تعبیر خواب آب زلال – معنی دیدن آب زلال و تمیز در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب زلال و شفاف، تعبیر خواب آب روشن و صاف، تعبیر خواب نوشیدن آب زلال و بهترین نوع دیدن آب در خواب همراه ما باشید.
تعبیر خواب آب زلال
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی آب در خواب بیانگر احساسات درونی بیننده خواب است و بهترین نوع آب در خواب‌ آب‌های پاک و روشن هستند که همواره تعبیرگران تفاسیر نیکویی را در رابطه با آن بیان کرده‌اند. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آب زلال دریا – تعبیر خواب آب زلال امام صادق – تعبیر خواب مرده در آب زلال

 

تعبیر خواب آب زلال (اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید:
  •  اگر ببینی از جوی، آبی زلال و گوارا می‌خوری به معنای زندگی کردن با خوبی و خوشی است و اگر ببینی از جوی ناآشنایی آبی زلال می‌خوری یعنی به کار ناآشنایی مشغول خواهی شد و عمرت طولانی می‌شود و به اندازه آبی که خوردی سود و منفعت به تو می‌رسد.
  • اگر ببینی در جویی که آبی زلال و صاف دارد نشسته‌ای نشانگر رهایی از غم و غصه، بیماری، قرض و بدهکاری است و اگر مسافرت باشی به زودی باز خواهی گشت.
منوچهر مطیعی تهرانی: آب جاری روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

دانیال نبی:
  • اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می‌شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد. همچنین این حضرت می‌فرمایند اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
  • اگر از آب سرد و زلال رودخانه بخوری به این معناست که مورد شفقت وزیر قرار می‌گیری.
علامه مجلسی (ره) گویند: بسیار شده که آب زلال در خواب دیدیم و به دانشی رسیدیم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است. 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب روشن دولت بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که آب زلال باران را می خوری نمایانگر این است که به اندازه آب خورده شده خیر می‌بینی.

 

تعبیر خواب آب زلال (غربی)

دیدن آب زلال در خواب تعبیر نیکویی دارد. دیدن رودخانه صاف و روشن در خواب نماد آرامش درونی و تعادل در زندگی است و به طور کلی نشانگر احساس شادی و خوشحالی است. اگر آبی که در خواب می‌بینید صاف و زلال باشد نشان می‌دهد افرادی که در اطرافتان هستند انسان‌هایی روراست و صادق هستند. این خواب همچنین به تنهایی و رشد شخصی نیز تعبیر می‌شود به گونه‌ای که تنهایی برای شما سرگرم کننده است زیرا در زمان تنهایی می‌توانید کلمات، تفکرات، اقدامات و اهداف خود را تجزیه و تحلیل کنید.

لیلا برایت می‌گوید : آب پاک و زلال ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما می‌باشد. 

برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد.

لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و می‌توان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان می‌دهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است. آب زلال به معنای شادمانی است.

آنلی بیتون می‌گوید : 
  • دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت.
  • نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

برگرفته از: 
auntyflo.com
exemplore.com

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo