تعبیر دیدن دریا در خواب چیست؟

تعبیر خواب دریا را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله آن می‌توان به دیدن دریا و ماهی، افتادن در دریا، دریای طوفانی و... اشاره کرد. با تعابیر مختلف دیدن دریا در خواب با ادامه این مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب دریا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

 

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین قدیمی تعبیر خواب دریا را به پادشاه تعبیر کرده‌اند. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بررسی کنیم، تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و… پدیدار می‌گردند.

در گذشته بیشترین قدرت در اختیار پادشاه بوده بنابراین دریا را به قدرت مطلق یعنی پادشاه تعبیر کرده‌اند. حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره‌مند هستند اطلاق کرد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب دریا

نفایس الفنون: در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر فرد در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل بر آن است که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی ببیند که در دریا است، دلیلی بر آن است که به نزد پادشاه یا بزرگی می‌رود، یا مطیع مردی عالم و فاضل خواهد شد. اگر ببیند در میان دریا متحیر و فرومانده است، نشانه آن است که کار او در خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون می‌آید، نشانه آن است که غم او برطرف خواهد شد.

 

تعبیر خواب دریا و ماهی

دیدن ماهی در دریا در فرهنگ قدیمی نشان دهنده بینش ذهن ناهشیار شماست به خصوص اگر بیشتر از یک ماهی در دریا در حال شنا باشند. 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر به گرفتاری و سختی تعبیر می‌شود و دیدن آن در دریای سردسیر تعبیر نیکویی دارد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از دریا ماهی صید می‌کنی نشان دهنده آن است که به اندازه آن روزی حلال به دست خواهی آورد و معاش زندگانی برای همسر و فرزندانت گسترده می‌شود. اگر در خواب دیدی که ماهیان دریا با تو سخن گفتند به این معنیست که از راز پادشاه آگاه شوی و مراد خود حاصل کنی.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که در کنار آبگیر، استخر و یا دریا ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوانی شنا می‌کنند تعبیر نیکویی دارد چرا که از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی به شرطی که آب صاف و زلال باشد. اگر آبی که ماهی‌ها در آن شنا می‌کنند گل آلود باشد نشانه از دست دادن مقام و پولی است که در دسترس شما قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دریای طوفانی

دیدن دریای طوفانی در خواب به طور کلی نشانه پیش رو داشتن سختی‌هاست.

جابر مغربی: اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب در حال تماشای دریای متلاطم بودی به معنی بیماری فرزندان است.

یونگ می‌گوید:

مواجه شدن با موج خروشان و گل آلود دریا نشانگر خطایی مهلک درباره تصمیمی مهم است.

برایت می‌گوید:

دیدن دریایی طوفانی در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

لوک اویتنهاو:
  • دریای متلاطم: ناراحتی وغصه
  • دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.

 

تعبیر خواب افتادن در دریا

به تعبیر برخی معبرین خواب افتادن در دریا نشانه آن است که زندگی شما اخیرا در نوسان است و جای نگرانی نیست. اما برخی دیگر از معبرین بالاخص معبرین غربی دیدن اینکه در خواب به داخل دریا می افتید را نشانه‌ای از آسیب دیدن و یا بدشانسی شما می‌دانند. این خواب ممکن است به حس ششم شما برگردد که به شما راجع به فاجعه ای که در حال رخ دادن است هشدار می‌دهد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

 

تعبیر خواب خوردن آب دریا

نفایس الفنون: اگر فردی ببیند که از آب دریا می‌خورد، دلیلی بر آن است که به قدر آن چه خورده است عزت پیدا می‌کند.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
 
جابر مغربی گوید:
  • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یک جا جمع کند.
  • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.
  • دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.
دیدن دریا در خواب همواره به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند که تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن هستند. 

 

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
 
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.
 
نکته:
برای درک و مفهوم تعابیر خوابی همچون شناکردن بایستی به نوع و رنگ آب بسیار دقت نمود بنابراین به طور کلی آگاهی از تعبیر خواب شنا کردن در انواع آب‌ها لازم و ضروری است.

 

تعبیر خواب ساحل دریا

مطیعی تهرانی:
  • معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
  • چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.

 

تعبیر خواب کشتی در دریا

مطیعی تهرانی: بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo