تعبیر دیدن دریا در خواب چیست؟

تعبیر خواب دریا را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله آن می‌توان به دیدن دریا و ماهی، افتادن در دریا، دریای طوفانی و... اشاره کرد. با تعابیر مختلف دیدن دریا در خواب با ادامه این مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب دریا
ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین قدیمی تعبیر خواب دریا را به پادشاه تعبیر کرده‌اند. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بررسی کنیم، تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و… پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین قدرت در اختیار پادشاه بوده بنابراین دریا را به قدرت مطلق یعنی پادشاه تعبیر کرده‌اند. حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره‌مند هستند اطلاق کرد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب دریا

نفایس الفنون: در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر فرد در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل بر آن است که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی ببیند که در دریا است، دلیلی بر آن است که به نزد پادشاه یا بزرگی می‌رود، یا مطیع مردی عالم و فاضل خواهد شد. اگر ببیند در میان دریا متحیر و فرومانده است، نشانه آن است که کار او در خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون می‌آید، نشانه آن است که غم او برطرف خواهد شد.

 

تعبیر خواب دریا و ماهی

دیدن ماهی در دریا در فرهنگ قدیمی نشان دهنده بینش ذهن ناهشیار شماست به خصوص اگر بیشتر از یک ماهی در دریا در حال شنا باشند. 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر به گرفتاری و سختی تعبیر می‌شود و دیدن آن در دریای سردسیر تعبیر نیکویی دارد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از دریا ماهی صید می‌کنی نشان دهنده آن است که به اندازه آن روزی حلال به دست خواهی آورد و معاش زندگانی برای همسر و فرزندانت گسترده می‌شود. اگر در خواب دیدی که ماهیان دریا با تو سخن گفتند به این معنیست که از راز پادشاه آگاه شوی و مراد خود حاصل کنی.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که در کنار آبگیر، استخر و یا دریا ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوانی شنا می‌کنند تعبیر نیکویی دارد چرا که از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی به شرطی که آب صاف و زلال باشد. اگر آبی که ماهی‌ها در آن شنا می‌کنند گل آلود باشد نشانه از دست دادن مقام و پولی است که در دسترس شما قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دریای طوفانی

دیدن دریای طوفانی در خواب به طور کلی نشانه پیش رو داشتن سختی‌هاست.

جابر مغربی: اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب در حال تماشای دریای متلاطم بودی به معنی بیماری فرزندان است.

یونگ می‌گوید:

مواجه شدن با موج خروشان و گل آلود دریا نشانگر خطایی مهلک درباره تصمیمی مهم است.

برایت می‌گوید:

دیدن دریایی طوفانی در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

لوک اویتنهاو:
 • دریای متلاطم: ناراحتی وغصه
 • دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.

 

تعبیر خواب افتادن در دریا

به تعبیر برخی معبرین خواب افتادن در دریا نشانه آن است که زندگی شما اخیرا در نوسان است و جای نگرانی نیست. اما برخی دیگر از معبرین بالاخص معبرین غربی دیدن اینکه در خواب به داخل دریا می افتید را نشانه‌ای از آسیب دیدن و یا بدشانسی شما می‌دانند. این خواب ممکن است به حس ششم شما برگردد که به شما راجع به فاجعه ای که در حال رخ دادن است هشدار می‌دهد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

 

تعبیر خواب خوردن آب دریا

نفایس الفنون: اگر فردی ببیند که از آب دریا می‌خورد، دلیلی بر آن است که به قدر آن چه خورده است عزت پیدا می‌کند.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
 
جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یک جا جمع کند.
 • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.
 • دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.
دیدن دریا در خواب همواره به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند که تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن هستند. 

 

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
 
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.
 
نکته:
برای درک و مفهوم تعابیر خوابی همچون شناکردن بایستی به نوع و رنگ آب بسیار دقت نمود بنابراین به طور کلی آگاهی از تعبیر خواب شنا کردن در انواع آب‌ها لازم و ضروری است.

 

تعبیر خواب ساحل دریا

مطیعی تهرانی:
 • معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
 • چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.
 

تعبیر خواب کشتی در دریا

مطیعی تهرانی: بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن
 



422 نظر
 1. وقت بخیر،خواب دیدم که توی اتاق خوابم هستم پرده اتاق رو میزنم کنار و در کمال تعجب میبینم پشت خونمون دریاست و من از طبقه دوم که اتاق خوابم هست دریا رو میینم و خوشحال میشم میگم وای چه منظره قشنگی داره از این به بعد هر روز این منظره رو میبینم،بعد پرده رو میکشم و میرم دراز میکشم روی تخت سایه یه خرچنگ رو پشت پرده میبینم که روی کنار پنجره داره میره بالا قشنگ چنگالهاشو که حرکت میداد دیدم اول فک کردم شاید از بیرون پشت پنجرست ولی پرده رو که زدم کنار دیدم از داخل بعد دیدم امده روی دیوار بالای تختم داره میره بالا منم ترسیدم بالشت رو گرفتم که بزنمش ولی سریع خودشو جمع کرد و انداخت پایین یه نفرو صدا کردم که بیاد پیداش کنه بندازتش بیرون اما اون هم نتونست پیداش کنه،بعد یه عنکبوت که تار تنیده بود کنار بالشت روی تخت دیدم که اونو کشتم وتارهاشو پاک کردن ازاونجا.ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید

  • همچنین! خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. حاکی از طبیعت تان و روابط صمیمی است. آماده اید چیزی پنهان درباره ی خودتان را بنمایانید. آماده اید چیزی مهم یا شخصی که پیشتر ناشناخته بوده است را بنمایانید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نشانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد پرده رو میکشم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ادامه: پرده رو میکشم و میرم دراز میکشم روی تخت سایه یه خرچنگ رو پشت پرده میبینم که روی کنار پنجره داره میره بالا قشنگ چنگالهاشو که حرکت میداد دیدم اول فک کردم شاید از بیرون پشت پنجرست ولی پرده رو که زدم کنار دیدم از داخل بعد دیدم امده روی دیوار بالای تختم داره میره بالا منم ترسیدم بالشت رو گرفتم که بزنمش ولی سریع خودشو جمع کرد و انداخت پایین یه نفرو صدا کردم که بیاد پیداش کنه بندازتش بیرون اما اون هم نتونست پیداش کنه،بعد یه عنکبوت که تار تنیده بود کنار بالشت روی تخت دیدم که اونو کشتم وتارهاشو پاک کردن ازاونجا.ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید

    • یه نفرو صدا کردم که بیاد پیداش کنه بندازتش بیرون اما اون هم نتونست پیداش کنه،بعد یه عنکبوت که تار تنیده بود کنار بالشت روی تخت دیدم که اونو کشتم وتارهاشو پاک کردم از اونجا.ممنون که خوابمو تعبیر کردید

    • در ادامه: حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. می نمایاند به تمام توان خود نرسیده اید. استعدادهایتان مورد استفاده قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، می نمایاند از مسئولیت ها، استعدادها یا برخی مسأله هایتان غافل هستید. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. همچنین بر وسوسه ی زنانه ای قوی غلبه کرده اید.

    • در ادامه: حاکی از پنهانکاری و سرکوب افکار است. موضوعی شخصی یا جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: یعنی موقعیت یا مسأله ای را رد و انکار می کنید. ممکنست جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی خواهید چیزی را ببینید. شاید چیزی را پنهان می کنید. علامتی از خود صمیمی و کشف تمایلات تان است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! بیانگر استقامت و سرسختی شماست. در موردی ممکنست بیش از حد دلبسته و وابسته باشید. در رابطه یا تلاشی، ناامیدانه لنگ در هوا هستید. از سوی دیگر، ممکنست نشانگر این باشد که سعی دارید از برخی مسائل جلوگیری کنید. همچنین نمادی از شخصیت تحریکپذیر شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه نفرو صدا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام.خسته نباشید.ممنون از سایت عالی تون.
  من خواب دیدم روی یک اسکله ی بزرگ و چوبی ایستاده ام و به دریای طوفانی با وحشت نگاه میکنم و سردرگم هستم و طوفان همه چیز را به هم ریخته بود و من دنبال خودم میگشتم در حالی که اون جا بودم و کسی هم اسم من را صدا میزد.

  • سلام؛ ممنون؛ لطف دارید! خوابتان حاکی از نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! در احساسات تان فرو می روید. دارید در ناخودآگاه تان کندوکاو می کنید. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. ممکنست نشانگر کشمکش، شوک له کننده، فقدان یا فاجعه ای در زندگی تان باشد. نشان دهنده ی ترس ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه ی مثبت: علامتی از معنویت رو به رشد است. ممکنست بیان کننده ی تغییرات سریع پیش رویتان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نگاه میکنم و سردرگم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • به دریای طوفانی با وحشت نگاه میکنم و سردرگم هستم و طوفان همه چیز را به هم ریخته بود و من دنبال خودم میگشتم در حالی که اون جا بودم و کسی هم اسم من را صدا میزد.

    • در ادامه: می نمایاند در جستجوی جهت هایی در زندگی تان هستید. بی انگیزه اید. از سوی دیگر، بیانگر تحولی است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند.

 3. سلام ببخشید صفحه مربوط رو نتونستم پیدا کنم مجبور شدم اینجا تعریف کنم خوابم رو خواب دیدم که یک دختر با لباس فرم( یه چیزی شبیه لباس مدرسه ) که رنگشم ابی بنظر میرسید با من قرار گذاشته بود خیلی جذاب بود روی یک سکو نشسته بود و توی دستاش یک تنگ با یک ماهی قرمز بود من داخلش نگاه کردم انگار تنگ برای شنا کردن ماهی کوچیک بود یک مغازه کنارمون بود دختررو همونجا گذاشتم و رفتم داخلش که یک تنگ بزرگتر بخرم خیلی رفتنم زمان برد چون تنگ پیدا نمیکردم بالاخره تنگ که از نظر اونا بزرگ بود رو پیدا کردم اما باز احساس میکردم اینم کوچیک! اما بهتر ازقبلی بود

  • سلام! خوابتان حاکی از سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نشانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. به احساسات تان واقف هستید؛ اما هنوز با آنها روبرو نشده اید. همچنین ممکنست حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیازست آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید.

 4. سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم که به شمال رفتم به همراه خانواده،اونجا به جای ویلا یه پنت هاس خیلی شیک و لوکس توی طبقه ۳۱ گرفتیم که ویوی خیلی خوبی هم از آب دریا داره.
  یه چرخ و فلک خیلی بزرگ هم کنار برج بود که از کنار طبقه ۳۱ که ما بودیم هم رد میشد. کلی هم چراغ رنگی داشت چرخ و فلک .دختر برادرم هم همش میخواست بره سوارش شه.
  تعبیرش چی هست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، حاکی از احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. گویای مسأله های حل نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی تان است. حس می کنید از تعادل خارج شده اید. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نشانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه چرخ و فلک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • یه چرخ و فلک خیلی بزرگ هم کنار برج بود که از کنار طبقه ۳۱ که ما بودیم هم رد میشد. کلی هم چراغ رنگی داشت چرخ و فلک .دختر برادرم هم همش میخواست بره سوارش شه.
    تعبیرش چی هست؟

    • در ادامه: حاکی از امیدها و آرمان های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون تان مغرور است. در یک دُور باطل می چرخید (دُور خودتان می چرخید) و هیچ جا نمی روید. تعبیر دیگر: علامتی از کلیت و چرخه ی زندگی است. زندگی، پر از بالا و پایین است. تعبیر دیگر: بیانگر ترس از خاطره های کودکی تان است. حس می کنید به هیچ جا نمی رسید یا در حالت رکود و ایستا هستید. ممکنست در مورد بزرگ شدن، ابراز نگرانی می کنید. تعبیر دیگر: در مرحله های ابتدایی و شروع عشق رمانتیک هستید. تعبیر دیگر: نشانگر خوشی و لذت کودکانه است.

 5. سلام من دوشبه پشت سر هم خواب مربوط به دریا میبینم شب اول از صخره بالا رفتم و از اونجا دریا رو دیدم دریاش آروم بود آنقدر خوابم واضح بود که فقط داشتم نگاه میکردم
  شب دوم تو ساحل بودم که دیوار بلندی رو دیدم که در امتداد ساحل تا کیلومتر ها اون دیوار بود این طرف دیوار بلند دریای آرام بود اون طرف دیوار هم شهری رو می‌دیدم که شبیه خونه های شمالی ها بود ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • سلام! خوابتان یعنی به سطح بالایی از درک، آگاهی نو و نقطه نظر تازه ای رسیده اید. به نقطه ای حیاتی در زندگی تان رسیده اید و نمی توانید این خطر را کنید که کنترل را از دست دهید. تعبیر دیگر: درباره ی تصمیمی برای تغییر زندگی تان فکر می کنید. حاکی از ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. بیانگر محدودیت، مانع ها و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت تان را می گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت ها و شیوه ی فکری قدیمی تان خو گرفته اید. حس می کنید گیر کرده اید.

 6. سلام وقت بخیر ، من دیشب ( یکشنبه ساعت چهار و خورده ای بعد از سحر خوابیدم و تا ساعت هفت صبح این خواب رو داشتم می دیدم) .
  خواب دیدم وسط یک کویر داشتم راه میرفتم.. و همینطور که میرفتم چند مرد رو از دور دیدم که روی یک بلدی ایستاده بودن ..و لباس های سفید و روشن و بلند پوشیده بودن.. شبیه عرب ها .. از دور صدام کردن و بهم یک چیزی گفتن که الان یادم نیست .. ولی این چیزی که تو ذهنم اینکه ( انگار داشتم به دنبال چیزی یا کسی می گشتم و اونا بهم گفتن بیام اونجا که اونجاست اون چیزی که دنبالشم) اولش نمی خواستم برم طرفشون چون فکر کردن عرب هستن .. ولی وقتی دیدم ایرانی حرف زدن .. منم رفتم طرفشون.. و وقتی رفتم روی اون بلدی دیدم یکم اون طرف تر این بلندی درست وسط کویر یک دریا هست و یک گروه آدم که همشون لباس سفید پوشیده بودن و داشتن از کنار دریا پیاده به سمت چپ حرکت می کردن .. و یه مدتی رو برای استراحت از حرکت ایستاده بودن و نشسته بودن لب دریا.. تو ذهنم اومد که این گروه دارن پیاده به سمت مکه حرکت می کنن و رفتم له سمتشون .. وقتی بهشون نزدیک شدم یکی از استاد هام رو دیدم که جلوی دریا با لباس سفید و رو به روی دریا نشسته بود و داشت نماز می خوند و یک زنی هم با چادر کنارش نشسته بود که فکر کنم همسرش بود .. احساس می کنم چادر همسرش بر خلاف لباس بقیه به سیاهی میزد و وقتی بهشون نزدیک شدم همسرش بهم یک اشاره ای کرد که الان یادم نیست چی گفت و بعدش رفتم نشستم رو به روشون و پشتم رو کردم به دریا و منتظر شدم نماز استادم تموم بشه .. وقتی نمازش تموم شد سرش رو اورد بالا و بهم نگاه کرد … و دوباره یک اشاره ای کرد که الان یادم نیست چی بود ولی احساس می کنم گفت ( بالاخره پیدام کردی ).. چند لحظه بعد من از کنارشون بلند شدم و رفتم یکم اون طرف تر از دریا کنار یک گروهی که جمع شده بودن و داشتن چایی و شیرینی میخوردن واردشدن شدم و یک نفر بهم شرینی خشک تعارف کرد و من هم بر داشتم و خوردم .. و رفتم یک گوشه کنارشون نشستم ..

  میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! حاکی از فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یک دریا هست و یک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام من خواب دیدم با یک دوست که در واقعیت قبلا دوستم بود ولی الان باهم حرف نمی زنیم به ساحل رفتیم و به قصد شنا داشتیم به سمت دریا راه میرفتیم
  تعبیر خوابم چیست؟

  • سلام! خوابتان خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی یک شئ یا یک حادثه که بتازگی رخ داده است، او را ناخودآگاه به یادتان می آورد. تعبیر دیگر: بیانگر درسی است که از شکست آموخته اید. نیازست آن درس را برای یک مسأله یا رابطه ی کنونی به کار برید! علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. حاکی از نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید.

 8. سلام ببخشید اگه خواب من رو تعبیر کنید خیلی ممنون میشم.

  خواب دیدم دارم از توی یک رود خانه ب سختی میرم جلو تا که ب دریا میرسم دریا آبش روشن بود و بنظر هم میرسید که طوفانیه و بعد طرف دیگه ای رو نگاه کردم دیدم 2 تا دیوو یکی سفید و دیگری سیاه زیر یک قلعه هستن و دارن اون رو تکان میدن و از دور دوتا دیوو دیگه دان
  به اون دوتا نزدیک میشن.

  • سلام! خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. حاکی از ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. نشانگر پاداش، افتخار، شناخت و ستایش دستاوردهایتان است. مقدر کرده اید که به جایگاه قدرت، ارزش و وجهه برسید. تعبیر دیگر: تمایل دارید از مسأله های روزمره ی زندگی بگریزید. نشان دهنده ی ترس، محدودیت و جنبه های منفی تان است. ممکنست به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر: گویای هوش، حیله گری، وسوسه و ذکاوت است. تعبیر دیگر: یعنی یک سلسله خرابکاری یا شیطانی در زندگی یا محیط تان دارد صورت می گیرد.

 9. سلام شبتون‌بخیر

  من دیشب خواب دیدم که با مادرم.پدرم.و دخترخاله‌ام با ماشین رفتیم کنارِ یک دریاچه بزرگ که آب دریاچه خییییلی شفاف و آبی رنگ بود و دورِ دریاچه‌ درخت‌های سبز و بلندی بود که خیلی زیبا بودند و من توی خواب محو تماشا و زیبایی اون دریاچه و درخت‌ها بودم

  بعدش من و دخترخاله‌م رفتیم سمت‌دریاچه و من یه‌خورده از خاک‌های ساحل رو برداشتم و توی دستم گرفتم و بعدش باهم رفتیم سمت یه کلبه که باید از پله‌های چوبی بالا میرفتی و توی‌اتن کلبه مادر و پدرم بودن و رفتیم کنارشون نشستیم و من مشغول توصیف کردن زیبایی طبیعت برای اونها شدم

  ممنون میشم تعبیرشو خیلی زود برام بارگذاری کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نمایانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعدش باهم رفتیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 10. سلام وقتتون بخیر خواب دیدم با یه شخصی تو ساحل دور از دریا هستم رفت برام بستنی بگیره من جلوتر رفتم تا بعد بیاد بهم برسه شنای ساحلش سفید و چسبنده بود به پام میچسبید حس خوشایندی نبود مردد بودم که برم با خودم گفتم انقد ترسیدم چیشد رفتم و کم کم آب دریا پیدا شد و عمق آب زیاد شد چند تا مرد مسن تو آب شنا میکردن یکیشونم بالاتنش لخت بود و برجسته کاری بهم نداشتن و مشکلی هم وجودنداشت اولش از عمق آب ترسیده بودم و حضور اون مردای مسن با اینکه کاری بهم نداشتن برام خوشایند نبود .

  موندم تو آب دوستمم رسید کنارم تو دریا بود دریا مواج بود و از مواج بودنش لذت میبردم تعبیرشو لطف میکنید؟ممنون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. نمایانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «حس خوشایندی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • سلام ممنون از تعبیر دقیقتون
    ادامش :حضور اون مردهای مسن برام خوشایند نبود با اینکه بهم کاری نداشتن. یکم بعد دوستم یا کسی که میشناختم تو خواب اومد تودریا کنارم ایستاد و از اون لحظه به بعد از بودن تو دریا و مواج بودن دریا لذت میبردم.
    یه سوالی برام پیش اومده تقریبا همه خوابهایی که میبینم فضا تاریک و تیره است یا پابرهنه هستم و همش از پابرهنه راه رفتن تو جاهای مختلف تو خوابم حس خوبی ندارم دلیل خاصی داره؟
    خیلی ممنون

    • مدیر سایت آذر 18, 1399 at 2:20 ق.ظ

     سلام؛ خواهش می کنم! در ادامه: نمایانگر نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقر، بی تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله هایی درباره ی هویت تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. در مورد پرسشتان باید گفت که به تعبیر انجام شده دقت کنید تا متوجه شوید! همچنین خوابهای دیگرتان بیشتر در مورد پیامشان به شما خبر خواهند داد.

1 2 3 21

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور