…..لطفا کمکم کنید من واقعا قلبم درد داره و نفسام سنگینن دانشجو هستم و دور از خانواده این به نگرانیم خیلی زیاد کرده .خدا اجرتونو بده

  • سلام! خواب‌تان یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر: گویای حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تشخیص دهید که چکسی هستید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «من از عرض رودخونه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام من خواب دیدم که خواهرم میخواد ازجای رد بشه میفته تو اب رودخانه یه دفع میبینم که اب سرعتش زیادشد اونم میخوادخودشو نجات بده بعد من یه چوب برمیدارم کمکش کنم اون نمیتونه چوبو بگیره بعد تو خواب پریدم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «چوب» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 10. سلام من دیشب خواب دیدم توی وسط دریا هستم که فقط اون قسمت از دریا پر ماهی هست.و من در حال غرق شدنم و ماهی ها دورو برم هستن و میچرن و از آب میخوان بیرون بیان.و دوست پسرم که البته اول خواستگارم بود با دوستش اومدن نجاتم دادن ولی وقتی تو ماشین آوردن دوست پسرم به دوستش گف دستت درد نکنه و من اونجا احساس کردم دارم از حال میرم و دوستم بعد ۴ سال گف من میخوام باهاش ازدواج کنم در حالی که قید ازدواج رو از من زده بود

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر احساسات له شده‌اید. مسأله‌های سرکوب‌شده ممکنست برگردند و دوباره گریبان‌تان را بگیرند. ممکنست خیلی سریع پیش روید و بکوشید افکار ناخودآگاهتان را کشف کنید. باید بدقت و آرام پیش روید! اگر غرق می‌شوید و می‌میرید، پس به احیای مجدد احساسی اشاره دارد. اگر از غرق شدن نجات می‌یابید، یعنی رابطه یا موقعیتی در زندگی‌تان، نهایتا از آشفتگی نجات می‌یابد (سروسامان می‌گیرد). نمایانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). نمایانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «اومدن نجاتم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور