تعبیر خواب غرق شدن در آب و دریا چیست؟

با تعبیر خواب غرق شدن در دریا، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه، تعبیر خواب غرق شدن در آب، تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق، تعبیر خواب غرق شدن کودک همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب غرق شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.

 

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال - تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه - تعبیر خواب غرق شدن در اب گل الود - تعبیر خواب غرق شدن پدر

تعبیر خواب غرق شدن

 

تعبیر خواب غرق شدن

از دیدگاه روانشناسی غرق شدن در آب می تواند تولدی دوباره باشد همانگونه که در رحم مادر غرق بوده و پس از آن متولد می شویم.
از دیدگاهی دیگر این خواب نتیجه احساس گرفتاری و عدم توانایی در تصمیم گیری است. در واقع آب نمادی از احساسات درونی و غرق شدن، نشانه فرو رفتن در آن است. اگر در خواب خود را از غرق شدن نجات دهید احتمالا بیانگر شروع جدید یا تحولی در زندگی خواهد بود.

سعی کنید که بر کارها و نیازهایتان متمرکز شوید. غرق شدن در خواب می تواند نتیجه این باشد که شما بیش از حد خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اید. گاهی هم این رویا نشان دهنده عدم نتیجه گیری در پروژ‌ه‌ای است که هم اکنون در حال کار روی آن هستید، پس بهتر است فعلا دست از آن بکشید.

 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن غرق شدن به خواب بر چهار وجه است.
 1. مال بسیار.
 2. بخت واقبال درکارها.
 3. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 4. منفعت.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.
 • اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.
لوک اویتنهاو:
 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت.
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: 
 • اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.
 • اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.
لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم.
محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود.
 
معبرین غربی گویند:
 • خواب غرق شدن در دریا به این معنا است که موانعی بر سر راه‌تان خواهید داشت. این خواب همچنین نشان می‌دهد که مجبور خواهید شد برخی اطلاعات خصوصی را فاش کنید.
 • غرق شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که هیچ جا ثبات را پیدا نمی‌کنید. شاید برخی از آدم‌هایی را که تکیه‌گاه‌تان بوده‌اند، از دست داده‌اید و حالا بدون حمایت آن‌ها، احساس غم و افسردگی دارید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمد بن سیرین: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

 

تعبیر خواب غرق شدن کودک

برخی اوقات یک خواب می‌تواند بسیار نگران کننده یا شوک آور باشد. غرق شدن کودک در خواب از جمله این رویاهاست که می‌تواند افکار والدین را درگیر خود کند. در واقعیت چه زمانی کودک غرق می‌شود؟ معمولا این اتفاق برای بچه‌ها در استخرهای کوچک یا آب‌های کم عمق رخ می‌دهد. زمانی که پدر و مادر از آن‌ها غافل هستند. دقیقا این رویا بیانگر اضطرابات فرد بیننده خواب است. نگرانی‌ها و تشویشاتی که احساسات فرد را دچار تغییر کرده است.
به گفته‌ی شیخ طوسی اگر خواب ببینید که فرزند خود و دیگران در آب مشغول بازی هستند و بعد از آن غرق شدنشان را ببینید، به این معناست که ضرر  مالی و هنگفتی به شما می‌رسد و یا اتفاقات زیان‌آور برای شما پیش می‌آید.

 

 تعبیر خواب غرق شدن در دریای عمیق

اگر در دریایی عمیق غرق شوید، به معنای مشکلات آینده است. شاید این مشکلات آنقدرها هم مهم نباشند و شما را آزار ندهند، اما باید آن‌ها را حل و فصل کنید. حل کردن این مشکلات یعنی توانایی خوبی در برطرف کردن مسائل دارید و فردی انعطاف‌پذیر در سختی‌ها هستید. امکان دارد از پس این سختی‌ها، اتفاقات خوبی در انتظار شما باشد.

برای دریافت هر چه بهتر مفهومات این چنین رویاهایی می‌توانید به تعبیر خواب دریا و تعبیر خواب شنا کردن مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق

این خواب نیکو نخواهد بود. غرق شدن در یک باتلاق می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک اتفاق بد باشد که به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد. ممکن است دچار مشکل مالی شوید، یا شاید یکی از عزیزان‌تان را از دست بدهید.

 

تعبیر خواب غرق شدن همسر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.
 
همانطور که در متن اشاره شد تعبیرگران اسلامی غرق شدن در خواب را نشانه گرفتاری و مشکلات می‌دانند. تحلیل روانشناسی غرق شدن در رویا نیز چیزی جز این نمی‌گوید. فرو رفتن در احساسات، عدم توانایی در تصمیم‌گیری و … که از نمادهای غرق شدن در خواب هستند همگی می‌تواند منجر به گرفتاری و مشکلات اساسی در زندگی بیننده خواب شود. اگر شما رویای غرق شدن در دریا، رودخانه و به طور کلی غرق شدن در آب را دیده‌اید برای آگاهی از فضای کلی خواب، در قسمت نظرات آن را با دیگران به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo