تعبیر خواب آب کثیف – معنی دیدن آب سیاه در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب تیره، تعبیر خواب آب کثیف، تعبیر خواب آب آلوده، تعبیر خواب آب عمیق و کثیف و تعبیر آب تیره بر زمین ریختن با ما همراه باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب کثیف و تیره
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آب تیره در خواب از دیدگاه تفسیر کنندگان خواب نشانه رنج، اندوه و غصه است. البته می‌بایست نوع خواب و زمان خواب دیدن را همواره در تعبیر خواب در نظر گرفت تا به تفسیری صحیح از خواب دست یافت. با تعبیر خواب آب کدر همراه ستاره باشید. برای آگاهی از تعابیر خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب آب کثیف خوردن – تعبیر خواب آب استخر- تعبیر خواب آب تیره ریختن مرده

 

تعبیر خواب آب کثیف (اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید:
  • اگر آب سیاه بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.
  • اگر ببینی از آلت مردی تو آب تیره بیرون می‌آید به این معنی است که صاحب فرزندی نادرست و بدکردار خواهی شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است و غصه است.

دانیال نبی می‌فرماید: اگر کسی آب کثیف بر وی ریخت، دلیل كند كه از آن كس شر و بدی به او رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در سال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.

یوسف نبی (ع) می‌فرماید:

  • دیدن آب تیره در خواب غم بود.
  • تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است.
  • تعبیر دیدن آب تیره در خواب روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب حوض تلخ تیره و تلخ است نشانه غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آب تیره و کدر (غربی)

معبران غربی بر این باورند که دیدن آب در خواب اگر تمیز باشد نشانه‌ای مثبت و اگر کثیف و کدر باشد نشانه‌ای منفی است. دیدن آب تیره و کدر در خواب نشانگر احساسات منفی است که باید از دست آن‌ها خلاص شوید. همه ما با انسان‌هایی در ارتباط هستیم که منتقل کننده انرژی منفی هستند، برای ما بهتر است که فاصله‌مان را با این دسته از افراد حفظ کنیم. اگر در خواب آب دریا را تیره و کدر ببینید نشانگر احساسات پنهان شما در زندگی است. 

افتادن در آب گل آلود در خواب و بیداری می‌تواند شما را وحشت زده کند اگرچه تعبیر نیکویی دارد و به کسب موفقیت تعبیر می‌شود. هرچه در خواب خود بیشتر وحشت زده شوید در زندگی واقعی خوشحالی و موفقیت بیشتری نصیب شما خواهد شد.

لوک اویتنهاو: آب تیره نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون: وسوسه‌ها، نگرانی‌ها و انواع و اقسام دلواپسی‌ها دارد.
لیلا برایت می‌گوید: آب کثیف و کدر نشانه‌ روابط مشکوک و نامطمئن است.
تام چت ویندرا: اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرت‌های روحی مطرح است و می‌تواند از قدرت‌هایش بهره کافی ببرد.

برگرفته از: www.auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo