تعبیر خواب شنا کردن چیست؟

تعبیر خواب شنا کردن بسته به اینکه در چه آبی شنا می‌کنید متفاوت است. با تعبیر خواب شنا کردن در دریا، شنا در استخر، شنا در رودخانه، شنا در آب گل آلود و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب شنا کردن
ستاره | سرویس سرگرمی – تعابیر ذکر شده در این متن به صورت کلی بوده و هر فرد بایستی بر اساس شرایط زندگی خویش رویای خود را تفسیر نماید. برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شنا کردن (دریا، استخر، رودخانه و...)

تعبیر خواب شنا کردن

ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • شنا کردن: زندگی بی دغدغه
 • شنا کردن در آب‌های با جریان تند: کاری جسورانه
 • تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
 • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب شنا در آب

تعبیر خواب شنا کردن

 
یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما شنا می‌کنید بیانگر این است که جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می‌کنید.
 • خواب ممکن است نشانه‌ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.
 • تصویر خواب رایج برای کسانی است که به جلسات درمان می‌روند.
 • خوب دیدن اینکه شما شنا می‌کنید تا از کسی یا چیزی دور شوید بیانگر این است که شما از مساله‌ای احساسی عمیق دوری می‌کنید. شما از تایید و مواجهه با احساساتتان خودداری می‌کنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد. بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا می‌کنید، پس بیانگر این است که شما به ترس اجازه می‌دهید که روی اعمالتان اثر گذارد (ترس شما را فراگیرد). شما از تغییر می‌ترسید.
 • دیدن بچه‌ها که در خوابتان شنا می‌کنند بیانگر این است که نیاز دارید نگرش بی خیال‌تری را پیش گیرید.
تونی کریسپدر این باره می‌گوید:
شنا کردن: اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می‌شوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن‌ها به سر می‌بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد. اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش است. بسیاری از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را می‌بینند.

 

تعبیر خواب شنا کردن در آب گل آلود

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می‌کنید، علامت آن است که باید به انتظار تجربه اندوه‌باری بنشینید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنا در آب‌های کدر نشانه وجود مانع در زندگی بیننده خواب است. 
 
به بیان معبرین غربی شنا در آب گل آلود نشان دهنده وضعیت سختی است که صاحب خواب در حال سپری کردن آن است، وضعیتی که در آینده‌ای نزدیک بدتر و سخت‌تر خواهد شد!

 

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.
 
نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.

 

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد.

به بیان معبرین غربی تعبیرخواب شنا کردن در استخر به منزله تمام شدن کارهایی است که شروع کرده‌اید و هرگز به نتیجه نرسیده‌اند. شنا در استخر مملو از آب بدین تعبیر است که در آینده چشم انداز خوبی خواهید داشت اگر برای رسیدن به آنچه می‌خواهید واقعا تلاش کنید. بطور کلی شنا کردن در استخر نشان از این دارد که شما سعی می‌کنید به شیوه‌ای موثر بر تمام مشکلات زندگی خود غلبه کنید.

 

تعبیر خواب پریدن در آب

مطیعی تهرانی: تعبیر خواب شیرجه زدن یا پریدن در آب نشان دهنده آن است که‌ شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد.
به بیان تونی کریسپ پریدن و دل به دریا زدن در خواب به فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی بیننده خواب اشاره دارد. 

 

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه به وسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

به بیان معبرین غربی، تعبیر خواب رودخانه نشانگر احساسات سرکوب شده است. بطور کلی شنا در یک رودخانه بدین معناست که زمان شروع جدیدی در زندگی شما پدید آمده است. اگر در جهت جریان آب رودخانه شنا می‌کنید و جریان آب شما را به جلو می‌راند نشانه‌ای مثبت در زندگی شماست. دیدن رودخانه همچنین می‌تواند نشان دهنده احساسات مثبت و تفکر روبه جلو شما در زندگی باشد.

 

تعبیر خواب شنا در آب زلال

ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
 
مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می‌کند، علامت آن است که به زودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود را به دست می‌آورد.
آیا می‌دانید تعبیر خواب آب کثیف چیست؟

 

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب

به بیان یونگ خواب دیدن اینکه زیر آب شنا می‌کنید بیانگر این است که کاملا در احساساتتان غوطه‌ور هستید. شما خودتان را مجبور می‌کنید که با احساسات ناخو‌آگاه خود کنار بیایید.
تونی کریسپ شنا کردن در زیر آب را آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان است، تامل در درون خویش و دیدن آنچه زیر سطح روابط بوده می‌داند. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و راحت با جنبه‌های مختلف وجود فرد است.

 

شنای کرال پشت

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما کرال پشت می‌روید بیانگر این است که اگر چه احساساتتان را تایید می‌کنید، اما شما راسخ و محکم (با سر بالا) با آنها رو به‌ رو نمی‌شوید (از رو به رو شدن با احساساتتان می‌هراسید، شرم دارید)
215 نظر
 1. سلام
  وقت بخیر
  من خواب دیدم که با خواهر و مادرم توی یک استخر عمومی با آب زلال و کم عمق شنا می کنیم ! تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). حاکی از آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. عمق استخر را در نظر گیرید! اگر در بخش عمیق شنا می کردید، یعنی این احساسات، عمیقا به عمق وجودتان رفته اند و ممکنست سخت باشد با آنها مواجه شوید. نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید؛ مهم نیست چقدر سخت است. اگر در بخش کم عمق شنا می کنید، یعنی باید قادر باشید با این احساسات بسادگی کنار آیید.

 2. در ادامه: درنهایت به دریاجه ای بین دو کوه وارد میشند و با قایق تک نفره پارو زنان دریاچه رو طی میکنند درحالی که غروب بود. من خواستم سواره سرسره بشم ومانند بجه ها به دریاچه برسم ولی گفتم هوای بیرون سرده و بیخیال شدم
  ممنونم از شما

  • در ادامه: حاکی از حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. گویای مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. نمایانگر توانایی تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه های ناشناخته خودتان باشید. همچنین می تواند به این معنا باشد که از صدمه زدن به آن دوری کنید! تعبیر دیگر: شاید نشانگر این باشد که زیربنایی محکم برای موفقیت نساخته اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید. بیانگر زمانی است که انرژی تان را خوب استفاده می کنید. از تجربه ها و درس های گذشته تان بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است.

 3. ممنون ازشما.. درادامه: من برای تلافی خواستم جورابهامو در بیاورم و به داخل آن استخر کوچک بپرم که دیدم آن پسر با سرسرهای در کنار استخر سر خورد و فرار کرد وقتی رفتم نزدیک سرسره دیدم سرسره بسیار عمیق به سمت پایین و مارپیچ هست و در واقع ما و استخر در مرتف ترین طبقه یک مجموعه پارک آبی مرتفع هستیم و من از ارتفاع سرسره و فضای سکوت و خلوت آن سرسرها ترسیدم. از پنجره در کناره این اتاق استخر دار بیرون دیدم که آبهای این استخر و بچه های سوار سرسره درنهایت به دریاجه ای بین دو کوه وارد میشند و با قایق تک نفره پارو زنان دریاچه رو طی میکنند درحالی که غروب بود. من خواستم سواره سرسره بشم ومانند بجه ها به دریاچه برسم ولی گفتم هوای بیرون سرده و بیخیال شدم

  • خواهش می کنم! در ادامه: حاکی از گرمی و راحتی است. احساسات تان، شما را پیش می برند. غرق در ضمیر ناخودآگاهتان هستید. تعبیر دیگر: با جریان های موجود، پیش می روید؛ بدون اینکه هیچ مقاومتی کنید. علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «درنهایت به دریاجه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام به شما خوابگزار عزیز و تشکر از زحمات شما بابت پاسخگویی
  من وخواهرم باهم ارتباطی نداریم و او مقداری پول به من داده تا براش سرمایه گذاری کنم. اما امروز بعدظهر در خواب دیدم که در کنار یک استخر کوچک هستم و خواهرم انطرف استخر نشسته است. درون استخر هم دو پسربچه بودند که یکی از آنها با من شوخی کرد من برای تلافی خواستم جورابهامو در بیاورم و به داخل آن استخر کوچک بپرم که دیدم آن پسر با سرسرهای در کنار استخر سر خورد و فرار کرد وقتی رفتم نزدیک سرسره دیدم سرسره بسیار عمیق به سمت پایین و مارپیچ هست و در واقع ما و استخر در مرتف ترین طبقه یک مجموعه پارک آبی مرتفع هستیم و من از ارتفاع سرسره و فضای سکوت و خلوت آن سرسرها ترسیدم. از پنجره در کناره این اتاق استخر دار بیرون دیدم که آبهای این استخر و بچه های سوار سرسره درنهایت به دریاجه ای بین دو کوه وارد میشند و با قایق تک نفره پارو زنان دریاچه رو طی میکنند درحالی که غروب بود. من خواستم سواره سرسره بشم ومانند بجه ها به دریاچه برسم ولی گفتم هوای بیرون سرده و بیخیال شدم

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. گویای جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من برای تلافی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • معبر گرامی کلیت این خوابی که امروز دیدم چه پیامی داره؟ ممنونم

    • در مورد پرسشتان باید گفت که خوابتان به نوعی افکار یک ذهنیت جوان است که هنوز بدرستی نمی داند چه کند و آرزوهای دراز دارد و دشواریهای فراوان. ولی با پشتکارش به مطلوب یا مطلوبهایش می رسد. ممکن است در خوابهای آینده بهتر در مورد خویش اطلاع پیدا کنید.

 5. با سلام.من شناگر خوبی هستم و تقریبا وقتی بچه بودم از قسمت عمیق استخر میترسیدم.من در خوابم دیدم در استخری زلال و تمیز و پر ادم هستم .من رفتم در قسمت عمیق تقریبا پانزده متر عمق داست و بسیار زیبا با جلبک و گیاه در کف استخر وجود داشت و یک چاه برای تخلیهی اب بسیار بزرگ وجود داشت که من تا ان را دیدم وحشت کردم.بعد دیدم در قسمت عمیق یک اتاق بزرگ وجود دارد وارم شدم و در انجا مربی بچگی ام را دیدم و با من تمرین کرد بعد از چند وقت خدمه استخر ان چاه رو اوردن توی اتاق که من تا ان را دیدم باز وحشت کردم.و از استخر بیرون امدم.شکل بیرونی استخر مثل استخری بود که میرفتم ولی داخل بسیار برای من وحشتناک بود.ممنون میشم جوابمو بدید.

  • سلام! خوابتان یعنی با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. این احساسات، عمیقا به عمق وجودتان رفته اند و ممکنست سخت باشد با آنها مواجه شوید. نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید؛ مهم نیست چقدر سخت است. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. خواب دیدم در دریاچه شیرجه زدم روی دریاچه پوشیده از برف بود ولی زیر آبی رفتم ودرادامه کرال سینه شناکردم

  • ابتدا سلام! خوابتان بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. در زندگی تان با نامطمئنی هایی روبرو هستید. لازمست مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف هایتان پیش روید. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.

 7. سلام

  خواب دیدم با دوست صمیمیم رفتم استخر سر پوشیده آبش هم تمیز بود اولش تنها بودیم بعدش افراد زیادی اومدن با یه مربی تمرین شنا میکردن یا کنار آب طناب میزدن حتی یه جاش به چند نفرشون یاد دادم چطور طناب بزنن کاری به ما نداشتن منم شروع به شنا کردن کردم تو خواب فکر میکردم خیلی خوب دارم شنا میکنم اگه کسی جلوم بود نمیزاشتم بش برخورد کنم بعد از شنا روی سکو کنار استخر رفتم پیش دوستم پفک دستش بود خندید گفت جلدشو عوض کردم تو پفک و نبینی و شروع کردیم پفک خوردن کنار آب و یک فردی که ازش بدم میومد دیدم رو به رومه آروم به دوستم گفتم حواست باشه

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. عمق استخر را در نظر گیرید! اگر در بخش عمیق شنا می کردید، یعنی این احساسات، عمیقا به عمق وجودتان رفته اند و ممکنست سخت باشد با آنها مواجه شوید. نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید؛ مهم نیست چقدر سخت است. اگر در بخش کم عمق شنا می کنید، یعنی باید قادر باشید با این احساسات بسادگی کنار آیید.

 8. گفته بودين توى اب از ابشار ميفته رو بفرستم براى ادامه تعبير…

  اب و از ابشار ميفته پايين منم براى اينكه گوشيمو بگيرم شيرجه ميزنم ميپرم تو درياچه پايينى و گوشيمو ميگيرم و شنا ميكنم ميام بيرون از درياچه و وقتى ميام بيرون يك مردى جلوم ظاهر ميشه و ميگه اولين نفرى هستى كه از اينجا زنده بيرون اومدى و من تعجب ميشم و بعد جلوم يك كتابى ميندازه ميگه اينو بخون كه دقيقا اون كتاب رو دارم…

  • در ادامه: در زندگی‌تان با نامطمئنی‌هایی روبرو هستید. لازمست مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف‌هایتان پیش روید. جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. گویای آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. (خواب‌ها در همان روز که ارسال می‌کنید، تعبیر می‌شوند یا حداکثر تا فردایش).

 9. سلام من خواب دیدم که در دریا که آب خیلی شفاف داره آببازی میکنم و از طریق آب بازی در یک شهر دیگه میرم و در او شهر خیلی یک جای کلاسیک هوتل های کلاسیک قدیمی خلاصه یک شهر عجیبی بود و وقتی میخایم دو باره بیایم بجای اولین دو باره از طریق آب باز میایم از او شهر یعنی یگانه راه که پس بیایم از او شهر فقط با آب بازی کدن میشد که امو قسم کدم

  • سلام! خواب‌تان یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. گویای حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. نوعی تحول را در دست دارید و لازمست از عادت‌های قدیمی‌تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی‌تان را رها کنید. لازمست موقت از زندگی روزمره‌تان فرار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای فقدانی در هویت شخصی‌تان باشد.

 10. سلام برشما..خواب دیدم در استخری روشن و عمیق با دوستان ام شنا میکنم و من حرکات نمایشی خاصی انجام‌ میدهم و همه باحیرت به من‌نگاه میکنند..بعدمسافرانی امده بودند برای همین من ازاستخر بیرون امدم و انها به من سوغاتی یک بسته نان دادند..نان را بازکردم و خوردم

  • سلام! خواب‌تان گویای نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. اگر در بخش عمیق شنا می‌کردید، یعنی این احساسات، عمیقا به عمق وجودتان رفته‌اند و ممکنست سخت باشد با آنها مواجه شوید. نیاز خواهید داشت که رویش کار کنید؛ مهم نیست چقدر سخت است. اگر در بخش کم‌عمق شنا می‌کنید، یعنی باید قادر باشید با این احساسات بسادگی کنار آیید.

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور