تعبیر خواب عقرب و کژدم

تعبیر خواب عقرب بیانگر روبرو شدن با موقعیتی خطرناک و مضر است. در این بخش تعبیر خواب عقرب زرد، عقرب سیاه، نیش زدن عقرب، کشتن عقرب و... را می‌خوانید. با ادامه این مطلب همراه ما باشید.
تعبیر خواب عقرب
ستاره | سرویس سرگرمی – عقرب نمادی از موقعیت‌های خطرناک و یا روبرو شدن با دشمنی ضعیف است. دیدن عقرب در خواب بیانگر نیش و کنایه و یا گفتگویی تلخ و سوزناک در مورد فرد بیننده رویاست. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب عقرب - دیدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عقرب

محمدبن سیرین گوید: دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
 1. دشمن
 2. حسود
 3. سخن چین
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن عقرب دشمن مکاره بود
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عقرب در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.

به گفته یونگ موقعیت دردناک یا بی فایده معمولا در رویا به صورت دیدن و یا نیش زده شدن توسط عقرب دیده می‌شود. این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید).

عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است. شما نیاز دارید از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید درست کنید.


تعبیر خواب عقرب چیست

تعبیر خواب عقرب زرد

به گفته معبرین غربی، تعبیر دیدن عقرب زرد در خواب به این معنا است که در زندگی خود یک دشمن بزرگ دارید. شخصی هست که قصد دارد برنامه‌هایتان را خراب کند و شما را به بدبختی بکشاند. برخی از معبرین دیدن عقرب زرد در خواب را نشانه‌ای از اندیشه‌های شما درباره پول و راه‌های به دست آوردن آن تعبیر می‌کنند.

تعبیر خواب عقرب سیاه

معبرین غربی تعبیر دیدن عقرب سیاه در خواب را به تغییراتی در سطح جهانی تعبیر می‌کنند که در زندگی ما پدید خواهد آمد. اگر زنی در خواب خود عقرب سیاهی راببیند نشانه آشنایی او با مردی است که بعدا معلوم می‌شود ستمگر است. اگر رویای شما در مورد یک عقرب بزرگ سیاه باشد نشان می‌دهد به زودی باید تغییراتی را در زندگی خود به وجود آورید. 

تعبیر خواب عقرب قرمز

به تعبیر معبرین غربی دیدن عقرب قرمز در خواب نشانه هیجان و شور و اشتیاق فراوان است. اگر با دیدن یک عقرب قرمز در خواب احساس خوبی به شما دست داد، نشانه شور و اشتیاق ناب و نامحدود شماست.

 

تعبیر خواب عقرب سفید

به بیان معبرین غربی، دیدن عقرب سفید در خواب به احساس آرامش و امید در شما باز می گردد. در حال حاضر زمان خوبی برای تامل و علم به این مطلب است که انجام کار درست همیشه در زندگی شما مفید و سودمند بوده و خواهد بود.

 

تعبیر خواب عقرب در خانه

به گفته معبرین غربی، گاهی ممکن است شما عقرب را در خانه یا روی تخت خواب خود ببینید. بسته به جایی که عقرب را دیده‌اید، از همان مکان خیانتی به شما خواهد شد. این مساله بالاخص در خصوص دیدن عقرب روی تخت خواب بسیار محتمل است. 

 

تعبیر خواب عقرب مرده

به تعبیر معبرین غربی اگر در رویای خود یک عقرب مرده ببینید نشانه ای مثبت است. این بدان معناست که تمام مشکلات شما از بین می‌رود و شما توسط نیرویی قوی و مثبت مخافظت می‌شوید. این خواب همچنین می‌تواند بدان مفهوم باشد که شما در محیط زندگی خود از پشتیبانی بسیار خوبی برخوردار هستید. این خواب همچین به معنای رسیدن روزهای خوب در زندگی شماست. از زندگی خود لذت ببرید و از موقعیت بوجود آمده برای رشد و تعالی خود استفاده کنید. 

 

تعبیر خواب عقرب های زیاد

به تعبیر معبرین غربی، دیدن تعداد زیادی عقرب در خواب به موقعیتی باز می‌گردد که نسبت به آن شک و تردید دارید، بخصوص زمانی که برای گرفتن یک تصمیم ترس اضطراب بسیاری دارید. در واقع این لحظه هنگامی است که امکان گرفتن بدترین تصمیم از سوی شما وجود دارد پس باید به دور از تشویش و اضطراب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

 

تعبیر خواب نیش زدن عقرب

تعبیر خواب نیش زدن عقرب از نظر معبرین غربی و اسلامی نشانه خوبی محسوب نمی‌شود.

تبلیغات در ستاره


ابن سیرین: اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید عقربی داشت و مردم را می‌گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.
برایت می‌گوید: اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است كه به دردسر می‌افتید.

 

تعبیر خواب کشتن عقرب

محمد بن سیرین: اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 

تعبیر خواب خوردن عقرب

ابراهیم کرمانی: اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

 

تعبیر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
 • اگر ببینی از آلت مردانه تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر ببینی از فرج تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
 • اگر ببینی عقرب وارد مقعد تو شده است، یعنی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

تعبیر خواب عقرب در آب

به گفته یونگدیدن عقرب شناور در آب بیانگر این است که نیاز دارید درد را رها کنید و یاد بگیرید که موقعیت را بپذیرید. شما ممکن است در فرآیند سه مرحلهای انکار، قبول و نهایتا حرکت کردن باشید.

 
منابع:
dreammoods.com
تعبیرستان
خواب و رویا


 1. سلام من خواب دیدم درخانه قدیمی هستیم ومادرم که سالهاپیش فوت شده بود ازپنجره دیدم عقربی به طرف میاد نگران بودم که از کنار پنجره رد شدرفت ولی بعد دوباره عقرب آمد داخل خونه ورفت طرف مادرم که سالهاپیش فوت شده ومادرم نیش عقربو گرفت نگذاشت که عقرب آسیبی بهش برسونه وعقرب دیگه نمیتوانست به کسی آسیب برسونه

  • سلام! خوابتان بیان کننده ی تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نشان دهنده ی تفکر قدیمی تان باشد. می ترسید ایشان را از دست بدهید یا حاکی از راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نگران بودم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • که از کنار پنجره رد شدرفت ولی بعد دوباره عقرب آمد داخل خونه ورفت طرف مادرم که سالهاپیش فوت شده ومادرم نیش عقربو گرفت نگذاشت که عقرب آسیبی بهش برسونه وعقرب دیگه نمیتوانست به کسی آسیب برسونه

    • مخاطب گرامی! خوابتان در همین صفحه با نام خودتان (Hooman) تعبیر شده است. ↓

 2. سلام، من خواب ديدم عقرب سياه ميخرم ميندازم تو يه چيزي مثل تي بگ چايي! بعد اونو وارد قابلمه غذا ميكنم تا طمع و مزه ي غذارو خوب كنه !
  وقتي هم عقرب تو غذا ميپخت كاملا زنده بودو حركت ميكرد !
  يه عقرب ديگرو هم با ترس سعي ميكردم نيششو در بيارم

  • که از کنار پنجره رد شدرفت ولی بعد دوباره عقرب آمد داخل خونه ورفت طرف مادرم که سالهاپیش فوت شده ومادرم نیش عقربو گرفت نگذاشت که عقرب آسیبی بهش برسونه وعقرب دیگه نمیتوانست به کسی آسیب برسونه

   • در ادامه: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. بیان کننده ی موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نشان دهنده ی احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: حاکی از فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است.

  • سلام! خوابتان علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: بیان کننده ی بارها و مسئولیت هایتان است. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نشان دهنده ی فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. حاکی از موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. گویای احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد اونو وارد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام خسته نباشید ،خواب دیدم انگار خونه عموم بودیم البته درواقعیت خونش اینجوری نیس خونه خیلی بزرگی بود من ومامانم تو اتاق بودیم من از رو تخت بلند شدم مامانم گفت نگاه به تخت کن دیدم روش ی عقربه سیاهه مامانم سعی کرد بکشش ولی فک کنم موفق نشد بعدش اومدم پایین برم دستشویی که فک کنم ی سوسک دیدم اومدم بیرون ی مارمولک دیدم هیچ کدوم گازم نگرفتن ولی خیلی ترسیدم بعدش نمیدونم چی شد اماانگارمشاور درسیم زنگ زد(کنکوری ام واوضاع درسیم روحیم بهم ریخته)بعدش فک کنم داشتم همینجوری الکی جوابشو میدادم که از خواب پریدم ،اینم بگم خیلی برای آیندم نگران وسردرگم ودنبال راه حلم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از خود صمیمی و کشف تمایلات تان است. گویای جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. بیانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نشانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعدش اومدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • پایین برم دسشویی که فک کنم ی سوسک دیدم اومدم بیرون ی مارمولک دیدم هیچ کدوم گازم نگرفتن ولی خیلی ترسیدم بعدش نمیدونم چی شد اماانگارمشاور درسیم زنگ زد (کنکوریم واوضاع روحیم ودرسیم هم بهم ریخته)بعدش فک کنم داشتم همینجوری الکی جوابشو میدادم که ازخواب پریدم کلا هم خیلی برای آینده نگران وسردرگم ودنبال راه حلم

    • در ادامه: علامتی از تمیز نبودن است. حاکی از طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: گویای جنبه ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید. نمایانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نشانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست بیانگر شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نشانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید).

 4. سلام خسته نباشید ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید
  یه خواب خیلی عجیب دیدم، خواب دیدم تو خونه خودمونم،تو هال بودم با دخترعموم و مادرم و دو تا زن دیگه که از فامیل بودن(دقیق یادم نمیاد) بعد یهو یه خرچنگ کوچیک(خیلی کوچیک بود در حد یکی دو بند انگشت و قرمز رنگ بود ولی چنگکاش مشکی بودن) بهم چسبید و من واقعا ترسیدم چون کلا از همه ی حیوانات و حشرات میترسم،
  بعد از خودم جداش کردم و رفتم اونطرف هالمون ولی میدونستم که همش داره دنبال من میگرده و منو میخواد، بعد دخترعموم و مامانم میگفتن بزار این خرچنگ بهت وصل بشه این جفت توعه و تو رو میخواد و قرار نیست بهت آسیب بزنه ولی من میگفتم از حشرات میترسمممم و تقریبا داشتم فرار میکردم، بعد یهو دیدم بالای پرده سرتاسری هالمون، یه عقرب فاکینگ بزرگ خاکستری آویزونه که ممکنه هممونو بکشه، تقریبا همه تا دیدیمش فرار کردیم و جیغ زدیم، یهو عقربه پرت کرد خودشو سمت مامانم،بعد اون خرچنگه به من وصل شد، ینی چسبید به سمت چپ لباسم(روی قلبم) و چنگکاش محکم لباسمو چنگ زدن(با چشمم داشتم میدیدم و بااینکه میترسیدم تکون نخوردم)بعد حس کردم داره بهم میگه بخاطر اینکه عقرب تو خونه و نزدیکت بوده اومدم سراغت و بهت هشدار بدم که بلایی سرت نیاد
  حس کردم جفتمه واقعا و بعد از خواب پریدم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. بیانگر استقامت و سرسختی شماست. در موردی ممکنست بیش از حد دلبسته و وابسته باشید. در رابطه یا تلاشی، ناامیدانه لنگ در هوا هستید. از سوی دیگر، ممکنست نشانگر این باشد که سعی دارید از برخی مسائل جلوگیری کنید. همچنین نمادی از شخصیت تحریکپذیر شماست. حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یهو دیدم بالای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • یهو دیدم بالای پرده سرتاسری هالمون، یه عقرب فاکینگ بزرگ خاکستری آویزونه که ممکنه هممونو بکشه، تقریبا همه تا دیدیمش فرار کردیم و جیغ زدیم، یهو عقربه پرت کرد خودشو سمت مامانم،بعد اون خرچنگه به من وصل شد، ینی چسبید به سمت چپ لباسم(روی قلبم) و چنگکاش محکم لباسمو چنگ زدن(با چشمم داشتم میدیدم و بااینکه میترسیدم تکون نخوردم)بعد حس کردم داره بهم میگه بخاطر اینکه عقرب تو خونه و نزدیکت بوده اومدم سراغت و بهت هشدار بدم که بلایی سرت نیاد
    حس کردم جفتمه واقعا و بعد از خواب پریدم”

    • در ادامه: علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می کنید که درون تان نگهش داشته اید. حاکی از موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. گویای احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است.

 5. سلام خسته نباشید ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  من دیشب در خواب دیدم که توی خونه قبلیمون هستیم و مادرم منو با بچه ها خونه تنها گذاشته تا مواظبشون باشم .دیدم که یهو از سقف یه چیزی پرید پایین از دور دیدم ک شبیه عقرب بود دم روبه بالایی داشت بچه هارو انداختم توی اتاق خواهر کوچیکم هی مقاومت میکرد که من هولش دادم ک بره تو اتاق ک باعث شد دستبندش ۳ تیکه بشه بیوفته رو زمین..بعد رفتم ببینم اون چیبود ک افتاد نزدیک ک رفتم دیدم مار بسیار پهن بود ک ترسیدم و رفتم تو اتاق پیش بچه ها…ک باز احساس مسئولیت کردم و برگشتم با ی چیزی شبیه چوب بدمینتون ک بکشم ماره رو ولی هر چقد گشتن نبود درراهرو رو باز کردم دیدم تو راهروعه خونمونه بعد درو بستم گفتم بزار مامانینا بیان خودشون میکشنش اما وقتی اومدن خونه اون مار دیگ تو راهروعم نبود

  ببخشید طولانی شد و سرتون رو درد اوردم…

  • مدیر سایت آذر 16, 1399 at 10:50 ب.ظ

   سلام؛ ممنون! خوابتان گویای تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. گویای موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. گویای احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: گویای فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است.

 6. سلام ، وقت بخیر و خسته نباشید ، تشکر از سایت خوبتون ، من دیشب خواب دیدم ، تو گونی برنج که خریدیم ، باز میکنم برنج بردارم توش پراز عقربه ، انگار که مثلا تو پیله باشن ، هیچکدوم حرکت نمیکردن و داخل پیله مانند و بعضیاشون دورش برنج هم گرفته بود ، عقربای زرد داخل گونی پر بود ، بعد من و پسرم خیلی ترسیدیم پدرمو صدا کردیم که بیاد اونارو بگیره ، گونی رو باز کرده بودیم و برنجا با عقربا بیرون ریخته بودن ، بعد میگفتیم که گونی رو دوباره پر کنیم و پس بدیم ، بعد دیدم داخلش کرم یا هزار پا بود تقریبا ۵،۶ سانت رنگ سفید ، اوناهم تو پیله بودن ، یکیش حرکت کرد و داشت میرفت خاله ام اونو برداشت و گفت ببینید ترس نداره و آورد سمت من ، منم هی عقب میرفتم و میترسیدم و میگفتم نیار ، که خیلی نزدیک بازوم آورد و میخواست بذاره رو بازوم که جیغ کشیدم و از خواب پریدم ، خیلی ممنون میشم تعبیرشو کامل برام بگید

  • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 10:50 ب.ظ

   سلام؛ همچنین؛ ممنون! خوابتان علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر بارها و مسئولیت هایتان است. نمایانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نمایانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گونی رو دوباره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ممنون از تعبیرتون ، گفتیم که گونی رو دوباره پر کنیم و پس بدیم چون که پر از عقرب بود و قابل مصرف نبود ، بعد دیدم که داخلش نمی دونم کرم یا هزار پا بود ، ۵ ،۶ سانت تقریبا و به رنگ سفید ، البته اونا هم تو پیله بودن ، یکیش حرکت کرد و داشت میرفت ، خاله ام اونو برداشت و گفت اینکه ترس نداره ، اول برد سمت خواهرم اون فرار کرد بعد آورد سمت من ، منم هی عقب عقب میرفتم و میترسیدم و میگفتم نیار ، که رسیدم به در و خواستم درو باز کنم و قایمشم که نشد و خیلی نزدیک بازون آورد و میخواست بذاره رو بازوم که جیغ کشیدم و از خواب پریدم ، خیلی سپاسگزارم .

    • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 11:14 ب.ظ

     خواهش می کنم! در ادامه: علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. به هراس ها و شک هایتان اجازه می دهید که شما را از پیشرفت و رسیدن به هدف هایتان بازدارند. لازمست از فکر کردن به اندیشه های منفی دست بکشید! نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می کنید که درون تان نگهش داشته اید.

 7. سلام..نشسته بودم در جایی ۳ تا عقرب زرد متوسط دیدم با دمپایی ۲ تاشو کشتم سومیشو پیدا نکردم

  با تشکر

  • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 10:50 ب.ظ

   سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی، احساس تنبل بودن یا ناامنی می کنید. حس می کنید جاپای محکمی در موقعیتی ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر زندگی خانگی، راحتی یا آرامش است. این علامت، ممکنست به این معنا باشد که نیاز به آرامش دارید یا اینکه زیادی آرام و تنبل اید. نمایانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نمایانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است.

 8. سلام خواب دیدم که مهمون داشتیم و من باید یه چیزایی رو مرتب کنم داخل حیاطمون یه لوله پلاستیکی بود که پرش خاک بود میخواستم اونو تو زمین بکوبم که خاکش در بیاد اما همراه خاکش عقرب سیاه در میومد من پام برهنه بود و میترسیدم بزنن به پام دوس داشتم اونارو بگیرم و کنار هم بزارمشون اما خیلی زود هر کدوم به طرفی فرار کردن بعد نگاه دیوار کردم حدود هزار عقرب سیاع مث مورچه داشتن راه میرفتن صحنه استرس اوری بود

  • سلام! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. پذیرای ایده های نو هستید. ممکنست نمایانگر ارتباط تان با اطرافیان تان باشد. علامتی از رشد و باروری است. نمایانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف تان را عملی تر دنبال کنید. نمایانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نمایانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «میومد من پام» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 9. سلام،خسته نباشید

  بنده خواب دیدم در طبقه بالای مادربزرگم زندگی میکنیم و عموم در طبقه پایین اون ها،در خوابم ما در طبقه پاییپ مادربزرگم ینی خونه ی عموم دعوت بودیم،مادرم بهم گفت برم و از خونه یویزی بیارم، داداش کوچیکم هم همرام اومد همین که وارد شدیم یه عقرب فوق العاده بزرگ مایل به مشکی بود من سریعا داداشم رو بغل کردم و به طبقه پایین حرکت کردم اما مادربزرگم عقرب رو پرت کرد پایین و به داخل کفش من رفت و کاملا درد نیش و بی حسی پام رو حس کردم.تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان می نمایاند که لازمست مشخصه های معینی را در خودتان پدید آورید. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نمایانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نمایانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. نمایانگر عملکرد یا سخنی مضر است. ممکنست جناسی از حرفی نیشدار باشد. اگرچه اجازه نمی دهید بنمایاند چقدر رویتان تأثیر گذاشته است، درد، خودش راهی به عالَم خوابتان می یابد.

 10. سلام خواهرم دیشب خواب منو دیده

  خواب دیده که من به یه عقرب مدام عسل میدم وبه خواهرم میگفتم که منتظرم عقرب بزرگ بشه وسم قویتری تولید کنه وبفروشمش وسود کنم میشه برام تعبیرش کنید

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب تان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می شود. نمایانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. نمایانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست تان باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). علامتی از مرگ و تولد دوباره است. لازمست از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است.

1 2 3 11

ستاره
Logo