تعبیر خواب رودخانه و رود خروشان چیست؟

با تعبیر خواب رودخانه، تعبیر خواب رد شدن از رودخانه، تعبیر خواب رودخانه متلاطم، تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه، تعبیر خواب رودخانه زلال و ... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – رودها و جریان آب بیان کننده احساسات ما هستند. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 

تعبیر خواب رودخانه خروشان - تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی - تعبیر خواب غرق شدن بچه در رودخانه - تعبیر خواب افتادن در آب - تعبیر خواب رودخانه جاری

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده است که:

رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما که به سرنوشت ما ختم می‌شود. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند معنای نهان در سمبل‌های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می‌تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این‌ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌ای که از آن سخن رفت می‌تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می‌کند.
 
در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.
گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.
دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه
رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.
کنترل رودخانه: هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.
رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.
 

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:
 • رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.

 • هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی.

کارل گوستاو یونگ: رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

امام صادق (ع):

تعبیر خواب رودخانه بر هفت وجه است.
 • حج

 • بزرگی و جاه (جاه ومقام)

 • پادشاهی

 • نعمت

 • تجارت

 • ریاست

 • علم و ظفر بود (علم وپیروزی)

 
تعبیر خواب رودخانه - دیدن رودخانه در خواب

تعبیر خواب رودخانه

 

تعبیر خواب رودخانه متلاطم

کارل گوستاو یونگ: دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان کرده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می‌شود. شما حس می‌کنید از نظر احساسی، بی قرارید. به تعبیری دیگر  این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش‌های زندگی و پیچ و خم‌های زندگی روبرو شوید.

 

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • اگر رودخانه گل آلود باشد،  بیانگر این است که در آشفتگی هستید.

 • دیدن رودخانه‌ آلوده در خواب به این معنی است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه‌ای از بیماری باشد.

 • خواب دیدن اینکه رودخانه متشکل از رده‌هایی قرمز است به احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم اشاره دارد که در شما جاری می‌شود و مایل به ابراز شدن است.

 

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:
 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.

 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خوابتان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما به اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی بگیرید. 

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.

مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.

 

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد

 • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

 

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

کارل گوستاو یونگ: اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مساله‌ای است که نیاز است به خاطر نزدیک‌تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی تان است.

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه در رودخانه حمام می‌کنید بیانگر خلوص و تمیز شدن است

 

تعبیر خواب رودخانه خشک

کارل یونگ: دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب به این معنی است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است.153 نظر
 1. همسرم با ماشین غرق میشه ولی من میفتم یه گوشه ی خاکیه پایین . یه خانواده منو دیدن همون لحظه . من خواهش کردم نجاتم بدن و انگار برای اینکار اکراه داشتن. اخر پسر خانواده رفت خونه و وسایل اورد و منو نجات داد. من بعد از چند ساعت برگشتم ببینم میتونم شوهرمو تو رودخانه پیدا کنم دیدم رودخانه خشک شده و مردم ازش عبور میکنن و از شوهرم هم خبری نیست.

  • در ادامه: خیلی عمیق درگیر چیزی می شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر: گویای حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تشخیص دهید که چکسی هستید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. حاکی از جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. عاری از احساسات هستید. شاید شما را چیزی از نظر احساسی، کرخ کرده است.

 2. سلام. خسته نباشید.من خیلی دوست دارم شمال زندگی کنم و همسرم مخالفه. خواب دیدم با همسرم‌ رفتیم‌ شمال. داخل ماشینمون هستیم و میریم سمت یه جای سرسبز با درختهای بلند و سبز که لا به لای درختها مه گرفته. و یه رودخانه اخر جاده ای هست که ما با ماشین داریم میریم. همسرم با سرعت میره و من‌میگم‌ جاده تموم شد نرو ولی ما داخل رودخانه میفتیم. همسرم با ماشین غرق میشه ولی من میفتم یه گوشه ی خاکیه پایین . یه خانواده منو دیدن همون لحظه . من خواهش کردم نجاتم بدن و انگار برای اینکار اکراه داشتن. اخر پسر خانواده رفت خونه و وسایل اورد و منو نجات داد. من بعد از چند ساعت برگشتم ببینم میتونم شوهرمو تو رودخانه پیدا کنم دیدم رودخانه خشک شده و مردم ازش عبور میکنن و از شوهرم هم خبری نیست.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، حاکی از احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. علامتی از سردرگمی، مشکلات، رسوایی، عدم قطعیت و نگرانی است. ممکنست چیزها را به شیوه ای که واقعا هستند نبینید. ممکنست حس جهتیابی تان را در زندگی از دست داده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر رمز و راز، پنهانکاری و حفاظت است. بیانگر مانع یا مسأله ای است که نیازست بخاطر نزدیک تر شدن به هدف تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای نو در زندگی تان است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «همسرم با ماشین» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام خواب دیدم مامانم از یه رودخونه ی زلال و صاف گیاهی میچید واسم که ترش مزه بود و خیلی دوست داشتم .در وقعیت طعم ترش رو خیلی دوست دارم

  • سلام! خوابتان حاکی از باروری، توسعه ی روحی، پتانسیل و رشد است. تعبیر دیگر: بازتابی از ماهیت مراقب و عشق ورز شماست. اگر از فرزندان تان دورید، ممکنست گویای فرزندان تان باشد. به خشم و رنجش در حالت احساسی ذهن تان اشاره دارد. ممکنست مشابه رابطه ای باشد که دارد رو به بد شدن می رود. از سوی دیگر، اگر به چیزهای ترش علاقه دارید و در خواب از خوردن آن لذت می برید، شاید به لذت زندگی تان اشاره دارد. لذت های کوچکی که شما را در لحظه سرشار از خوشی می کنند. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.

 4. سلام، من خواب دیدم که در بالای کوهی بودم که یک نهر زیبا با آب زلال داشت. مدتی آنجا بودم و رفتم که یک ادرار صحرایی بکنم. دیدم که چند نفر غریبه به من نزدیک شدن. من ادرار نکردم و چون هوا داشت تاریک می شد چراغ قوه خود را برداشتم که برگردم خانه. 🙏🌹

  • سلام! خوابتان یعنی به هدف هایتان دست یافته و آنها را درک کرده اید. گنجایش کامل تان را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر: حاکی از قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نمایانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. مسأله های خاصی را درباره ی خودتان مورد سؤال قرار می دهید. ممکنست بکوشید نور را روی افکار عمیق تر یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید (تا روشن شان کنید). علامتی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی تان برای یافتن راهتان در موقعیتی است.

 5. سلام. من خواب دیدم توی خونه مون هستیم و بارون میاد(خونمون که دوران نوجوانی اونجا بودم نه خونه ای که الان هستیم). در خواب خونمون یه در داشت که به پشت خونه باز میشد(ولی در واقعیت اینجور نبود). در رو که باز کردم دیدم از شدت بارون یه رودخونه ی خوشگل و پر آب و خروشان و با آب زلال شکل گرفته.از دیدنش ذوق کردم. و دیدم زمینی که بین در خونه تا رودخانه هست، گیاههای سبز و کوچیک و پراکنده داره. انگار سبزه ها پشت در خونمون جوونه زده بودن و بین سبزه ها گل و شل بود. در واقعیت، ما توی اون خونه پراید داشتیم و در عالم خواب هم اون پراید توی همین زمین پارک شده بود. اومدم برم کنار رودخونه تا پام رو گذاشتم روی زمین، دیدم زمین به خاطر بارون سست شده. منم به خونواده گفتم بیاید ماشین رو جابه جا کنید و کسی هم نره اونور که زمین سست شده.

  • سلام! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. علامتی از پذیرش و اشتیاق تان برای پذیرش ایده ها/مفاهیم نو است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خروشان و با آب» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • و خروشان و با آب زلال شکل گرفته.از دیدنش ذوق کردم. و دیدم زمینی که بین در خونه تا رودخانه هست، گیاههای سبز و کوچیک و پراکنده داره. انگار سبزه ها پشت در خونمون جوونه زده بودن و بین سبزه ها گل و شل بود. در واقعیت، ما توی اون خونه پراید داشتیم و در عالم خواب هم اون پراید توی همین زمین پارک شده بود. اومدم برم کنار رودخونه تا پام رو گذاشتم روی زمین، دیدم زمین به خاطر بارون سست شده. منم به خونواده گفتم بیاید ماشین رو جابه جا کنید و کسی هم نره اونور که زمین سست شده.

    • در ادامه: با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). حاکی از آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. گویای باروری، توسعه ی روحی، پتانسیل و رشد است. تعبیر دیگر: بازتابی از ماهیت مراقب و عشق ورز شماست. اگر از فرزندان تان دورید، ممکنست نمایانگر فرزندان تان باشد. نشانگر هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 6. سلام من توی خواب دیشبم چند بار اینو دیدم که با ادمای مختلف کنار رودخونه کوچیکی بودیم که همش اشغال حمل میکرد

  • سلام! خوابتان علامتی از ایده ها یا مسأله هایی است که دور انداخته شده اند و ازشان دست کشیده اید و دیگر کاربردی ندارد. ممکنست نمایانگر موقعیت یا فردی باشد که ممکنست ارزش وقت گذاشتن نداشته باشد. تعبیر دیگر: لازمست ایده هایتان و جنبه های زندگی تان را اولویت بندی و سازماندهی کنید. ایده هایتان ممکنست در این آشغال ها گم شوند. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

 7. باسلام

  من دختری هستم شب قبل درخواب دیدم که یه ردخونه پراز اب بود دورواطرافشم پراز درخت خیلیییی زیبا بود اما ابش بااینکه خیلی زلال وشفاف بودولی خیلی خروشان وترسناک بود ادمای کع اون اطراف بودن انگار یه اب خیلی عادی بود براشون اما به نظرمن انقدر ترسناک بود که میترسیدم حتی نزدیک بشم واینکه من دلم نمی خواست کسی صورتم روببینه وبا شالم صورتم روپوشیدم ونمی زاشتم کسی من رو ببینع ودرخواب من اون مکان اشنا بود وقبلا یه چشمه بود اما نمیدونم چرا همونجا به یه روخونه شذیدا عمیق وترسناک تبدیل شده بود

  میشع بگید تعبیرش چی بوده

  • سلام! خوابتان یعنی زندگی تان از کنترل خارج می شود. حس می کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده اید با چالش های زندگی و پیچ وخم های زندگی، روبرو شوید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 8. سلام من خواب دیدم که نزدیک یک رودخانه تقریبا آشنا هستیم که چهار اطرافش سبز و درختان میباشد همراهی خواهر و مادرم هستم در آب پایین میشم و آب تا گلویم است پس از آن بیرون میایم و همچنان خواهر و مادرم هم همین قسم داخل رود خونه میشن و پس بدون کدام مشکل میاین بیرون مادرم به من میگه برو آب بازی کن ولی من میگم نمیتونم .تعبیرش چیست ؟ آب نسبتا شفافه

  ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نمایانگر مانع یا مسأله ای است که نیازست بخاطر نزدیک تر شدن به هدف تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای نو در زندگی تان است.

 9. سلام دیشب خواب دیدم از ی جایی برمیگشتیم توی راه رسیدیم ب ی رودخونه خیلی خیلی بزرگ آب صاف زلال بود و مناظر اطراف زیبا بود روی رود پل چوبی ساخته بودند.فاصله پل تا آب هم خیلی زیاد بود نمیدونم چرا ولی پل خیلی بالاتراز آب ساخته شده بود. من اول گفتم‌ میرم ببینم پل خراب نمیشه وقتی رفتم رو پل دیدم محکمه و دویدم تا آخر مادرم و خالم ک فوت شده هم پشت سرم آروم اومدن.بعد رفتیم ب ی روستا رسیدیم ی جایی بود که حالت گرد استخر یا چشمه بزرگ بود دور و برش هم خونه های قدیمی آب اونجا هم به قدری زیبا بود ک آدم نمی خواست از اونجا رد بشه.راه عبور از کنار اون استخر خیلی کوچیک بود در حد ده بیست سانت باید مواظب میبودی که داخل آب نیافتی ب نظر میرسید که خیلی عمیق هست و آب لب به لب راه بود هیچ مانعی بین آب و راه نبود ولی راه خشک بود کنار راه هم خونه ها بودن.من پیش خودم فکر میکردم که الانی که این آب اینقدر بالا اومده وقتی بارون بیاد چطور آب نمیره تو خونه ها.اون استخر ی جوی کوچیک داشت بین خونه ها که آب سرریز از اونجا میرفت.بزرگی صافی و زیبایی رودخونه و استخر خیلی چشم نواز بود.

  • سلام! خوابتان یعنی دوره ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد رفتیم ب ی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 10. ی روستا رسیدیم ی جایی بود که حالت گرد استخر یا چشمه بزرگ بود دور و برش هم خونه های قدیمی آب اونجا هم به قدری زیبا بود ک آدم نمی خواست از اونجا رد بشه.راه عبور از کنار اون استخر خیلی کوچیک بود در حد ده بیست سانت باید مواظب میبودی که داخل آب نیافتی ب نظر میرسید که خیلی عمیق هست و آب لب به لب راه بود هیچ مانعی بین آب و راه نبود ولی راه خشک بود کنار راه هم خونه ها بودن.من پیش خودم فکر میکردم که الانی که این آب اینقدر بالا اومده وقتی بارون بیاد چطور آب نمیره تو خونه ها.اون استخر ی جوی کوچیک داشت بین خونه ها که آب سرریز از اونجا میرفت.بزرگی صافی و زیبایی رودخونه و استخر خیلی چشم نواز

  • در ادامه: علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. گویای محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است.

1 2 3 8

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور