تعبیر خواب آب و مفهوم آن در رویا

تعبیر خواب آب بیشتر اشاره به چگونگی روابط بیننده رویا با احساساتش دارد. دیدن آب در خواب نمایانگر عواطفی است که می‌توانند به هر سو که بخواهند بروند. با تعبیر خواب آب روان، زلال، گل آلود و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب آب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تفاسیر ذکر شده در این متن به صورت کلی است و هر فرد برای دانستن تفسیر رویای خود باید به شرایط زندگی، حالات روحی و عواملی که در خواب او تأثیر گذار بوده‌اند رجوع کند. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تفسیر رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.
آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.
معبران غربی بر این باورند که خواب دیدن درباره آب بسته به جزئیات خواب می‌تواند تعبیر مثبت و یا منفی داشته باشد. آب سمبل مهمی در رویا به شمار می‌رود چرا که از عناصر چهارگانه زندگی است و دیدن آن در خواب سمبل مشکلات، موقعیت‌ها و احساسات است. دیدن آب صاف و زلال نشانه صلح و آرامش است و اگر آب تیره باشد نماد سختی‌هاست. نوشیدن آب در خواب نشانه تشنگی شما برای رسیدن به مراتب بالای دانش و بینایی معنوی در زندگی واقعی است.
برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. یونگ نیز می‌گوید که دیدن آب در خواب نماد ذهن ناهشیار آدمی است. آب جوهره روح و روان و جریان انرژی زندگی است. 

 

تعبیر خواب افتادن در آب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
اگر ببینی درون آب افتاده‌ای به این معناست که دچار غم و اندوه خواهی شد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر در خواب ببینی که با بدنی نیرومند در آب فرو رفته‌ای بدان معنیست که به شغل سختی مشغول می‌شوی که حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند و اگر با بدنی پوشیده به درون آب بروی به استقامت در کارها و ایمان و توکل بر خداوند تعبیر می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: 
اگر ببینی آب تو را فرو برد و دوباره بالا آورد به این معنی است که امور دنیوی را کنار می‌گذاری و راه آخرت را در پیش می‌گیری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
غوطه خوردن و فرو رفتن در آب به پنج وجه تعبير می‌شود:
 • يقين
 • قوت
 • کار صعب و دشوار
 • همدم و هم صحبت کسي شدن
 • در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب با فشار

 

تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب دیدید که در لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید. 
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

ابن سیرین گوید:

 • اگر بيند كه از آب صاف خوشگوارى بسيار بخورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معيشت وى خوش بود.
 • اگر بيند كه آب شور همى خورد، تاويل به خلاف اين بود و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همى خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد.
 • اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد دليل كند كه پادشاهى همه جهان را گيرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی که مانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستی نشانگر این است که به خوشگذرانی مشغول خواهی شد اما در عاقبت در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری خواهی شد به طریقی که مالی که جمع کرده‌ای را بین مردم بذل و بخشش خواهی کرد.

 

تعبیر خواب آب دادن

ابن سیرین می‌گوید: 

تعبیر مردی که به دیگران آب بدهد، مردی دین دار و باایمان است و اگر در خواب ببینی به مردم آب می‌دهی به این معناست که به مردم نیکی می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی رایگان به مردم آب می‌دهی نشانگر این است که در دنیا و آخرت به مردم نیکی می‌کنی و ویرانی‌ها را آباد خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سقا هستی و به دیگران آب می‌دهی به این معنی است که برای آخرت خود تلاش خواهی کرد و اگر ببینی مشکی پر از آب داری و به کسی نمی‌دهی یعنی مال و اموال جمع می‌کنی اما ازآن خیری نمی‌بینی.

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوى‌ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاى نیک و پسنديده.

 

تعبیر خواب آب روان

مطیعی تهرانی می‌گوید:
بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم . 
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه می‌خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می‌شوید.

 

تعبیر خواب آب زلال

دیدن آب زلال در خواب همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. به تعبیر یونگ دیدن آب آرام و تمیز در خواب بیانگر احساس آرامش و صلح درونی شماست.

 

تعبیر خواب آب جوش

یونگ درباره دیدن جوشیدن آب در خواب می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آب می‌جوشد بیانگر ابراز دردی عاطفی از سمت شماست به طریقی که احساس می‌کنید ضمیر ناخودآگاه شما به سطح رسیده و آماده شناخته شدن است. 

 

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

به تعبیر یونگ خواب دیدن درباره اینکه روی آب راه می‌روید به این معناست که بر احساسات خود تسلط دارید.

 

تعبیر خواب آب گل آلود

یونگ می‌گوید: دیدن آب گل آلود و کثیف در خواب نشانه غوطه ور بودن شما در احساسات منفی است و اینکه اندکی زمان برای رسیدن به صلح درونی نیاز است. اگر در خواب ببینید که در آب کثیف غوطه ور هستید به این معناست که تصمیمات خود را بر مبنای احساسات پایه گذاری می‌کنید.

 

تعبیر خواب آب گرم

كرمانى گويد: اگر بيند كه آب گرم همى خورد، دليل بود كه بيمارى و رنج كشد. اگر بيند بر وى آب گرم همى ريختند، چنان كه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمى سخت بدو رسد و اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود و اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگى فريفته شود و اگر بيند كه در كاسه‌ى آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه‌ى آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده‌اند و آب كه در كاسه‌ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود. 

مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید. 
 • چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود. 
 • جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. 
 

تعبیر خواب آب زیاد

جابر مغربى گويد:

 • آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود. 
 • اگر ببینی آب زیادی وارد زمین شده است به این معناست که مردم در آن سال سلامتی و عافیت به دست می‌آورند.
 • اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد به فراوانی نعمت تعبیر می‌شود.
 

تعبیر خواب آب راکد

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. 

 

تعبیر خواب آب ریخته شده

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است. 

 

تعبیر خواب ظرف پر از آب

مطیعی تهرانی: کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد. اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می‌دهید.
 
برگرفته از: auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo