تعبیر خواب روباه و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب روباه، تعبیر خواب کشتن روباه، تعبیر خواب پوست روباه، تعبیر خواب گرفتن روباه و تعبیر خواب دم روباه همراه ما باشید.
تعبیر خواب روباه امام صادق - تعبیر خواب کشتن روباه - تعبیر خواب روباه قهوه ای - تعبیر خواب گاز گرفتن روباه - تعبیر خواب روباه مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی – روباه در خواب زیرکی و نیرنگ در ماجرایی که رویابین در زندگی خود با آن مواجه است را نشان می‌دهد. این رویا می‌تواند اشاره به تصاویری همچون شخص نیرنگ باز یا رابطه‌ای خدعه آمیز، آدم زبل، برخورد اشتباه با یک وضعیت، زیرکی یا خرد حاصل از تجربه‌های زندگی، رفتار پیش بینی ناپذیر، توان فرد برای سازگاری و تطبیق داشته باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب روباه

محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
 • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می‌شود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می‌ورزند. مراقب باشید، با زیرکی می‌خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.
برايت مى‌گويد:  اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با افراد ناباب همنشين مى‌شويد.
 

تعبیر خواب پوست روباه

ابراهیم کرمانی:
 • پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.
 • اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می‌کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می‌شوید.
 

تعبیر خواب گرفتن روباه

ابراهیم کرمانی:  اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است.
 
مطیعی تهرانی:
 • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می‌آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می‌آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
 • اگر ببینید روباهی را می‌خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می‌کنید که او نیرنگ و فریب در کار شما می‌کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می‌کند.
لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، به اين معناست كه از نقشه‌اى كه برعليه شما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد.
 

تعبیر خواب کشتن روباه

آنلی بیتون: کشتن روباه در خواب، علامت آن است که در هر کاری موفق می‌شوید.
 

تعبیر خواب دم روباه

لیلا برایت: ديدن دم روباه در خواب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام روز بخیر
  من صبح امروز خواب دیدم که در یک خانه ای که نمی دانستم کجاست از یکسری پله های آهنی پایین آمدم و وقتی به حیاط آن خانه رسیدم یک دفعه با دو سگ مشکی رو به رو شدم و به شدت ترسیدم، کمی آنها را نگاه کردم و متوجه شدم که روباه هستند. اینقدر ترس داشتم که یکدفعه استفراغ کردم و بعد از استفراغ احساس کردم به شدت سبک شدم و روباه ها دیگر نبودند. ممنون می شم خوابم رو تعبیر بفرمایید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. بیان کننده ی فکرهای سرکوب شده ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به مانع هایی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کمی آنها را» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • در سال های اخیر برای من مشکلاتی پیش آمده که در جریان این مشکلات، یک دوست همراه من بوده و در کنار آمدن با مشکلات به من کمک کرده است

    • کمی آنها را نگاه کردم و متوجه شدم که روباه هستند. اینقدر ترس داشتم که یکدفعه استفراغ کردم و بعد از استفراغ احساس کردم به شدت سبک شدم و روباه ها دیگر نبودند.

    • در ادامه: لازمست جنبه ای از زندگی تان که چندش آور است را رد کنید یا دور بیندازید. احساسات یا مفهوم هایی وجود دارند که لازمست با آنها روبرو شوید و رهایشان کنید. بیان کننده ی بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید به شما می گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. علامتی از کسی در زندگی تان است که حیله گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی دوره ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره ی مسأله ای بیندیشید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از شخصی دغل برحذر باشید!

    • مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که توضیح دهید.

 3. سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک روباه اسیب دیده و زخمی پیدا کردم تو خونمون و وقتی پیداش کردم بهش غذا دادم و تو یه محل خوب قرار دادمش تاحالش بهتر شه همزمان داشتم با ادمی که جدیدا تو زندگی واقعیم باهاش اشنا شدم تلفنی صحبت میکردم. چه تعبیر هایی داره؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی برخی ویژگی ها و احساسات تان (که آن جانور علامتشان است) را می پذیرید. ممکنست ناشی از احساس ناکافی بودن یا گیچ بودن باشد. حاکی از بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید به شما می گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. علامتی از کسی در زندگی تان است که حیله گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: نمایانگر دوره ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره ی مسأله ای بیندیشید.

 4. سلام وقتتون بخیر باشه و خسته نباشید. من خواب دیدم رفتم خونه مادربزرگم و پسر داییم اونجا حدود 5_6 تا روباه گرفته بود و اونارو از بالای دمش تا وسطهای باسنش بریده بود و من اعتراض کردم بهش اینا حیوون هستن چرا اینجوری بریدیشون و گفت میخوایم گوشتشو بخوریم و شروع کرد به سلاخی کردن روباه و بریدن گوشتش و منم میگفتم اینا هنوز زنده هستن دارن حرکت میکنن اما اعتنایی نکرد و ادامه داد… ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایت آذر 18, 1399 at 1:07 ق.ظ

   سلام؛ همچنین؛ ممنون! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید به شما می گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. علامتی از کسی در زندگی تان است که حیله گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: گویای دوره ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره ی مسأله ای بیندیشید.

 5. من تو خواب یه روباه حدودا کوچیک دیدم که تو خونم اومده بود خیلبم مظلوم و ناز بود من برش داشتم و اونم همش دنبال من بود و دوس داشت تو آغوشم بگیرمش و نوازشش میکردم اروم میشد ولی کم کم دهنش وا میشد انگار گشنه بود بهش غذا دادم نخورد انگار خواست پای منو دندون بگیره بغلم گرفتمش اروم شد مشخص بود ازم خوشش اومده و منم خیلی دوسش داشتم بعد چن مدل غذای دیگه دادمش خورد ولی اقوامم اومدن خونم میگفتن کار درستی نیس نگهداریش چون دوسش داشتم نمیتونستم ولش کنم بعد اخر روباه تبدیل ب یه پسر شد حالا دقیق نمیدونم روباهه غیب شد پسر اومد یا روباهه خود پسره بود

 6. سلام، خواب دیدم نمازم رو خوندم و بعد در یک مکانی خودم رو دیدم که خانم ها به ترتیب نشسته بودن و چادر مشکی به سرشون بود و من دامن کوتاه پوشیده بودم و پاهام برهنه بود و از آشناها من رو میدیدن و پچ پچ میکردن درگوش هم ولی من اهمیتی نمیدادم.(من سوئد زندگی میکنم و حجاب هم دارم)و بعد شخصیکه دوسش دارم داخل پیام برام استیکر موش فرستاده و گفته من و تو موش هستیم ومن در جواب بهش استیکر دوتا روباه رو فرستاده بودم و یک نقاشی عجیب از روباه رو هم دیده بودم.ممنون میشم تعبیرش رو بگید.خواب رو صبح دیدم.

  • سلام! خواب‌تان گویای احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. گویای پیغام‌های پنهانی است که می‌رسانید یا ارسال می‌کنید. همچنین نمادی از زنانگی شماست. از عمل‌تان خشنود نیستید. گویای پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. لازمست در یک سطح ذهنی، با دیگران ارتباط برقرار کنید. می‌تواند به این معنا باشد که زمان زیادی را در فضای مجازی صرف می‌کنید که این وارد خواب‌تان هم می‌شود. لازمست بیرون بیایید و قاطی دنیای واقعی شوید (با آدم‌ها رودررو ارتباط برقرار کنید).

 7. خواب دیدم روباهی که یکبار از رنگ قرمز به رنگ سفید پشمالو وخوشگل تبدیل شد دوبار دستمواز ناحیه شصت گاز گرفت نه محکم بازی بازی می‌کرد تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:07 ق.ظ

   ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. روی احساس تنهایی، چه خودتان انتخاب کردید چه شرایط به وجود آورده است، تأکید دارد. دوره‌ی ایزوله شدن را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید.

 8. خواب دیدم ک ی پلنگ رامو و روباه رام دارم و ناگهان روباه ب پلنگ حمله میکنه و من جیغ میکشم و اسم خدمو صدا میزنم

  • سلام؛ خواب‌تان نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. گویای بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید.

 9. سلام و خسته نباشید

  خواب دیدم توی کوچه باغی سوار موتور کوچکی پشت سر کسی نشستم ،اما یهویی متوجه شدیم سگ کوچولو خوشکلی رو لای تایر عقب گیر گرده و به شدت زخمی شده ،وایسادیم ی روباه همونجا بود سگه رو از لای چرخ در آورد،معنیش چیه

  ممنون ازسایت خوبتون

  • خواب‌تان نمادی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی‌تان بگریزید. تعبیر دیگر: نمادی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می‌روید. به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه‌تان است. همچنین بیانگر بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید.

 10. یه خواب بد دیدم ازتون میخوام تعبیرش کنید

  خواب دیدم تو یه جایی بزرگ مثل قفس بودم که دور تادورش پر قفسای روباه بودانگار یه چیزی مثل مزرعه پرورش روباه اون روباها طبیعی نبودنشبیه خدای مرگ مصری ها بودن با یال مشکی و چشمای کشیده بدنقرمزی داشتنوچند باریهم بهدر حملهکردن تا منو بگیرن یکی توخوابهی بهم میگفتبه هرکدوم خیره نگاه کنی میشی هدفش تعبیرش برام مهمه

  ممنونم

  • خواب‌تان یعنی مانع‌ها و ناتوانی‌هایی را در جاهایی از زندگی‌تان تجربه می‌کنید. در رابطه‌ی حال حاضرتان یا در معامله‌ای تجاری، حس محدود شدن، حس خفگی و مهار شدن دارید. کسی ممکنست دور گردن‌تان افسار انداخته باشد و آزادی ندارید تا مستقل عمل کنید. بیانگر بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید.

 11. سلام

  خواب دیدم وارد یک محیط برفی شدم که در آن روباه های زیادی با رنگ های مختلف (سفید-مشکی -نارنجی- …) کنار هم بازی میکردند و شاد بودند

  من هم از تماشای این محیط به شدت متعجب شده بودم و از میان آن ها عبور میکردم

  تعبیر این خواب چیه؟

  • خواب دیدن برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. دیدن روباه‌ها، بیانگر بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.

1 2 3

ستاره
Logo