تعبیر خواب آب و مفهوم آن در رویا

تعبیر خواب آب بیشتر اشاره به چگونگی روابط بیننده رویا با احساساتش دارد. دیدن آب در خواب نمایانگر عواطفی است که می‌توانند به هر سو که بخواهند بروند. با تعبیر خواب آب روان، زلال، گل آلود و... با ادامه مطلب همراه باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تفاسیر ذکر شده در این متن به صورت کلی است و هر فرد برای دانستن تفسیر رویای خود باید به شرایط زندگی، حالات روحی و عواملی که در خواب او تأثیر گذار بوده‌اند رجوع کند. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تفسیر رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.
آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.
معبران غربی بر این باورند که خواب دیدن درباره آب بسته به جزئیات خواب می‌تواند تعبیر مثبت و یا منفی داشته باشد. آب سمبل مهمی در رویا به شمار می‌رود چرا که از عناصر چهارگانه زندگی است و دیدن آن در خواب سمبل مشکلات، موقعیت‌ها و احساسات است. دیدن آب صاف و زلال نشانه صلح و آرامش است و اگر آب تیره باشد نماد سختی‌هاست. نوشیدن آب در خواب نشانه تشنگی شما برای رسیدن به مراتب بالای دانش و بینایی معنوی در زندگی واقعی است.
برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. یونگ نیز می‌گوید که دیدن آب در خواب نماد ذهن ناهشیار آدمی است. آب جوهره روح و روان و جریان انرژی زندگی است. 

 

تعبیر خواب افتادن در آب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
اگر ببینی درون آب افتاده‌ای به این معناست که دچار غم و اندوه خواهی شد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر در خواب ببینی که با بدنی نیرومند در آب فرو رفته‌ای بدان معنیست که به شغل سختی مشغول می‌شوی که حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند و اگر با بدنی پوشیده به درون آب بروی به استقامت در کارها و ایمان و توکل بر خداوند تعبیر می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: 
اگر ببینی آب تو را فرو برد و دوباره بالا آورد به این معنی است که امور دنیوی را کنار می‌گذاری و راه آخرت را در پیش می‌گیری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
غوطه خوردن و فرو رفتن در آب به پنج وجه تعبير می‌شود:
 • يقين
 • قوت
 • کار صعب و دشوار
 • همدم و هم صحبت کسي شدن
 • در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب با فشار

تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب دیدید که در لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید. 
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

ابن سیرین گوید:

 • اگر بيند كه از آب صاف خوشگوارى بسيار بخورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معيشت وى خوش بود.
 • اگر بيند كه آب شور همى خورد، تاويل به خلاف اين بود و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همى خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد.
 • اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد دليل كند كه پادشاهى همه جهان را گيرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی که مانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستی نشانگر این است که به خوشگذرانی مشغول خواهی شد اما در عاقبت در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری خواهی شد به طریقی که مالی که جمع کرده‌ای را بین مردم بذل و بخشش خواهی کرد.

 

تعبیر خواب آب دادن

ابن سیرین می‌گوید: 

تعبیر مردی که به دیگران آب بدهد، مردی دین دار و باایمان است و اگر در خواب ببینی به مردم آب می‌دهی به این معناست که به مردم نیکی می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی رایگان به مردم آب می‌دهی نشانگر این است که در دنیا و آخرت به مردم نیکی می‌کنی و ویرانی‌ها را آباد خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سقا هستی و به دیگران آب می‌دهی به این معنی است که برای آخرت خود تلاش خواهی کرد و اگر ببینی مشکی پر از آب داری و به کسی نمی‌دهی یعنی مال و اموال جمع می‌کنی اما ازآن خیری نمی‌بینی.

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوى‌ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاى نیک و پسنديده.

 

تعبیر خواب آب روان

مطیعی تهرانی می‌گوید:
بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم . 
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه می‌خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می‌شوید.

تعبیر خواب آب زلال

دیدن آب زلال در خواب همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. به تعبیر یونگ دیدن آب آرام و تمیز در خواب بیانگر احساس آرامش و صلح درونی شماست.

 

تعبیر خواب آب جوش

یونگ درباره دیدن جوشیدن آب در خواب می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آب می‌جوشد بیانگر ابراز دردی عاطفی از سمت شماست به طریقی که احساس می‌کنید ضمیر ناخودآگاه شما به سطح رسیده و آماده شناخته شدن است. 

 

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

به تعبیر یونگ خواب دیدن درباره اینکه روی آب راه می‌روید به این معناست که بر احساسات خود تسلط دارید.

 

تعبیر خواب آب گل آلود

یونگ می‌گوید: دیدن آب گل آلود و کثیف در خواب نشانه غوطه ور بودن شما در احساسات منفی است و اینکه اندکی زمان برای رسیدن به صلح درونی نیاز است. اگر در خواب ببینید که در آب کثیف غوطه ور هستید به این معناست که تصمیمات خود را بر مبنای احساسات پایه گذاری می‌کنید.

 

تعبیر خواب آب گرم

كرمانى گويد: اگر بيند كه آب گرم همى خورد، دليل بود كه بيمارى و رنج كشد. اگر بيند بر وى آب گرم همى ريختند، چنان كه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمى سخت بدو رسد و اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود و اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگى فريفته شود و اگر بيند كه در كاسه‌ى آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه‌ى آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده‌اند و آب كه در كاسه‌ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود. 

مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید. 
 • چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود. 
 • جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. 
 

تعبیر خواب آب زیاد

جابر مغربى گويد:

 • آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود. 
 • اگر ببینی آب زیادی وارد زمین شده است به این معناست که مردم در آن سال سلامتی و عافیت به دست می‌آورند.
 • اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد به فراوانی نعمت تعبیر می‌شود.
 

تعبیر خواب آب راکد

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. 

 

تعبیر خواب آب ریخته شده

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است. 

 

تعبیر خواب ظرف پر از آب

مطیعی تهرانی:
کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد. اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می‌دهید.
 
برگرفته از: auntyflo.com243 نظر
 1. سلام بابای من دیشب خواب دیده داخل یه اتق پر آب بوده و آب داخل اتاق پایین و بالا می شده و جزر و مد می شد بعد اومد از اتاق بیرون از لب ساحل رو دریا راه رفته و دوباره رسیده به ساحل و کلی ماهی داخل آب دیده بعد بابام فکر کرده الان باید کجا برم گفتن فکوری سه و انگار یه جورایی حالت رستاخیز داشته

  • سلام! خوابتان حاکی از نیاز به پاکیزگی احساسی و معنوی است. تعبیر دیگر: علامتی از بالا پایین شدن عاطفی شماست. جزر و مد پایین، یعنی انرژی هایتان خالی می شوند؛ در حالی که جزر و مد بالا، علامتی از انرژی بالاست. زیر فشار احساسات تان هستید. علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. گویای نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید.

 2. مردد بودم ولی یکم از ان اب جوی خوردم اب اون جویبار بسیار شفاف بود و تمیز ولی وقتی ک خوردم ابش تقریبا ولرم شور و شیرین بود ! زیاد خوشم نیومد. یک ان صدای موتور از بیرون اومد من در خانه را باز کردم و دیدم یک پسر 23یا24ساله با لباس های ارتشی سوار موتور هستش و نمیتونه داخل کوچه بیاد چون با طناب جلوی راه رو بسته بودند! بهم گفتند ک این پسر مدافع حرم هستش ولی هنوز شهید نشده ! و اومده تا ب مادرش سر بزنه این خیلی سریغ اتفاق افتادو من سریع در خانه رو بستم تا متوجه من نشه انگار در اون ده دره خانه ایستادن خوب نبود!با خودم گفتم شاید این پسر همون بی بی هستش ک میگن!نمیدونم از خاب پریدم!

  • در ادامه: با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). حاکی از آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می شوید (بین دو سمت، گیر کرده اید). روح تان تازه می شود. با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح می یابید. علامتی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی تان بگریزید. تعبیر دیگر: علامتی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می روید. لازمست توجه جدی به جهتی که در زندگی کاری یا شخصی تان پیش گرفته اید، بکنید. لازمست زمان بگذارید و درباره ی پیامدهای گزینش هایتان، پیش از اینکه عمل و انتخاب کنید، دوباره فکر کنید.

 3. خانواده ام رو دیدم که یک ان از ان خانه امدم بیرون..ان ده تقریباراهش خاکی بودتقریبا قدیمی. ب یک خانه رسیدیم ک وسط دیوارش یک جویبار بسیار زیبا رد میشد که صاحب آن خانه معروف به بی بی … بود در ان ده همه انگار ک این خانم را خیلی قبول داشتند جلوتر ک رفتیم ب یک جویبار دیگه رسیدیم هرخانه ایی البته جویبار نداشت راه جویبار رو گرفتیم تا ب داخل خانه رسیدیم ان پیرمرد از شدت تشنگی از اب ان جویبار خورد ولی من ن در کنار اون جویبار گل های زیبایی کاشته شده بود رسیدم داخل خانه ک دیدم خانه متعلق به یکی از اقواممان هستش ک همسره شهید هستش و دخترش در حیاط خانه بودبهم گفت نمیدونیم این جوی اب از کجا در اومده ولی ابش بد نیست شیرینه امتحان کن من هم مردد بودم ولی یکم از ان اب جوی خوردم اب اون جویبار بسیار شفاف بود و تمیز ولی وقتی ک خوردم ابش تقریبا ولرم شور و شیرین بود ! زیاد خوشم نیومد. یک ان صدای موتور از بیرون اومد من در خانه را باز کردم و دیدم یک پسر 23یا24ساله با لباس های ارتشی سوار موتور هستش و نمیتونه داخل کوچه بیاد چون با طناب جلوی راه رو بسته بودند! بهم گفتند ک این پسر مدافع حرم هستش ولی هنوز شهید نشده ! و اومده تا ب مادرش سر بزنه این خیلی سریغ اتفاق افتادو من سریع در خانه رو بستم تا متوجه من نشه انگار در اون ده دره خانه ایستادن خوب نبود!با خودم گفتم شاید این پسر همون بی بی هستش ک میگن!نمیدونم از خاب پریدم! ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • در ادامه: علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: حاکی از ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. نشانگر جریان ایده های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می تواند نکته ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. گویای مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من هم مردد بودم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام
  من خواب دیدم که با چند نفر از اقوام داخل ماشین هستیم و داریم ب یک جایی سفر میکنیم منتهی در راه مسیر برگشت من رو در وسط یک جاده خاکی با یک پیرمردی ک انگار از اقوام بود ولی تاب حال ندیدمش اصلا جا گذاشتن و رفتن من و اون فرد پیاده در راه جاده بودیم ک در کنار جاده اون پیرمرد خسته شد و نشست من هم ایستادم کنارش انگار احترام خاصی نسبت بهش داشتم بعد ک حالش یکم بهتر شد دیدیم ک در کنار جاده اصلی سمت راست ی جاده خاکی هستش ک بعضی از مردم دارند رفت و امد میکنند پیاده در ان راه خاکی من و اون پیرمرد وارد جاده خاکی شدیم و ب طرف پایین حرکت کردیم ک رسیدیم به یک ده یا روستای نسبتا کوچک انگار خانواده من تازه ب ان ده اسباب کشی کرده بودند.در حیاط یکی از خانه ها خانواده ام رو دیدم که یک ان از ان خانه امدم بیرون..ان ده تقریباراهش خاکی بودتقریبا قدیمی. ب یک خانه رسیدیم ک وسط دیوارش یک جویبار بسیار زیبا رد میشد که صاحب آن خانه معروف به بی بی … بود در ان ده همه انگار ک این خانم را خیلی قبول داشتند جلوتر ک رفتیم ب یک جویبار دیگه رسیدیم هرخانه ایی البته جویبار نداشت راه جویبار رو گرفتیم تا ب داخل خانه رسیدیم ان پیرمرد از شدت تشنگی از اب ان جویبار خورد ولی من ن در کنار اون جویبار گل های زیبایی کاشته شده بود رسیدم داخل خانه ک دیدم خانه متعلق به یکی از اقواممان هستش ک همسره شهید هستش و دخترش در حیاط خانه بودبهم گفت نمیدونیم این جوی اب از کجا در اومده ولی ابش بد نیست شیرینه امتحان کن من هم مردد بودم ولی یکم از ان اب جوی خوردم اب اون جویبار بسیار شفاف بود و تمیز ولی وقتی ک خوردم ابش تقریبا ولرم شور و شیرین بود ! زیاد خوشم نیومد. یک ان صدای موتور از بیرون اومد من در خانه را باز کردم و دیدم یک پسر 23یا24ساله با لباس های ارتشی سوار موتور هستش و نمیتونه داخل کوچه بیاد چون با طناب جلوی راه رو بسته بودند! بهم گفتند ک این پسر مدافع حرم هستش ولی هنوز شهید نشده ! و اومده تا ب مادرش سر بزنه این خیلی سریغ اتفاق افتادو من سریع در خانه رو بستم تا متوجه من نشه انگار در اون ده دره خانه ایستادن خوب نبود!با خودم گفتم شاید این پسر همون بی بی هستش ک میگن!نمیدونم از خاب پریدم! ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خانواده ام رو دیدم که یک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام وقت بخیر.من خواب دیدم که برای تعطیلات همراه خانواده و آشناهایمان به یک خانه در خارج از شهر رفته بودیم.زن عموی مادرم گفت یک شخص به او گفته که اگر ۸ ساعت در روز همه ی خانه را پر از اب کنید و در ان بمانید برای سلامتی خوب است !! و خانه را از زمین تا سقف ‌پر از اب کرد و همه ی ما نشستیم و کارهایمان را انجام می دادیم.

  در‌ ۲ نوبت ۴ ساعته !

  و بین این ۴ساعت‌من حوصله ام سر رفت و به بیرون رفتم و باز با دایی ام به خانه برگشتیم

  تعبیرش چیست

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر قدرت، اختیار، موفقیت، مکافات، دستاوردهای مادی، احیا و ثروت است. به غریزه ها و شهودتان اعتماد کنید! زیر فشار احساسات تان هستید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

 6. سلام ،من خواب دیدم که ی دریاچه (شایدم ی رود بزرگ بود)با خوانوادم وایساده بودیم و بهش نگاه می کردیم،خیلی رود عجیبی بود پر از گیاهای عجیب غریب و ماهی های ترسناک،من ازش خوشم اومده بود و داشتم با ذوق بهش نگاه می کردم ،من روی ی پرتگاهی بودم که رود پایینش بود همینطوری که داشتم از قشنگیای رود می گفتم ی دفه از پرتگاه افتادم پایین داخل روده،رودم خیای تندو سریع داشت حرکت می کرد،من خیلی می ترسیدم که ی دفه با تمام توانم خودم پرت کردم بیرون لبه ی پرتگاهو گرفتم ازش اومد بیرون،(چند وقتیه مدام خوابای این شکلی می بینم که داخل اب راه می رم یا از پرتگاه می افتم بعد دوباره میام بالا)ممنون

  • سلام! خوابتان علامتی از اعماق ناخودآگاه شماست. از آنچه درباره ی خودتان یا درباره ی احساسات پنهان تان و هراس هایتان کشف خواهید کرد، نامطمئن هستید یا می هراسید. همچنین شاید نشانگر ترس های گذشته تان و احساس «سقوط کردن به اعماق رنج و ناامیدی» باشد. شاید در موقعیتی، افسرده هستید یا در احساسات منفی تان غوطه ورید. تعبیر دیگر: می تواند به معنای فقدان معنویت در شما باشد. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله ی کوبنده و بزرگی را تجربه می کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده اید، دست یابید.

 7. سلام و وقت بخير

  خواب ديدم بسيار تشنه هستم و در مسير جلوي در خانه اي ظرفي پر از اب و يخ ديدم و از آن نوشيدم همين كه سر بلند كردم صاحبخونه من رو با غضب نگاه كرد و گفت نبايد بي اجازه اب رو مينوشيدي و مجبورم كرد كه پولش رو بدم اما من پولي همراهم نداشتم من رو برد داخل حياط خونه كه قديمي بود و در نهايت برادرم يا مادرم اومدن و بل رو دادن البته اخرش رو دقيق خاطرم نيست اما يادمه كه يه نفر اومد كمكم

  ممنونم بابت اينكه تعبير بفرماييد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از نیاز برآورده نشده است. یک پوچی عاطفی در زندگی تان است یا ممکنست به دنبال الهام یا انگیزه باشید یا نیاز دارید یک نفر هل تان دهد. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. نشانگر کار سخت و طولانی برای حقوق و پاداش کم است. همچنین می تواند نشانه ی فشار شدید یا سخت باشد. روح تان تازه می شود. با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح می یابید. نمایانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر بی پناهی تان در یک موقعیت است.

 8. سلام.دیشب خوب دیدم تو یه حیاط بزرگی هستم خیلی بزرگ بود و پر از شیر آب و یه خانم میخواست وضو بگیره و من داشتم بهش گفتم از این شیر آب نه یادم نمیاد شیر خراب بود یا من اینطوری گفتم.ولی فکر کنم آخرش شیر خراب بود هر کاری میکردم ببندم بازم آب می ریخت دقیقا یادم نمیاد وبعد خانمه رو بردم یه شیر آب دیگه بهش نشون دادم وبه اون شیر آب یه شیلنگ وصل بود که انگار پاره گی داشت واز اون پارگی وقتی که شیر آب رو زیاد باز میکردی آب میومد ومن بهش گفتم بیا از همین آبی که ازپارگی میاد بیرون وضو بگیر اونم خوشحال شد وبعد بهش گفتم این شیلنگ به اسپلت آب میده و دوباره کمش کنی.مرسی از سایت خوبتون

  • سلام! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای کنترل احساسات‌تان است. ازین مسأله آگاهید که به خود اجازه می‌دهید چه احساساتی را بیان کنید. به عبارت دیگر، خودداری بالایی بر خویش دارید و توانایی دارید که هرگاه می‌خواهید، دکمه‌ی احساسات‌تان را روشن یا خاموش کنید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. می‌نمایاند چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. گویای احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. لازمست زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید.

 9. سلام من صبح جمعه خواب دیدم که با برادر شوهرم ویه جاری دیگه ام توی یه محلی هستیم که شب بود.اونا به من میگفتن که صبح باید امتحان برن ومن باید حواسم باشه که صبح شد بهشون بگم.من مدام میومدم وبه آسمون نگاه میکردم ومیدیدم که شب هست.تا اینکه دفعه آخر که اومدم دیدم صبح شده وهوای خوبی هم بود.دیدم برادر شوهرم کنار یه رود کوچک پرآب نشسته ودختر۷ماهه اش رو بغل گرفته.آب رودخانه کم ولی خروشان وکدربود.به من گفت زن داداش بیا دخترم روبگیر برم امتحان.من داشتم به رود نگاه میکردم وتوذهنم میگفتم که اگه بخوام برم اون وررود باید ازش عبورکنم.

  بعد بیدارشدن با برادرشوهرم تماس گرفتم وگفتن که با جاری دیگه ام دارن از امتحان میان.یعنی تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

  • سلام! خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمایانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. گویای شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ گویای اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد.

 10. فقط ببخشید آبی که من دیدم آب گل آلود بود که در رود کوچک ولی پرآبی جریان داشت.که بااینکه هواخوب بود وحتی من تلالو خورشید وخنکی هوا رو احساس میکردم.

1 2 3 13

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور